logo

8.1.1 Årsberetning

ÅRSBERETNING 2015

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Ny forskrift

Våren 2014 ble forslag til ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering lagt ut på høring. Forslaget medfører også endringer i vegtrafikklovens §8. Ny ordning har vært gjenstand for behandling i stortinget og det er ventet at de nye reglene vi tre i kraft en gang i 2017. Endringer av reglene er hovedsakelig rettet mot private selskaper som har en stor del av inntektene fra ileggelser. Dette vil etter all sannsynlighet fremskynde et teknologisk skift i parkering som gjør at selskapene vil nyttiggjøre seg ny teknologi som for eksempel skiltlesere. Dette vil for parkeringskundene fremstå som mer ryddig og ikke minst brukervennlig. Stavanger Parkeringsselskap KF er positive til de endringer som kommer også for offentlige parkeringsforetak, der blant annet en harmonisering av ileggelsene virke mer rettferdig sammenliknet med dagens regime.

Økonomi og årsregnskap

Stavanger Parkeringsselskap KF arbeider daglig for effektivisering og rutiner innen de fleste områder. Rogaland Revisjon IKS sin oppsummering av revisjonen for 2015 konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling, Rogaland Revisjon IKS samt økonomiavdelingen i foretaket for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Foretaket jobber videre med «digitaliseringsprosjektet» med mål om å digitalisere og effektivisere så mange av foretakets arbeidsoppgaver som mulig. Eksempler på dette er at alle trafikkbetjenter bruker standard smarttelefoner i tjenesten der det utprøves ANPR-løsninger for skanning av skilt for mer effektiv håndheving og økt sikkerhet. Tiltaket vil på sikt medføre at oblater vil forsvinne. Foretaket har i løpet av 2015 fått installert nye digitale visningsskilt ved hovedfartsårene.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av en treårsperiode gitt eierne 85,5 millioner kroner i utbytte. Foretaket har drevet med overskudd og har ved siden av utbytteutbetalingene opparbeidet seg noe mer likvider. Kassebeholdningen ved årsskriftet var 39 millioner kroner og frikjøpsfondet 26 millioner kroner.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2015 ble 75,6 millioner kroner en økning på 1,2 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er noe høyere enn året før. Finansinntektene var i 2014 2,2 millioner kroner mot 2,4 millioner kroner i 2015.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2014. Lavere personalkostnader, lavere strømutgifter og forskyvning av vedlikeholdsutgifter til 2016 utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2015 som påvirker resultatet positivt. Her må en regne med økte kostnader i 2016 på grunn av forskyvninger. Finanskostnadene har gått fra 4,5 millioner kroner i 2014 til 3,5 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til nedgangen er bedre rentebetingelser.

Regnskap for 2015 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 21 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 17,5 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                                      492.625,-

Nedbetaling av gjeld:                    10.000.000,-

Foretaket står foran investeringer i nye anlegg og derfor er det viktig å få ned dagens gjeldsgrad som per tid er 60%. Beløpet på 10 millioner er beregnet ut fra kapitalbehovet foretaket har i forhold til planlagte investeringer i nytt teknisk utstyr i 2016.

Regnskapet for 2015 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2015.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader, blant annet som en følge av investeringer i LED-lys. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant gått til anskaffelse av nye visningssystemer og samarbeider med Stavanger Aftenblads trafikkapp med opplysninger om ledige parkeringsplasser. Dette som tiltak for å redusere letekjøring og dermed også forurensning.

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2015. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt i følge medarbeiderundersøkelsen i 2015. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet gikk fra 12,9% i 2014 til 9,5% i 2015. Reduksjonen på 3,4% skyldes at foretaket har hatt mindre færre alvorlige sykdomstilfeller kombinert med tiltak som treningstilskudd for staben. Gjennomsnittsalderen i foretaket er høy og det vil forekomme belastningsskader særlig blant trafikkbetjentene. Samtidig er nivået fortsatt for høyt, og nye tiltak vil iverksettes i løpet av 2016.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det er i 2015 registrert 2 uønskede hendelser. Disse følges opp i henhold til Stavanger kommune sine, og foretakets egne prosedyrer og retningslinjer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Alle ansatte har vært gjennom HLR- og kurs i bruk av hjertestarter i 2015.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 18 kvinner og 17 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2015, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. 13% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består halvdelen kvinner og halvdelen menn.

Medarbeidertilfredshet

 Stavanger Parkeringsselskap KF gjennomførte også i 2015 Stavanger kommune sin medarbeiderundersøkelse. Gjennomsnittlig score var høyere i 2015 sammenliknet med 2014. Det er ingen temaområder som ligger i «rød sone». Størst fremgang viste temaområdet «etikk» som foretaket har satt fokus på.

 Kundetilfredshet

Det er ikke gjort undersøkelse i 2015, da den forrige ble laget i desember 2014. Generelt har foretaket bidratt med trafikkdirigering på festivaler der inntrykket er at festivalene ønsker at Stavanger Parkeringsselskap KF gjør et viktig jobb i denne sammenheng.

Marked

Foretaket har hatt en gjennomgang av verdi- og visjon. Fokus på samfunnsnytten er vesentlig for foretaket og dets omdømme. Særlig viktig er dette med tanke på trafikkbetjentenes hverdag, at publikum forstår hvilken jobb som gjøres og hvorfor. Stavanger Parkeringsselskap KF, som så mange andre bedrifter i dag, inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette medfører at det lanseres nye produkter og tjenester som må markedsføres om de skal lykkes i markedet.

Drift teknisk

 2015 har vært en godt år i forhold til god og stabil drift på vårt teknisk utstyr. Det er samtidig gjort store oppgraderinger på datamaskinparken og ikke minst i forhold til reserveløsninger og sikkerhet.

Utfordringer og fremtidsplaner  

I investeringsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn investeringer i skiltlesere på parkeringshus og innen parkeringshåndheving. Når det gjelder sistnevnte gjelder dette både i forhold til håndholdte terminaler og kjøretøy. Hensikten er mer effektive løsninger og målet for hele foretaket, er en digitalisering av de fleste av foretakets produkter og tjenester der dette er mulig.

Foretaket har vært en aktiv medspiller i diverse festivaler og arrangementer og særlig vil ONS medføre en betydelig innsats fra våre trafikkbetjenter.

Selskapets økonomi er blitt styrket i 2015 og arbeidet med å videreutvikle en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon har høy prioritet fremover.

Stavanger Parkeringsselskap KF vil gjennom bransjeforeningen Norpark starte arbeidet med å forberede foretaket på implementering av den nye parkeringsforskriften.

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.38.50

 

8.1.2 Årsregnskap

ResultatNoterR-2015B-2015R-2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt175 635 16073 820 00074 366 346
Frikjøp parkeringsplasser492 62502 218 125
Annen driftsinntekt17 378 8567 715 0007 652 661
Sum driftsinntekter83 506 64181 535 00084 237 132
Driftskostnader
Lønnskostnad2,821 293 23519 581 00017 852 319
Avskrivning på varige driftsmidler313 551 01713 785 00013 774 599
Tap på fordringer-32 945500 000996 268
Annen driftskostnad127 704 04529 688 00025 814 112
Sum driftskostnader62 515 35163 554 00058 437 297
Driftsresultat20 991 29017 981 00025 799 836
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 241 5201 000 0002 201 803
Sum finansinntekter2 241 5201 000 0002 201 803
Finanskostnader
Rentekostnad5 710 9007 492 0006 669 690
Annen finanskostnad1 51706 719
Sum finanskostnader5 712 4187 492 0006 676 409
Sum netto finansposter-3 470 897-6 492 000-4 474 606
Årsresultat17 520 39211 489 00021 325 230
Avsatt til bundnet fond7492 6252 218 125
Overføringer disposisjonsfond717 027 76719 107 105
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-6 500 000-4 000 000
Fra annen egenkapital76 500 0004 000 000
Sum disponert17 520 39221 325 230
Tabell 8.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3286 181 870294 727 274
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring301 176 487
Maskiner og inventar39 069 91710 877 856
Biler3570 121465 742
Sum varige driftsmidler298 421 907309 847 359
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4,8545 814482 014
Sum finansielle anleggsmidler645 814582 014
Sum anleggsmidler299 067 721310 429 373
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 587 7071 375 282
Andre fordringer51 866 4621 377 182
Sum fordringer3 454 1682 752 464
Bankinnskudd og kontanter665 622 12153 097 092
Sum bankinnskudd og kontanter65 622 12153 097 092
Sum omløpsmidler69 076 29055 849 557
SUM EIENDELER368 144 010366 278 930
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 643 19226 150 567
Annen egenkapital7143 518 322132 990 554
Sum annen egenkapital170 161 513159 141 121
Sum egenkapital178 953 915167 933 522
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 097 6631 304 691
Sum avsetning for forpliktelser3 097 6631 304 691
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9175 070 623185 890 827
Sum annen langsiktig gjeld175 070 623185 890 827
Sum langsiktig gjeld178 168 286187 195 518
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld103 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter103 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld104 174 5833 376 838
Sum kortsiktig gjeld11 021 81011 149 889
Sum gjeld189 190 096198 345 408
SUM EGENKAPITAL OG GJELD368 144 010366 278 930
Tabell 8.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 14.26.08

8.1.3 Noter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli  avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon:20152014
Salgsinntekter74 274 56172 827 854
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 360 5991 538 492
75 635 16074 366 346
Annen driftsinntekt156 777951 853
Utleie av parkeringsplasser6 173 8215 715 446
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)36 25860 262
Rogaland Parkering AS1 012 000925 100
7 378 8567 652 661
Kjøp av varer og tjenester22 809 96821 100 237
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen178 250220 714
Kjøp fra Kommunale Foretak2 660 4752 883 084
Revisjonshonorar103 886145 346
Regnskapshonorar431 784357 155
Overføring til kommunen (momskompensasjon)567 681498 739
Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg)952 000608 836
27 704 04525 814 112
Tabell 8.3 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelse m.v

Ansatte, godtgjørelse m.v20152014
Lønn14 580 34914 267 955
Arbeidsgiveravgift2 578 8642 152 584
Pensjonkostnader - Jfr. Note 83 416 479713 899
Andre ytelser717 542717 880
Sum lønnskostnader21 293 23517 852 319
Antall årsverk pr 31.12.34,736,4
Tabell 8.4 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 utbetalt kr 793 791 til daglig leder. Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056. Totalt er det utbetalt kr 169 002 i styrehonorar til selskapets styre. Det er for 2015 kostnadsført kr 103 886 i revisjonshonorar. Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBilerByggAnlegg
under
oppførelse
Sum
Anskaffelseskost 01.0130 540 433958 382345 684 2030377 183 018
Årets tilgang1 921 972203 593002 125 564
Årets avgang4 264 4360004 264 436
Akkumulerte avskrivninger 31.1219 128 055591 85459 502 333079 222 242
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.129 069 914570 121286 181 8700298 421 906
Årets avskrivning4 906 39999 2148 545 40413 551 017
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 %2,5 %
Tabell 8.5 Note 3 a)
Last ned tabelldata (Excel)
Kjøp og salg av driftsmidler:20152014
Tilgang1 921 9722 603 055
Avgang4 264 436881 633
Tabell 8.6 Note 3 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til nytt visningsutstyr og ny bil.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån jf. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP545 814
645 814
Tabell 8.7 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 800 000. Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20152014
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 864 2681 857 550
Andre kundefordringer424 371854 349
Avsetning tap utestående fordringer-800 000-1 500 000
Fordring refusjon sykepenger99 068163 383
1 587 7071 375 282
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 831 9931 377 182
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS34 4690
1 866 4621 377 182
Tabell 8.8 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 bokført 667 055 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er nedjusert med kr 700 000 og er nå på kr 800 000.

Note 6 Bundne midler

Selskapet har pr. 31.12.2015 bundne skattetrekksmidler på kr 695 330 og bundne frikjøpfond er på kr 26 643 192. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015 utgjorde kr 695 330. Selskapets frie likviditet er pr. 31.12.2015 på kr 38 776 224.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2015 avgitt kr 6 500 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 99/15.

TekstInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Utbytte til Stavanger Kommune00-6 500 0000-6 500 000
Årets resultat0492 62517 027 767017 520 392
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 643 192100 022 56043 495 761178 953 915
Tabell 8.9 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Deler av årets overskudd bør gå til nedbetaling av langsiktig gjeld.

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 549 378 til KLP. Selskapet har hatt kr 434 086 i utgifter til AFP. Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2015 kr 545 814.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 745 023
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse962 159
Avkastning på pensjonsmidler-809 352
Adm.kostnader/rentegarantipremie130 659
Netto pensjonskostnad3 028 489
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift678 167
3 706 656
Opptjente pensjonsforpliktelser36 429 170
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse36 429 170
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)26 507 688
Ikke resultatført estimatendring/-avvik-7 206 617
Pensjonsforpliktelser2 714 865
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser382 798
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 097 663
Økonomiske forutsetninger:31.12.201431.12.2015
Diskonteringsrente2,30 %2,70 %
Forventet lønnsvekst2,75 %2,50 %
Forventet G-regulering2,50 %2,25 %
Forventet pensjonsøkning1,73 %1,48 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,20 %3,30 %
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser1 571 404
Årets pensjonspremie2 135 252
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)3 706 656
Tabell 8.10 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 448 072 for 2015.

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.15.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har per 31.12.2015 gjeld på kr 175 070 623 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2014Bokført verdi 2015Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3282 862 6122 561 2848,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87637 324 21534 277 33911,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00073 320 00069 560 00018,5 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 368 0004 144 00018,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00068 016 00064 528 00018,5 år
Samlede lånegjeld185 890 827175 070 623
Tabell 8.11 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Rentesatsen er flytende.Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20152014
Leverandørgjeld.
Private3 309 3174 000 835
Herav gjeld til nærstående parter529 041587 160
3 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk695 330627 127
Skyldig arbeidsgiveravgift436 435564 248
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin1 877 1041 993 681
3 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 693 8781 768 385
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger235 438249 342
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter private577 846595 905
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter nærstående parter82 1740
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)1 550 946728 906
4 174 5833 376 838
Tabell 8.12 Note 10
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.4 Revisors beretning

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 17 520 392. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 02.03.2016
Rogaland Revisjon IKS
Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.1 Stavanger Parkering 8.1 Stavanger Parkering