Kvalitet på tjenestene

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med 81 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier. I 2015 (for året 2014) oppnådde vannverket en score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat. Avløpsverket oppnådde en score på 3,2 som også betegnes som et bra resultat.

Resultatet er bedre enn året før. Det skyldes færre tilstoppinger i det offentlige avløpsnettet. IVAR klarte ikke rensekravene på renseanlegget SNJ i 2014, men er i gang med å oppgradere anlegget som skal være ferdig i løpet av 2016.

Tilstanden på vann- og avløpstjenestene vurderes stort sett på nivå med, eller over – sammenliknbare bykommuner.

Annet hvert år blir det gjennomført en brukerundersøkelse blant vann- og avløpsabonnentene. Resultatene fra 2015 viser framgang fra forrige undersøkelse – og er svært gode: 5,2 av 6 mulige for vann og 5,1 for avløp. Dette er på nivå med eller høyere enn de andre kommunene som deltar i undersøkelsen, og det tyder på at de fleste innbyggerne er fornøyde med vann- og avløpstjenestene.

Tilsyn med bilvaskeanlegg

Stavanger har som eneste kommune i Rogaland deltatt i Aksjon bilvaskeanlegg i regi av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hensikten var å kontrollere om anleggenes systemer for utslipp av vaskevann tilfredsstilte kravene i regelverket. Dette har gitt nyttig lærdom om disse påslippene til avløpssystemet, og har gitt god kjennskap til Miljøvernavdelingen og hvordan de arbeider.

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll med vannforbruk og lekkasjer. Så langt er arbeidet rute for å nå målene for vannforbruk i hovedplanperioden, og innkjøpet av vann fra IVAR var i 2015 er det laveste siden 1971. Arbeidet som utføres er beskrevet i Temaplan for lekkasjereduksjon.

Oppgradering og reparasjoner på avløpsnettet

Stavanger har 104 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering. For å møte vedlikeholdsbehovet er det ansatt nye medarbeidere, og bygget opp et sveiseverksted som skal øke kapasiteten. Målet er å oppgradere tre til fire stasjoner årlig. I 2015 ble tre stasjoner oppgradert.

I 2015 ble det igangsatt flere store prosjekter på Hinna, som vil gi bedre kontroll med utslipp av avløpsvann i Jåttåvågen. I forbindelse med Statens vegvesen sine arbeider med Ryfast, Eiganestunellen og Gamlingen på Mosvangen er det gjort betydelige tiltak og omlegginger på vann- og avløpsnettet i 2015.

Utbedring av stikkledninger

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i 2015 utbedret 109 stikkledninger for vann og avløp, mot 82 utbedringer i 2014. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer og sikrere vannforsyning for innbyggerne.

Veileder for utbyggingsområder

Park og vei og Vann og avløp utarbeidet i 2015 en nettveileder for private utbyggingsområder. Målet er å sikre en mer effektiv saksbehandling og øke kvaliteten på anleggene som kommunen skal overta.

Resultater 2015 (kommentarer til avvik fra mål – jamfør Kap 9.1 Statistikk):

  • Vannforbruk: 17,97 mill. m3. (Mål var < 18,7 mill. m3). Vannkjøpet fra IVAR var det laveste siden 1971. Nedgangen skyldes godt arbeid med oppfølging av lekkasjereduksjonsplanen og tiltak knyttet til at kommunen har overtatt eierskapet til private stikkledninger under offentlige gater og veier. I tillegg kan lite frost ha betydning. Det gir mindre frosttapping og færre lekkasjer som følge av tele.
  • 0,66 prosent av de offentlige vannledningene ble skiftet ut i 2015, og 0,77 prosent av avløpsledningene. Målet for utskiftingstakten er 1 prosent. Hovedårsaken til at målet ikke ble nådd er redusert kapasitet til planlegging og oppfølging av investeringsprosjekter i Plan og anlegg, som følge av mange nyansettelser, som i starten krever ressurser til opplæring. Det er gjennomført to rehabiliteringsprosjekt på hovedavløpsnettet, og sju på offentlige avløpsstikkledninger i 2015.
  • Produksjonsavdelingen har oppnådd svært gode resultater ut fra målene for rørinspeksjon av avløpsledninger og spyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger.
  • Overløpsdriften er beregnet å være noe høyere enn i fjor, men dette skyldes at beregningsmodellen er under utvikling og blir stadig bedre. Inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere fra år til år.

Økonomi

Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet. Dekningsgraden, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, for vannsektoren var 103,3 % i 2015. Gebyrinntektene var altså 3,3 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 3,2 mill. og utgjør kr 22,0 mill. pr 31.12.15.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 109,1 % i 2015. Gebyrinntektene var dermed 9,1 % høyere enn utgiftene. Merinntektene medfører at selvkostfondet økte med kr 16,7 mill. og utgjør kr 20,5 mill. pr 31.12.2015.

Det store mindreforbruket skyldes hovedsakelig vesentlig lavere kalkulatoriske rentekostnader på grunn av lavere rentenivå enn det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.7 Vann og avløp 7.7 Vann og avløp