Oppfølging av Årsprogram 2015 for Park og vei

Med noen få avvik ble det vedtatte årsprogram 2015 for Park og vei gjennomført. Det vil si rundt 100 små og store investeringsprosjekter og et 50-talls prosjekter knyttet til drift og omlegging av driften.

Avvikene kommer hovedsakelig av manglende reguleringsmessige avklaringer, avtaler for bruk av grunnen samt kapasitet i organisasjonen eller hos eksterne konsulenter. Dette vil bli fulgt opp i 2016.

Tilpassing til endrede driftsrammer

I løpet av 2015 gjennomførte Park og vei en rekke tiltak for tilpassing til strammere økonomiske rammer, i samsvar med vedtatt omstilling og nedskjæringer. I denne prosessen er det, så langt det har vært mulig, lagt vekt på å skjerme tiltak og områder for barn og unge. Det betyr trafikksikkerhet, miljøgater/gatetun, skolegårder, barnehager, lekeplasser, nærmiljøanlegg, nabolagsparker, sosiale møteplasser og idrettsanlegg. I tillegg er også drift og vedlikehold av sykkelveier i stor grad skjermet for nedskjæringer.

Trafikksikring og folkehelse i nærnatur

Det er gjennomført trafikksikringstiltak i samsvar med årsprogrammet og Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Flere snuplasser for renovasjonsbiler er fullført, tiltak i Rappveien og Nymannsveien er fullført, arkeologiske undersøkelser er gjennomført i Lundebakken, og en rekke kommende tiltak er prosjektert.

Byggingen av gang- og sykkelvei langs Krossbergveien er sterkt forsinket, fordi det har tatt lengre tid enn planlagt å få på plass avtaler med berørte grunneiere.

Arbeidet med å videreføre 52 hverdagsturer i samarbeid med Stavanger Turistforening har fortsatt med god effekt. Rundt årsskiftet ble det også anskaffet tellere for utplassering ved fire turveier, for å skaffe tall på brukere og se utviklingen over tid i noen av friområdene.

I løpet av 2015, Friluftslivets år, ble Stavanger kåret til landets nest beste friluftskommune, og kåringen av kommunens beste friområde vakte stort engasjement og god oppmerksomhet omkring de samfunnsmessige konsekvensene av Friområdeprosjektet.

På Storhaug ble et parquoranlegg åpnet på Kyviksmarka og en ny diskgolfbane åpnet på Egelandsmarka. Et trimanlegg og en sosial møteplass for godt voksne ble åpnet ved siden av Skipper Worse på Eiganes.

Stavanger på sykkel

Det er gjennomført en rekke mindre tiltak for å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på hovedrutenettet for sykkel. VOF (www.varsleomfeil.no) fungerer godt for å rette opp feil syklistene melder inn og for å få inn forslag til forbedringer.

Det er gjennomført en rekke tiltak innen kommunikasjon og holdningsskapende virksomhet, med mål om å øke sykkelandelen i Stavanger eller skape mer positive holdninger til sykling som transportmiddel. Dette har ført til flere gode medieoppslag om temaet og satsingen.

Gjennomført spørreundersøkelse viser at flere bruker sykkel som transportmiddel, også om vinteren, i Stavanger. Det er ikke minst en stigene interesse for å begynne å sykle til og fra jobb blant dem som ennå ikke gjør det.

Vedlikehold og verdibevaring

Prosjekter i skolegårder går i samsvar med  årsprogrammet for Park og vei. Tiltakene er prioritert etter hvor de trengs mest. I 2015 ble tiltak i skolegårdene til Kvernevik, Madlamark, Teinå og Tastarustå fullført, Nylund og Revheim påbegynt. I tillegg er det gjennomført prosjekteringer for skolegårder som skal bygges i 2016.

Drift og vedlikehold av barnehagenes utearealer er begrenset til straks- og midlertidige tiltak. De økonomiske rammene har i 2015 ikke gitt rom for rehabilitering og verdibevaring. For uteområdene ved sykehjem og andre formålsbygg finnes bare midler til ordinær drift. Tilbakemeldinger i internbrukerundersøkelsene på drift og vedlikehold av uteområder ved formålsbygg viser at brukerne ikke er fornøyde med tjenestene.

Handlekraftig organisasjon

Arbeidet med å komplettere og operasjonalisere de digitale bestiller- og forvaltningssystemene er godt i gang. Dette dreier seg primært om systemet ISY Park for parker friområder, torg o.l. og NVDB – Norsk veidatabank for gater og veier. ISY Park er oppgradert for Tasta og Hinna bydeler.

Etter vedtak i Kommunalstyret for miljø og utbygging ble det utlyst konkurranse og inngått kontrakt med en privat entreprenør for det grønne vedlikeholdet i Tasta bydel. Stavanger natur-  og idrettsservice benchmarker Hinna bydel mot Tasta.

Park og vei har laget en plan for å registrere alle parker, friområder og torg. Dette skal være ferdig i løpet av 2017 og vil bedre forvaltningen av disse områdene. Det har ikke vært kapasitet til å kartlegge veier på tilsvarende måte, slik at det blant annet kan bli en avklaring av forvaltning av bruer og kaier og forholdet mellom offentlige og private veier.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 134,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,6. For å oppnå dette resultatet, har Park og vei gjennomført omstillingstiltakene som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen. Dette inkluderer blant annet redusert vedlikehold på gater og veier, redusert drift og vedlikehold av sentrum, redusert vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg samt redusert bruk av sommerblomster og julebelysning.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.5 Park og vei 7.5 Park og vei