8.2.1 Årsberetning

Innledning – veksten fortsetter

Etter to år med drift av det nye bibliotektilbudet i 1. etasje fortsatte den positive utviklingen med stabilt utlån og ytterligere besøksvekst.

«I Stavanger har det ombygde biblioteket på Sølvberget blitt den store møteplassen innendørs, et stede å være, diskutere, lese og lære,» skrev Stavanger Aftenblad på lederplass, og slo også fast at biblioteket er blant de aller, aller viktigste demokratiske institusjonene vi har. Sølvberget ble også belønnet med Aftenbladets kulturpris, ble nominert til Markedsføringsprisen og ble tildelt Byggeskikkprisen.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte. Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et nøkternt år

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 1 386 539 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse. Når det likevel er et såpass stort positivt driftsresultat, skyldes dette at det er kjørt svært stramt når det gjelder ansettelser og bruk av vikarer. I tillegg er det gjort tiltak for å holde andre driftsutgifter nede.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er omtrent som budsjettert. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter budsjettrevidering var kr 65,4 mill. I tillegg fikk Sølvberget tilskudd til en rekke aktiviteter og prosjekter. De viktigste bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Den kulturelle spaserstokken og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sølvberget har egen samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune som innebærer en årlig støtte på kr 1 mill. Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2015 var kr 5,5 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var ca. kr 1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes innstramminger som ble satt i verk i løpet av året både for å få ned bruken av vikarer og ekstrahjelper og stillinger som ble satt helt eller delvis vakant. Gjennomsnittlig ansatt årsverk var 64 på årsbasis (67 i 2014).

Det er ble også kjørt stramt for å holde andre driftsutgifter nede. Bruken av vaktmester ble redusert, og det ble generelt lagt opp til et nøkternt forbruk. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranse for bruk av rådgivende arkitekt for interiørdesign knyttet til kontorfellesskap. Sølvberget valgte å slutte seg til Stavanger kommunes avtale om trykkeritjenester, gjeldende fra 01.01.2016. Sølvberget har et utdatert biblioteksystem, noe som bl.a. medfører mangelfull innkreving av gebyrer og dårlig kommunikasjon med økonomisystem. Konkurranse for valg av nytt system ble i 2014 utsatt i påvente av nasjonale avklaringer. I 2015 ble Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger enige om et felles forprosjekt for å definere behov og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Arbeidet ledes av Sølvberget og skal være ferdig høsten 2016.

Kulturbanken

Driftsbudsjettet for Kulturbanken hadde et positivt driftsresultat på kr 719 805. Det foreslås at disse brukes til finansiering av framtidige investeringer i Sølvberget.

Investeringer

Sølvberget hadde beskjedne investeringer i 2015 i forhold til det som var budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» tar lenger tid enn planlagt. Det betyr også at finanskostnadene i forbindelse med låneopptak fremdeles er håndterlige, men dette kan bli en utfordring i årene framover.

Midler på bundne fond ble brukt til å finansiere deler av investeringene for 2015 slik at det ikke var nødvendig å ta opp nye lån. Styret vedtok bl.a. å omdisponere kr 3 mill fra driftsfond Kulturbanken til dette formålet.

Siden arbeidet med Nye Sølvberget trekker ut i tid, vedtok styret å fordele totalt investeringsbudsjett på kr 22,25 mill på tre år og justere budsjettet for 2015. Revidert budsjett for investeringen ble kr 6,25 mill i 2015, 9 mill i 2016 og 7 mill i 2017.

Faktisk forbruk i 2015 var bare kr 1,95 mill, noe som bekrefter at framdriften i prosjektet tar tid. Dette skyldes delvis at prosjektet drives fram parallelt med full drift for publikum, og at tekniske utfordringer når det gjelder ventilasjon o.a. har vært mer krevende enn forventet.

I 2015 ble det brukt kr 0,42 mill til investeringer i IT-utstyr og kr 0,18 mill til RFID (radiobrikker) til alle medier. Hovedinvesteringen i det siste prosjektet er nytt innleveringsanlegg og nye utlånsautomater. Dette krever anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015, men selve anskaffelsen gjøres i 2016.

Disposisjonsfond og investeringsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2015 var på kr 2 941 541. I tillegg er det i løpet av 2015 avsatt midler til et ubundet investeringsfond på kr 2 750 605. Det siste vil redusere behovet for låneopptak i 2016.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

 • Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Sølvberget har et godt HMS-system som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse.

Sølvberget hadde 68 fast ansatte fordelt på 55,08 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2015. 35,8 % av arbeidstakerne var menn og 64,2 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2015 ansatt 1,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens 2 sluttet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble det innført tiltak for å få ned bruken av vikarer, og noen stillinger ble satt vakante. Fra september 2015 måtte alle nyansettelser godkjennes av Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 3,6 % i 2015 (3,6 % i 2014). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2015. Det ble nedsatt arbeidsgrupper for utforming av arealene i 2. – 4. etasje og for planlegging av nytt felleskontor. Medvirkning fra de ansatte er en avgjørende faktor for suksess, og blir vektlagt i alt utviklingsarbeid. Det ble også igangsatt et arbeid for å utarbeide ny teamstruktur som skal bidra til bedre struktur, samt å gjøre organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer. Dette arbeidet skal være ferdig første halvår i 2016. For å hente inspirasjon i pågående utviklingsarbeid var mange ansatte på ulike studieturer i 2015.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte i perioden 28. januar til 13. februar 2015. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen dannet grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen og ROS-analysen for 2015.

I samarbeid med BI ble det arrangert kurs i «Den gode kundeopplevelsen» for en stor gruppe ansatte. Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i bruk av kunnskapsdatabaser og sosiale medier. Sølvberget hadde egen HMS-uke i mai, og det ble i løpet av året gjennomført en rekke sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2015.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Opprettholde besøkstallene fra 2014
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Balanse mellom egenproduserte arrangement, aktiviteter, arrangement og verksteder i samarbeid med andre
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena
 • Stimulere innbyggerne til økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån

Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 10 % i 2015. Etter rekordbesøket i 2014 var dette over målsettingen. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene. På Madla har brukerne tatt vel imot det meråpne bibliotek. I 2015 var totalt 14 806 personer på Madla bibliotek i meråpen åpningstid, 11,7 % av totalt besøk.

Samlet utlån for biblioteket var 680 412. Dette var en ørliten nedgang fra året før. Det er gledelig at utlånet av barnebøker økte mest, med 5 %. Fag- og skjønnlitteratur for voksne hadde en økning på 4 %. Utlån av e-bøker gikk opp med 44 % og utgjorde 4,4 prosent av det totale utlånet. Utlån av andre medietyper gikk ned, og størst var nedgangen for musikk og film med 19 og 18 %. En medvirkende årsak til at filmutlånet gikk kraftig ned, var nok at filmene ble flyttet til 3 etasje. Utlånet av film økte med 7 % på Madla. Statistikken viser at det er store bevegelser når det gjelder utlån av ulike medietyper, noe som vil kreve god og strategisk styring av bestand og innkjøp i årene framover.

Arrangementer

Det ble gjennomført 624 arrangementer og 183 klassebesøk/brukerorienteringer (480 og 215 i 2014). Arrangementene som ble gjennomført, var en blanding av Sølvbergets egenproduserte og samarbeidsarrangementer. Det ble bl.a. gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med kommunevalget, som politikermøter og debatter, i samarbeid med Stavanger kommune. Stadig flere aktører ønsket å legge sine aktiviteter til Sølvberget, et eksempel var Comic Night, et ukentlig treff for tegneserieentusiaster. Samlet besøk på alle Sølvbergets arrangement var 44 156, som er et gjennomsnitt per arrangement på 68. Dette var en økning på 4,6 %.

En del verksteder hadde lite besøk, noe som medførte at gjennomsnittet per arrangement ikke økte som forventet. Andre arrangement var svært godt besøkt, f.eks. den ukentlige bokpraten som hadde 5394 besøkende på 34 bokprater i 2015. Det er et gjennomsnitt på 156 per arrangement (122 i 2014).

Prosjektet «Ung i sentrum» hadde i samarbeid med Stavanger Makerspace vekst i besøk og bruk av lokalene med to medlemskvelder i uka. Arrangementene spenner fra kurs i 3D til bygging av Arcademaskin til bruk på biblioteket. Det ble etablert et spennende samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes, Creator på Forus og andre i makermiljøet på Nord-Jæren.

Barne- og ungdomsbiblioteket drev aktivt formidlingsarbeid for barn og ungdom ved å ha skoleklasser på besøk på biblioteket, og ved å sende bøker til skolene. Prosjektet Leselyst på toårskontrollen i samarbeid med helsestasjonene i Stavanger ble fornyet ved hjelp av støtte fra SR-bank, slik at samtlige av de aller yngste Stavanger-borgerne fikk invitasjon til bibliotekbesøk.

I samarbeid med innvandrerorganisasjonene bidro Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) til samfunnsdeltakelse, utvikling av interkulturelle møteplasser og kulturtilbud for byens internasjonale befolkning. 75 internasjonale organisasjoner utgjorde nettverket, som hadde fire medlemsmøter med aktuelle tema fra kommunevalg til barnevernets oppgaver. Mange av organisasjonene hadde egne aktiviteter på Sølvberget.  IKN hadde også ansvaret for kulturkafeer, møteserien Global morgen og var en av aktørene bak Frivillighetstorget. Barnas verdensdag ble ikke arrangert i 2015, da arrangementet ble flyttet fra november til mars 2016.

Litteraturfestivalen Kapittel styrket i 2015 rollen som en av de viktigste arenaene på litteraturfeltet i Norge. Veksten i besøk og billettsalg fortsatte. Spesielt gledelig var 50 % vekst i billettomsetningen og rekord i antall solgte festivalpass. Årets tema «Amerika» viste seg egnet til å skape engasjement både blant de rundt 11 250 besøkende og de rundt 130 deltakerne. Tilbakemeldinger fra gjester og i en nettbasert publikumsundersøkelse var svært gode.

Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert på Sølvberget i februar 2015. Konferansen rommet over 30 arrangementer, 70 gjester og 300 deltakere fra hele Norden. Temaet var «Undergang – eller overgang?» som både henviste til den stadig økende mengden dystopier i nyere ungdomslitteratur, og til litteraturens overgang til nye medier. Målet var å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var overveldende positiv, og nå planlegges en ny konferanse i 2017. Det var også vellykket å bruke biblioteket som ramme for en slik fagkonferanse.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2015 valgte prosjektet for første gang en barnebok. Etter forslagsrunder og avstemning ble boka «Sov søtt, herr Spiss» av Erna Osland og Inger Lise Belsvik valgt.

Digitale satsinger

Besøket på Sølvbergets nettsider økte med 33 % i 2015. Nord-Sør-biblioteket og særemnesidene var de største enkeltstående trafikkmaskinene. Veksten var særlig stor på mobile flater. Sølvbergets ulike Facebook-sider hadde 10931 følgere ved utgangen av 2015. Det er en vekst på 28 %. De fleste av Sølvbergets ansatte er skolert i sosiale medier, og dette ga stor uttelling blant annet på Instagram. Der endte vi på 2123 følgere, og hele 4923 bilder ble tagget med #sølvberget.
Arbeidet med det digitale Nord-Sør biblioteket ble lagt ned i 2015 på grunn av opphør av statlig støtte, og én stilling ble trukket inn som en følge av dette. Tjenesten eksisterer fremdeles og blir mye brukt, men oppdateres ikke. Det arbeides med en mulig videreføring av hele eller deler av tilbudet i samarbeid med andre aktører.

I 2015 ble det også gjort noen forsøk med bruk av video i den digitale formidlingen. Et eksempel var «Vi hjelper deg før norskeksamen» i mai, der russen fikk råd og skrivetips med hensyn til eksamen i sidemål. 700 avgangselever møtte på Sølvberget, 600 fulgte streamingen direkte og hittil har sendingen hatt 3650 visninger på Sølvbergets YouTube kanal. Dette er nyttige erfaringer når det gjelder videreutvikling av tilbudene i årene framover.

Sølvberget abonnerer på kunnskapsdatabaser til bruk for brukerne på biblioteket og hjemmefra via «Min side» og lånekortet. Åtte abonnementsdatabaser er nå tilgjengelige for lånerne hjemmefra, tre av disse ble tilgjengelige i 2015: Rocksbackpages, Naxos og Lesekroken.  Bruken av ordbokdatabasene iFinger og Ordnett økte, og hadde til sammen 26 000 oppslag. Bruken av PressReader hadde stor vekst i 2015, delvis på grunn av egen skjerm i 1. etasje.

SMS-litteratur ble integrert i Sølvbergets utlånstilbud i 2015 som et pilotprosjekt. Biblioteket kjøper inn SMS-litteratur som er spesialskrevet for mobilformatet og dette sendes til lånerens telefon som tekstmeldinger. Tilbudet startet i november 2015 og lisensavtalen gjelder foreløpig for ett år. Tilbudet omfatter 13 SMS-noveller som til nå er brukt 297 ganger.

I løpet av 2015 hadde Sølvbergets brukere i større grad brukt mulighetene for kjøp av billetter på nett. Det var stor økning i forhåndssalget ved arrangementer både i forbindelse med Kapittel og ved andre arrangementer. Denne veksten har fortsatt inn i 2016. Å bruke ressurser på digitale flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet. Arbeidet på digitale flater var også en stor del av årsaken til at Sølvberget ble nominert til Årets markedsfører i 2015.

5. Arbeidsprosessene

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
 • Opprettholde Sølvbergets gode omdømme
 • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne når det gjelder å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap og tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn, og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Siden høsten 2014 har Nye Sølvberget handlet om 2. – 4. etasje. De tre største underprosjektene her har vært nytt galleri, nytt felleskontor for ansatte og utarbeidelse av planer for publikumsområdene.

September 2015 gjenåpnet Sølvberget galleri med utstillingen «Smellscapes» av Sissel Tolaas. Dette er en internasjonalt kjent kunstner som svarer godt til galleriets programprofil der det bl.a. heter: «Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere».

Det er gjennom hele året arbeidet med utforming og innhold for publikumsområdene. Det er utført et grundig og omfattende kartleggingsarbeid for å definere hvilke behov Sølvberget som et moderne folkebibliotek har i dag, og hva som er forventet utvikling. Et bærende prinsipp for planene er å synliggjøre Sølvbergets hovedpilarer; opplevelse, kunnskap og møteplass. Slik 1.etasje representerer Møteplass skal 2. etasje bygges omkring Opplevelse og i 3.-4. etasje er det Kunnskap som preger utforming og innhold. Arbeidet blir ferdig tidlig i 2016, slik at detaljplanlegging og gjennomføring kan starte.

De nye arealplanene for publikumsområdene forutsetter felleskontor for alle ansatte i lokalene til dagens barne- og ungdomsbibliotek. Det ble utarbeidet planløsning for dette i samarbeid med rådgivende arkitekt. Etableringen av nytt felleskontor utløser flere krav om teknisk oppgradering av bygget og da blant annet ventilasjonsanlegget. Dette er et omfattende arbeid og forventes utført høsten 2016.

Sølvberget har siden november 2011 hatt forvaltningsansvaret for Kulturbanken. I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at bygningen skulle selges. Som en konsekvens av dette ble avtalen med Sølvberget sagt opp, og forvaltningsansvaret tilbakeført til Stavanger kommune fra 1. oktober 2015.

En annen konsekvens av vedtaket var at tidligere beslutninger om å innplassere Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken, ble gjort om. I stedet vedtok formannskapet at Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus, og at et Kiellandsenter innplasseres i forbindelse med utvikling av Sølvbergets 2. – 4. etasje.

6. 2016 – En by og dens forfattere

I 2015 ble 100-årsjubileet for forfatteren Alfred Hauge åpnet på Sølvberget. I 2016 markeres 150-årsjubileet for Sigbjørn Obstfelders fødsel, og hovedansvar for gjennomføring er lagt til Sølvberget. Samtidig med dette skal innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget utformes. Erfaringene fra Obstfelder 150 år sammen med tidligere prosjekterfaringer og utredningsarbeid gir et godt grunnlag for dette arbeidet.

I løpet av 2016 starter også ombygging av Sølvbergets 2. – 4. etasje. Det er et viktig og utfordrende arbeid å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og slik skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over en arbeidsplass, som tør å gå foran, er nyskapende og som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Det høye aktivitetsnivået på Sølvberget forutsetter at ansatte strekker seg langt og gjør en stor innsats. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene som kommer.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2015. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue. Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2015. Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.28

 

8.2.2 Statistikkvedlegg

Besøk

Besøk20142015% utvikling
Besøk Sølvberget1 202 9801 337 46011 %
Stavanger fengsel5 5846 0007 %
Madla filial128 745125 524-3 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek1 337 3091 468 98410 %
Tabell 8.13 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20142015%-utvikling
Utlån Stavanger bibliotek totalt683 324680 4120 %
Faglitteratur for barn25532261592 %
Skjønnlitteratur for barn1928282021215 %
Faglitteratur for voksne1051681096714 %
Skjønnlitteratur for voksne1048241091374 %
Lydbøker for barn1317712992-1 %
Lydbøker for voksne2123221064-1 %
Musikk for barn13241168-12 %
Musikk for voksne2617321315-19 %
Film for barn5823652355-10 %
Film for voksne10473486106-18 %
Annet93988534-9 %
Ebøker206982979044 %
Tabell 8.14 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Bruk av nett-tjenester20142015%-utvikling
Besøk på Sølvbergets nettsider426 127565 22033 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket102 579170 28866 %
Fornying av lån på nett80 %80 %0 %
Reservering av bøker på nett53 %56 %6 %
Facebook 2015 (antall følgere pr. 31.8)
Sølvberget3 3444 70041 %
Kapittel1 8652 46532 %
Musikk- og film1 3011 45212 %
Barnebiblå59982237 %
Internasjonalt kulturnettverk38668577 %
Nordisk Barnebokkonferanse67080720 %
FB totalt:8 16510 93134 %
Instagram - følgere6932 405247 %
Instagram - bruk av #sølvberget4923
Twitter 2014 (antall følgere pr. 31.8)
Solvberget1 3821 82232 %
Kapittel1 5211 6267 %
Musikk- og film86594910 %
Twitter totalt:3 7684 39717 %
Tabell 8.15 Nettjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Arrangement (eksklusiv kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk1821414 770
Brukerorienteringer5113
Arrangementer62316442 547
81030547 430
Tabell 8.16 Arrangement (eksklusiv kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

8.2.3 Årsoppgjør

Årsoppgjør 2015 for Sølvberget FK

Org.nr. 982766184


Driftsregnskap 2015

Driftsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter23 842 3963 577 0003 154 128
Overføringer med krav til motytelse34 812 0705 683 0006 072 467
Overføringer uten krav til motytelse474 281 74973 573 54573 898 853
Sum driftsinntekter82 936 21582 833 54583 125 449
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5,935 814 16038 098 00034 754 874
Sosiale utgifter5,910 685 93610 195 0009 214 644
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 953 05723 444 32020 908 765
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 024 6966 831 0007 360 540
Overføringer82 914 7843 194 0005 327 011
Avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Sum driftsutgifter79 790 79283 762 32078 544 799
Brutto driftsresultat3 145 423-928 7754 580 650
Finansposter
Renteinntekter og utbytte438 055300 000568 286
Andre finansinntekter25 800015 165
Sum eksterne finansinntekter463 855300 000583 452
Renteutgifter og låneomkostninger348 708450 000481 222
Andre finansutgifter42 25908 724
Avdrag på lån102 720 0002 720 0002 720 000
Sum eksterne finansutgifter3 110 9673 170 0003 209 946
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-2 647 112-2 870 000-2 626 494
Motpost avskrivninger101 398 1592 000 000978 965
Netto driftsresultat1 896 470-1 798 7752 933 121
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr20114 375114 3752 570 445
Bruk av disposisjonsfond1700288 045
Bruk av bundne fond8 382 3698 348 7752 756 901
Sum bruk av avsetninger8 496 7448 463 1505 615 392
Overført til investeringsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Avsetninger til disposisjonfond17114 375114 3752 570 445
Avsetninger til bundne fond4 292 3001 950 0003 129 902
Sum avsetninger9 006 6756 664 3758 434 138
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 5390114 375
Tabell 8.17 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015NOTERR-2015B-2015R-2014
Investeringer
Lønnskostnader5,9,10715 945980 000764 423
Sosiale utgifter5,9,10181 664245 000191 407
Investeringer i varige driftsmidler101 808 9058 675 000-42 366
Utlån11112 042112 0423 500 000
KLP egenkapitalinnskudd137 0800140 978
Avsetninger192 750 60500
Årets finansieringsbehov5 706 24010 012 0424 554 442
Finansiering
Mottatte avdrag på utlån92 408350 000350 000
Kompensasjon for merverdiavgift301 7900489 847
Bruk av lån fra Stavanger kommune2104 350 000402 169
Andre inntekter600 000600 0000
Sum ekstern finansiering994 1985 300 0001 242 016
Bruk av disposisjonsfond17112 042112 042578 636
Overføring fra driftsregnskapet4 600 0004 600 0002 733 791
Sum finansiering5 706 24010 012 0424 554 442
Tabell 8.18 Driftsregnskap 2015 Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

BALANSENOTER31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1014 324 48812 635 129
Utstyr, maskiner og transportmidler105 035 6385 416 642
Utlån113 169 6343 150 000
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen5 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 447 7591 310 679
Pensjonsmidler959 532 68756 380 698
Sum anleggsmidler88 510 20583 893 149
Omløpsmidler
Kundefordringer129 323 9667 771 089
Andre kortsiktige fordringer132 191 9133 975 007
Premieavvik95 261 8076 334 305
Kasse og bankinnskudd1412 627 61813 905 310
Sum omløpsmidler2129 405 30531 985 711
Sum eiendeler117 915 510115 878 860
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond172 941 5412 939 208
Bundne driftsfond183 878 6057 968 674
Ubundne investeringsfond192 750 6050
Regnskapsmessig mindreforbruk201 386 539114 375
Kapitalkonto223 135 481-791 774
Sum egenkapital14 092 77110 230 483
Langsiktig gjeld
Stavanger kommune1017 305 00020 025 000
Pensjonsforpliktelser972 944 57269 566 630
Aga av netto pensjonsforpliktelser91 891 0761 859 216
Sum langsiktig gjeld92 140 64891 450 846
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld164 081 5703 278 189
Annen kortsiktig gjeld157 600 52210 919 342
Sum kortsiktig gjeld2111 682 09214 197 531
Sum egenkapital og gjeld117 915 510115 878 860
Memoria - Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 923
Tabell 8.19 Balanse Sølvberget
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.52

8.2.4 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden. Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Noter til regnskapet

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2015R-2014R-2013
Gjennomsnittlig antall årsverk:646764
Tabell 8.20 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 925 021.

Samlet styregodtgjørelse er kr 260 167. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er i 2015 kostnadsført kr 117 315 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2015R-2014
Avgiftsfritt salg av tjenester479 2002 310
Diverse avgiftsfrie inntekter1 066 7811 014 564
Husleieinntekter avgiftspliktig1 489 0811 307 341
Andre leieinntekter530 920580 419
Avgiftspliktige inntekter276 414249 493
3 842 3963 154 128
Tabell 8.21 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2015R-2014
Momskompensasjon2 531 3672 457 830
Refusjon sykepenger og svangerskap600 200964 040
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV147 540103 435
Refusjon fra fylkeskommunen91 8891 080 158
Erstatning tapte dokumenter428 757424 309
Refusjon andre450 184395 239
Refusjon fra kino562 133647 457
4 812 0706 072 467
Tabell 8.22 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretakR-2015R-2014
Overføring fra Stavanger kommune63 609 64165 468 987
Tilskudd fra andre kommuner40 0000
63 649 64165 468 987
Tabell 8.23 Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.

Spesifikasjon overføringer fra andreR-2015R-2014
Tilskudd fra statlige organisasjoner4 003 6673 852 000
Overføring fra fylkeskommunen1 190 00066 000
Tilskudd fra andre5 438 4414 511 867
10 632 1088 429 867
Sum overføringer uten krav til motytelse74 281 74973 898 853
Tabell 8.24 Spesifikasjon overføringer fra andre
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte34 884 05634 084 920
Lønn ansatte (investering)715 945764 423
Lønn andre930 103669 954
Sum lønnsutgifter36 530 10435 519 297
Arbeidsgiveravgift5 681 6735 310 256
Arbeidsgiveravgift (investering)110 423118 713
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto0-61 488
Pensjonskostnader5 004 2623 965 876
Pensjonskostnader (investering)71 24172 694
Sum sosiale utgifter10 867 6009 406 051
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter47 397 70444 925 348
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter35 814 16034 754 874
Sosiale utgifter10 685 9369 214 644
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter715 945764 423
Sosiale utgifter181 664191 407
Tabell 8.25 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 966 6692 231 877
Annonser/reklame/representasjon2 257 2502 261 925
Kurs/reiser376 720734 618
Div. transport1 668 5101 422 291
Energi1 190 428856 431
Forsikring108 622100 300
Husleie/avgifter1 331 7181 414 020
Møbler/inventar/utstyr986 703726 345
Bøker/media4 396 5393 634 338
Vedlikehold/service1 076 0401 628 712
Renhold/vakttjenester2 894 7133 105 270
Arrangementsrelaterte honorarer1 058 6391 135 531
Konsulenttjenester1 000 7631 096 539
Regnskapshonorar639 744560 567
21 953 05720 908 765
Tabell 8.26 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra IKS117 315107 800
Kjøp fra kommunen79 34337 638
Kjøp av renholdstjenester351 983363 259
Kjøp av vaktmestertjenester958 1041 242 064
Husleie5 483 0925 375 656
IT-utstyr34 859234 123
7 024 6967 360 540
Tabell 8.27 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2015R-2014
Mva på vederlag2 531 3672 457 830
Endring i avsetning tap på krav0140 000
Tap på krav103 7708 880
Andre tilskudd og erstatninger279 647386 482
Positivt premieavvik tilbakeført02 333 818
2 914 7845 327 011
Tabell 8.28 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennompensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør ensamlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 474 524. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 199 883 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.29 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2015R-2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 847 7282 720 818
Brutto pensjonskostnad7 302 1176 457 426
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 594 609-2 414 102
Netto pensjonskostnader4 707 5084 043 324
Administrasjonskostnader316 179269 506
Sum amortisert premieavvik705 226361 396
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)5 728 9134 674 226
Tabell 8.30 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2015R-2014
Pensjonsmidler 31.12.59 532 68756 380 698
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.72 944 57269 566 630
Netto pensjonsforpliktelser13 411 88513 185 932
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 891 0761 859 216
Akkumulert premieavvik 01.01.5 551 5393 506 124
Årets premieavvik-234 7362 406 811
Sum amortisert premieavvik705 227361 396
Akkumulert premieavvik 31.12.4 611 5765 551 538
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik650 232782 767
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.5 261 8076 334 305
Tabell 8.31 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse67 835 14965 458 470
Estimert forpliktelse-69 566 630-61 333 340
Estimatavvik forpliktelse 01.01.-1 731 4814 125 130
Faktiske pensjonsmidler54 658 00049 865 727
Estimerte pensjonsmidler-56 380 698-48 478 339
Estimatavvik midler 01.01.-1 722 6981 387 388
Tabell 8.32 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.15 på kr 1 447 759.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 042 646.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år investert i fase to av byggingen av Nye Sølvberget som gjelder andre til fjerde etasje. Andre investeringer er RFID, Nye nettsider, Wayfinding, Kontor, IT-utstyr og Nye galleri. Prosjektet Nye galleri er ferdigstilt i 2015.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelse 01.01.22 963 29521 394 788
Tilgang i år2 706 514913 464
Tilgang tidligere år01 147 080
Avgang219 558492 037
Anskaffelse 31.12.25 450 25122 963 295
Akk.avskrivning6 090 1254 911 525
Bokført verdi 31.12.19 360 12618 051 772
Årets avskrivninger1 398 159978 965
Avskrivningssats2%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 01.01.20 025 00022 745 000
Betalt avdrag lån-2 720 000-2 720 000
Sum langsiktig lån17 305 00020 025 000
Tabell 8.33 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2015 regnskapført et utlån på kr 112 042 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 5 år med første avdrag i 2015.

Spesifikasjon av utlånR-2015R-2014
Utlån til Renaa 31.12.3 169 6343 150 000
Tabell 8.34 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Kulturhuset9 014 2087 548 970
Kundefordringer Biblioteket549 758462 119
Delkrederavsetning-240 000-240 000
Sum utestående kundefordringer9 323 9667 771 089
Herav nærstående parter
Stavanger Kommune7 331 8656 264 459
Sum nærstående parter7 331 8656 264 459
Tabell 8.35 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år er kr 103 770, og kr 3 281ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune835 1812 768 862
Periodiserte inntekter fra andre1 024 199412 227
Forskudd lønn21 8000
Netto lønn−8170
Fordring refusjon sykepenger80 588263 235
Avsatte feriepenger72 35068 640
Forfalte avdrag utlån133 704350 000
Forfalte renter utlån24 908112 042
2 191 9133 975 007
Tabell 8.36 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 505 881 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 506 179. Avviket korrigeres i 2016.

Note 15 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Periodiserte kostnader368 2843 396 273
Periodisert lønn146 281308 693
Merverdiavgift120 843146 422
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 069 6393 314 741
Avsatte feriepenger3 895 4753 753 213
7 600 52210 919 342
Tabell 8.37 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2015R-2014
Stavanger kommune1 535 1701 611 430
Kommunale foretak102 771105 464
Private leverandører2 443 6291 561 295
4 081 5703 278 189
Tabell 8.38 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2015R-2014
Disposisjonsfond 01.01.2 939 2081 235 443
Bruk av disposisjonsfond0288 045
Bruk av disposisjonsfond (investering)112 042578 636
Avsatt til disposisjonfond114 3752 570 445
Disposisjonsfond 31.12.2 941 5412 939 208
Tabell 8.39 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2015R-2014
Shahrazad02 426 053
Friby32 8840
Fengselsbiblioteket145 7290
Cinematek020 114
ICORN Emergency Fund211 3121 919
ICORN Reserve Fund712 886306 076
Den Kulturelle Spaserstokk0109 910
Kiellandsenter / Litteraturhuset1 483 035978 724
Internasjonalt Nettverk092 145
Kulturbanken719 8053 005 292
Madla0110 136
DUS45 28418 774
Kapittel0175 000
Obstfelder089 195
Ny Galleri0200 000
Ung i Sentrum221 772227 755
Aspirant hos Sølvberget0207 581
Nye Sølvberget129 5000
Voksenarrangement160 9550
Global Morgen15 4430
3 878 6057 968 674
Tabell 8.40 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturbankens overskudd på kr 719 805 vil bli foreslått brukt til finansiering av fremtidige investeringer.

Note 19 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond

Spesifikasjon av ubundne investeringsfondR-2015R-2014
Ubundet investeringsfond 01.01.00
Bruk av ubundet investeringsfond00
Avsatt til ubundet investeringsfond2 750 6050
Ubundet investeringsfond 31.12.2 750 6050
Tabell 8.41 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Av det som er avsatt er kr 600 000 øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket. Resten er udisponerte midler fra Kulturbanken.

Note 20 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2015R-2014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk114 3752 570 445
Disponert tidligere års mindreforbruk-114 375-2 570 445
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk1 386 539114 375
1 386 539114 375
Tabell 8.42 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler29 405 30531 985 711-2 580 406
Kortsiktig gjeld-11 682 092-14 197 5312 515 439
Arbeidskapital17 723 21317 788 180-64 968
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap82 936 215
Inntekter investeringsregnskap901 790
Eksterne finanstransaksjoner556 263
Sum anskaffelse av midler84 394 26884 394 268
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet78 392 633
Investeringer anlegg2 706 514
Eksterne finanstransaksjoner3 360 089
Sum anvendelse av midler84 459 23684 459 236
Anskaffelse - anvendelse av midler-64 968-64 968
Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 9230
Sum anskaffelse og anvendelse av midler-64 968
Tabell 8.43 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB kapitalkonto791 7747 104 570
Bruk av lån0402 169
Nåverdi årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 847 7282 720 818
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Arbeidsgiveravgift1 891 0761 859 216
Avdrag utlån92 408350 000
Avskrivninger1 398 159978 965
13 668 22919 501 612
Kredit
Anskaffelser2 706 5142 060 544
Utlån112 0423 500 000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 859 2161 812 555
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 594 6092 414 102
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader4 472 7726 450 135
Amortiserte estimatavvik8 783-2 737 742
Egenkapitalinnskudd137 080140 978
Betalt avdrag lån2 720 0002 720 000
UB kapitalkonto3 135 481-791 774
13 668 22919 501 612
Tabell 8.44 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

8.2.5 Revisors beretning

logo-e1427146721665

REVISORS BERETNING FOR SØLVBERGET KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 1 896 470 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 386 539. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

 

Stavanger, 15.3.2016

Rogaland Revisjon IKS

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.2 Sølvberget 8.2 Sølvberget