download

8.3.1 Årsberetning

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom (Eiendom) er foretakets største kunde og kommunens bestiller på fagområdene. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet er godt. Foretaket driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer til 7 sykehjem med postkjøkken.

Budsjett 2015Resultat 2015Regnskap - budsjettResultater h.i fjor
Salg231 011 420227 197 464-3 813 956226 741 502
Varekost videresalg-70 505 000-66 412 1894 092 811-73 817 189
Lønn-122 692 927-120 320 5002 372 427-118 951 267
Dekningsbidrag37 813 49340 464 7752 651 28233 973 046
Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)*-15 141 128-14 969 306171 822-14 676 451
Andre drifts og salgskostnader-19 225 000-14 979 0934 245 907-15 792 937
Brutto driftsresultat3 447 36510 516 3767 069 0113 503 658
Finansinntekter800 0001 044 117244 1171 034 449
Finanskost. /avs. Pensjonsfond**-4 247 365-1 2424 246 123-4 538 111
Regnskapesmessig mindreforbruk011 559 25111 599 251−4
Tabell 8.45 Økonomi og årsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

* Lønn adm (drift og miljø) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik, inklusiv NAV adm lønn.

** Budsjettet inneholder kr 10 000 i finanskostnader og kr 4 237 365 til pensjonsfond. Regnskapet viser kr 1 242 i finanskostnader og kr 0,- til pensjonsfond.Oversikten er hentet fra foretakets interne regnskap. Det opplyses for ordens skyld at vi ikke budsjetterer med refunderbar merverdiavgift som hhv. utgifts- og inntektspost, mens årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning. Selv om bunnlinjen er lik, blir det innbyrdes avvik mot postene i årsregnskapet.

Foretaket har for 2015 et regnskapsmessig mindreforbruk på nesten 11,6 millioner kroner, mens budsjettet la opp til null-resultat. Den positive trenden ble etterhvert mer tydelig utover året, men vi har uansett ikke anledning til å regulere prisene underveis.

Budsjettet ble lagt med forventning om positivt premieavvik også for 2015, og prisene våre tok hensyn til en avsetning på hele kr 4 237 365 til pensjonsfond for å dekke inn økningen. Når akkumulert premieavvik faktisk gikk ned i stedet for opp ble det imidlertid uaktuelt å foreta slik avsetning. Også andre pensjonsrelaterte posteringer (lønnsføringer) gikk i vår favør: avkastningen i KLP ble langt høyere enn forventet, reguleringspremien ble betydelig lavere og kostnadene til AFP ble mindre enn budsjettert.

Den delen av vår omsetning som gjelder videresalg av varer har gått betraktelig ned de siste årene, og budsjettet for 2015 ble ikke nådd. På den annen side kom likevel flere andre viktige faktorer bedre ut enn budsjettert: inntektene fra arbeidstimer er høyere, samtidig med at både netto lønnskostnader (etter sykepenger) og andre drifts- og salgskostnader er lavere. Årsaken til avvikene er nok sammensatt, men blant annet mangelfullt IT-verktøy og forsiktighetsprinsipper spiller inn her.

Alle våre tre produksjonsavdelinger har stort fokus på økonomi, og for 2015 viser samtlige et positivt netto driftsresultat etter fordeling av felleskostnader:

Netto driftsresultatDrift og vedlikehold Avd. 1100Renhold Avd. 1200Kjøkken Avd. 1300Totalt
Salgsinntekt115 01288 18024 005227 197
Netto driftsresultat etter felleskostn.4 1416 1721 24711 560
Tabell 8.46 Netto driftsresultat
Last ned tabelldata (Excel)

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 6 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 39 saker. Blant disse nevnes:

Faste saker til hvert møte:

 • Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering
 • Info fra bedriftshelsetjenesten
 • Sykefravær
 • Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunderAndre særlige saker:
 • Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse
 • Retningslinjer for tobakksbruk
 • Sosiale tiltak

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

Sykefraværet

Avdeling \ År20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Driftservice11,67,7788,24,94,56,47,75,96,4911,74
Renhold1315,61114,112,212,412,411,412,912,510,4112,3
Kjøkken11,83,63,55,498,48,914,36,758,373,63
Administrasjon3,53,66,67,97,311,11,32,412,92,295,03
Samlet12,912,312,9911,910,59,89,39,311,9*10,658,768,5611,43
Tabell 8.47 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2015 var satt til 8,5%. Foretaket fremholdes som dyktige på oppfølgingsarbeidet blant kommunenes virksomheter. Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca. 70% av fraværet. Foretaket har også utarbeidet en folder som beskriver enkle tilretteleggingstiltak. Folderen skal være til hjelp for sykemelder og arbeidstaker når sykemelding skal vurderes.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 253 årsverk. Innen renhold er det klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.

I foretakets styre var det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2015 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 33 saker til behandling.

Styret får en jevnlig oppdatering på foretakets økonomi, og er fornøyd med rapporteringen. Det anmerkes at eiers valgte system for økonomiforvaltning (FS) er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende, manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som sitt og tilgjengeliggjort det i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er kjøperen. Eiendom er den klart største enkeltkunden og Levekår ved sykehjemmene er nest størst. Det er et mål for Foretaket å prøve seg mot ny eksterne kunder. En vil her til å begynne med gå forsiktig frem, dels for å vinne kunnskap, dels fordi vårt økonomisystem ikke er egnet til å håndtere mange eksterne kunder. Det vurderes å opprette et eget datterselskap for denne driften.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV system, som igjen ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem.

Foretaket ligger langt tilbake med digitalisering av driften. Både Drifts- og Renholdsavdelingene ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Noe som igjen ville medført en effektivisering av både regnskapsføringen og data for eiendomsinformasjon. Med et tidsmessig økonomisystem ville også identifisering av effektiviseringsmuligheter i produksjonsapparatet kunne bidra til rasjonalisering av driften. I dag er vi overlatt til tunge manuelle rutiner for å overvåke driften.

Foretaket og Eiendom har nærmest en «åpen bok» ved fakturering. Effektivisering med en time i Foretaket medfører en time mindre fakturert til Eiendom. På denne måten bidrar Foretakets effektivisering med direkte besparelse i Eiendoms regnskap. Ulempen med denne metoden er imidlertid at effektivisering ikke blir synliggjort.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

For 2015 ble den regnskapsmessige effekten av estimatavvik og tilhørende pensjonsføringer positiv, og bidro sammen med årets resultat til at egenkapitalen er styrket fra -1,9 millioner ved årets begynnelse til 11,2 millioner ved årets slutt. Egenkapitalandelen er på 2,95% og er fortsatt ikke tilfredsstillende.

Styret sier seg tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,6 mill. Det behøver for 2015 ikke gjøres avsetning til pensjonsfond, og styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Til disposisjonsfond             kr. 11.559.253

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 17.33.09

 

8.3.2 Årsregnskap

ResultatregnskapNoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2252 866 300235 130 220251 571 492
Andre overføringer3158 907110 000122 012
Sum driftsinntekter253 025 207235 240 220251 693 504
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1,4110 143 819106 629 561107 479 023
Sosiale utgifter1,433 918 52835 451 29432 144 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod578 601 21086 775 00087 208 372
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 640 0352 887 0002 427 811
Overføringer717 205 17450 00019 930 048
Avskrivninger8532 6320512 364
Sum driftsutgifter243 041 399231 792 855249 702 208
Brutto driftsresultat9 983 8093 447 3651 991 297
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 044 054800 0001 034 450
Sum eksterne finansinntekter1 044 054800 0001 034 450
Finansutgifter
Renteutgifter121 24210 0003 435
Sum eksterne finansutgifter1 24210 0003 435
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 042 812790 0001 031 014
Motpost avskrivninger8532 6320512 364
Netto driftsresultat11 559 2534 237 3653 534 675
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk--4 756 448
Bruk av disposisjonsfond0-1 000 000
Sum bruk av avsetninger005 756 448
Overført til investeringsregnskapet24---
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,1904 237 3659 291 123
Sum avsetninger4 237 3659 291 123
0
Regnskapsmessig mindreforbruk11 559 25300
Tabell 8.48 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Investeringer8188 121125 000281 751
Investeringer i anleggsmidler9666 339660 000628 154
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger854 460785 000909 905
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik826 11100
Inntekter fra salg av anleggsmidler26 11100
Sum ekstern finansiering
2437 62425 00056 350
Kompensasjon for merverdiavgift24000
Overført fra driftsdelen18,2790 725760 000853 555
Bruk av avsetninger854 460785 000909 905
Sum finansiering
Udekket/udisponert000
Tabell 8.49 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 437 1132 781 624
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP96 384 9645 718 625
Pensjonsmidler10264 681 915245 768 048
Sum anleggsmidler293 503 992274 268 297
Omløpsmidler
Kundefordringer1321 453 68624 816 645
Andre kortsiktige fordringer148 771 4458 398 760
Premieavvik1018 812 27222 741 451
Kasse, bankkonto skattetrekk1538 346 04025 124 766
Sum omløpsmidler87 383 44481 081 622
Sum eiendeler380 887 436355 349 919
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1820 724 62721 390 966
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26521 230 265
Ubundne investeringsfond201 267 4361 391 822
Regnskapsmessig mindreforbruk2111 559 2530
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22-43 548 794-45 877 090
Sum egenkapital11 232 787-1 864 037
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser328 109 497310 954 147
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser108 943 2899 191 240
Sum langsiktig gjeld337 052 786320 145 387
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld167 654 36410 858 189
Annen kortsiktig gjeld1724 947 49926 210 380
Sum kortsiktig gjeld32 601 86337 068 569
Sum egenkapital og gjeld380 887 436355 349 919
Tabell 8.50 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 17.37.15

8.3.3 Noter

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2015R-2014R-2013
Antall årsverk:253254255
Tabell 8.51 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 937 618,- til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 109,- .

Total styregodtgjørelse er kr 254 523,- herav kr 60 395,- til styreleder.

Det er for 2015 utgiftsført kr 98 318,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til kommunen217 290 162217 093 566
Salg til foretak2 967 0023 479 922
Kompensasjon for merverdiavgift17 164 20318 930 048
Eksterne overføringer8 416 3085 844 686
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 32224 813
Andre salgs- og leieinntekter7 004 3036 198 457
252 866 300251 571 492
Herav nærstående parter237 421 367239 503 536
Tabell 8.52 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2015R-2014
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen158 907122 012
158 907122 012
Herav nærstående parter158 907122 012
Tabell 8.53 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2015R-2014
Lønn ansatte110 143 819107 479 023
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 796 22716 573 160
Pensjonskostnader16 723 20515 184 483
Forsikringer399 096386 947
Sum33 918 52832 144 590
Sum lønnskostnader144 062 347139 623 613
Tabell 8.54 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 114 2672 395 943
Annonser/reklame/representasjon36 79758 605
Kurs/reiser349 397462 736
Transportutgifter4 935 1915 078 875
Husleie/avgifter1 191 3901 141 400
Møbler/inventar/utstyr794 983784 003
Vedlikehold/materialkjøp54 478 74462 274 139
Konsulenttjenester558 8291 125 254
Matvarer/varm mat14 141 61213 887 416
78 601 21087 208 372
Tabell 8.55 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 204 1681 234 738
Kjøp fra foretak204 39440 821
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker98 858141 949
Regnskapstjenester1 132 6161 010 304
2 640 0352 427 811
Tabell 8.56 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon17 164 20318 930 048
Tap på krav40 9710
Overføring til kommunen (480)01 000 000
17 205 17419 930 048
Tabell 8.57 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort.

Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes atforetaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelseskostnad 1/17 146 3246 991 279
Tilgang188 121281 750
Avgang-588 653
Akk. avskrivninger 31/12-4 308 679-4 491 405
Bokført verdi 31/122 437 1132 781 624
Årets avskrivning532 632512 364
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 8.58 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2015R-2014
I.B.5 718 6255 090 471
Egenkapitaltilskudd KLP.666 339628 154
U.B.6 384 9645 718 625
Tabell 8.59 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningener dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdensytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blirberegnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon ogbarnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessigdekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av denårlige pensjonsutgiften har selskapet i 2015 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 5 642 200,-, og til AFP med  kr 1 701 299,-. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets pensjonskostnader spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 802 25913 006 443
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-11 723 429-10 688 004
Netto pensjonskostnad14 937 65814 489 085
Adm.kostnader1 154 6011 002 276
Sum amortisert premieavvik2 629 4911 638 462
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)18 721 75017 129 823
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2015264 681 915245 768 048
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2015328 109 497310 954 147
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)63 427 58265 186 099
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse8 943 2899 191 240
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Årets premieavvik-814 1376 937 201
Sum amortisert premieavvik-2 629 491-1 638 462
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1516 487 53219 931 160
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 324 7392 810 291
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift18 812 27122 741 451
Tabell 8.60 Note 10 Pensjon
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2015R-2015R-2014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.61 Note 10 Pensjon - økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons-premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres)og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse 01.01.2015313 888 459296 742 364
Estimert forpliktelse 01.01.2015-310 954 147-255 535 736
Årets estimatavvik forpliktelse2 934 31241 206 628
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2015251 275 014224 619 064
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2015-245 768 048-200 075 563
Årets estimatavvik pensjonsmidler5 506 96624 543 501
Tabell 8.62 Note 10 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved nyberegning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall forpensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser.

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvikfor pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og  fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 4 751 554 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd1 044 0541 034 450
Tabell 8.63 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter1 2423 435
Tabell 8.64 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger kommune20 437 00523 419 523
Kundefordringer foretak364 490563 024
Eksterne kundefordringer899 6661 050 743
Avsetning tap-250 000-250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn2 52533 355
21 453 68624 816 645
Herav nærstående parter:20 801 49523 982 547
Tabell 8.65 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Depositum Felleskjøpet144 803141 359
Fordring lønn3 284-22 988
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon901 4031 043 243
Til gode mva komp 4. og 6 termin5 199 3953 455 396
Anordning inntekter2 522 5613 781 750
8 771 4458 398 760
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 146 2463 884 466
Inntekter foretak7 4666 420
Inntekter private kunder115 3468 025
Nettoeffekt manuelle anordninger-746 497-117 161
2 522 5613 781 750
Tabell 8.66 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 utgjør kr 3 684 925,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune131 888368 786
Leverandørgjeld foretak44 19818 676
Sum176 086387 462
Ekstern leverandørgjeld:7 478 27810 470 727
Sum leverandørgjeld7 654 36410 858 189
Tabell 8.67 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger11 814 49111 531 126
Skyldig arbeidsgiveravgift2 870 1944 038 304
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 665 8441 624 065
Skyldig skattetrekk3 684 9253 752 081
Diverse kortsiktig gjeld4 9760
Mva120 426161 157
Sum anordninger4 626 6434 943 647
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
24 947 49926 210 380
Spesifikasjon anordning utgifter.
Anordning utgifter Stavanger kommune234 245−103 207
Anordning utgifter kommunale foretak02 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 251 0093 719 123
Anordning lønn1 141 3891 325 231
4 626 6434 943 647
Tabell 8.68 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
IB21 390 96519 910 772
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer-666 339-628 154
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)0-1 000 000
Avsetning03 108 347
U.B20 724 62621 390 965
Tabell 8.69 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2015R-2014
IB21 230 26515 047 489
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning06 182 776
UB21 230 26521 230 265
Tabell 8.70 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2015R-2014
I.B1 391 8231 617 224
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond-124 386-225 401
1 267 4361 391 823
Tabell 8.71 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk11 559 2540
Totalt mindreforbruk til disponering11 559 2540
Tabell 8.72 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB48 658 71438 189 586
Nåverdi årets pensj.opptjening13 802 25913 006 443
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 628
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Amortisert estimatavvik2 934 312
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse8 943 2899 191 240
Regnskapsmessig avskr.532 632512 364
Salg 2015
UB
Sum debet100 170 083125 242 213
Kredit
IB2 781 6243 012 238
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Forventet avkastning på pensjonsmidlene11 723 42910 688 004
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader14 123 52121 426 286
Egenkapitaltilskudd 31.12.15666 339628 154
Amortisert estimatavvik5 506 96624 543 501
Anskaffet 2015188 121281 750
Tilbakeført arb.giv.avgift9 191 2407 819 884
Styrking egenkapita
UB43 548 79445 877 090
Sum kredit100 170 083125 242 213
Tabell 8.73 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2015R-2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler87 383 44481 081 6226 301 822
Kortsiktig gjeld32 601 86337 068 5694 466 706
Arbeidskapital54 781 58144 013 05310 768 528
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel253 025 207
Inntekter investeringsdel63 735
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 044 054
Sum anskaffelse av midler254 132 9970254 132 997
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel242 508 767
Utgifter investeringsdel188 121
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner667 581
Sum anvendelse av midler243 364 4690243 364 469
Anskaffelse - anvendelse av midler10 768 528
Tabell 8.74 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er kr 37 624.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2015 viste imidlertid en totalverdi på kr 699 509 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2014 var kr 687 733.

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn av endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 årvar foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

8.3.4 Revisors beretning

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER BYGGDRIFT KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr 11 559 253 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 559 253. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 09.03.2016
Rogaland Revisjon IKS

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.3 Stavanger byggdrift 8.3 Stavanger byggdrift