ÅRSBERETNING 2015

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Ny forskrift

Våren 2014 ble forslag til ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering lagt ut på høring. Forslaget medfører også endringer i vegtrafikklovens §8. Ny ordning har vært gjenstand for behandling i stortinget og det er ventet at de nye reglene vi tre i kraft en gang i 2017. Endringer av reglene er hovedsakelig rettet mot private selskaper som har en stor del av inntektene fra ileggelser. Dette vil etter all sannsynlighet fremskynde et teknologisk skift i parkering som gjør at selskapene vil nyttiggjøre seg ny teknologi som for eksempel skiltlesere. Dette vil for parkeringskundene fremstå som mer ryddig og ikke minst brukervennlig. Stavanger Parkeringsselskap KF er positive til de endringer som kommer også for offentlige parkeringsforetak, der blant annet en harmonisering av ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens regime.

Økonomi og årsregnskap

Stavanger Parkeringsselskap KF arbeider daglig for effektivisering og rutiner innen de fleste områder. Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering av revisjonen for 2015 konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling, Rogaland Revisjon IKS samt økonomiavdelingen i foretaket for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Foretaket jobber videre med «digitaliseringsprosjektet» med mål om å digitalisere og effektivisere så mange av foretakets arbeidsoppgaver som mulig. Eksempler på dette er at alle trafikkbetjenter bruker standard smarttelefoner i tjenesten der det utprøves ANPR-løsninger for skanning av skilt for mer effektiv håndheving og økt sikkerhet. Tiltaket vil på sikt medføre at oblater vil forsvinne. Foretaket har i løpet av 2015 fått installert nye digitale visningsskilt ved hovedfartsårene.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av en treårsperiode gitt eierne 85,5 millioner kroner i utbytte. Foretaket har drevet med overskudd og har ved siden av utbytteutbetalingene opparbeidet seg noe mer likvider. Kassebeholdningen ved årsskriftet var 39 millioner kroner og frikjøpsfondet 26 millioner kroner.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2015 ble 75,6 millioner kroner en økning på 1,2 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er noe høyere enn året før. Finansinntektene var i 2014 2,2 millioner kroner mot 2,4 millioner kroner i 2015.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2014. Lavere personalkostnader, lavere strømutgifter og forskyvning av vedlikeholdsutgifter til 2016 utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2015 som påvirker resultatet positivt. Her må en regne med økte kostnader i 2016 på grunn av forskyvninger. Finanskostnadene har gått fra 4,5 millioner kroner i 2014 til 3,5 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til nedgangen er bedre rentebetingelser.

Regnskap for 2015 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 21 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 17,5 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                                      492.625,-

Nedbetaling av gjeld:                    10.000.000,-

Foretaket står foran investeringer i nye anlegg og derfor er det viktig å få ned dagens gjeldsgrad som per tid er 60%. Beløpet på 10 millioner er beregnet ut fra kapitalbehovet foretaket har i forhold til planlagte investeringer i nytt teknisk utstyr i 2016.

Regnskapet for 2015 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2015.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader, blant annet som en følge av investeringer i LED-lys. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant gått til anskaffelse av nye visningssystemer og samarbeider med Stavanger Aftenblads trafikkapp med opplysninger om ledige parkeringsplasser. Dette som tiltak for å redusere letekjøring og dermed også forurensning.

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2015. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt i følge medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet gikk fra 12,9% i 2014 til 9,5% i 2015. Reduksjonen på 3,4% skyldes at foretaket har hatt mindre færre alvorlige sykdomstilfeller kombinert med tiltak som treningstilskudd for staben. Gjennomsnittsalderen i foretaket er høy og det vil forekomme belastningsskader særlig blant trafikkbetjentene. Samtidig er nivået fortsatt for høyt, og nye tiltak vil iverksettes i løpet av 2016.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det er i 2015 registrert 2 uønskede hendelser. Disse følges opp i henhold til Stavanger kommune sine, og foretakets egne prosedyrer og retningslinjer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Alle ansatte har vært gjennom HLR- og kurs i bruk av hjertestarter i 2015.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 18 kvinner og 17 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2015, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. 13% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består halvdelen kvinner og halvdelen menn.

Medarbeidertilfredshet

 Stavanger Parkeringsselskap KF gjennomførte også i 2015 Stavanger kommune sin medarbeiderundersøkelse. Gjennomsnittlig score var høyere i 2015 sammenliknet med 2014. Det er ingen temaområder som ligger i «rød sone». Størst fremgang viste temaområdet «etikk» som foretaket har satt fokus på.

 Kundetilfredshet

Det er ikke gjort undersøkelse i 2015, da den forrige ble laget i desember 2014. Generelt har foretaket bidratt med trafikkdirigering på festivaler der inntrykket er at festivalene ønsker at Stavanger Parkeringsselskap KF gjør et viktig jobb i denne sammenheng.

Marked

Foretaket har hatt en gjennomgang av verdi- og visjon. Fokus på samfunnsnytten er vesentlig for foretaket og dets omdømme. Særlig viktig er dette med tanke på trafikkbetjentenes hverdag, at publikum forstår hvilken jobb som gjøres og hvorfor. Stavanger Parkeringsselskap KF, som så mange andre bedrifter i dag, inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette medfører at det lanseres nye produkter og tjenester som må markedsføres om de skal lykkes i markedet.

Drift teknisk

 2015 har vært en godt år i forhold til god og stabil drift på vårt teknisk utstyr. Det er samtidig gjort store oppgraderinger på datamaskinparken og ikke minst i forhold til reserveløsninger og sikkerhet.

Utfordringer og fremtidsplaner  

I investeringsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn investeringer i skiltlesere på parkeringshus og innen parkeringshåndheving. Når det gjelder sistnevnte gjelder dette både i forhold til håndholdte terminaler og kjøretøy. Hensikten er mer effektive løsninger og målet for hele foretaket, er en digitalisering av de fleste av foretakets produkter og tjenester der dette er mulig.

Foretaket har vært en aktiv medspiller i diverse festivaler og arrangementer og særlig vil ONS medføre en betydelig innsats fra våre trafikkbetjenter.

Selskapets økonomi er blitt styrket i 2015 og arbeidet med å videreutvikle en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.

Stavanger Parkeringsselskap KF vil gjennom bransjeforeningen Norpark starte arbeidet med å forberede foretaket på implementering av den nye parkeringsforskriften.

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.38.50

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.1.1 Årsberetning 8.1.1 Årsberetning