8.1 Stavanger Parkering

logo

Årsberetning#8.1.1

ÅRSBERETNING 2015

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Ny forskrift

Våren 2014 ble forslag til ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering lagt ut på høring. Forslaget medfører også endringer i vegtrafikklovens §8. Ny ordning har vært gjenstand for behandling i stortinget og det er ventet at de nye reglene vi tre i kraft en gang i 2017. Endringer av reglene er hovedsakelig rettet mot private selskaper som har en stor del av inntektene fra ileggelser. Dette vil etter all sannsynlighet fremskynde et teknologisk skift i parkering som gjør at selskapene vil nyttiggjøre seg ny teknologi som for eksempel skiltlesere. Dette vil for parkeringskundene fremstå som mer ryddig og ikke minst brukervennlig. Stavanger Parkeringsselskap KF er positive til de endringer som kommer også for offentlige parkeringsforetak, der blant annet en harmonisering av ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens regime.

Økonomi og årsregnskap

Stavanger Parkeringsselskap KF arbeider daglig for effektivisering og rutiner innen de fleste områder. Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering av revisjonen for 2015 konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling, Rogaland Revisjon IKS samt økonomiavdelingen i foretaket for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Foretaket jobber videre med «digitaliseringsprosjektet» med mål om å digitalisere og effektivisere så mange av foretakets arbeidsoppgaver som mulig. Eksempler på dette er at alle trafikkbetjenter bruker standard smarttelefoner i tjenesten der det utprøves ANPR-løsninger for skanning av skilt for mer effektiv håndheving og økt sikkerhet. Tiltaket vil på sikt medføre at oblater vil forsvinne. Foretaket har i løpet av 2015 fått installert nye digitale visningsskilt ved hovedfartsårene.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av en treårsperiode gitt eierne 85,5 millioner kroner i utbytte. Foretaket har drevet med overskudd og har ved siden av utbytteutbetalingene opparbeidet seg noe mer likvider. Kassebeholdningen ved årsskriftet var 39 millioner kroner og frikjøpsfondet 26 millioner kroner.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2015 ble 75,6 millioner kroner en økning på 1,2 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er noe høyere enn året før. Finansinntektene var i 2014 2,2 millioner kroner mot 2,4 millioner kroner i 2015.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2014. Lavere personalkostnader, lavere strømutgifter og forskyvning av vedlikeholdsutgifter til 2016 utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2015 som påvirker resultatet positivt. Her må en regne med økte kostnader i 2016 på grunn av forskyvninger. Finanskostnadene har gått fra 4,5 millioner kroner i 2014 til 3,5 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til nedgangen er bedre rentebetingelser.

Regnskap for 2015 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 21 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 17,5 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                                      492.625,-

Nedbetaling av gjeld:                    10.000.000,-

Foretaket står foran investeringer i nye anlegg og derfor er det viktig å få ned dagens gjeldsgrad som per tid er 60%. Beløpet på 10 millioner er beregnet ut fra kapitalbehovet foretaket har i forhold til planlagte investeringer i nytt teknisk utstyr i 2016.

Regnskapet for 2015 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2015.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader, blant annet som en følge av investeringer i LED-lys. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant gått til anskaffelse av nye visningssystemer og samarbeider med Stavanger Aftenblads trafikkapp med opplysninger om ledige parkeringsplasser. Dette som tiltak for å redusere letekjøring og dermed også forurensning.

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2015. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt i følge medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet gikk fra 12,9% i 2014 til 9,5% i 2015. Reduksjonen på 3,4% skyldes at foretaket har hatt mindre færre alvorlige sykdomstilfeller kombinert med tiltak som treningstilskudd for staben. Gjennomsnittsalderen i foretaket er høy og det vil forekomme belastningsskader særlig blant trafikkbetjentene. Samtidig er nivået fortsatt for høyt, og nye tiltak vil iverksettes i løpet av 2016.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det er i 2015 registrert 2 uønskede hendelser. Disse følges opp i henhold til Stavanger kommune sine, og foretakets egne prosedyrer og retningslinjer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Alle ansatte har vært gjennom HLR- og kurs i bruk av hjertestarter i 2015.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 18 kvinner og 17 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2015, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. 13% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består halvdelen kvinner og halvdelen menn.

Medarbeidertilfredshet

 Stavanger Parkeringsselskap KF gjennomførte også i 2015 Stavanger kommune sin medarbeiderundersøkelse. Gjennomsnittlig score var høyere i 2015 sammenliknet med 2014. Det er ingen temaområder som ligger i «rød sone». Størst fremgang viste temaområdet «etikk» som foretaket har satt fokus på.

 Kundetilfredshet

Det er ikke gjort undersøkelse i 2015, da den forrige ble laget i desember 2014. Generelt har foretaket bidratt med trafikkdirigering på festivaler der inntrykket er at festivalene ønsker at Stavanger Parkeringsselskap KF gjør et viktig jobb i denne sammenheng.

Marked

Foretaket har hatt en gjennomgang av verdi- og visjon. Fokus på samfunnsnytten er vesentlig for foretaket og dets omdømme. Særlig viktig er dette med tanke på trafikkbetjentenes hverdag, at publikum forstår hvilken jobb som gjøres og hvorfor. Stavanger Parkeringsselskap KF, som så mange andre bedrifter i dag, inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette medfører at det lanseres nye produkter og tjenester som må markedsføres om de skal lykkes i markedet.

Drift teknisk

 2015 har vært en godt år i forhold til god og stabil drift på vårt teknisk utstyr. Det er samtidig gjort store oppgraderinger på datamaskinparken og ikke minst i forhold til reserveløsninger og sikkerhet.

Utfordringer og fremtidsplaner  

I investeringsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn investeringer i skiltlesere på parkeringshus og innen parkeringshåndheving. Når det gjelder sistnevnte gjelder dette både i forhold til håndholdte terminaler og kjøretøy. Hensikten er mer effektive løsninger og målet for hele foretaket, er en digitalisering av de fleste av foretakets produkter og tjenester der dette er mulig.

Foretaket har vært en aktiv medspiller i diverse festivaler og arrangementer og særlig vil ONS medføre en betydelig innsats fra våre trafikkbetjenter.

Selskapets økonomi er blitt styrket i 2015 og arbeidet med å videreutvikle en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.

Stavanger Parkeringsselskap KF vil gjennom bransjeforeningen Norpark starte arbeidet med å forberede foretaket på implementering av den nye parkeringsforskriften.

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.38.50

 

Årsregnskap#8.1.2

ResultatNoterR-2015B-2015R-2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt175 635 16073 820 00074 366 346
Frikjøp parkeringsplasser492 62502 218 125
Annen driftsinntekt17 378 8567 715 0007 652 661
Sum driftsinntekter83 506 64181 535 00084 237 132
Driftskostnader
Lønnskostnad2,821 293 23519 581 00017 852 319
Avskrivning på varige driftsmidler313 551 01713 785 00013 774 599
Tap på fordringer-32 945500 000996 268
Annen driftskostnad127 704 04529 688 00025 814 112
Sum driftskostnader62 515 35163 554 00058 437 297
Driftsresultat20 991 29017 981 00025 799 836
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 241 5201 000 0002 201 803
Sum finansinntekter2 241 5201 000 0002 201 803
Finanskostnader
Rentekostnad5 710 9007 492 0006 669 690
Annen finanskostnad1 51706 719
Sum finanskostnader5 712 4187 492 0006 676 409
Sum netto finansposter-3 470 897-6 492 000-4 474 606
Årsresultat17 520 39211 489 00021 325 230
Avsatt til bundnet fond7492 6252 218 125
Overføringer disposisjonsfond717 027 76719 107 105
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-6 500 000-4 000 000
Fra annen egenkapital76 500 0004 000 000
Sum disponert17 520 39221 325 230
Tabell 8.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3286 181 870294 727 274
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring301 176 487
Maskiner og inventar39 069 91710 877 856
Biler3570 121465 742
Sum varige driftsmidler298 421 907309 847 359
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4,8545 814482 014
Sum finansielle anleggsmidler645 814582 014
Sum anleggsmidler299 067 721310 429 373
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 587 7071 375 282
Andre fordringer51 866 4621 377 182
Sum fordringer3 454 1682 752 464
Bankinnskudd og kontanter665 622 12153 097 092
Sum bankinnskudd og kontanter65 622 12153 097 092
Sum omløpsmidler69 076 29055 849 557
SUM EIENDELER368 144 010366 278 930
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 643 19226 150 567
Annen egenkapital7143 518 322132 990 554
Sum annen egenkapital170 161 513159 141 121
Sum egenkapital178 953 915167 933 522
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 097 6631 304 691
Sum avsetning for forpliktelser3 097 6631 304 691
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9175 070 623185 890 827
Sum annen langsiktig gjeld175 070 623185 890 827
Sum langsiktig gjeld178 168 286187 195 518
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld103 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter103 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld104 174 5833 376 838
Sum kortsiktig gjeld11 021 81011 149 889
Sum gjeld189 190 096198 345 408
SUM EGENKAPITAL OG GJELD368 144 010366 278 930
Tabell 8.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 14.26.08

Noter#8.1.3

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli  avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon:20152014
Salgsinntekter74 274 56172 827 854
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 360 5991 538 492
75 635 16074 366 346
Annen driftsinntekt156 777951 853
Utleie av parkeringsplasser6 173 8215 715 446
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)36 25860 262
Rogaland Parkering AS1 012 000925 100
7 378 8567 652 661
Kjøp av varer og tjenester22 809 96821 100 237
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen178 250220 714
Kjøp fra Kommunale Foretak2 660 4752 883 084
Revisjonshonorar103 886145 346
Regnskapshonorar431 784357 155
Overføring til kommunen (momskompensasjon)567 681498 739
Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg)952 000608 836
27 704 04525 814 112
Tabell 8.3 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelse m.v

Ansatte, godtgjørelse m.v20152014
Lønn14 580 34914 267 955
Arbeidsgiveravgift2 578 8642 152 584
Pensjonkostnader - Jfr. Note 83 416 479713 899
Andre ytelser717 542717 880
Sum lønnskostnader21 293 23517 852 319
Antall årsverk pr 31.12.34,736,4
Tabell 8.4 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 utbetalt kr 793 791 til daglig leder. Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056. Totalt er det utbetalt kr 169 002 i styrehonorar til selskapets styre. Det er for 2015 kostnadsført kr 103 886 i revisjonshonorar. Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBilerByggAnlegg
under
oppførelse
Sum
Anskaffelseskost 01.0130 540 433958 382345 684 2030377 183 018
Årets tilgang1 921 972203 593002 125 564
Årets avgang4 264 4360004 264 436
Akkumulerte avskrivninger 31.1219 128 055591 85459 502 333079 222 242
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.129 069 914570 121286 181 8700298 421 906
Årets avskrivning4 906 39999 2148 545 40413 551 017
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 %2,5 %
Tabell 8.5 Note 3 a)
Last ned tabelldata (Excel)
Kjøp og salg av driftsmidler:20152014
Tilgang1 921 9722 603 055
Avgang4 264 436881 633
Tabell 8.6 Note 3 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til nytt visningsutstyr og ny bil.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån jf. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP545 814
645 814
Tabell 8.7 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 800 000. Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20152014
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 864 2681 857 550
Andre kundefordringer424 371854 349
Avsetning tap utestående fordringer-800 000-1 500 000
Fordring refusjon sykepenger99 068163 383
1 587 7071 375 282
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 831 9931 377 182
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS34 4690
1 866 4621 377 182
Tabell 8.8 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 bokført 667 055 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er nedjusert med kr 700 000 og er nå på kr 800 000.

Note 6 Bundne midler

Selskapet har pr. 31.12.2015 bundne skattetrekksmidler på kr 695 330 og bundne frikjøpfond er på kr 26 643 192. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015 utgjorde kr 695 330. Selskapets frie likviditet er pr. 31.12.2015 på kr 38 776 224.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2015 avgitt kr 6 500 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 99/15.

TekstInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Utbytte til Stavanger Kommune00-6 500 0000-6 500 000
Årets resultat0492 62517 027 767017 520 392
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 643 192100 022 56043 495 761178 953 915
Tabell 8.9 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Deler av årets overskudd bør gå til nedbetaling av langsiktig gjeld.

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 549 378 til KLP. Selskapet har hatt kr 434 086 i utgifter til AFP. Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2015 kr 545 814.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 745 023
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse962 159
Avkastning på pensjonsmidler-809 352
Adm.kostnader/rentegarantipremie130 659
Netto pensjonskostnad3 028 489
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift678 167
3 706 656
Opptjente pensjonsforpliktelser36 429 170
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse36 429 170
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)26 507 688
Ikke resultatført estimatendring/-avvik-7 206 617
Pensjonsforpliktelser2 714 865
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser382 798
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 097 663
Økonomiske forutsetninger:31.12.201431.12.2015
Diskonteringsrente2,30 %2,70 %
Forventet lønnsvekst2,75 %2,50 %
Forventet G-regulering2,50 %2,25 %
Forventet pensjonsøkning1,73 %1,48 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,20 %3,30 %
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser1 571 404
Årets pensjonspremie2 135 252
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)3 706 656
Tabell 8.10 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 448 072 for 2015.

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.15.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har per 31.12.2015 gjeld på kr 175 070 623 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2014Bokført verdi 2015Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3282 862 6122 561 2848,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87637 324 21534 277 33911,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00073 320 00069 560 00018,5 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 368 0004 144 00018,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00068 016 00064 528 00018,5 år
Samlede lånegjeld185 890 827175 070 623
Tabell 8.11 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Rentesatsen er flytende.Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20152014
Leverandørgjeld.
Private3 309 3174 000 835
Herav gjeld til nærstående parter529 041587 160
3 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk695 330627 127
Skyldig arbeidsgiveravgift436 435564 248
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin1 877 1041 993 681
3 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 693 8781 768 385
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger235 438249 342
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter private577 846595 905
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter nærstående parter82 1740
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)1 550 946728 906
4 174 5833 376 838
Tabell 8.12 Note 10
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning#8.1.4

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 17 520 392. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 02.03.2016
Rogaland Revisjon IKS
Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

 

8.2 Sølvberget

Årsberetning#8.2.1

Innledning – veksten fortsetter

Etter to år med drift av det nye bibliotektilbudet i 1. etasje fortsatte den positive utviklingen med stabilt utlån og ytterligere besøksvekst.

«I Stavanger har det ombygde biblioteket på Sølvberget blitt den store møteplassen innendørs, et stede å være, diskutere, lese og lære,» skrev Stavanger Aftenblad på lederplass, og slo også fast at biblioteket er blant de aller, aller viktigste demokratiske institusjonene vi har. Sølvberget ble også belønnet med Aftenbladets kulturpris, ble nominert til Markedsføringsprisen og ble tildelt Byggeskikkprisen.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte. Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et nøkternt år

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 1 386 539 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse. Når det likevel er et såpass stort positivt driftsresultat, skyldes dette at det er kjørt svært stramt når det gjelder ansettelser og bruk av vikarer. I tillegg er det gjort tiltak for å holde andre driftsutgifter nede.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er omtrent som budsjettert. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter budsjettrevidering var kr 65,4 mill. I tillegg fikk Sølvberget tilskudd til en rekke aktiviteter og prosjekter. De viktigste bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Den kulturelle spaserstokken og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sølvberget har egen samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune som innebærer en årlig støtte på kr 1 mill. Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2015 var kr 5,5 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var ca. kr 1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes innstramminger som ble satt i verk i løpet av året både for å få ned bruken av vikarer og ekstrahjelper og stillinger som ble satt helt eller delvis vakant. Gjennomsnittlig ansatt årsverk var 64 på årsbasis (67 i 2014).

Det er ble også kjørt stramt for å holde andre driftsutgifter nede. Bruken av vaktmester ble redusert, og det ble generelt lagt opp til et nøkternt forbruk. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranse for bruk av rådgivende arkitekt for interiørdesign knyttet til kontorfellesskap. Sølvberget valgte å slutte seg til Stavanger kommunes avtale om trykkeritjenester, gjeldende fra 01.01.2016. Sølvberget har et utdatert biblioteksystem, noe som bl.a. medfører mangelfull innkreving av gebyrer og dårlig kommunikasjon med økonomisystem. Konkurranse for valg av nytt system ble i 2014 utsatt i påvente av nasjonale avklaringer. I 2015 ble Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger enige om et felles forprosjekt for å definere behov og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Arbeidet ledes av Sølvberget og skal være ferdig høsten 2016.

Kulturbanken

Driftsbudsjettet for Kulturbanken hadde et positivt driftsresultat på kr 719 805. Det foreslås at disse brukes til finansiering av framtidige investeringer i Sølvberget.

Investeringer

Sølvberget hadde beskjedne investeringer i 2015 i forhold til det som var budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» tar lenger tid enn planlagt. Det betyr også at finanskostnadene i forbindelse med låneopptak fremdeles er håndterlige, men dette kan bli en utfordring i årene framover.

Midler på bundne fond ble brukt til å finansiere deler av investeringene for 2015 slik at det ikke var nødvendig å ta opp nye lån. Styret vedtok bl.a. å omdisponere kr 3 mill fra driftsfond Kulturbanken til dette formålet.

Siden arbeidet med Nye Sølvberget trekker ut i tid, vedtok styret å fordele totalt investeringsbudsjett på kr 22,25 mill på tre år og justere budsjettet for 2015. Revidert budsjett for investeringen ble kr 6,25 mill i 2015, 9 mill i 2016 og 7 mill i 2017.

Faktisk forbruk i 2015 var bare kr 1,95 mill, noe som bekrefter at framdriften i prosjektet tar tid. Dette skyldes delvis at prosjektet drives fram parallelt med full drift for publikum, og at tekniske utfordringer når det gjelder ventilasjon o.a. har vært mer krevende enn forventet.

I 2015 ble det brukt kr 0,42 mill til investeringer i IT-utstyr og kr 0,18 mill til RFID (radiobrikker) til alle medier. Hovedinvesteringen i det siste prosjektet er nytt innleveringsanlegg og nye utlånsautomater. Dette krever anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015, men selve anskaffelsen gjøres i 2016.

Disposisjonsfond og investeringsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2015 var på kr 2 941 541. I tillegg er det i løpet av 2015 avsatt midler til et ubundet investeringsfond på kr 2 750 605. Det siste vil redusere behovet for låneopptak i 2016.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

 • Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Sølvberget har et godt HMS-system som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse.

Sølvberget hadde 68 fast ansatte fordelt på 55,08 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2015. 35,8 % av arbeidstakerne var menn og 64,2 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2015 ansatt 1,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens 2 sluttet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble det innført tiltak for å få ned bruken av vikarer, og noen stillinger ble satt vakante. Fra september 2015 måtte alle nyansettelser godkjennes av Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 3,6 % i 2015 (3,6 % i 2014). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2015. Det ble nedsatt arbeidsgrupper for utforming av arealene i 2. – 4. etasje og for planlegging av nytt felleskontor. Medvirkning fra de ansatte er en avgjørende faktor for suksess, og blir vektlagt i alt utviklingsarbeid. Det ble også igangsatt et arbeid for å utarbeide ny teamstruktur som skal bidra til bedre struktur, samt å gjøre organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer. Dette arbeidet skal være ferdig første halvår i 2016. For å hente inspirasjon i pågående utviklingsarbeid var mange ansatte på ulike studieturer i 2015.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte i perioden 28. januar til 13. februar 2015. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen dannet grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen og ROS-analysen for 2015.

I samarbeid med BI ble det arrangert kurs i «Den gode kundeopplevelsen» for en stor gruppe ansatte. Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i bruk av kunnskapsdatabaser og sosiale medier. Sølvberget hadde egen HMS-uke i mai, og det ble i løpet av året gjennomført en rekke sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2015.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Opprettholde besøkstallene fra 2014
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Balanse mellom egenproduserte arrangement, aktiviteter, arrangement og verksteder i samarbeid med andre
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena
 • Stimulere innbyggerne til økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån

Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 10 % i 2015. Etter rekordbesøket i 2014 var dette over målsettingen. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene. På Madla har brukerne tatt vel imot det meråpne bibliotek. I 2015 var totalt 14 806 personer på Madla bibliotek i meråpen åpningstid, 11,7 % av totalt besøk.

Samlet utlån for biblioteket var 680 412. Dette var en ørliten nedgang fra året før. Det er gledelig at utlånet av barnebøker økte mest, med 5 %. Fag- og skjønnlitteratur for voksne hadde en økning på 4 %. Utlån av e-bøker gikk opp med 44 % og utgjorde 4,4 prosent av det totale utlånet. Utlån av andre medietyper gikk ned, og størst var nedgangen for musikk og film med 19 og 18 %. En medvirkende årsak til at filmutlånet gikk kraftig ned, var nok at filmene ble flyttet til 3 etasje. Utlånet av film økte med 7 % på Madla. Statistikken viser at det er store bevegelser når det gjelder utlån av ulike medietyper, noe som vil kreve god og strategisk styring av bestand og innkjøp i årene framover.

Arrangementer

Det ble gjennomført 624 arrangementer og 183 klassebesøk/brukerorienteringer (480 og 215 i 2014). Arrangementene som ble gjennomført, var en blanding av Sølvbergets egenproduserte og samarbeidsarrangementer. Det ble bl.a. gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med kommunevalget, som politikermøter og debatter, i samarbeid med Stavanger kommune. Stadig flere aktører ønsket å legge sine aktiviteter til Sølvberget, et eksempel var Comic Night, et ukentlig treff for tegneserieentusiaster. Samlet besøk på alle Sølvbergets arrangement var 44 156, som er et gjennomsnitt per arrangement på 68. Dette var en økning på 4,6 %.

En del verksteder hadde lite besøk, noe som medførte at gjennomsnittet per arrangement ikke økte som forventet. Andre arrangement var svært godt besøkt, f.eks. den ukentlige bokpraten som hadde 5394 besøkende på 34 bokprater i 2015. Det er et gjennomsnitt på 156 per arrangement (122 i 2014).

Prosjektet «Ung i sentrum» hadde i samarbeid med Stavanger Makerspace vekst i besøk og bruk av lokalene med to medlemskvelder i uka. Arrangementene spenner fra kurs i 3D til bygging av Arcademaskin til bruk på biblioteket. Det ble etablert et spennende samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes, Creator på Forus og andre i makermiljøet på Nord-Jæren.

Barne- og ungdomsbiblioteket drev aktivt formidlingsarbeid for barn og ungdom ved å ha skoleklasser på besøk på biblioteket, og ved å sende bøker til skolene. Prosjektet Leselyst på toårskontrollen i samarbeid med helsestasjonene i Stavanger ble fornyet ved hjelp av støtte fra SR-bank, slik at samtlige av de aller yngste Stavanger-borgerne fikk invitasjon til bibliotekbesøk.

I samarbeid med innvandrerorganisasjonene bidro Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) til samfunnsdeltakelse, utvikling av interkulturelle møteplasser og kulturtilbud for byens internasjonale befolkning. 75 internasjonale organisasjoner utgjorde nettverket, som hadde fire medlemsmøter med aktuelle tema fra kommunevalg til barnevernets oppgaver. Mange av organisasjonene hadde egne aktiviteter på Sølvberget.  IKN hadde også ansvaret for kulturkafeer, møteserien Global morgen og var en av aktørene bak Frivillighetstorget. Barnas verdensdag ble ikke arrangert i 2015, da arrangementet ble flyttet fra november til mars 2016.

Litteraturfestivalen Kapittel styrket i 2015 rollen som en av de viktigste arenaene på litteraturfeltet i Norge. Veksten i besøk og billettsalg fortsatte. Spesielt gledelig var 50 % vekst i billettomsetningen og rekord i antall solgte festivalpass. Årets tema «Amerika» viste seg egnet til å skape engasjement både blant de rundt 11 250 besøkende og de rundt 130 deltakerne. Tilbakemeldinger fra gjester og i en nettbasert publikumsundersøkelse var svært gode.

Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert på Sølvberget i februar 2015. Konferansen rommet over 30 arrangementer, 70 gjester og 300 deltakere fra hele Norden. Temaet var «Undergang – eller overgang?» som både henviste til den stadig økende mengden dystopier i nyere ungdomslitteratur, og til litteraturens overgang til nye medier. Målet var å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var overveldende positiv, og nå planlegges en ny konferanse i 2017. Det var også vellykket å bruke biblioteket som ramme for en slik fagkonferanse.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2015 valgte prosjektet for første gang en barnebok. Etter forslagsrunder og avstemning ble boka «Sov søtt, herr Spiss» av Erna Osland og Inger Lise Belsvik valgt.

Digitale satsinger

Besøket på Sølvbergets nettsider økte med 33 % i 2015. Nord-Sør-biblioteket og særemnesidene var de største enkeltstående trafikkmaskinene. Veksten var særlig stor på mobile flater. Sølvbergets ulike Facebook-sider hadde 10931 følgere ved utgangen av 2015. Det er en vekst på 28 %. De fleste av Sølvbergets ansatte er skolert i sosiale medier, og dette ga stor uttelling blant annet på Instagram. Der endte vi på 2123 følgere, og hele 4923 bilder ble tagget med #sølvberget.
Arbeidet med det digitale Nord-Sør biblioteket ble lagt ned i 2015 på grunn av opphør av statlig støtte, og én stilling ble trukket inn som en følge av dette. Tjenesten eksisterer fremdeles og blir mye brukt, men oppdateres ikke. Det arbeides med en mulig videreføring av hele eller deler av tilbudet i samarbeid med andre aktører.

I 2015 ble det også gjort noen forsøk med bruk av video i den digitale formidlingen. Et eksempel var «Vi hjelper deg før norskeksamen» i mai, der russen fikk råd og skrivetips med hensyn til eksamen i sidemål. 700 avgangselever møtte på Sølvberget, 600 fulgte streamingen direkte og hittil har sendingen hatt 3650 visninger på Sølvbergets YouTube kanal. Dette er nyttige erfaringer når det gjelder videreutvikling av tilbudene i årene framover.

Sølvberget abonnerer på kunnskapsdatabaser til bruk for brukerne på biblioteket og hjemmefra via «Min side» og lånekortet. Åtte abonnementsdatabaser er nå tilgjengelige for lånerne hjemmefra, tre av disse ble tilgjengelige i 2015: Rocksbackpages, Naxos og Lesekroken.  Bruken av ordbokdatabasene iFinger og Ordnett økte, og hadde til sammen 26 000 oppslag. Bruken av PressReader hadde stor vekst i 2015, delvis på grunn av egen skjerm i 1. etasje.

SMS-litteratur ble integrert i Sølvbergets utlånstilbud i 2015 som et pilotprosjekt. Biblioteket kjøper inn SMS-litteratur som er spesialskrevet for mobilformatet og dette sendes til lånerens telefon som tekstmeldinger. Tilbudet startet i november 2015 og lisensavtalen gjelder foreløpig for ett år. Tilbudet omfatter 13 SMS-noveller som til nå er brukt 297 ganger.

I løpet av 2015 hadde Sølvbergets brukere i større grad brukt mulighetene for kjøp av billetter på nett. Det var stor økning i forhåndssalget ved arrangementer både i forbindelse med Kapittel og ved andre arrangementer. Denne veksten har fortsatt inn i 2016. Å bruke ressurser på digitale flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet. Arbeidet på digitale flater var også en stor del av årsaken til at Sølvberget ble nominert til Årets markedsfører i 2015.

5. Arbeidsprosessene

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
 • Opprettholde Sølvbergets gode omdømme
 • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne når det gjelder å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap og tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn, og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Siden høsten 2014 har Nye Sølvberget handlet om 2. – 4. etasje. De tre største underprosjektene her har vært nytt galleri, nytt felleskontor for ansatte og utarbeidelse av planer for publikumsområdene.

September 2015 gjenåpnet Sølvberget galleri med utstillingen «Smellscapes» av Sissel Tolaas. Dette er en internasjonalt kjent kunstner som svarer godt til galleriets programprofil der det bl.a. heter: «Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere».

Det er gjennom hele året arbeidet med utforming og innhold for publikumsområdene. Det er utført et grundig og omfattende kartleggingsarbeid for å definere hvilke behov Sølvberget som et moderne folkebibliotek har i dag, og hva som er forventet utvikling. Et bærende prinsipp for planene er å synliggjøre Sølvbergets hovedpilarer; opplevelse, kunnskap og møteplass. Slik 1.etasje representerer Møteplass skal 2. etasje bygges omkring Opplevelse og i 3.-4. etasje er det Kunnskap som preger utforming og innhold. Arbeidet blir ferdig tidlig i 2016, slik at detaljplanlegging og gjennomføring kan starte.

De nye arealplanene for publikumsområdene forutsetter felleskontor for alle ansatte i lokalene til dagens barne- og ungdomsbibliotek. Det ble utarbeidet planløsning for dette i samarbeid med rådgivende arkitekt. Etableringen av nytt felleskontor utløser flere krav om teknisk oppgradering av bygget og da blant annet ventilasjonsanlegget. Dette er et omfattende arbeid og forventes utført høsten 2016.

Sølvberget har siden november 2011 hatt forvaltningsansvaret for Kulturbanken. I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at bygningen skulle selges. Som en konsekvens av dette ble avtalen med Sølvberget sagt opp, og forvaltningsansvaret tilbakeført til Stavanger kommune fra 1. oktober 2015.

En annen konsekvens av vedtaket var at tidligere beslutninger om å innplassere Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken, ble gjort om. I stedet vedtok formannskapet at Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus, og at et Kiellandsenter innplasseres i forbindelse med utvikling av Sølvbergets 2. – 4. etasje.

6. 2016 – En by og dens forfattere

I 2015 ble 100-årsjubileet for forfatteren Alfred Hauge åpnet på Sølvberget. I 2016 markeres 150-årsjubileet for Sigbjørn Obstfelders fødsel, og hovedansvar for gjennomføring er lagt til Sølvberget. Samtidig med dette skal innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget utformes. Erfaringene fra Obstfelder 150 år sammen med tidligere prosjekterfaringer og utredningsarbeid gir et godt grunnlag for dette arbeidet.

I løpet av 2016 starter også ombygging av Sølvbergets 2. – 4. etasje. Det er et viktig og utfordrende arbeid å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og slik skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over en arbeidsplass, som tør å gå foran, er nyskapende og som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Det høye aktivitetsnivået på Sølvberget forutsetter at ansatte strekker seg langt og gjør en stor innsats. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene som kommer.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2015. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue. Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2015. Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.28

 

Statistikkvedlegg#8.2.2

Besøk

Besøk20142015% utvikling
Besøk Sølvberget1 202 9801 337 46011 %
Stavanger fengsel5 5846 0007 %
Madla filial128 745125 524-3 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek1 337 3091 468 98410 %
Tabell 8.13 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20142015%-utvikling
Utlån Stavanger bibliotek totalt683 324680 4120 %
Faglitteratur for barn25532261592 %
Skjønnlitteratur for barn1928282021215 %
Faglitteratur for voksne1051681096714 %
Skjønnlitteratur for voksne1048241091374 %
Lydbøker for barn1317712992-1 %
Lydbøker for voksne2123221064-1 %
Musikk for barn13241168-12 %
Musikk for voksne2617321315-19 %
Film for barn5823652355-10 %
Film for voksne10473486106-18 %
Annet93988534-9 %
Ebøker206982979044 %
Tabell 8.14 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Bruk av nett-tjenester20142015%-utvikling
Besøk på Sølvbergets nettsider426 127565 22033 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket102 579170 28866 %
Fornying av lån på nett80 %80 %0 %
Reservering av bøker på nett53 %56 %6 %
Facebook 2015 (antall følgere pr. 31.8)
Sølvberget3 3444 70041 %
Kapittel1 8652 46532 %
Musikk- og film1 3011 45212 %
Barnebiblå59982237 %
Internasjonalt kulturnettverk38668577 %
Nordisk Barnebokkonferanse67080720 %
FB totalt:8 16510 93134 %
Instagram - følgere6932 405247 %
Instagram - bruk av #sølvberget4923
Twitter 2014 (antall følgere pr. 31.8)
Solvberget1 3821 82232 %
Kapittel1 5211 6267 %
Musikk- og film86594910 %
Twitter totalt:3 7684 39717 %
Tabell 8.15 Nettjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Arrangement (eksklusiv kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk1821414 770
Brukerorienteringer5113
Arrangementer62316442 547
81030547 430
Tabell 8.16 Arrangement (eksklusiv kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

Årsoppgjør#8.2.3

Årsoppgjør 2015 for Sølvberget FK

Org.nr. 982766184


Driftsregnskap 2015

Driftsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 842 3963 577 0003 154 128
Overføringer med krav til motytelse34 812 0705 683 0006 072 467
Overføringer uten krav til motytelse474 281 74973 573 54573 898 853
Sum driftsinntekter82 936 21582 833 54583 125 449
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,935 814 16038 098 00034 754 874
Sosiale utgifter5,910 685 93610 195 0009 214 644
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 953 05723 444 32020 908 765
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 024 6966 831 0007 360 540
Overføringer82 914 7843 194 0005 327 011
Avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Sum driftsutgifter79 790 79283 762 32078 544 799
Brutto driftsresultat3 145 423-928 7754 580 650
Finansposter
Renteinntekter og utbytte438 055300 000568 286
Andre finansinntekter25 800015 165
Sum eksterne finansinntekter463 855300 000583 452
Renteutgifter og låneomkostninger348 708450 000481 222
Andre finansutgifter42 25908 724
Avdrag på lån102 720 0002 720 0002 720 000
Sum eksterne finansutgifter3 110 9673 170 0003 209 946
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 647 112-2 870 000-2 626 494
Motpost avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Netto driftsresultat1 896 470-1 798 7752 933 121
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr20114 375114 3752 570 445
Bruk av disposisjonsfond1700288 045
Bruk av bundne fond8 382 3698 348 7752 756 901
Sum bruk av avsetninger8 496 7448 463 1505 615 392
Overført til investeringsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Avsetninger til disposisjonfond17114 375114 3752 570 445
Avsetninger til bundne fond4 292 3001 950 0003 129 902
Sum avsetninger9 006 6756 664 3758 434 138
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 5390114 375
Tabell 8.17 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10715 945980 000764 423
Sosiale utgifter5,9,10181 664245 000191 407
Investeringer i varige driftsmidler101 808 9058 675 000-42 366
Utlån11112 042112 0423 500 000
KLP egenkapitalinnskudd137 0800140 978
Avsetninger192 750 60500
Årets finansieringsbehov5 706 24010 012 0424 554 442
Finansiering
Mottatte avdrag på utlån92 408350 000350 000
Kompensasjon for merverdiavgift301 7900489 847
Bruk av lån fra Stavanger kommune2104 350 000402 169
Andre inntekter600 000600 0000
Sum ekstern finansiering994 1985 300 0001 242 016
Bruk av disposisjonsfond17112 042112 042578 636
Overføring fra driftsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Sum finansiering5 706 24010 012 0424 554 442
Tabell 8.18 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1014 324 48812 635 129
Utstyr, maskiner og transportmidler105 035 6385 416 642
Utlån113 169 6343 150 000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 447 7591 310 679
Pensjonsmidler959 532 68756 380 698
Sum anleggsmidler88 510 20583 893 149
Omløpsmidler
Kundefordringer129 323 9667 771 089
Andre kortsiktige fordringer132 191 9133 975 007
Premieavvik95 261 8076 334 305
Kasse og bankinnskudd1412 627 61813 905 310
Sum omløpsmidler2129 405 30531 985 711
Sum eiendeler117 915 510115 878 860
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 941 5412 939 208
Bundne driftsfond183 878 6057 968 674
Ubundne investeringsfond192 750 6050
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 539114 375
Kapitalkonto223 135 481-791 774
Sum egenkapital14 092 77110 230 483
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1017 305 00020 025 000
Pensjonsforpliktelser972 944 57269 566 630
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 891 0761 859 216
Sum langsiktig gjeld92 140 64891 450 846
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld164 081 5703 278 189
Annen kortsiktig gjeld157 600 52210 919 342
Sum kortsiktig gjeld2111 682 09214 197 531
Sum egenkapital og gjeld117 915 510115 878 860
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 923
Tabell 8.19 Balanse Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.52

Noter#8.2.4

Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden. Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Noter til regnskapet

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2015R-2014R-2013
Gjennomsnittlig antall årsverk:646764
Tabell 8.20 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 925 021.

Samlet styregodtgjørelse er kr 260 167. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er i 2015 kostnadsført kr 117 315 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2015R-2014
Avgiftsfritt salg av tjenester479 2002 310
Diverse avgiftsfrie inntekter1 066 7811 014 564
Husleieinntekter avgiftspliktig1 489 0811 307 341
Andre leieinntekter530 920580 419
Avgiftspliktige inntekter276 414249 493
3 842 3963 154 128
Tabell 8.21 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2015R-2014
Momskompensasjon2 531 3672 457 830
Refusjon sykepenger og svangerskap600 200964 040
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV147 540103 435
Refusjon fra fylkeskommunen91 8891 080 158
Erstatning tapte dokumenter428 757424 309
Refusjon andre450 184395 239
Refusjon fra kino562 133647 457
4 812 0706 072 467
Tabell 8.22 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretakR-2015R-2014
Overføring fra Stavanger kommune63 609 64165 468 987
Tilskudd fra andre kommuner40 0000
63 649 64165 468 987
Tabell 8.23 Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.

Spesifikasjon overføringer fra andreR-2015R-2014
Tilskudd fra statlige organisasjoner4 003 6673 852 000
Overføring fra fylkeskommunen1 190 00066 000
Tilskudd fra andre5 438 4414 511 867
10 632 1088 429 867
Sum overføringer uten krav til motytelse74 281 74973 898 853
Tabell 8.24 Spesifikasjon overføringer fra andre
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte34 884 05634 084 920
Lønn ansatte (investering)715 945764 423
Lønn andre930 103669 954
Sum lønnsutgifter36 530 10435 519 297
Arbeidsgiveravgift5 681 6735 310 256
Arbeidsgiveravgift (investering)110 423118 713
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto0-61 488
Pensjonskostnader5 004 2623 965 876
Pensjonskostnader (investering)71 24172 694
Sum sosiale utgifter10 867 6009 406 051
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter47 397 70444 925 348
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter35 814 16034 754 874
Sosiale utgifter10 685 9369 214 644
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter715 945764 423
Sosiale utgifter181 664191 407
Tabell 8.25 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 966 6692 231 877
Annonser/reklame/representasjon2 257 2502 261 925
Kurs/reiser376 720734 618
Div. transport1 668 5101 422 291
Energi1 190 428856 431
Forsikring108 622100 300
Husleie/avgifter1 331 7181 414 020
Møbler/inventar/utstyr986 703726 345
Bøker/media4 396 5393 634 338
Vedlikehold/service1 076 0401 628 712
Renhold/vakttjenester2 894 7133 105 270
Arrangementsrelaterte honorarer1 058 6391 135 531
Konsulenttjenester1 000 7631 096 539
Regnskapshonorar639 744560 567
21 953 05720 908 765
Tabell 8.26 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra IKS117 315107 800
Kjøp fra kommunen79 34337 638
Kjøp av renholdstjenester351 983363 259
Kjøp av vaktmestertjenester958 1041 242 064
Husleie5 483 0925 375 656
IT-utstyr34 859234 123
7 024 6967 360 540
Tabell 8.27 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2015R-2014
Mva på vederlag2 531 3672 457 830
Endring i avsetning tap på krav0140 000
Tap på krav103 7708 880
Andre tilskudd og erstatninger279 647386 482
Positivt premieavvik tilbakeført02 333 818
2 914 7845 327 011
Tabell 8.28 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennompensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør ensamlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 474 524. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 199 883 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.29 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2015R-2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 847 7282 720 818
Brutto pensjonskostnad7 302 1176 457 426
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 594 609-2 414 102
Netto pensjonskostnader4 707 5084 043 324
Administrasjonskostnader316 179269 506
Sum amortisert premieavvik705 226361 396
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)5 728 9134 674 226
Tabell 8.30 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2015R-2014
Pensjonsmidler 31.12.59 532 68756 380 698
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.72 944 57269 566 630
Netto pensjonsforpliktelser13 411 88513 185 932
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 891 0761 859 216
Akkumulert premieavvik 01.01.5 551 5393 506 124
Årets premieavvik-234 7362 406 811
Sum amortisert premieavvik705 227361 396
Akkumulert premieavvik 31.12.4 611 5765 551 538
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik650 232782 767
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.5 261 8076 334 305
Tabell 8.31 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse67 835 14965 458 470
Estimert forpliktelse-69 566 630-61 333 340
Estimatavvik forpliktelse 01.01.-1 731 4814 125 130
Faktiske pensjonsmidler54 658 00049 865 727
Estimerte pensjonsmidler-56 380 698-48 478 339
Estimatavvik midler 01.01.-1 722 6981 387 388
Tabell 8.32 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.15 på kr 1 447 759.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 042 646.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år investert i fase to av byggingen av Nye Sølvberget som gjelder andre til fjerde etasje. Andre investeringer er RFID, Nye nettsider, Wayfinding, Kontor, IT-utstyr og Nye galleri. Prosjektet Nye galleri er ferdigstilt i 2015.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelse 01.01.22 963 29521 394 788
Tilgang i år2 706 514913 464
Tilgang tidligere år01 147 080
Avgang219 558492 037
Anskaffelse 31.12.25 450 25122 963 295
Akk.avskrivning6 090 1254 911 525
Bokført verdi 31.12.19 360 12618 051 772
Årets avskrivninger1 398 159978 965
Avskrivningssats2%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 01.01.20 025 00022 745 000
Betalt avdrag lån-2 720 000-2 720 000
Sum langsiktig lån17 305 00020 025 000
Tabell 8.33 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2015 regnskapført et utlån på kr 112 042 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 5 år med første avdrag i 2015.

Spesifikasjon av utlånR-2015R-2014
Utlån til Renaa 31.12.3 169 6343 150 000
Tabell 8.34 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Kulturhuset9 014 2087 548 970
Kundefordringer Biblioteket549 758462 119
Delkrederavsetning-240 000-240 000
Sum utestående kundefordringer9 323 9667 771 089
Herav nærstående parter
Stavanger Kommune7 331 8656 264 459
Sum nærstående parter7 331 8656 264 459
Tabell 8.35 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år er kr 103 770, og kr 3 281ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune835 1812 768 862
Periodiserte inntekter fra andre1 024 199412 227
Forskudd lønn21 8000
Netto lønn−8170
Fordring refusjon sykepenger80 588263 235
Avsatte feriepenger72 35068 640
Forfalte avdrag utlån133 704350 000
Forfalte renter utlån24 908112 042
2 191 9133 975 007
Tabell 8.36 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 505 881 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 506 179. Avviket korrigeres i 2016.

Note 15 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Periodiserte kostnader368 2843 396 273
Periodisert lønn146 281308 693
Merverdiavgift120 843146 422
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 069 6393 314 741
Avsatte feriepenger3 895 4753 753 213
7 600 52210 919 342
Tabell 8.37 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2015R-2014
Stavanger kommune1 535 1701 611 430
Kommunale foretak102 771105 464
Private leverandører2 443 6291 561 295
4 081 5703 278 189
Tabell 8.38 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2015R-2014
Disposisjonsfond 01.01.2 939 2081 235 443
Bruk av disposisjonsfond0288 045
Bruk av disposisjonsfond (investering)112 042578 636
Avsatt til disposisjonfond114 3752 570 445
Disposisjonsfond 31.12.2 941 5412 939 208
Tabell 8.39 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2015R-2014
Shahrazad02 426 053
Friby32 8840
Fengselsbiblioteket145 7290
Cinematek020 114
ICORN Emergency Fund211 3121 919
ICORN Reserve Fund712 886306 076
Den Kulturelle Spaserstokk0109 910
Kiellandsenter / Litteraturhuset1 483 035978 724
Internasjonalt Nettverk092 145
Kulturbanken719 8053 005 292
Madla0110 136
DUS45 28418 774
Kapittel0175 000
Obstfelder089 195
Ny Galleri0200 000
Ung i Sentrum221 772227 755
Aspirant hos Sølvberget0207 581
Nye Sølvberget129 5000
Voksenarrangement160 9550
Global Morgen15 4430
3 878 6057 968 674
Tabell 8.40 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturbankens overskudd på kr 719 805 vil bli foreslått brukt til finansiering av fremtidige investeringer.

Note 19 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond

Spesifikasjon av ubundne investeringsfondR-2015R-2014
Ubundet investeringsfond 01.01.00
Bruk av ubundet investeringsfond00
Avsatt til ubundet investeringsfond2 750 6050
Ubundet investeringsfond 31.12.2 750 6050
Tabell 8.41 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Av det som er avsatt er kr 600 000 øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket. Resten er udisponerte midler fra Kulturbanken.

Note 20 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2015R-2014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk114 3752 570 445
Disponert tidligere års mindreforbruk-114 375-2 570 445
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk1 386 539114 375
1 386 539114 375
Tabell 8.42 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler29 405 30531 985 711-2 580 406
Kortsiktig gjeld-11 682 092-14 197 5312 515 439
Arbeidskapital17 723 21317 788 180-64 968
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap82 936 215
Inntekter investeringsregnskap901 790
Eksterne finanstransaksjoner556 263
Sum anskaffelse av midler84 394 26884 394 268
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet78 392 633
Investeringer anlegg2 706 514
Eksterne finanstransaksjoner3 360 089
Sum anvendelse av midler84 459 23684 459 236
Anskaffelse - anvendelse av midler-64 968-64 968
Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 9230
Sum anskaffelse og anvendelse av midler-64 968
Tabell 8.43 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB kapitalkonto791 7747 104 570
Bruk av lån0402 169
Nåverdi årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 847 7282 720 818
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Arbeidsgiveravgift1 891 0761 859 216
Avdrag utlån92 408350 000
Avskrivninger1 398 159978 965
13 668 22919 501 612
Kredit
Anskaffelser2 706 5142 060 544
Utlån112 0423 500 000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 859 2161 812 555
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 594 6092 414 102
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader4 472 7726 450 135
Amortiserte estimatavvik8 783-2 737 742
Egenkapitalinnskudd137 080140 978
Betalt avdrag lån2 720 0002 720 000
UB kapitalkonto3 135 481-791 774
13 668 22919 501 612
Tabell 8.44 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning#8.2.5

logo-e1427146721665

REVISORS BERETNING FOR SØLVBERGET KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 1 896 470 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 386 539. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

 

Stavanger, 15.3.2016

Rogaland Revisjon IKS

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

8.3 Stavanger byggdrift

download

Årsberetning#8.3.1

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom (Eiendom) er foretakets største kunde og kommunens bestiller på fagområdene. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet er godt. Foretaket driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer til 7 sykehjem med postkjøkken.

Budsjett 2015Resultat 2015Regnskap - budsjettResultater h.i fjor
Salg231 011 420227 197 464-3 813 956226 741 502
Varekost videresalg-70 505 000-66 412 1894 092 811-73 817 189
Lønn-122 692 927-120 320 5002 372 427-118 951 267
Dekningsbidrag37 813 49340 464 7752 651 28233 973 046
Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)*-15 141 128-14 969 306171 822-14 676 451
Andre drifts og salgskostnader-19 225 000-14 979 0934 245 907-15 792 937
Brutto driftsresultat3 447 36510 516 3767 069 0113 503 658
Finansinntekter800 0001 044 117244 1171 034 449
Finanskost. /avs. Pensjonsfond**-4 247 365-1 2424 246 123-4 538 111
Regnskapesmessig mindreforbruk011 559 25111 599 251−4
Tabell 8.45 Økonomi og årsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

* Lønn adm (drift og miljø) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik, inklusiv NAV adm lønn.

** Budsjettet inneholder kr 10 000 i finanskostnader og kr 4 237 365 til pensjonsfond. Regnskapet viser kr 1 242 i finanskostnader og kr 0,- til pensjonsfond.Oversikten er hentet fra foretakets interne regnskap. Det opplyses for ordens skyld at vi ikke budsjetterer med refunderbar merverdiavgift som hhv. utgifts- og inntektspost, mens årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning. Selv om bunnlinjen er lik, blir det innbyrdes avvik mot postene i årsregnskapet.

Foretaket har for 2015 et regnskapsmessig mindreforbruk på nesten 11,6 millioner kroner, mens budsjettet la opp til null-resultat. Den positive trenden ble etterhvert mer tydelig utover året, men vi har uansett ikke anledning til å regulere prisene underveis.

Budsjettet ble lagt med forventning om positivt premieavvik også for 2015, og prisene våre tok hensyn til en avsetning på hele kr 4 237 365 til pensjonsfond for å dekke inn økningen. Når akkumulert premieavvik faktisk gikk ned i stedet for opp ble det imidlertid uaktuelt å foreta slik avsetning. Også andre pensjonsrelaterte posteringer (lønnsføringer) gikk i vår favør: avkastningen i KLP ble langt høyere enn forventet, reguleringspremien ble betydelig lavere og kostnadene til AFP ble mindre enn budsjettert.

Den delen av vår omsetning som gjelder videresalg av varer har gått betraktelig ned de siste årene, og budsjettet for 2015 ble ikke nådd. På den annen side kom likevel flere andre viktige faktorer bedre ut enn budsjettert: inntektene fra arbeidstimer er høyere, samtidig med at både netto lønnskostnader (etter sykepenger) og andre drifts- og salgskostnader er lavere. Årsaken til avvikene er nok sammensatt, men blant annet mangelfullt IT-verktøy og forsiktighetsprinsipper spiller inn her.

Alle våre tre produksjonsavdelinger har stort fokus på økonomi, og for 2015 viser samtlige et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader:

Netto driftsresultatDrift og vedlikehold Avd. 1100Renhold Avd. 1200Kjøkken Avd. 1300Totalt
Salgsinntekt115 01288 18024 005227 197
Netto driftsresultat etter felleskostn.4 1416 1721 24711 560
Tabell 8.46 Netto driftsresultat
Last ned tabelldata (Excel)

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 6 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 39 saker. Blant disse nevnes:

Faste saker til hvert møte:

 • Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering
 • Info fra bedriftshelsetjenesten
 • Sykefravær
 • Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunderAndre særlige saker:
 • Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse
 • Retningslinjer for tobakksbruk
 • Sosiale tiltak

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

Sykefraværet

Avdeling \ År20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Driftservice11,67,7788,24,94,56,47,75,96,4911,74
Renhold1315,61114,112,212,412,411,412,912,510,4112,3
Kjøkken11,83,63,55,498,48,914,36,758,373,63
Administrasjon3,53,66,67,97,311,11,32,412,92,295,03
Samlet12,912,312,9911,910,59,89,39,311,9*10,658,768,5611,43
Tabell 8.47 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2015 var satt til 8,5%. Foretaket fremholdes som dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunenes virksomheter. Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca. 70% av fraværet. Foretaket har også utarbeidet en folder som beskriver enkle tilretteleggingstiltak. Folderen skal være til hjelp for sykemelder og arbeidstaker når sykemelding skal vurderes.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 253 årsverk. Innen renhold er det klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.

I foretakets styre var det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2015 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 33 saker til behandling.

Styret får en jevnlig oppdatering på foretakets økonomi, og er fornøyd med rapporteringen. Det anmerkes at eiers valgte system for økonomiforvaltning (FS) er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende, manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som sitt og tilgjengeliggjort det i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er kjøperen. Eiendom er den klart største enkeltkunden og Levekår ved sykehjemmene er nest størst. Det er et mål for Foretaket å prøve seg mot ny eksterne kunder. En vil her til å begynne med gå forsiktig frem, dels for å vinne kunnskap, dels fordi vårt økonomisystem ikke er egnet til å håndtere mange eksterne kunder. Det vurderes å opprette et eget datterselskap for denne driften.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV system, som igjen ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem.

Foretaket ligger langt tilbake med digitalisering av driften. Både Drifts- og Renholdsavdelingene ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Noe som igjen ville medført en effektivisering av både regnskapsføringen og data for eiendomsinformasjon. Med et tidsmessig økonomisystem ville også identifisering av effektiviseringsmuligheter i produksjonsapparatet kunne bidra til rasjonalisering av driften. I dag er vi overlatt til tunge manuelle rutiner for å overvåke driften.

Foretaket og Eiendom har nærmest en «åpen bok» ved fakturering. Effektivisering med en time i Foretaket medfører en time mindre fakturert til Eiendom. På denne måten bidrar Foretakets effektivisering med direkte besparelse i Eiendoms regnskap. Ulempen med denne metoden er imidlertid at effektivisering ikke blir synliggjort.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

For 2015 ble den regnskapsmessige effekten av estimatavvik og tilhørende pensjonsføringer positiv, og bidro sammen med årets resultat til at egenkapitalen er styrket fra -1,9 millioner ved årets begynnelse til 11,2 millioner ved årets slutt. Egenkapitalandelen er på 2,95% og er fortsatt ikke tilfredsstillende.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,6 mill. Det behøver for 2015 ikke gjøres avsetning til pensjonsfond, og styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Til disposisjonsfond             kr. 11.559.253

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 17.33.09

 

Årsregnskap#8.3.2

ResultatregnskapNoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2252 866 300235 130 220251 571 492
Andre overføringer3158 907110 000122 012
Sum driftsinntekter253 025 207235 240 220251 693 504
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1,4110 143 819106 629 561107 479 023
Sosiale utgifter1,433 918 52835 451 29432 144 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod578 601 21086 775 00087 208 372
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 640 0352 887 0002 427 811
Overføringer717 205 17450 00019 930 048
Avskrivninger8532 6320512 364
Sum driftsutgifter243 041 399231 792 855249 702 208
Brutto driftsresultat9 983 8093 447 3651 991 297
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 044 054800 0001 034 450
Sum eksterne finansinntekter1 044 054800 0001 034 450
Finansutgifter
Renteutgifter121 24210 0003 435
Sum eksterne finansutgifter1 24210 0003 435
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 042 812790 0001 031 014
Motpost avskrivninger8532 6320512 364
Netto driftsresultat11 559 2534 237 3653 534 675
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk--4 756 448
Bruk av disposisjonsfond0-1 000 000
Sum bruk av avsetninger005 756 448
Overført til investeringsregnskapet24---
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,1904 237 3659 291 123
Sum avsetninger4 237 3659 291 123
0
Regnskapsmessig mindreforbruk11 559 25300
Tabell 8.48 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Investeringer8188 121125 000281 751
Investeringer i anleggsmidler9666 339660 000628 154
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger854 460785 000909 905
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik826 11100
Inntekter fra salg av anleggsmidler26 11100
Sum ekstern finansiering
2437 62425 00056 350
Kompensasjon for merverdiavgift24000
Overført fra driftsdelen18,2790 725760 000853 555
Bruk av avsetninger854 460785 000909 905
Sum finansiering
Udekket/udisponert000
Tabell 8.49 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 437 1132 781 624
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP96 384 9645 718 625
Pensjonsmidler10264 681 915245 768 048
Sum anleggsmidler293 503 992274 268 297
Omløpsmidler
Kundefordringer1321 453 68624 816 645
Andre kortsiktige fordringer148 771 4458 398 760
Premieavvik1018 812 27222 741 451
Kasse, bankkonto skattetrekk1538 346 04025 124 766
Sum omløpsmidler87 383 44481 081 622
Sum eiendeler380 887 436355 349 919
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1820 724 62721 390 966
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26521 230 265
Ubundne investeringsfond201 267 4361 391 822
Regnskapsmessig mindreforbruk2111 559 2530
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22-43 548 794-45 877 090
Sum egenkapital11 232 787-1 864 037
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser328 109 497310 954 147
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser108 943 2899 191 240
Sum langsiktig gjeld337 052 786320 145 387
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld167 654 36410 858 189
Annen kortsiktig gjeld1724 947 49926 210 380
Sum kortsiktig gjeld32 601 86337 068 569
Sum egenkapital og gjeld380 887 436355 349 919
Tabell 8.50 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 17.37.15

Noter#8.3.3

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2015R-2014R-2013
Antall årsverk:253254255
Tabell 8.51 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 937 618,- til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 109,- .

Total styregodtgjørelse er kr 254 523,- herav kr 60 395,- til styreleder.

Det er for 2015 utgiftsført kr 98 318,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til kommunen217 290 162217 093 566
Salg til foretak2 967 0023 479 922
Kompensasjon for merverdiavgift17 164 20318 930 048
Eksterne overføringer8 416 3085 844 686
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 32224 813
Andre salgs- og leieinntekter7 004 3036 198 457
252 866 300251 571 492
Herav nærstående parter237 421 367239 503 536
Tabell 8.52 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2015R-2014
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen158 907122 012
158 907122 012
Herav nærstående parter158 907122 012
Tabell 8.53 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2015R-2014
Lønn ansatte110 143 819107 479 023
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 796 22716 573 160
Pensjonskostnader16 723 20515 184 483
Forsikringer399 096386 947
Sum33 918 52832 144 590
Sum lønnskostnader144 062 347139 623 613
Tabell 8.54 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 114 2672 395 943
Annonser/reklame/representasjon36 79758 605
Kurs/reiser349 397462 736
Transportutgifter4 935 1915 078 875
Husleie/avgifter1 191 3901 141 400
Møbler/inventar/utstyr794 983784 003
Vedlikehold/materialkjøp54 478 74462 274 139
Konsulenttjenester558 8291 125 254
Matvarer/varm mat14 141 61213 887 416
78 601 21087 208 372
Tabell 8.55 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 204 1681 234 738
Kjøp fra foretak204 39440 821
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker98 858141 949
Regnskapstjenester1 132 6161 010 304
2 640 0352 427 811
Tabell 8.56 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon17 164 20318 930 048
Tap på krav40 9710
Overføring til kommunen (480)01 000 000
17 205 17419 930 048
Tabell 8.57 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort.

Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes atforetaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelseskostnad 1/17 146 3246 991 279
Tilgang188 121281 750
Avgang-588 653
Akk. avskrivninger 31/12-4 308 679-4 491 405
Bokført verdi 31/122 437 1132 781 624
Årets avskrivning532 632512 364
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 8.58 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2015R-2014
I.B.5 718 6255 090 471
Egenkapitaltilskudd KLP.666 339628 154
U.B.6 384 9645 718 625
Tabell 8.59 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningener dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdensytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blirberegnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon ogbarnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessigdekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av denårlige pensjonsutgiften har selskapet i 2015 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 5 642 200,-, og til AFP med  kr 1 701 299,-. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets pensjonskostnader spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 802 25913 006 443
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-11 723 429-10 688 004
Netto pensjonskostnad14 937 65814 489 085
Adm.kostnader1 154 6011 002 276
Sum amortisert premieavvik2 629 4911 638 462
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)18 721 75017 129 823
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2015264 681 915245 768 048
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2015328 109 497310 954 147
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)63 427 58265 186 099
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse8 943 2899 191 240
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Årets premieavvik-814 1376 937 201
Sum amortisert premieavvik-2 629 491-1 638 462
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1516 487 53219 931 160
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 324 7392 810 291
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift18 812 27122 741 451
Tabell 8.60 Note 10 Pensjon
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2015R-2015R-2014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.61 Note 10 Pensjon - økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons-premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres)og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse 01.01.2015313 888 459296 742 364
Estimert forpliktelse 01.01.2015-310 954 147-255 535 736
Årets estimatavvik forpliktelse2 934 31241 206 628
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2015251 275 014224 619 064
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2015-245 768 048-200 075 563
Årets estimatavvik pensjonsmidler5 506 96624 543 501
Tabell 8.62 Note 10 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved nyberegning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall forpensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser.

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvikfor pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og  fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 4 751 554 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd1 044 0541 034 450
Tabell 8.63 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter1 2423 435
Tabell 8.64 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger kommune20 437 00523 419 523
Kundefordringer foretak364 490563 024
Eksterne kundefordringer899 6661 050 743
Avsetning tap-250 000-250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn2 52533 355
21 453 68624 816 645
Herav nærstående parter:20 801 49523 982 547
Tabell 8.65 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Depositum Felleskjøpet144 803141 359
Fordring lønn3 284-22 988
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon901 4031 043 243
Til gode mva komp 4. og 6 termin5 199 3953 455 396
Anordning inntekter2 522 5613 781 750
8 771 4458 398 760
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 146 2463 884 466
Inntekter foretak7 4666 420
Inntekter private kunder115 3468 025
Nettoeffekt manuelle anordninger-746 497-117 161
2 522 5613 781 750
Tabell 8.66 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 utgjør kr 3 684 925,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune131 888368 786
Leverandørgjeld foretak44 19818 676
Sum176 086387 462
Ekstern leverandørgjeld:7 478 27810 470 727
Sum leverandørgjeld7 654 36410 858 189
Tabell 8.67 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger11 814 49111 531 126
Skyldig arbeidsgiveravgift2 870 1944 038 304
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 665 8441 624 065
Skyldig skattetrekk3 684 9253 752 081
Diverse kortsiktig gjeld4 9760
Mva120 426161 157
Sum anordninger4 626 6434 943 647
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
24 947 49926 210 380
Spesifikasjon anordning utgifter.
Anordning utgifter Stavanger kommune234 245−103 207
Anordning utgifter kommunale foretak02 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 251 0093 719 123
Anordning lønn1 141 3891 325 231
4 626 6434 943 647
Tabell 8.68 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
IB21 390 96519 910 772
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer-666 339-628 154
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)0-1 000 000
Avsetning03 108 347
U.B20 724 62621 390 965
Tabell 8.69 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2015R-2014
IB21 230 26515 047 489
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning06 182 776
UB21 230 26521 230 265
Tabell 8.70 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2015R-2014
I.B1 391 8231 617 224
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond-124 386-225 401
1 267 4361 391 823
Tabell 8.71 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk11 559 2540
Totalt mindreforbruk til disponering11 559 2540
Tabell 8.72 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB48 658 71438 189 586
Nåverdi årets pensj.opptjening13 802 25913 006 443
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 628
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Amortisert estimatavvik2 934 312
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse8 943 2899 191 240
Regnskapsmessig avskr.532 632512 364
Salg 2015
UB
Sum debet100 170 083125 242 213
Kredit
IB2 781 6243 012 238
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Forventet avkastning på pensjonsmidlene11 723 42910 688 004
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader14 123 52121 426 286
Egenkapitaltilskudd 31.12.15666 339628 154
Amortisert estimatavvik5 506 96624 543 501
Anskaffet 2015188 121281 750
Tilbakeført arb.giv.avgift9 191 2407 819 884
Styrking egenkapita
UB43 548 79445 877 090
Sum kredit100 170 083125 242 213
Tabell 8.73 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2015R-2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler87 383 44481 081 6226 301 822
Kortsiktig gjeld32 601 86337 068 5694 466 706
Arbeidskapital54 781 58144 013 05310 768 528
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel253 025 207
Inntekter investeringsdel63 735
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 044 054
Sum anskaffelse av midler254 132 9970254 132 997
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel242 508 767
Utgifter investeringsdel188 121
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner667 581
Sum anvendelse av midler243 364 4690243 364 469
Anskaffelse - anvendelse av midler10 768 528
Tabell 8.74 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er kr 37 624.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2015 viste imidlertid en totalverdi på kr 699 509 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2014 var kr 687 733.

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn av endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 årvar foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Revisors beretning#8.3.4

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER BYGGDRIFT KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr 11 559 253 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 559 253. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 09.03.2016
Rogaland Revisjon IKS

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

8.4 Stavanger natur- og idrettsservice

Årsberetning#8.4.1

topplogo

STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

ÅRSBERETNING FOR 2015 TIL STAVANGER BYSTYRE BASERT PÅ

REGNSKAP ETTER KOMMUNELOVEN

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger. Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel.  Vei har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser, turstier og opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt og friområder.  Verkstedet er også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller,  idrettshaller og kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og drift.  En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og nødvendig kompetanse. I tillegg har Bad og idrett avdelingen Uteidrett som har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene.

Ekstern gruppe er nyetablert avdeling direkte underlagt økonomileder.  Avdelingen har ansvar for alle private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.  Hensikten med å etablere dette ansvarsområdet som en egen gruppe er å få større fokus på gjennomføringen, samt unngå kryss-subsidiering.

Foretakets visjon er:


GRUNNMUREN

Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

«VI JOBBER FOR LIVET»


Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarlig gjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.  Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune.  Andre områder i kommunen, kan der det er mulig og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt siden november 2012. Det er i løpet av året foretatt store driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.  Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger kommune ble inntektene til foretaket redusert betydelig for 2015 som i 2014.  Av den grunn ble ytterligere en 100 % stilling redusert i ledelsen og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen. Personalleder gikk av med pensjon i april 2015 og ny personalleder ble ansatt med oppstart august 2015.

Det er i 2015 gjennomført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Park ytre og Park sentrum er slått sammen til en avdeling (Park) og Vei og Renhold er slått sammen til en avdeling (Vei og renhold) som et ytterligere tiltak.  Videre er det også iverksatt tiltak i organisasjonen der flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett har foretaket innført samdrift som driftsmodell for å kunne redusere kostnader med å unngå flere ledere.  Arbeidsledere for hhv Hundvåg hall/bad og Kvernevik hall/bad må i fremtiden lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad.

Alle reduserte stillinger er gjennomført ved naturlig avgang og i samråd med tillitsvalgte i foretaket og hovedtillitsvalgte.  I etterkant av dette arbeidet mener ledelsen å ha lykkes godt i alle nivå takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.  Tillitsvalgte og verneombud har også spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Våre oppdragsgivere er primært Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei.  Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2015 funnet frem til innovative og gode løsninger for gjennomføring av våre tjenester.  Oppdragsgivers ansvar er i første omgang planlegging og kontroll av arbeidet og foretaket har ansvar for utførelsen.  Vi har i 2015 samarbeidet godt på alle nivå til tross for vesentlig reduksjon i driftsbudsjettene.  Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.  Dette viktige arbeidet fortsetter i 2016.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst og det ikke ville bli en reell benchmarkingsmulighet.  Saken ble prøvd på ny i 2015 med bedre rammevilkår for

entreprenørene og større risiko for oppdragsgiver.  NIS ble fortsatt utelatt fra konkurransen.  Entreprenør ble valgt og har oppstart 04. januar 2016.  Grunnet dette politiske vedtaket  etablerte foretaket egen avdeling for grøntvedlikehold av Hinna bydel for å oppnå reell sammenligning med entreprenør på Tasta.  Arbeidet som ble lagt ned i denne forbindelse og påfølgende inntektstap har foretaket dekket med egne midler.

På grunn av pålagte kutt i våre driftsbudsjetter og konkurranseutsetting av foretakets tjenester og oppgaver svekkes foretakets evne til å dekke den årlige faste kostnaden.  Denne utfordringen må foretaket håndterte videre i 2016.

I forbindelse med kutt i driftsbudsjettene har det vært viktig å tilpasse kostnadssiden til reduserte inntekter.  Dette har generelt gitt enda større fokus på kostnader og da med spesielt fokus på økende pensjonskostnader.  Foretaket har siden 2010 båret betydelige pensjonskostnader som tilhører andre avdelinger i Stavanger kommune og dermed gitt et skjevt bilde av resultatpotensialet i foretaket.  Økonomileder og andre i foretaket og kommunens økonomiavdeling har brukt 2015 til å kartlegge omfanget av dette.  Det vil tidlig i 2016 bli opprettet en sak for å kunne rette opp denne skjevheten. Det har også vært gjennomført gode prosesser for å ivareta nyetablerte avdelinger med riktig fordeling av kontoer og avdelingsregnskap.

Det kom i 2014 forespørsel fra politiske utvalg om det er mulig å sette ut drift av svømmehaller til lokale svømmeklubber samt overføre driftsansvar av idrettshaller til lag og organisasjoner.  Dette har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste store deler av sin oppdragsportefølje, noe som slik vi ser det vil være lite gunstig både for foretaket, brukere og kommunen for øvrig med tanke på eiendommene og HMS ansvaret. Denne saken ble ytterligere fulgt opp i 2015 der også Delta og Fagforbundet hadde kritiske spørsmål til prosessen.  Det er uvisst om saken fortsetter i 2016 og er nå tilbake til politisk vurdering.

Vårt vaktpersonell lykkes godt med arbeidet i 2015.  Beredskapsarbeidet er i samråd med Stavanger kommune beredt for å håndtere krisesituasjoner som for eksempel flom, storm, storbrann etc.  Flere hendelser i 2015 viste at vi nå er bedre rustet til å håndtere denne type kriser og at vi nå spiller en sentral rolle sammen med beredskapsavdelingen i Stavanger kommune, nødetatene og andre aktører.  Litt mindre synlig, men dog like viktig, er vårt forebyggende beredskapsarbeid som inngår i den daglig drift. Kort kan nevnes vintervedlikehold, livreddere i svømmehaller og annet driftsarbeid i haller og uteområder som utføres for å ivareta innbyggere i Stavanger.  Det er i 2015 ikke registrert alvorlige ulykker innenfor våre ansvarsområder.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet.  Sykefraværet endte på 6,3% og er tett på våre måltall som for 2015 er 6,0%.  I tillegg har foretaket økt fokus på registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere.  Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2016.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2015. Ansattes representant var mann i 2015.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen hvorav en av dem er i fødselspermisjon til august. Blant foretakets arbeidsledere er det 1 kvinne og 17 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 21 % kvinner og 79 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil kvalifikasjonene og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha. Her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende elementer denne vurderingen.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn.

Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2015 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til rundt 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser. Nytt av året er at det er etablert et samarbeid med IRIS da foretaket er valgt til å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å finne velfungerende metoder for å ivareta og integrere ansatte med særskilte behov. Da med hovedfokus på unge voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med innvandrerbakgrunn.

Hovedmålet med det sosiale entreprenørskapet er å integrere målgruppene til å bli selvstendige arbeidstakere som er kvalifisert til å utføre arbeid i foretaket på lik linje med øvrige ansatte.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2015. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2015.

Det er registrert totalt 64 synergiavvik i 2015 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Til sammenligning ble det registrert totalt 84 avviksmeldinger for hele 2014, men likevel er rapporteringen høy i forhold til 2013 hvor vi kun hadde registrert 23 avvik.  Vi opplever at utnyttelsen av å bruke Synergi har forbedringspotensialer og at rapporteringsfrekvensen dermed er synkende. Synergi er et av temaene på årets ledersamling for å øke fokus på dette og økt tilgjengeliggjøring av systemet.  Bedre tilgang til systemet forventes å gi en positiv effekt.  Det vil også bli en tettere overordnet oppfølging av innmeldte saker.

Vi mener vi også har forbedringspotensial i bruken av systemet som kan føre til at vi får en enda bedre læring for den enkelte samt erfaringsoverføring til øvrige ansatte og bedre synliggjøring av kostnader ifm avvik.

Hver enkelt sak blir meldt inn fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2015 et sykefravær på 6,3 % totalt. Av dette er 1,1 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Målsetningen var <6%. Dette har vi overveiende grunn til å tro at vi når i 2016.

Periode1.kv2.kv3.kv4.kvHittil i år
Sykefravær %6,57666,3
Tabell 8.75 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

NÆRVÆRSPROSENT 93,7%

Figur 8.1 Nærværsprosent

For å ha et mer positivt fokus har nærværsprosenten/ tilstedeværelsen hele 93,7 % for 2015.

Nedenfor er en oppstilling av sykefravær de siste 5 år. Sykefraværet holder seg stabilt lavt. Foretaket har oversikt over de bakenforliggende årsaker som sykefraværet representerer og det skyldes i stor grad helseutfordringer det ikke er mulig å tilrettelegge ytterligere for.

Flere ansatte i denne kategorien er i en utredningsfase som i flere tilfeller ser ut til å lede mot uføretrygd, avslutning av arbeidsforhold eller friskmelding som vil påvirke statistikken. Den viktigste rollen til foretaket i den forbindelse er hovedsakelig å sikre at den ansattes rettigheter blir ivaretatt på en god måte. NIS som arbeidsgiver skal oppleves som et trygt og godt støtteapparat og styrer prosesser ifm sykefravær på en forutsigbar og trygg måte som innebærer at den ansatte kan føle seg trygg på at foretaket har til hensikt å være en støttespiller for den ansatte.

Det bør også bemerkes at langtidssykefravær hovedsakelig er på bakgrunn av sykdomsbilde som ikke er arbeidsrelatert. Stavanger natur- og idrettsservice KF sysselsetter også rundt 10 personer årlig som i utgangspunktet har helsemessige utfordringer og tatt dette i betraktning er nærværsprosenten til ansatte i NIS god.

Figur 8.2 Sykefravær, Mål <6.

Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå eller redusere sykefravær. Hensikten med tilretteleggingen som blir gjort er økt tilstedeværelse/ nærvær i stillingen. I enkelte tilfeller anses det ikke som hensiktsmessig med ytterligere tilrettelegging og her har vi god dialog med den ansatte for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både den ansattes og foretakets interesser.

Foretaket fikk arbeidsmiljøprisen 2015 som også er et resultat av personalpolitikken i Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Ytre miljø

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2015 implementert alternative produksjonsmetoder for bekjempelse av ugress i Stavanger kommune.  Dette er i tråd med forbud mot kjemiske sprøytemidler innført av Park og vei, gjeldende fra og med 01. januar 2015.  Stavanger kommune er så langt vi vet den første kommunen i Norge til å gjennomføre og etterleve et slikt vedtak.

Foretaket tok også initiativ til å bygge eget lager for veisalt på Åsen som forbedrer tilgangen på salt da alternativet er Skurve, sør for Ålgård.  Med vårt initiativ fremstår også denne tjenesten mer bærekraftig.

Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger natur- og idrettsservice KF å stå frem som et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er stolte av å kunne kutte all bruk av sprøytemidler samt bidra til bedre og mer bærekraftige løsninger for å opprettholde våre ansvarsområder.

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretakets hovedinntektskilder er driftsavtalene med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med park og vei, idrettsavdelingen og Stavanger eiendom har gitt inntekter på 88,6 mill.kr. (62,2 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 12,2 (8,6 %) mill. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 19,9 mill. (14 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva -kompensasjon, sykelønn, NAV refusjoner osv på 12,4 mill. kr (8,7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. kr 9 mill. (6,4 %).

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%).

Under ligger tabell som viser omsetning sett opp mot 2014:

Inntekt fra:Omsetning 2015Prosent:Omsetning 2014
Stavanger kommune fast:88,66292
Stavanger kommune ramme:12,2912
Stavanger kommune variabelt:19,91421
Refusjoner:12,48,711,8
Privat omsetning:9,16,49,5
Renteinntekter:0,200,2
Totalt:142,4100146
Tabell 8.76 Omsetningstall i hele millioner
Last ned tabelldata (Excel)

Det har gjennom 2015 vært en kraftig reduksjon i bestillinger fra Stavanger kommune, både i den faste kontrakten og ekstrabestillinger på til sammen ca. 4,9 mill kr. Dette kommer i tillegg til lønnsøkning som i realiteten skulle økt bestillingene fra Stavanger kommune med ca kr 2,5 mill.

Grunnet reduksjoner i bestillingene har det vært gjort et stort arbeid for å redusere kostnader tilsvarende.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimeligere priser. 

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet. Det er et meget god kommunikasjon og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap. Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i organisasjonen så fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket. Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se frem mot enda flere år der ansvarsområdene våre blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.

Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere sysselsetting. Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke den ansattes rolle i foretaket og våre ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.  Det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Fremtidig rekruttering i årene fremover vil naturligvis også være avhengig av samfunnskonjunkturene og eiers vilje til å satse på foretaket.  NIS stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår.  Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både eksternt og internt.  Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.  Det er mulig at foretaket får økt andelen private oppdrag fra 10% til 20% og det vil i tilfelle bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

På kort sikt ser vi at 2016 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av nevnte kutt i 2014 og 2015. Dette er noe administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi, beredskap og innovasjon.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 58 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant23 606
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Tabell 8.77 Styrehonorarer
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,- til daglig leder Kurt Idland.

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,-.

Årsregnskap 2015

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr -219 365,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr 0,- etter at avsetning til disposisjonsfond er strøket med 219 365.

Forskriftene innebærer dermed at foretakets disposisjonsfond reduseres med kr 219 365 for å dekke inn regnskapsmessig merforbruk.

Det var i 2015 budsjettert med et driftsresultat på kr. 0,-

Det er et negativt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 219 365,- når en sammenligner budsjettert nullresultat med regnskapsmessig merforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det ble i løpet av 2014 og i 2015 kuttet betydelig i bestillinger fra Stavanger kommune, i størrelsesorden kr 4,9 mill pluss ca kr 2,5 mill i lønnsjustering for 2015.
 • Et betydelig premieavvik på pensjon på ca kr 3 000 000,- inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket driftsresultatet negativt. Denne reduksjonen i resultatet kom i løpet av årsavslutningen, og det var ikke tilstrekkelig overskudd i forkant for å gå i balanse.
 • Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger for å redusere kostnader for å dekke ovennevnte kutt. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler, annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Den største kostnaden for foretaket er lønn, og det er derfor vært fokus på å redusere dette. Det er gjort ved å ikke erstatte personell som slutter, og å redusere overtidskostnader ved å innføre vaktordninger og skiftarbeid på enkelte avdelinger. Det er også satt fokus på kjøring og skader i løpet av året, noe som har ført til betydelig mindre utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Grunnet meget god innsats og samarbeid har foretaket nesten klart å holde nullbudsjettet til tross for store utfordringer med pensjonskostnader og kutt i 2015

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2015.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010:

Regnskapsår201520142013201220112010
Resultatregnskap:
Driftsinntekter:142 193146 452143 276144 716143 678153 089
Brutto driftsresultat:3 294-1 699−620264-5 783-7 957
Netto driftsresultat:−2194 4811 9093 273-2 508-4 273
Regnskapsmessig mer/midreforbruk03 1631 308108-2 929-
Balanse:28 56329 68831 60837 09725 12029 112
Anleggsmidler:176 048172 872152 704145 383126 749127 664
Sum eiendeler204 611202 560184 384182 480151 870156 776
Kortsiktig gjeld:20 13319 52420 24023 89720 01920 736
Langsiktig gjeld:192 025183 958163 205156 469143 551131 525
Egenkapital:-7 547−9229382 114-11 6994 515
Sum egenkapital og gjeld204 611202 560184 384182 480151 871156 776
Tabell 8.78 Utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 7 547 000,- Årsaken til den negative egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne problemstillingen. Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, og kun et resultat av økte pensjonsforpliktelser. Øvrig langsiktig gjeld er redusert med kr 1 750 000,- i løpet av 2015.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets prosesser i 2015 som grundige, fremtidsrettet og ikke minst nødvendige i en tid med reduserte rammebetingelser og utfordringer. Foretaket har plikt på lik linje med andre aktører i Stavanger kommune å tilpasse organisasjonen til de konjunkturendringer som oppstår både i nedgang og i oppgang.  Styret har god dialog med ledelsen og sett at foretaket har etablert en robust og bærekraftig organisasjon som også bidrar til samfunnet for øvrig med innovative løsninger innenfor sine ansvarsområder.  Stavanger kommune er tjent med å opprettholde det gode samarbeidet med Stavanger natur- og idrettsservice KF for videre utvikling.

Styret nytter anledning til å takke alle ansatte for innsatsen i 2015.

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.14.22

 

Årsregnskap#8.4.2

Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinnteketer8 022 8456 700 0009 019 822
Overføringer med krav til motytelse2133 942 664120 209 035137 218 992
Overføringer uten krav til motytelse3227 9580213 512
Sum driftsinntekter142 193 467126 909 035146 452 326
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter1,465 486 01561 235 72467 472 459
Sosiale utgifter1,421 776 82822 894 90020 600 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.540 071 37037 944 41138 837 749
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 979 1102 755 0003 589 363
Overføringer79 304 47399 0009 672 189
Avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Sum utgifter145 488 017129 429 035144 753 059
Brutto driftsresultat:-3 294 550-2 520 0001 699 267
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11206 543300 000281 767
Sum eksterne finansinntekter206 543300 000281 767
Renteutgifter og låneomkostninger12251 580320 000329 872
Avdrag på lån121 750 0001 400 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 001 5801 720 0002 079 872
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-1 795 037-1 420 000-1 798 105
Motpost avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Netto driftsresultat:-219 365560 0004 481 925
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk4 481 9251 308 847
Bruk av disposisjonsfond0
Sum bruk avsetninger4 481 925-1 308 847
Overført til investeringsregnskapet560 000
Dekning av tidligere års merforbruk0
Avsatt til disposisjonsfond4 262 56001 308 847
Sum avsetninger4 262 560560 0001 308 847
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk0-4 481 925
Tabell 8.79 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskapet 2015R-2015B-2015R-2014
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler81 800 8122 800 0006 345 833
Kjøp av aksjer og andeler345 096-334 030
Avsetninger1 318 4371 318 437
Årets finansieringsbehov3 464 3444 118 4376 679 863
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler-1 300 0001 647 239
Inntekter fra salg av anleggsmidler345 00029 620
Sum ekstern finansiering345 0001 300 0001 676 859
Kompensasjon for merverdiavgift24286 597500 000892 227
Overført fra driftsdelen560 000
Bruk av disposisjonsfond2 832 7471 318 4372 792 340
-
Sum finansiering:3 464 3443 678 4375 361 426
Udekket/udisponert-440 000,00kr 1 318 437,00
Tabell 8.80 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 286 597- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 1 800 811,5, men ca 16%. Dette skyldes at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler.

Balanse

Balanse31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler821 744 73825 289 713
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 407 3412 062 245
Pensjonsmidler10137 896 712131 520 427
Årsoppgjør 2015176 048 791172 872 385
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 531 01610 387 091
Andre kortsiktige fordringer145 169 4113 718 902
Premieavvik107 455 03910 456 122
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 407 8135 126 039
Sum omløpsmidler28 563 27929 688 154
Sum eiendeler204 612 071202 560 539
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 084 8145 000 001
Ubundne investeringsfond345 000-
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)20-4 481 925
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20--
Kapitalkonto21-13 976 894-9 086 382
Udekket inv. regnskapet-1 318 437
Sum egenkapital-7 547 080-922 893
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10174 863 384165 471 645
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser105 212 3014 787 122
Langsiktig gjeld1811 950 00013 700 000
Sum langsiktig gjeld192 025 685183 958 767
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 503 4125 029 020
Annen kortsiktig gjeld1714 630 04614 495 674
Sum kortsiktig gjeld20 133 46719 524 695
Sum egenkapital og gjeld204 612 071202 560 570
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler--
Motkonto til memoriakonti--
00
Tabell 8.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.17.34

Noter#8.4.3

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2015:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser mv.

Ansatte, godtgjørelser m.v.2015201420132012
Antall årsverk tre siste år:148145150146
Tabell 8.82 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,66,-  til daglig leder Kurt Idland. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,24. Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- ,Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe  kr.16 000,-  Marion Flanagan kr. 4 000,-  og Liv-Kristin Ims kr. 6 666,65.

Det er utbetalt kr. 142 165,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til Stavanger kommunen120 644 375125 014 555
Salg til kommunale foretak1 118 264321 189
Overføring fra Stavanger kommunen9 080 7278 631 053
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 020 4661 815 893
Tilretteleggingstilskudd fra NAV00
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 078 8311 436 301
133 942 664137 218 991
Tabell 8.83 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2015R-2014
Refusjon seniortiltak227 958213 512
Refusjon lønnsoppgjør
227 958213 512
Tabell 8.84 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte65 486 01567 472 459
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 479 06910 691 267
Pensjonskostnader11 304 9259 834 401
Forsikringer-7 16574 868
Sum21 776 82820 600 535
Sum lønnsutgifter87 262 84388 072 994
Tabell 8.85 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader3 273 8583 091 074
Annonser/reklame/representasjon132 03494 885
Kurs/reiser401 555295 098
Transportutgifter6 316 2168 029 511
Energi384 785337 784
Husleie/avgifter926 3461 342 500
Møbler/inventar/utstyr305 221568 527
Vedlikehold/materialkjøp20 942 62018 813 836
Eksternt renhold1 792 3571 758 569
Konsulenttjenester5 596 3784 505 964
40 071 36938 837 749
Tabell 8.86 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 096 933597 700
Husleie1 756 8371 606 028
Kjøp fra foretak320 720289 904
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker223 746298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune804 620797 592
4 202 8563 589 363
Tabell 8.87 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon9 080 7278 631 054
Overføring til Stavanger kommune01 000 000
Overføring til andre
Tap på krav041 135
Erstatning
9 080 7279 672 189
Tabell 8.88 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler - 10 årAnleggsmaskiner - 10 årInvent/utst/mask - 10 årBiler - 5 årTotalt
Anskaffelseskostnad 1/122 450 47532 507 7719 714 833401 89765 074 976
Tilgang941 124859 6881 800 812
Avgang-475 565-475 565
Akk. avskrivninger 31/12-18 612 761-19 937 407-5 983 990-121 326-44 655 484
Bokført verdi 31/123 837 71412 094 7994 671 9671 140 25921 744 739
Årets avskrivning1 374 8492 475 360907 536112 4764 870 221
Avskrivningssats10 %10 %10 %3 %
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 407 3412 062 245
Tabell 8.89 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto  uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.90 Note 10 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets netto pensjonskostn spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening9 866 2058 951 056
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Brutto pensjonskostnad16 728 32015 429 860
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-6 081 394-5 681 326
Netto pensjonskostnader10 646 9269 748 534
Adm.kostnader627 661576 535
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)12 426 41010 973 171
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler pr. 31.12.2015137 896 712131 520 427
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2015174 863 384165 471 645
Netto pensjonsforpliktelser36 966 67233 951 218
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse5 212 3014 787 122
Akkumulert premieaavvik pr.1.19 163 9986 286 052
Årets premieavvik-1 478 3983 526 048
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Akkumulert premieavvik pr. 31.126 533 7779 163 998
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik921 2631 292 124
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.127 455 04010 456 122
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse165 238 289155 996 278
Estimert forpliktelse-165 471 645-143 508 724
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.-233 35612 487 554
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.233 356-12 487 554
Amortisert avvik i år233 356-12 487 554
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler131 520 427113 390 497
Faktiske pensjonsmidler-129 750 015-118 519 012
Estimatavvik midler IB 1.1.1 770 412-5 128 515
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år-1 770 4125 128 512
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 8.91 Note 10 Spesifikasjon av pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2015 kr. 2.407.341.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 2 562 072

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd206 543281 767
Tabell 8.92 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter251 580329 872
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 001 5802 079 872
Tabell 8.93 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger Kommune8 401 5449 309 663
Kundefordringer foretak296 408253 630
Kundefordringer IKS118 17221 418
Eksterne kundefordringer1 949 9231 037 416
Avsetning tap på utestående fordringer-242 036-242 036
10 524 01110 380 091
Herav nærstående parter8 697 9529 563 293
Tabell 8.94 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Fordring lønn94 09436 128
Refusjon sykepenger/svangersk.508 364515 889
Til gode mvakomp 6. Termin3 080 0602 029 664
Til gode forskuddsbetalte utgifter428 206458 788
Anordning inntekter1 058 687678 433
5 169 4123 718 902
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune227 415142 335
Forskuddsbetalt utgifter696 855527 781
924 270670 116
Tabell 8.95 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 581 233,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr.2 360 221,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld Stavanger kommune430 135471 268
Leverandørgjeld foretak14 7420
Leverandørgjeld IKS9883 297
Ekstern leverandørgjeld5 057 5474 543 907
Leverandørgjeld utland010 548
Sum5 503 4125 029 020
Herav nærstående parter444 877471 268
Tabell 8.96 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger6 918 6897 376 022
Skyldig arbeidsgiveravgift1 930 3582 569 286
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger975 5351 049 835
Skyldig skattetrekk2 360 2212 403 013
Skyldig påleggstrekk16 4740
Mva391 061123 978
Velferdskasse185 171109 408
Forsikringstrekk00
Sum anordninger1 893 633871 623
14 671 14114 503 165
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune472 167212 549
Anordning renter lån Stavanger kommune2 3885 994
Anordning utgifter eksterne leverandører381 578109 986
Anordning lønn1 037 501543 095
1 893 633871 624
Tabell 8.97 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2015R-2014
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00015 450 000
Avdrag på lån-1 750 000-1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00013 700 000
Tabell 8.98 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
I.B5 000 0016 483 494
Bruk av disposisjonsfond-3 177 747-2 792 340
Avsetning4 262 5601 308 847
U.B6 084 8145 000 001
Disposisjonsfond1 084 8130
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 084 8145 000 001
Tabell 8.99 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk4 481 925
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering04 481 925
Tabell 8.100 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB36 376 09532 439 443
Nåverdi årets pensj.opptjening9 866 2058 951 056
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Amortisert estimatavvik1 770 41212 487 554
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse5 212 3014 787 122
Bruk av lån01 647 239
Regnskapsmessig avskr.4 870 2214 580 764
Anleggsmidler nedskrevet / solgt475 56561 083
Amortisert estimatavvik0
Sum debet72 536 13977 387 558
Kredit
IB25 289 71325 585 727
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 787 1224 246 670
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 081 3945 681 326
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 168 52813 274 582
Amortisert estimatavvik233 3565 128 515
Egenkapitalinnskudd345 096334 030
Tilgang1 800 8126 345 833
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital00
UB15 976 8939 086 382
Sum kredit72 536 13977 387 558
Tabell 8.101 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler28 563 279,9429 688 184-1 124 904
Kortsiktig gjeld20 133 465,5719 524 695608 771
Arbeidskapital8 429 814,3710 163 489,80-1 733 675
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap142 193 467
Inntekter investeringsregnskap631 597
Bruk av lån0
Renteinntekter206 543
Sum anskaffelse av midler143 031 607143 031 607
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap145 488 017
Utgifter investeringsregnskap2 145 908
Avskrivninger-4 870 221
Renteutgifter251 580
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler144 765 285144 765 285
Endring i ubrukte lånemidler
Anskaffelse - anvendelse midler-1 733 675
Tabell 8.102 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet.
Sum mva-komp. mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er: kr. 286 597,30.
Hovedsakelig kjøp av bruktbiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors beretning#8.4.4

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr – 219 365 og et regnskapsmessig merforbruk på 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering

Det presiseres herved at foretakets egenkapital per 31.12.2015 er negativ med kr 7 547 080. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett, bortsett fra at budsjettert låneopptak på kr 1 300 000 ikke er gjennomført.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 8.3.2016
Rogaland Revisjon IKS
Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

 

8.5 IUA Sør-Rogaland

Årsberetning#8.5.1

STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland. Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte den 7.4.2016. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/16        Valg av møteleder
Sak 2/16        Årsberetning 2015
Sak 3/16        Regnskap 2015
Sak 4/16        Regulering deltager avgift medlemskommunene 2017
Sak 5/16        Regulering honorar arbeidsutvalg 2017
Sak 6/16        Forslag til budsjett 2017
Sak 7/16         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
Sak 8/16        Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
Sak 9/16        Eventuelt

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2015:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem
Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
Brannsjef i Lund, John Førland, representant for kommunene i Sørfylke
Brannsjef i Strand, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde
Representant Sørfylke, John Skårland

Ole Usken, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren
Geir Nilsen, beredskapssekretær
Sven Kåre Hagevik, ansvar strandrensekoordinatorer .
Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandlet følgende saker:

 • Forberedelser til årsmøte
 • Øvelsesaktivitet
 • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
 • Anskaffelse av CIM
 • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2015.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

IUA’s styre foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 804 986.-) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2015.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2015

Rapporterte hendelser med forurensning.

2015 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag i IUA enn de foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoKommuneAdresseHendelse
17. mar. SandnesBuggelandsbakkenHull i dieseltank på kjøretøy - ca. 40 liter lekket ut
18. mar. SolaGrannesslettaNaturgjødsel lekkasje 50 m3, litt i sjøen
19. mar. SandnesStokkelansveienOljesøl i Stokkelandsvannet - Lekkasje fra trafo
23. mar. SolaShell st. SolakrossvegenDiesel fra pumpe lekket ut, og ned til oljeutskiller
11. apr. Ånestadvegen 8Noe olje lekket ut i bekk
19. apr. StavangerJarlsgate 19Ca. 30 dråper kvikksølv lekket ut på gaten
21. apr. StavangerPå sjøen ved LindøyBlåfilm av diesel eller lensevann på sjøen
19. mai SandnesFiggvedveien 9430 -40 liter olje i sluk
25. mai TimeUno X st. Jærveien 150Flekkvis dieselsøl
6. jun. StrandStølsgeilen 1 JørpelandLekket ut 1 liter salpetersyre
5. aug. SandnesGrenseveien50 -100 liter hydraulikkolje lekket fra kjøretøy
12. aug. SolaStaoil Tjelta Stenebytoppen50 liter diesel lekket ut
13. aug. SolaStaoil Tjelta StenebytoppenLekket ut diesel
16. aug. KleppEngelsvåg 61 Klepp st.Diesellukt i næringsbygg
7. okt. EgersundJernbanevegenCa 10 liter diesel lekket fra buss
24. okt. SolaSola flyplass2-300 liter fly drivstoff lekket ut
9. nov. KleppFjogstadvegen 1052000 liter storfegjødsel lekket ut i elv
4. des. TimeKvednalandsbakken 11500 liter diesel lekket fra lastebil
19. des. StavangerHillevågsvannetca 30 liter diesel i sjøen
22. des. SandnesHotell Sverre Storgt. 45Røyk i teknisk rom - slange hadde hoppet av
Tabell 8.103 Utvalg av registrerte oppdrag IUA
Last ned tabelldata (Excel)
DatoKommuneAdresseHendelse
22. mar. KleppFrøylandsvannetDiesel søl i Frøylandsvannet
7. apr. SandnesSt. Olavsgate 120 liter maling søl
15. apr. StavangerPå sjøen v. SandvigaTynn blåfilm på sjøen
16. jun. StavangerSkagenkaienOlje på kaien fra bil med lekkasje etter påkjørsel
16. mai StavangerVaulenveien 53Litt bensin på veien etter rep. Av motorsykkel
17. jul. UkjentUkjentMelding om olje på sjøen
23. aug. SolaSmåbåthavn i HavnevegenDiesel søl i båthavnen
27. aug. StavangerBreivik båthavnOljefilm på sjøen
14. sep. SandnesSørhaugveien 1Oljelekkasje fra bil etter å ha kjørt på midtrabatt
30. nov. ÅrdalHjelmelandDiesellekkasje fra sunket båt
Tabell 8.104 Ubetydelig forurensning
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2015

IUA har i løpet av 2015 hatt følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)

Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Frode Strøm, Tom Meyer og Odd Bjørn Bekkeheien.

IUA har i 2015 avholdt følgende øvelser:

Øvelse på Ølberg stranden.

Den 16.9.2015 gjennomførte IUA Sør-Rogaland i samarbeid med aktører fra Kystverket, Sivilforsvaret, NOFO og Jæren friluftsråd en dags øvelse med deltakere fra alle 18 medlemskommunene på Ølberg stranden og området rundt Ølberg havn.

Fokuset for øvelsen var en hendelse på Jærstrendene og hensikten med øvelsen var:

 • Forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning med landpåslag i miljøsårbare kystområder.
 • Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon er oppbygd, og hvordan de skal samhandle ved en større hendelse.

Øvelsen var lagt opp som ringløype hvor deltakerne blant annet fikk innsikt i utstyr som skal brukes ved en strandaksjon, de ulike aktørenes rolle samt fokus på HMS under en aksjon.

Sivilforsvaret var en viktig bidragsyter til denne øvelsen og bidro med telt og utstyr til stabsrom, logistikk i forbindelse med mat samt vakthold.

Til sammen deltok om lag 130 personer som er tiltenkt en rolle som mannskap ved en aksjon. Under øvelsen fikk IUA også besøk av flere ordfører og politikere fra våre medlemskommuner samt en delegasjon fra Kystverket. Dette var representanter fra embetsverket i Palestina og Uganda som var i landet for å lære om organisering av norsk oljevernberedskap.

I tillegg til dette var Kystverkets depot mannskaper, deltakere fra NOFO’s spesialteam samt innsatsstyrker fra Sivilforsvaret med på øvelsen.

I det fine høstværet var det totalt 200 personer som fikk et innblikk i hvordan oljevernberedskapen for Jærstrendene kan løses og hvilke ressurser man rår over i vår region.

IUA vil rette en takk til mannskaper fra Rogaland Brann- og redning IKS som på en glimrende måte organiserte denne dagen på Ølberg samt Jæren friluftsråd som lot oss bruke området til øvelsen.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2015 har vært et driftsår med en nedadgående trend når det gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2015 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert traktor med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 ). Denne er anskaffet i forbindelse med sør-Rogaland IUA i 2014 startet et samarbeid med Kystverket om utvikling av nytt utstyr for opprydding av oljesøl langs Jærstrendene.

I løpet av denne prosessen presenterte IUA Moi AS sin brannhenger/vakuum vogn som er utviklet for lokal brannbekjemping på øyene i Finnøy kommune.

Prinsippene ved bruk av denne hengertypen kan benyttes ved opprensning i strandsonen og IUA inngikk avtale med Kystverket at de skulle utvikle og anskaffe en beredskapshenger tilpasset oppsamling av olje i strandsonen. Denne hengeren skulle utplasseres og disponeres av IUA Sør-Rogaland dersom de gikk til anskaffelse av traktor. Denne hengeren kan også etter avtale med Kystverket benyttes til transport avvann i forbindelse med naturbranner.

Arbeidsutvalget har startet en langsiktig satsning for bedre beredskap mot akutt forurensning langs Jærstrenden og anbefaler derfor fortsatt at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til fortsatt gjennomføring av dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Skjermbilde 2016-03-15 kl. 09.23.09

 

Årsregnskap#8.5.2

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015R-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 716 5481 833 2051 666 550
Overføring fra andre357 900330 000346 900
Avgiftsfritt salg123 978200 000735 994
Avgiftspliktig salg215 463350 0009 460
MVA-kompensasjon188 112270 000184 728
Sum driftsinntekter2 602 0012 983 2052 943 631
Driftsutgifter
Lønn / Honorar600 367409 000409 152
Sosiale utgifter70 93758 00057 690
Ekstern leie eiendom94 29050 0000
Kommunikasjonsutstyr90 80050 0000
Driftsutgifter bygg/utstyr350 488850 000579 408
Driftsmateriale, verneutstyr mv.284 097700 000294 021
Godtgjørelse, velferd, kurs13 35180 00094 469
Innleide transporttjenester13 96010 00011 753
Kjøpte tjenester22 72750 0000
Avsetning tap på krav020 00059 186
Andre driftsutgifter67 64100
Mva-kompensasjon188 112270 000184 728
Avskrivninger171 82800
Sum driftsutgifter1 968 5982 547 0001 690 408
Brutto driftsresultat633 402436 2051 253 223
Finansposter
Renteinntekter0038 568
Renteutgifter24500
Sum finansposter−245038 568
Motpost avskrivninger171 82800
Netto driftsresultat804 986436 2051 291 791
Årsresultat804 986436 2051 291 791
Disponering
Overskudd overført til egenkapital804 98601 291 791
Sum disponering804 98601 291 791
Tabell 8.105 Resultatregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015R-2015R-2014
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler1 058 7503 436 538
Årets finansieringsbehov1 058 7503 436 538
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift211 750687 308
Bruk av akkumulert overskudd847 0002 749 230
Sum finansiering1 058 7503 436 538
Udekket/udisponert00
Tabell 8.106 Investeringsregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Eiendeler

Eiendeler20152014
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler14 323 4593 436 538
Sum anleggsmidler4 323 4593 436 538
Omløpsmidler
Bank2 048 0400
Kundefordringer1 438 2230
MVA-kompensasjon til gode389 2220
Andre fordringer038 568
Mellomregning Stavanger Kommune02 372 393
Sum omløpsmidler3 875 4852 410 960
Sum eiendeler8 198 9445 847 498
Tabell 8.107 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld20152014
Egenkapital
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd21 348 4091 390 423
Kapitalkonto34 323 4593 436 538
Sum egenkapital6 563 5185 718 611
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk469 128128 887
Skyldig merverdiavgift53 8660
Leverandørgjeld1 415 1640
Anordninger97 2680
Sum kortsiktig gjeld1 635 426128 887
Sum egenkapital og gjeld8 198 9445 847 498
Tabell 8.108 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.44.54

Noter#8.5.3

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015
Anskaffelseskostnad 1/13 436 538
Tilgang1 058 750
Avgang0
Akk. Avskrivninger 31/12171 828
Bokført verdi 31/124 323 459
Årets avskrivning171 828
Avskrivningssats10 %
Tabell 8.109 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2015
Akkumulert overskudd 1/11 390 423
Finansiering varige driftsmidler-847 000
Årets overskudd804 986
Akkumulert overskudd 31/121 348 409
Tabell 8.110 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015
IB3 436 538
Anskaffet1 058 750
Avskrivning171 828
UB4 323 459
Tabell 8.111 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekkR-2015
Skyldig arbeidsgiveravgift8 225
Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift36 598
Skyldig skattetrekk24 306
69 128
Tabell 8.112 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Revisors beretning#8.5.4

logo-e1427146721665

Til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Sør-Rogaland

REVISORS BERETNING 2015 IUA SØR-ROGALAND

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2015, drifts- og investeringsregnskap som viser et årsresultat på kr 804 986.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper[1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

[1] Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 1 tredje ledd.

 

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7 Bymiljø og utbygging 9 Statistikk og brukerundersøkelser