10.1 Årsregnskap

Hovedoversikt drift#10.1.1

Hovedoversikt driftNoteRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1454 444452 758448 081440 870
Andre salgs- og leieinntekter1824 101791 710784 590798 376
Overføringer med krav til motytelse900 166864 387662 212838 675
Rammetilskudd1 694 0461 741 8031 606 3001 638 854
Andre statlige overføringer149 558135 528131 483149 849
Andre overføringer31 42656 26215 84022 117
Skatt på inntekt og formue4 930 5084 799 4004 989 8004 775 566
Eiendomsskatt280 872278 500275 000160 859
Sum driftsinntekter9 265 1219 120 3488 913 3068 825 166
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2,43 981 7683 981 1773 796 6933 882 520
Sosiale utgifter2,51 075 8641 126 3721 097 7891 064 439
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 004 8141 031 7181 454 2821 038 740
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon61 899 3091 883 5791 771 8181 885 194
Overføringer6865 274921 207919 333873 773
Avskrivninger7489 494502 295478 295468 671
Fordelte utgifter-67 416-62 703-468 995-72 121
Sum driftsutgifter9 249 1079 383 6459 049 2159 141 215
Brutto driftsresultat16 014-263 297-135 909-316 050
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8,12390 760376 245387 988386 325
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)816 55310 000014 751
Mottatte avdrag på utlån1 6101 3611 3611 510
Sum eksterne finansinntekter408 923387 606389 349402 586
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger8269 093268 653303 041274 020
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)832 0020012 052
Avdrag på lån17309 855309 464323 699374 042
Utlån9541 2301 2301 659
Sum eksterne finansutgifter611 905579 347627 970661 772
Resultat eksterne finanstransaksjoner-202 982-191 741-238 621-259 186
Motpost avskrivninger7489 494502 294478 294468 671
Netto driftsresultat302 52647 256103 764-106 565
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk18a0007 763
Bruk av disposisjonsfond1027 5170094 153
Bruk av bundne fond1081 84481 76415 65688 228
Sum bruk av avsetninger109 36181 76415 656190 143
Overført til investeringsregnskapet1076 99876 998119 4204 647
Avsatt til disposisjonsfond1087 40152 02200
Avsatt til bundne fond1097 8100078 931
Sum avsetninger262 210129 020119 42083 578
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk18a149 678000
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet#10.1.2

Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Skatt på inntekt og formue4 930 5084 799 4004 989 8004 775 566
Ordinært rammetilskudd1 694 0461 741 8031 606 3001 638 854
Skatt på eiendom280 872278 500275 000160 859
Andre generelle statstilskudd129 991119 698119 350124 708
Sum frie disponible inntekter7 035 4176 939 4016 990 4506 699 987
Renteinntekter og utbytte390 760376 245387 988386 325
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)16 55310 000014 751
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.269 093268 653303 041274 020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)32 0020012 052
Avdrag på lån309 855309 464323 699374 042
Netto finansinnt./utg.-203 638-191 872-238 752-259 038
Til ubundne avsetninger87 38252 02200
Til bundne avsetninger4 17900843
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk0007 763
Bruk av ubundne avsetninger27 4580094 153
Bruk av bundne avsetninger25200149
Netto avsetninger-63 850-52 0220101 222
Overført til investeringsregnskapet76 99876 998119 4204 658
Til fordeling drift6 690 9316 618 5096 632 2786 537 514
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 541 2546 618 5096 632 2786 537 514
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk149 678000
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet#10.1.3

Regnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann6 6658 2949 3956 856
Økonomi145 087148 194148 139144 383
Personal og organisasjon114 539116 228117 704116 586
Kommunikasjonsavdeling6 6677 7677 7026 546
Næring6 6958 4647 0205 680
Kommuneadvokat6 7616 8896 8377 144
Politisk sekretariat10 55511 50411 42010 756
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner296 969307 340308 217297 951
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår68 88271 32371 55168 927
Barnehage1 068 9461 075 7511 078 3271 082 151
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud68 22563 64266 38458 790
Grunnskole1 357 3391 355 1641 357 8931 346 278
Johannes læringssenter123 172117 816114 133115 061
Stavanger kulturskole33 36635 17734 48833 293
Pedagogisk-psykologisk tjeneste40 89040 71739 45839 552
Ungdom og fritid66 94270 27469 25670 377
Helsestasjon og skolehelsetjenesten65 36365 98664 22363 515
Helse- og sosialkontor697 988685 739654 4241 607 155
NAV251 576232 468222 749239 761
Fysio- og ergoterapitjenesten57 33158 12356 50059 002
Barnevernstjenesten214 366204 269204 188211 611
Helsehuset i Stavanger9 34810 8537 8658 736
Hjemmebaserte tjenester435 612423 014413 920166 077
Alders- og sykehjem779 116783 018785 393120 466
Stavanger legevakt33 61932 86831 20931 605
Rehabiliteringsseksjonen44 48644 33842 08042 337
Arbeidstreningsseksjonen10 22710 70912 29210 693
Flyktningseksjonen9 9959 9678 8259 641
EMbo14 3639 8949 8578 329
Dagsenter og avlastningsseksjonen127 923128 144121 349114 512
Tekniske hjemmetjenester1 2299671 492890
Krisesenteret i Stavanger11 06711 39211 19010 270
Sentrale midler levekår-115 801-101 102-50 8176 830
Sentrale midler legetjeneste63 93164 75764 15561 962
Sum Oppvekst og levekår5 539 5005 505 2685 492 3845 587 822
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 7605 9965 9545 265
Miljø4 1804 9654 6554 745
utbygging1 4155 279-2 8302 208
Stavanger Eiendom-327 799-295 167-306 763-283 235
Park og vei134 401134 912141 158143 720
Idrett122 747122 983120 856112 324
Vannverket−8600461
Avløpsverket-1 246-9 681-9 681-10 142
Renovasjon152140140102
Plan og anlegg−424000
Sum Bymiljø og utbygging-60 900-30 573-46 511-24 551
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling12 05013 29911 85912 421
Byggesaksavdelingen3 475840−36
Planavdelinger33 92733 69435 43036 531
Kulturavdelingen152 486153 719151 810149 152
Sum Kultur og byutvikling201 937200 796199 099198 068
Netto finansposter ført på tjenesteomr.−4100538
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter563 789635 678679 089477 685
Sum fordelt til drift6 541 2546 618 5096 632 2786 537 514
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering#10.1.4

NoteRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom374 023117 300341 600135 112
Andre salgsinntekter930001 486
Overføringer med krav til motytelse9 7020010 477
Kompensasjon for merverdiavgift159 467147 400153 600142 065
Statlige overføringer335 42150 00038 40040 638
Andre overføringer89 72300100 504
Sum inntekter369 266314 700533 600430 283
Utgifter
Lønnsutgifter2,430 86210 38310 38331 314
Sosiale utgifter2,57 3422 5872 5877 304
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon31 124 0191 231 6261 274 967988 804
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon20 0160023 354
Overføringer159 467−775−300143 022
Renteutgifter og omkostninger12005
Fordelte utgifter-193 234-15 388-15 388-182 121
Sum utgifter1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån145 98395 00095 000140 045
Utlån255 355364 850364 850425 900
Kjøp av aksjer og andeler15 67315 14415 10013 651
Dekning av tidligere års udekket18a00076 625
Avsatt til ubundne investeringsfond1000069 250
Avsatt til bundne investeringsfond105 0930045 391
Sum finansieringstransaksjoner422 104474 994474 950770 861
Finansieringsbehov1 201 3201 388 7271 213 5991 352 259
Dekket slik:
Bruk av lån890 1341 154 563945 5291 064 827
Salg av aksjer og andeler0007 423
Mottatte avdrag på utlån3214 775138 600138 600190 765
Overført fra driftsbudsjettet76 99876 998119 4204 647
Bruk av bundne driftsfond10847000
Bruk av ubundne investeringsfond1010 05010 05010 05047 350
Bruk av bundne investeringsfond108 5178 516037 247
Sum finansiering1 201 3201 388 7271 213 5991 352 259
Udekket/udisponert18a0000
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet#10.1.5

Regnskapsskjema 2A - InvesteringsregnskapetRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Utlån og forskutteringer255 355364 850364 850425 900
Kjøp av aksjer og andeler15 67315 14415 10013 651
Avdrag på lån145 98395 00095 000140 045
Dekning av tidligere års udekket00076 625
Avsetninger5 09300114 641
Årets finansieringsbehov1 570 5871 703 4271 747 1991 782 541
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler890 1341 154 563945 5291 064 827
Inntekter fra salg av anleggsmidler74 023117 300341 600142 535
Tilskudd til investeringer125 14450 00038 400141 142
Kompensasjon for merverdiavgift159 467147 400153 600142 065
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner224 477138 600138 600201 242
Andre inntekter930001 486
Sum ekstern finansiering1 474 1751 607 8631 617 7291 693 297
Overført fra driftsregnskapet76 99876 998119 4204 647
Bruk av avsetninger19 41418 56610 05084 597
Sum finansiering1 570 5871 703 4271 747 1991 782 541
Udekket/udisponert0000
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet#10.1.6

ProsjektnummerProsjektnavnRegnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Rådmann, stab og støttefunksjoner
3711001Flytting av datasentre9 96310 0006 5000
3891001El-biler politisk sekretæriat044000
31121501Basestasjoner sykehjem−7100857
31121502It-løsning ungdomskoler38638602 860
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinnskolene33004 027
391450141Nytt sak/arkivsystem6 4714 0004 0001 301
Oppvekst og levekår
3003Biler levekår000486
3072Nytt barnevernssystem000335
3722001It i undervisning / utskifting3 3663 3906 0000
3722002It i barnehager4561 0001 0000
3733001Utstyr gjelder hele levekår004 0000
3733002Inventar sykehjem001 5000
3733003Biler1 9711 8831 5000
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler002 0000
31142001It i undervisning0002 828
31142002Utstyr johannes voksenopplæring3 9913 9003 900388
31143002Utstyr, gjelder hele levekår000166
31143003Biler0001 239
31143034Inventar sykehjem000475
391244868Lokalmedisinsk senter443000
391433000Storhaug områdeløft002 0000
Bymiljø og utbygging
203Bjergstedvisjonen124002 988
207Stavanger forum, områdeutvikling29 44542 90017 50024 844
208Stavanger forum, ny energisentral9 3931 6001 60014 380
209Jåttavågen 25 983002 723
212Lervig reguleringsplan 22188200920
213Folkebadet jåttåvågen000507
214Hafrsfjord eiendomsutvikling2 167009 704
215Dusavik II næringsområde0006 403
216Ryfast491000
1000Kjøp/salg eiend.0110 10080 0000
1090Husabø8 363007 551
1120Søra bråde94000
1135Infrastruktur og vei0001 613
1144Park/amfi nytt konserthus000295
1150Jåttåvågen-området15 1600014 910
1201Diverse bistand/spesialoppgaver0002 395
1280Urban sjøfront4 0623 16201 618
1350Friområde/veier bolig582002 668
1351Folkebadet201001 0001 568
1380Søra bråde 2000102
1400Madla / revheim1 658001 867
1460Nytorget1 04100174
1480Turvei dobbeltspor000139
1500Torfæusgate (holme egenes)3 503009 075
1980Div. boligrelaterte prosjekter996000
1990Div. næringsrelaterte prosjekter1 741000
4000Kjøp boliger vanskeligstilte10 06210 00010 00010 555
4016Historiske bygg planl midler0001
4021Bhg inventar og utstyr2441 0001 0001 811
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret383002 821
4112Forum ny ishall354001 451
4222Kristianslyst skole rehabilitering12 28314 00027 800102 094
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging10 33713 4008 70027 845
4224Lenden skole ombygg johannes24 28425 70014 00023 848
4300Byggeprosjekter Stavanger Eiendom9202 4001 50014 777
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh4491 00010 00031
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh30 21134 50034 50012 370
4336Søra bråde bofellesskap1560013 719
4337Lervik sykehjem96 80158 900153 9002 617
4440Revheim kirke rehab0006 259
4700Rehab. Adm.Senter8212 5003 0003 367
4703Inventar/utstyr/uteanlegg4 3933 0006 0005 200
4705Uforutsett rehab bhg6 8485 0005 0003 432
4706Uforutsett rehab. Skoler6 5096 5006 5005 342
4710Rehab. Eldre boliger1 4642 5002 5000
4711Rehab. Inst./bofel. M.V.2 5184 0006 0002 246
4712Rehab. Idrettshaller6127001 5001 262
4747Jåtten øst bhg2000
4751Utbedring adm.Levekår/osk/helsesenter000625
4754Plan.Midler sykehj/bofellesskap0004
4763Kulturskolen000176
4785Austbø skole747750016 651
4791Ishallen barnehage1400106
4793Bjørn farmannsgate 100001 258
4794Husabøryggen bofellesskap000444
4807Legionella forebygging3 6484 3494 3494 371
4814Kløverenga barnehage5 4016 5003 000173
4819Tou tilstandsanalyse11 54916 40014 00030 423
4821Kuppelhallen rehabillitering710018 297
4822Buøy skole2650015 227
4824Smiodden skole000472
4833Skeiehagen bhg1 1061 200017 572
4836Lassahagen bofellesskap12 94019 50017 000452
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon00068
4839Tastarustå bofellesskap000839
4844Kvernevik svømmehall70 59270 00060 40029 461
4845Hundvåg svømmehall32 04835 80031 70066 951
4850Utstillingshall5 66450050084 401
4852Emmaus barnehage sør13 54920 00012 8008 082
4853Tastahallen rehabilitering basseng54050001 065
4870Reparasjon orgel domkirken5 0843 8003 1001 124
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem5 4102 20001 417
6060Blå promenade0001 223
6310Separering105000
6327Kloakkrammeplan000513
8900Prosjektkostnader til fordeling65800540
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark47300424
3716005Kjøp av nye søppelspann1 4642 2002 2000
3716036Miljøstasjoner1992002000
3716072Nedgravde containere2 2662 0002 0000
3726004Byomforming2 7712 0002 0000
3726021Vannmålere - off ledninger2921 0001 0000
3726024Ringledninger-forsterkninger3 4442 0002 0000
3726026Vannledninger-utbyggingsområder4 0054 0004 0000
3726027Fornyelse -renovering22 75623 00023 0000
3726028Lekkasjelytting92000
3726029Desinfeksjon etc.110000
3726031Lekkasjereduksjon1 1781 0001 0000
3726048Straktiltak8472 0002 0000
3736001Spylebil3 5713 3003 3000
3736011Byomforming1 7694 0004 0000
3736028Kloakkrammeplan1 6723 0003 0000
3736029Separering16 03511 50011 5000
3736030Fornyelse og renovering21 13132 00032 0000
3736048Strakstiltak5732 5002 5000
3736050Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning03003000
3736082Nedbørsmålere803003000
3765003Løkker, baner, skate6761 0006 1000
3765014Rehabilitering idrettsanlegg1 9132 0006 0000
3765021Rehabilitering parkanlegg6057007000
3765023Prosjekt friområde15 55119 06910 0000
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000
3766010Sykkel04002 5000
3766013Nye veianlegg002 1000
3766014Trafikksikkerhet2 4723 60010 3000
3766015Gatelys7 3146 70010 0000
3766017Miljø og gatetun003 5000
3766019Asfaltering4 9975 0005 0000
3766020Utstyr park og vei41941900
3766021Tellere i friområder43143100
3766052Rehabilitering001 5000
3766062Sentrum006 0000
3766910Utearealer skoler008 0000
3806001El-biler utbygging022000
3826001Ryfast vannverket02 50000
3826002El-biler vann og avløp022000
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket02 50000
3844001Energitiltak kommunale bygg9 06817 00017 0000
3844002Varmesentral olav kyrresgate 191 5482 0002 0000
3844003Olav kyrresgate 19 rehabilitering2 2952 00000
3844006Haugåsveien 20 kommunale boliger og tr0020 0000
3844012Innvendig ombygging tastarustå skole006000
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering002 0000
3844021Selveide boliger i bofellesskap362 0002 0000
3844027Krematoriet, skifte tak1252 7002 7000
3844029Vålandstårnet rehabilitering5 4007 0007 000273
3844030Kannik skole, modulbygg0016 0000
3844033El-biler stavanger eiendom066000
3844034Krisesenter for menn2 2574 00000
3846001El-biler renovasjon og miljø022000
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt5380000
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt1 9713 23800
3865026Treningspark på emmaus19420000
3866002Nytt garderobeanlegg midjord2065006 0000
3866003Konserthuset211000
3866004Turvei hundvåg-ryfast379000
3866005Hillevåg torg14000
3866006Tivolifjellet4000
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter12160000
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt020000
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt1 9712 60000
3866018Rehab sykkelruter2 377000
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt2 1963 40000
3866062Sentrum, byggeprosjekt8271 66200
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt2 0586 45000
3876001El-biler plan & anlegg022000
3882001Brannstasjon1 07500150
3896001El-biler idrett022000
30144000Biler stavanger eiendom000500
30146000Biler park og vei000149
39137109Husabøryggen 201353000250
39137150Holmeegenes vva anlegg et.217300250
39138218Diverse forprosjekter utbygging1560091
39148219Hillevåg torg05 35400
301244709Enøk div. Bygg0003 350
301244862Teknisk utstyr driftssentral1 3926500630
301244863Nylund skole,ombygg. av vaktmesterbolig000195
301244872Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2000122
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer95003 160
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg14001 763
301344714Hinna skole, reparasjon av tak−442004 628
301344715Madlamark skole moduler0008
301365021Rehab.Parkanlegg/friområde00010
301416005Kjøp av nye søppelspann0001 088
301416036Miljøstasjoner000181
301416072Nedgravde containere0003 018
301426004Byutvikling0004 295
301426021Vannmålere off. Ledninger0001 112
301426024Ringledninger/forsterkninger0002 477
301426026Vannledninger / forsterkninger0006 785
301426027Fornyelse / renovering00016 407
301426028Lekkasjelytting000709
301426029Desinfeksjoner etc.1600537
301426030Service / kartlag16001 524
301426048Strakstiltak0002 073
301436011Byomforming0006 972
301436028Kloakkrammeplanen0006 680
301436029Separering00020 664
301436030Fornyelse og renovering00014 452
301436048Strakstiltak0004 092
301436049Bil produksjonsleder000109
301436050Stasjonoppgradering inkl. Brutt vannfo0001 839
301436082Nedbørsmålere000279
301444713Ladestasjoner el-biler0001 630
301465021Rehabilitering parkanlegg/friområder000543
301465023Prosjekt friområde00018 873
301466000Bjergstedparken0004 706
301466014Trafikksikkerhet0002 023
301466015Gatelys0006 796
301466019Asfaltering0005 607
301495014Rehabilitering idrettsanlegg200002 291
391244000Kjøp boliger vanskeligst1 3093 00025 000450
391244861Energimerking bygg0002 062
391244864Stokkadalen modulbarnehage000563
391244868Lokalmedisinsk senter01 0001 000612
391244874Holme egenes rehab3 2112 9001 2005 464
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem2 3251 50007 302
391244881Tasta svømmehall, tak00023
391244883Eiganes skole - planlegging77 509110 00060 00025 482
391244884Nedre strandgata 21, must000107
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep1 3840095
391266010Sykkel, byggeprosjekt00039
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt755000188
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt6 7232 20001 752
391266016Kunstgressbane000456
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt2004 952
391266091Kulvert over motorveien22 00032 20063 200233
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt1 6791 40009 689
391276320Kloakkrammeplan 2012150096
391276340Sanering avløp poa 201211000
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsparti00033
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse0002 607
391344717Sunde/boganes sykehjem, dagsenter demente000813
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh000167
391344872Prestebolig hafrsfjord menighet3 5493 6001 8003 416
391344885Stokkatunet barnehage38 36538 70036 5009 833
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.4491 00010 000100
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist4 8404 90005 143
391344888Nytt krisesenter6501 300018 288
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig000254
391344894Øyane sykehjem00015
391344896Kortlesere sykehjem−434003 171
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging80001 421
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt2 3632 70003 027
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt18485004 382
391365021Rehabilitering parker, byggeprosjekt000166
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by191 000039
391366010Sykkel, byggeprosjekt30800976
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt1 04290001 859
391366015Gatelys, byggeprosjekt8375000316
391366018Sykkelstrategi4 56010 10016 0001 333
391366019Flaskehalsutbedring0024 000611
391366052Rehabilitering vei, byggeprosjekt000888
391366062Sentrum, byggeprosjekt9211 15001 976
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt1 2531500142
391382170Atlanteren131000
391444800Storhaug skole sfo bygg8 8159 8009 000210
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole25 13827 50026 000466
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh2 5655 00012 000193
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring4181 0001 000443
391444805Hetlandshallen utvendig tak3 64812 9007 000138
391444808Vålandsbassengene−511 0006 000962
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak48850002 176
391444812Teinå skole, innvendig ombygging1 0151 00005 741
391444813Tastarustå skole innvendig814600013 623
391444814Storhaug bydel ny barneskole1551 0001 0001
391444815Dagtilbud psykisk utviklingsh.0001 635
391444817Domkirken restaurering1 0591 3002 50011 194
391444819Nye gamlingen16 07925 00029 0007 096
391444820Dansesaler musikkskole13 17313 05020 00013 837
391444821Domkirken 20251 8683 5005 0001 171
391465003Friområder3831 00001 272
391465014Disposisjonsplaner000514
391465024Omlegging skolegårder4 64110001 733
391465025Tasta skatepark2 1733 0009 000489
391465026Levekårsløft storhaug3 0583 0000949
391466014Diverse veier3 0472 0000797
391466015Diverse prosjekter1 3734 4000554
391466017Kannik etappe 34 5101 70001 011
391466018Consul sigvald bergensensvei4 485003 325
391466052Hundvåg ring2498000229
391466062Lys pullerter000459
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 201121 875132 60080 0000
Kultur og byutvikling
5017Kunstinnkjøp1380040
7081Kunstnerisk utsmykking2 214001 056
3770001Utstyr geodata52150000
3870001El-biler stab kb044000
Felles inntekter og utgifter
9990Generell finansiering1 726001 724
378002Maskiner iua (kjøp av traktor)1 059000
378003Ikt-midler folkevalgte324000
3788001Maskiner gravlundene005000
3788002Vedlikehold av bygningsmasse0010 0000
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart9 643000
4800002Hinna park, infrastruktur68 178000
4800003Tou næringspark, infrastruktur13 421000
4800004Jm norge as8 321000
Sum investeringer i anleggsmidler1 148 4831 228 4331 272 2491 011 681
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse#10.1.7

Note20152014
EIENDELER
Anleggsmidler24 179 29922 907 437
Faste eiendommer og anlegg712 666 30412 033 172
Utstyr, maskiner og transportmidler7454 663415 601
Utlån112 669 4142 629 689
Konserninterne langsiktige fordringer1129 25533 725
Aksjer og andeler12949 131953 992
Pensjonsmidler57 410 5316 841 258
Omløpsmidler2 364 3472 021 564
Kortsiktige fordringer13696 569674 483
Premieavvik5410 950528 271
Aksjer og andeler978968
Obligasjoner14425 161422 362
Kasse, postgiro, bankinnskudd830 689395 480
SUM EIENDELER26 543 64724 929 001
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital8 296 0917 733 862
Disposisjonsfond10105 03545 152
Bundne driftsfond10123 058107 938
Ubundne investeringsfond1011 85021 900
Bundne investeringsfond1050 88954 313
Regnskapsmessig mindreforbruk18a149 6780
Kapitalkonto247 895 4227 544 400
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841
Langsiktig gjeld16 634 38915 639 302
Pensjonsforpliktelser59 217 0258 730 003
Ihendehaverobligasjonslån9a2 840 0001 130 000
Sertifikatlån9a875 0002 078 770
Andre lån9a3 663 3643 661 528
Konsernintern langsiktig gjeld9a, 1639 00039 000
Kortsiktig gjeld1 613 1671 555 837
Annen kortsiktig gjeld161 613 1671 555 837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 543 64724 929 001
MEMORIAKONTI
Memoriakonto406 712335 668
Ubrukte lånemidler373 580299 811
Andre memoriakonti33 13235 857
Motkonto til memoriakontiene-406 712-335 668
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i arbeidskapital#10.1.8

Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Regnskap 2015Regnskap 2014
Anskaffelse og anvendelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)9 265 1218 825 166
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)369 266430 283
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 513 8321 665 601
Sum anskaffelse av midler11 148 21910 921 049
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)8 759 6138 672 544
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)1 148 4711 011 676
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 028 9281 241 373
Sum anvendelse av midler10 937 01210 925 593
Anskaffelse - anvendelse av midler211 207-4 544
Endring i ubrukte lånemidler73 770124 063
Endring/korrigering arbeidskapital477487
Endring i arbeidskapital285 454120 006
Tabell 10.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Regnskap 2015Regnskap 2014
Omløpsmidler
Endring betalingsmidler435 209-22 330
Endring obligasjoner2 799-59 767
Endring kortsiktige fordringer22 086152 315
Premieavvik-117 321120 655
Endring aksjer og andeler1021
Endring omløpsmidler342 783190 895
Kortsiktig gjeld
Endring annen kortsiktig gjeld-57 329-70 888
Endring arbeidskapital285 454120 006
Tabell 10.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper#10.1.9

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.15.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.15. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Natur og idrettsservice KF
 • Stavanger Byggdrift KF
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Sølvberget KF
 • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS
 • IVAR IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavanger Konserthus IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)
 • Multihallen og Storhallen IKS
 • Opera Rogaland IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

10.2 Noter

Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter#10.2.1

20152014
Brukerbetalinger
Foreldrebetaling barnehager111 592107 350
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning114 506113 025
Egenbetaling institusjoner175 948169 187
Annet52 39851 307
Sum454 444440 870
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter420 425396 268
Leieinntekter273 577275 722
Annet130 099126 386
Sum824 101798 376
Tabell 10.10 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2: Lønnsutgifter#10.2.2

Lønnsutgifter drift20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn3 294 7043 239 474
Lønn til vikarer236 757160 664
Lønn til ekstrahjelp156 962188 131
Overtidslønn37 71146 729
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse147 475141 663
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen77 19074 273
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige30 96931 586
Sum lønnsutgifter3 981 7683 882 520
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 075 8641 064 439
Sum5 057 6324 946 959
Tabell 10.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)
Lønnsutgifter investering20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn28 91029 359
Lønn til ekstrahjelp1 092840
Overtidslønn592428
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse222614
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige4673
Sum lønnsutgifter30 86231 314
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 3427 304
Sum38 20438 618
Tabell 10.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet#10.2.3

Mottatte avdrag på utlån20152014
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottate avdrag formidlingslån137 615140 045
Mottatte avdrag på konsern lån4 4706 120
Andre mottatte avdrag på utlån29 014924
Sum214 775190 765
Tabell 10.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer20152014
Overføringer fra staten8 770411
Tilskudd fra Husbanken3 48237 122
STUI overføringer23 1693 105
Sum35 42140 638
Tabell 10.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20152014
Kjøp av driftsmidler30 06328 899
Kjøp av transportmidler3 7393 756
Vedlikehold byggetjenester nybygg755 450687 175
Materialer til vedlikehold og nybygg114 225133 817
Konsulenttjenester63 58290 474
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg148 75936 043
Andre kjøp av varer og tjenester8 2018 640
Sum1 124 019988 804
Tabell 10.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler20152014
Salg av driftsmidler6515
Salg av bygninger28 94818 350
Salg tomter/arealer45 010116 747
Sum74 023135 112
Tabell 10.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4: Årsverk#10.2.4

Årsverk:20152014
Antall årsverk7 3897 284
Antall ansatte9 0928 930
Antall kvinner7 3267 238
Antall menn1 7661 692
Antall kvinner høyere stillinger495473
Antall menn i høyere stillinger306303
Tabell 10.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid:20152014
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8263 779
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2513 233
Antall menn i deltidsstillinger585546
Tabell 10.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.

Lønn, godtgørelse og pensjon :2015
Rådmann1 420
Ordfører1 276
Tabell 10.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer:20152014
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 4543 650
Honorar for rådgivning758484
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat771685
Tabell 10.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5: Pensjon#10.2.5

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Ordningene er ytelsesbaserte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK finansieres løpende over statsbudsjettet, mens KLP er en fondert ordning. Stavanger kommune har egenkapitaltilskudd i KLP. Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall år og lønnsnivå i opptjeningsperioden. Ordningene sikrer også uførepensjon og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Uførepensjon er justert for nye regler for uføretrygd gjeldende fra 01.01.2015. Pensjonsordningene i offentlig sektor er til vurdering for framtidig endringer.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert:KLPSPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 68588 011446 696
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.291 31255 619346 931
Brutto pensjonskostnad649 997143 630793 627
Forventet avkastning på pensjonsmidlene269 75351 625321 378
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)380 24492 005472 249
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Administrasjonskostnad25 3832 90428 287
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)470 98591 398562 383
Tabell 10.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:KLPSPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.156 117 3671 293 1637 410 530
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.157 459 6981 534 0888 993 786
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 342 331240 9251 583 256
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser189 26933 970223 239
Akkumulert premieavvik pr 31.12.14494 932-31 943462 989
Årets premieavvik-58 49017 514-40 976
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Akkumulert premieavvik 31.12.15371 084-10 918360 166
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik52 323-1 53850 784
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.15423 407-12 456410 950
Tabell 10.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Premiefond i KLP var per 31.12.2014 kr 100,8 mill. I 2015 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 100,5 mill.

Forutsetninger 2015:

Økonomiske forutsetninger20152014
Årlig avkastning4,65/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,97 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,97 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,20 %2,97 %
Forholdstallet fra KMD1,01,0
Tabell 10.23 Forutsetninger 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Andre forutsetninger 2015:

KLP har anvendt dødelighetstabellen K2013FT og KLP uføretariff.

SPK har anvendt dødelighetstabellen K2013BE og uføretabellen K1963 (200%)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.157 038 5111 390 458
Estimert forpliktelse 01.01.156 838 2421 658 357
Årets estimatavvik forpliktelse200 269-267 899
Faktiske pensjonsmidler 01.01.155 754 6701 132 019
Estimerte pensjonsmidler 01.01.155 630 1161 211 142
Årets estimatavvik pensjonsmidler124 554-79 123
Tabell 10.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik. Ekskl. arbeidsgiveravgift
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendringKLPSPK
Endret forpliktelse - planendring-1 304 084-74 847
Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff1 271 2450
Endret forpliktelse - øvrige endringer233 108-193 052
Endringer forpliktelse - totalt200 269-167 899
Tabell 10.25 Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring
Last ned tabelldata (Excel)

Estimatavviket er spesifisert på planendringer, endring i dødelighetstariff og øvrige endringer.

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

SPK har implementert endringer i 2015. KLP har varslet framtidige endringer grunnet omberegninger, bl.a. av «uføreavsetning», som vil bli innarbeidet i 2016. Endringene vil ikke ha betydning for regnskapsåret 2015.

 

Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift#10.2.6

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si: alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20152014
Kommunalt tilskudd private barnehager414 983423 937
Tilskudd private alders- og sykehjem435 816439 270
Kjøp fra staten46 70644 065
Kjøp fra fylkeskommuner1 8832 140
Kjøp fra kommuner79 35375 533
Kjøp fra kommunale foretak (KF)319 159328 026
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)295 368280 328
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)88 69585 543
Overf. til andre217 345206 352
Totalt1 899 3091 885 194
Tabell 10.26 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer:20152014
Overføring til staten76 999149 403
Overføring til fylkeskommuner0548
Overføring til kommuner9822 197
Overføring til kommunale foretak (KF)63 63465 587
Overføring til interkommunale selskap (IKS)60 08653 300
Økonomisk sosialhjelp164 318150 672
MVA knyttet til kompensasjonsordningen143 973139 687
Fritak eiendomsskatt50 80226 037
Andre overføringer296 815283 136
Tap på krav7 6643 206
Totalt865 274873 773
Tabell 10.27 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 380 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 182 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 130 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i Handlings- og økonomiplan for samme periode. Inneværende år inngår disse i overføringene til private da det foreløpig ikke er lagt til rette for innberetning via A-ordningen, jfr korrespondanse skatteetaten.

Note nr. 7: Anleggsmidler#10.2.7

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 10.28 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 254 499208 727696 467162 69110 128 9692 831 834
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 907−232-18 397−329-33 562-20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0-146 150-324 814-42 537-2 736 206-508 325
Bokført verdi 01.01.152 251 59262 345353 256119 8257 359 2012 302 554
Tilgang i regnskapsåret201 36524 41571 51631 116607 166205 970
Avgang i regnskapsåret000−515−275
Delsalg i året-32 870
Avskrivninger i regnskapsåret0-14 569-42 202-6 056-217 684-44 217
Nedskrivninger0−98-14 556-96 312
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.152 420 08772 191382 472144 8857 733 6122 367 720
1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 666 304
2) Utstyr, maskiner og transportmidler454 663
Sum kalkulatoriske avskrivninger164 765
Sum ordinære avskrivinger324 728
Sum avskrivninger489 494
Tabell 10.29 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8: Finans inntekter og utgifter#10.2.8

Renteinntekter og utbytte20152014
Renter bankinnskudd27 11323 284
Renter finansforvaltn.20 89920 162
Forsinkelsesrenter1 6121 563
Renter rentebytteavtaler64 80477 685
Utbytte Lyse Energi AS188 680166 842
Utbytte andre 1)13 48914 191
Andre renteinntekter 2)74 16182 598
Sum390 760386 325
Tabell 10.30 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 6,5mill. Utbytte fra SF kino med 5,967 mill samt Renovasjonen med 0,5 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 33 661 608,-

Renteutgifter og låneomkostninger20152014
Renter innlån139 986143 479
Renter rentebytteavtaler128 520130 532
Andre rente- og finansutgifter5879
Sum269 093274 020
Tabell 10.31 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)
Gevinst/tap finansielle instrumenter20152014
Urealisert kurstap31 71011 192
Realisert kurstap292860
Sum32 00212 052
Realisert gevinst16 55314 751
Sum16 55314 751
Tabell 10.32 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser#10.2.9

Gjeldsforpliktelser20152014
Kommunens samlede lånegjeld7 417 3646 909 298
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000550 000
Handelsbanken0300 000
DNB Markets250 000280 000
Kommunalbanken800 0000
Danske bank1 240 0000
Sum2 840 0001 130 000
Sertifikatlån
Danske bank275 0000
Kommunalbank1 228 770
DNB550 000
Swedbank0
Nordea Bank600 000300 000
Sum875 0002 078 770
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 782 1471 605 585
Husbanken startlån, fast rente48 24954 351
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-46 664-88 588
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast22 02524 026
Kommunalbank flytende rente1 524 4231 682 735
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente271 584284 832
Ekstraord avdrag startlån46 66488 588
Annen langsiktig gjeld5 00010 000
Finansiell leasing0
Annen langsiktig gjeld AS9 935
Sum3 663 3643 661 528
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 00039 000
Sum39 00039 000
Tabell 10.33 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 30 år på disse lånene. Avdragstiden ble i 2015 endret fra 25 til 30 år for de aller fleste av disse lånene ref. Bystyrets saksnr. 151/15. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 309 855 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 146 458 tusen kroner, eller kr 177 685 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2015.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2015 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B: Sikringsintrument#10.2.10

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd. til 3,5 %, i tillegg har kommunen kr 1,96 mrd i ordinære fastrentelån, gjennomsn. Fastrente på disse lånene er 1,76%. Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

 

Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger#10.2.11

Alle fondRegnskap 2015Regnskap 2014
Avsetninger til fond190 304193 572
Bruk av avsetninger-128 775-266 978
Netto avsetninger61 529-73 406
Tabell 10.34 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)
DisposisjonsfondRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
IB 01.0145 152139 304
Avsetninger driftsregnskapet87 40152 022
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 87 382
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-27 678-94 152
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 27 458
UB 31.12105 03545 152
Tabell 10.35 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på 105 mill disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

OverføringerRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
Overført fra drift- til investeringsregnskap76 99876 998119 4204 647
Herav budsjettskjema 1A kr 76 998
Herav regnskapsskjema 1A kr 76 998
Tabell 10.36 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i rengnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Bundet driftsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.01107 938117 235
Avsetninger driftsregnskapet97 81078 931
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-81 844-88 228
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet-8470
UB 31.12123 058107 938
Tabell 10.37 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfondRegnskap 2015 Justert budsjett 2015 Opprinnlig budsjett 2015Regnskap 2014
IB 01.0121 9000
Avsetninger069 250
Bruk av avsetninger-10 050-10 050-10 050-47 350
UB 31.1211 85021 900
Tabell 10.38 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.0154 31346 169
Avsetninger5 09345 391
Bruk av avsetninger-8 517-37 247
UB 31.1250 88954 313
Tabell 10.39 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

 

Note nr. 11: Utlån#10.2.12

Utlån20152014
Startlån1 601 3811 483 966
Avsatt til tap på framtidige utlån-16 784-11 784
Sum utlån startlån1 584 5971 472 182
Stokka Kirke00
Viking Fotball ASA3 0503 550
Ansvarlig lånekapital Lyse1 004 5481 048 224
Rogaland Rideklubb2 4802 560
Tou Scene700900
SKP4759
Varmestuens venner881913
Museum Stavanger AS5 7326 212
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700
Oilers Invest AS65 68067 589
Studentsamskipnaden i Stavanger025 800
Sum andre utlån1 084 8161 157 505
Sum utlån2 669 4142 629 689
Natur og Idrettsservice KF11 95013 700
Sølvberget KF17 30520 025
Konserninterne langs. fordr.29 25533 725
Avsatt på bundne investeringsfond9 5599 484
Tabell 10.40 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12: Aksjer og andeler#10.2.13

AksjerAksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683-188 680
Rogaland Teater AS1082825,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 118-5 967
Måltidets Hus AS703121,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS10844,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104
Blue Planet AS1 950502,56 %50
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560
Museum Stavanger AS1005050,00 %55
Ryfast AS70020028,57 %200
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978
Attende AS1 53278551,22 %785
FNP Eiendomssalg301549,00 %22
FNP Bussgarasjetomt301549,00 %22
Sum1 046 632453 860473 648-194 647
Tabell 10.41 Aksjer
Last ned tabelldata (Excel)
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS080,69
IVAR IKS041,35
Rogaland brann og redning IKS5 0002 59551,002 595
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,951 278
Renovasjonen IKS050,007 997−500
Stavanger Konserthus IKS1008989,0089
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02384-1 702
Multihallen og Storhallen IKS60062,40374-1 491
Opera Rogaland IKS80040050,00400
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035,00210
Biblioteksentralen AL01
Samvirkelaget Flørli650
Egenkapitalinnskudd KLP0150 297
Andeler i borettslag0311 208
Sum11 7004 956475 483-3 693
Sum aksjer og andeler1 058 332458 816949 131-198 340
Tabell 10.42 Andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 13: Utestående fordringer#10.2.14

Utestående fordringer20152014
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 8071 858
Sentrale styringsorganer194 228200 840
Stavanger Eiendom25 13323 385
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom28 69416 206
Oppvekst23 44233 436
Levekår252 426236 926
Kultur og byutvikling4 8796 570
Mva-kompensasjon151 173137 284
Syke-svangerskap 30 55928 831
Kortsiktige fordringer lønn2281 346
Sum totalt712 569686 682
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−16 000−12 200
Sum utestående fordringer *696 569674 483
*) Herav innen konsernet kr 2 484 jfr. note 16.
Tabell 10.43 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler#10.2.15

Aktiva klasseMarkedsverdi 2015Bokført verdi 2015Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond58 72455 3743 350
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner5 0014 9973
Industriobligasjoner/sertifikater245 907266 282-20 375
Bankobligasjoner og bankinnskudd72 52773 197−670
- Herav bankinnskudd141 770141 805−35
Andre verdipapir-98 787-98 7870
Kursregulering pr 01.0120200
Urealisert gevinst pr 31.1213 984-13 984
Sum-31 71031 710
Sum425 161425 1610
Tabell 10.44 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 16,3 mill er resultatført i 2015. Urealisert tap på 31,7 mill og realisert tap på 0,3 mill – totalt 32,0 mill- er tapsført i 2015. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.15 på 51,8 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.15 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.15.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp#10.2.16

20152014
IB39 84139 841
UB39 84139 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2015 av følgende poster:
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001-13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008-85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring39 841
Tabell 10.45 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak#10.2.17

Fordringer og gjeld til kommunale foretak20152014
Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF104117
Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF1 5351 614
Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF385264
Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF460493
Sum kortsiktige fordringer2 4842 488
Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 95013 700
Langsiktig fordring på: Sølvberget KF17 30520 025
Sum langsiktige fordringer29 25533 725
Kommunens samlede fordringer31 73936 213
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF185268
Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF5 3467 166
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF21 61022 855
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF9 0837 766
Sum kortsiktige gjeld36 22438 055
Forpliktelse EK til: Sølvberget KF5 0005 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse75 22477 055
Tabell 10.46 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

*kortsiktig fordring og gjeld KF inngår i kommmunens kunde- og leverandørreskontro.

Note nr. 17: Avdrag på gjeld#10.2.18

AvdragBudsjett20152014
Utgiftsført avdrag309 855374 042
Beregnet minste lovlige avdrag146 458133 384
Differanse163 397240 658
Tabell 10.47 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20152014
Betalte avdrag309 464309 855374 042
Betalt avsatte avdrag året før00
Sum kostnadsførte avdrag309 464309 855374 042
Tabell 10.48 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift#10.2.19

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201520152014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk007 763
Årets disponering av mindreforbruk00-7 763
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0149 6780
Totalt mindreforbruk til disponering0149 6780
Tabell 10.49 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering#10.2.20

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201520152014
Årets avsetning til inndekking00-76 625
Nytt udekket i regnskapsåret0076 625
Totalt udekket til inndekking000
Tabell 10.50 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen#10.2.21

Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% 1)960 5532017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46
Stavanger Konserthus IKS173 5502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 3762025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland36 0872038
Stiftelsen Ullandhauggarden02016
Stiftelsen Øyane sykehjem7062019
Stiftelsen Blidensol sykehjem4642018
Rogaland Rideklubb02015
Borettslaget Gauselparken21 2862033
Borettslaget Krosshaug I9 9542035
Borettslaget Ramsvik 1) 50 %5 0492033
Borettslaget Ramsvik10 3802033
Forus Utvikling AS 1) 40 %44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager21 8772020 / 2030
Ryfast AS 1) 30 %270 0002039 og 2040
Vikinghallen AS82 3922039
Stiftelsen Stavanger ishall58 8002040
Med hjemmel i sosiallovgivningen6 1802016 og utover
Sum garantier1 703 654
Tabell 10.51 Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.15
Last ned tabelldata (Excel)

*1)oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.

Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid#10.2.22

Interkommunalt samarbeid20152014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 6821 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 4981 427
Sum andre tilskudd3 3083 433
Sum andre inntekter4 1214 120
Resultat17201
Avsetning3 8314 196
IUA (§27-samarbeid) *
Overf.fra Stavanger kommune649630
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 0681 036
Sum andre inntekter inkl. mva-komp.8851 277
Resultat8051 292
Avsetning892892
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner2 5742 494
Andre ref./inntekter1 585829
Legevakten (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner10 2538 015
Statstilskudd/Refusjon politiet7 6097 203
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner553476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune403542
Andre ref./inntekter1 6591 964
Sør- og midt rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner1 454943
Andre ref./inntekter332264
Tabell 10.52 Interkommunalt samarbeid
Last ned tabelldata (Excel)

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.

Note nr. 21: Selvkostområder#10.2.23

Resultat 2015InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Renovasjon143 829142 358-1 471
Vann101 21197 986-3 226
Avløp200 410183 695-16 715
Byggesak17 23022 9385 709
Tabell 10.53 Resultat 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2015Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon101 %1 47127215 036
Vann103 %3 22638822 014
Avløp109 %20 30323220 535
Byggesak75 %-5 709−90
Tabell 10.54 Balansen 2015
Last ned tabelldata (Excel)

1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til byggesak viser et merforbruk på kr 5,7 mill. Deler av merforbruket dekkes av byggesaksfondet som da går i 0.Gjenstående merforbruk på kr 3,395 mill er dekket over kommunens driftsregnskap 2015.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,1 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,0077 mill.

I 2015 viser selvkostregnskapet for feiing et underskudd på kr 0,28 mill. Pr. 31.12.15 er akkumulert underskudd kr 3,31 mill.

Note nr. 22: Avgiftsituasjonen#10.2.24

Momskompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av momskompensasjonsordningen i 2004 krevd momskompensasjon for sosiale boliger jfr. Momskompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en foreløpig vurdering, der de har hevdet at kun 42% av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Skattedirektoratet har i brev den 12.5.2015 ikke funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets vedtak. Stavanger kommune har innrettet sine rutiner i tråd med vedtaket fra Skattedirektoratet, men er som en av mange kommuner fortsatt uenig i den tolkningen som er lagt ned av skattekontoret og vil derfor fortsette å kreve momskompensasjon. Det er ulik tolking av regelverket hos de forskjellige skattekontorene. Saken er av flere kommuner sendt Finansdepartementet for vurdering, og det er tatt inn et punkt om dette i tekstvedtaket til årets statsbudsjett. Kommunen vurderer å prøve saken rettslig.

Stavanger konserthus IKS

Det er den 10.11.2015 fattet vedtak fra Skatt Vest om tilbakebetaling av utbetalt momskompensasjon kr. 256,9 mill. for perioden 6.termin 2007-6.termin 2013. Stavanger konserthus IKS og Stavanger kommune vurderer å prøve denne saken rettslig.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få momsrefusjon relatert til utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om momskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Fire nye avtaler om justeringsrett er inngått i 2015 og regnskapsført i tråd med ny anbefaling fra GKRS.

Regnskapsføringen av justeringsavtalene inngått i 2015 medførte en økning av bruttoinvesteringsutgifter på kr 99,6 mill., en økning av investeringsinntekter på kr. 90,6 mill., samt kr. 18,3 mill. i økt bruk av lån. Nettoeffekten i investeringsregnskapet ble en merinntekt på kr. 0,9 mill.

For justeringsavtaler inngått før 2015 regnskapsføres kun momsrefusjonen i investeringsregnskapet. Nettoeffekten av disse avtalene utgjør en merinntekt på kr. 1,5 mill. i 2015.

Note nr. 23: Investeringsprosjekter#10.2.25

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsrammeRegnskap 2015Justert budsjett 2015Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger Forum200 00029 44542 900175 111
4224Lenden skole ombygg. Johannes skole55 50024 28425 70029 782
4337Lervik sykehjem470 00096 80158 9006 730
4785Austbø skole42 00074775038 582
4814Kløverenga barnehage7 3005 4016 500758
4833Skeiehagen barnehage37 0001 1061 20035 817
4845Svømmehall Hundvåg141 80032 04835 800106 014
31121502It-Løsning ungdomskoler8 0003863867 382
391244883Eiganes skole235 40077 509110 00027 136
391266091Kulvert over motorveien141 00022 00032 200757
391344885Stokkatunet barnehage50 70038 36538 70011 993
391 344 888Nytt krisesenter32 0006501 30026 746
391366018Sykkelstrategi50 0004 56010 1004 190
391444819Nye Gamlingen120 00016 07925 0007 096
391 444 821Domkirken 2025305 0001 8683 5001 171
391450141Nytt sak/arkiv-system8 0006 4714 0001 301
391465025Tasta skatepark22 0002 1733 000489
Sum1 925 700359 890399 936481 055
Sum øvrige prosjekter788 593888 497
Sum utgifter i investeringer1 148 4831 288 433
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 10.55 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 24: Kapitalkonto#10.2.26

Kapitalkonto
01.01.2015 Balanse (kapital)7 544 400
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg33 660Aktivering av fast eiendom og anlegg1 045 618
Nedskrivninger fast eiendom110 868Oppskriving av fast eiendom
Nedskrivning maskiner og utstyr98
Avskriving av fast eiendom og anlegg267 957Aktivering BBL-leil
Salg av utstyr, maskiner og transportmidlerAktivering av utstyr, maskiner og transportmidler95 930
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler56 771
Annet212
Nedskrivninger aksjer og andeler20 533Kjøp av aksjer og andeler15 673
Avdrag mottatt på formidlings/startlån137 615Utlån formidlings/startlån255 355
Avdrag mottatt på andre utlån77 160Utlån egne midler
Avskrevet utlån5 060
Bruk av midler fra eksterne lån890 134Avdrag på eksterne lån455 838
Forpliktelse foretak
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)82 251
Salg aksjer
31.12.2015 Balanse (Kapital)7 895 422
Tabell 10.56 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15.03.2015

 

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 08.36.29

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9 Statistikk og brukerundersøkelser 11 Revisjonsberetning