Helse- og sosialkontor20112012201320142015
Bestillerfunksjon *24171528
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet25192622
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland
* Ny organisering fra 2012 gjør at de ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.
Tabell 9.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter20112012201320142015
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 6141171291278734
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2526073797164
Bofellesskap PUH1606573646757
Bofellesskap psykiske lidelser1454856556650
Bofellesskap rus og psykiske lidelser2410441311
Bofellesskap fysisk funksjonshemming268413812
Omsorgsbolig med innskudd/BBL914253393019
Omsorgsbolig uten innskudd2923525302813
Dagsenter puh438101687
Dagsenter funksjonshemmede1432142
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn9798848685
Antall personer med personlig assistent3030393939
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457426395
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)23
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)8983281 6501 748
Tabell 9.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.9 Helse- og sosialkontor 9.1.9 Helse- og sosialkontor