Årsoppgjør 2015 for Sølvberget FK

Org.nr. 982766184


Driftsregnskap 2015

Driftsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 842 3963 577 0003 154 128
Overføringer med krav til motytelse34 812 0705 683 0006 072 467
Overføringer uten krav til motytelse474 281 74973 573 54573 898 853
Sum driftsinntekter82 936 21582 833 54583 125 449
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,935 814 16038 098 00034 754 874
Sosiale utgifter5,910 685 93610 195 0009 214 644
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 953 05723 444 32020 908 765
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 024 6966 831 0007 360 540
Overføringer82 914 7843 194 0005 327 011
Avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Sum driftsutgifter79 790 79283 762 32078 544 799
Brutto driftsresultat3 145 423-928 7754 580 650
Finansposter
Renteinntekter og utbytte438 055300 000568 286
Andre finansinntekter25 800015 165
Sum eksterne finansinntekter463 855300 000583 452
Renteutgifter og låneomkostninger348 708450 000481 222
Andre finansutgifter42 25908 724
Avdrag på lån102 720 0002 720 0002 720 000
Sum eksterne finansutgifter3 110 9673 170 0003 209 946
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 647 112-2 870 000-2 626 494
Motpost avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Netto driftsresultat1 896 470-1 798 7752 933 121
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr20114 375114 3752 570 445
Bruk av disposisjonsfond1700288 045
Bruk av bundne fond8 382 3698 348 7752 756 901
Sum bruk av avsetninger8 496 7448 463 1505 615 392
Overført til investeringsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Avsetninger til disposisjonfond17114 375114 3752 570 445
Avsetninger til bundne fond4 292 3001 950 0003 129 902
Sum avsetninger9 006 6756 664 3758 434 138
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 5390114 375
Tabell 8.17 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10715 945980 000764 423
Sosiale utgifter5,9,10181 664245 000191 407
Investeringer i varige driftsmidler101 808 9058 675 000-42 366
Utlån11112 042112 0423 500 000
KLP egenkapitalinnskudd137 0800140 978
Avsetninger192 750 60500
Årets finansieringsbehov5 706 24010 012 0424 554 442
Finansiering
Mottatte avdrag på utlån92 408350 000350 000
Kompensasjon for merverdiavgift301 7900489 847
Bruk av lån fra Stavanger kommune2104 350 000402 169
Andre inntekter600 000600 0000
Sum ekstern finansiering994 1985 300 0001 242 016
Bruk av disposisjonsfond17112 042112 042578 636
Overføring fra driftsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Sum finansiering5 706 24010 012 0424 554 442
Tabell 8.18 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1014 324 48812 635 129
Utstyr, maskiner og transportmidler105 035 6385 416 642
Utlån113 169 6343 150 000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 447 7591 310 679
Pensjonsmidler959 532 68756 380 698
Sum anleggsmidler88 510 20583 893 149
Omløpsmidler
Kundefordringer129 323 9667 771 089
Andre kortsiktige fordringer132 191 9133 975 007
Premieavvik95 261 8076 334 305
Kasse og bankinnskudd1412 627 61813 905 310
Sum omløpsmidler2129 405 30531 985 711
Sum eiendeler117 915 510115 878 860
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 941 5412 939 208
Bundne driftsfond183 878 6057 968 674
Ubundne investeringsfond192 750 6050
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 539114 375
Kapitalkonto223 135 481-791 774
Sum egenkapital14 092 77110 230 483
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1017 305 00020 025 000
Pensjonsforpliktelser972 944 57269 566 630
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 891 0761 859 216
Sum langsiktig gjeld92 140 64891 450 846
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld164 081 5703 278 189
Annen kortsiktig gjeld157 600 52210 919 342
Sum kortsiktig gjeld2111 682 09214 197 531
Sum egenkapital og gjeld117 915 510115 878 860
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 923
Tabell 8.19 Balanse Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.52

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.2.3 Årsoppgjør 8.2.3 Årsoppgjør