Klima- og miljøstatus i kommunen

Miljøenheten utarbeider årlig en statusrapport med indikatorer på utviklingen i klima- og miljøarbeidet i kommunen, i samsvar med målsettingene i den vedtatte klima- og miljøplanen. Bystyret fikk statusrapporten for 2014 lagt fram til behandling i juni 2015.

Høsten 2015 startet en statusgjennomgang av klima- og miljøplanen. En rapport fra gjennomgangen vil bli lagt fram for bystyret medio 2016. Kontrollutvalget i Stavanger kommune bestilte i juni 2015 en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å redusere klimagassutslipp. Revisjonen konsentrerte seg om arealbruk, transport og stasjonær energi. I følge revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS er kommunen langt unna å nå målet om å redusere utslippene med 20 prosent innen 2020.

Agenda 21

Agenda 21-arbeidet fortsatte i 2015, og kommunens miljøseksjon har utført en del oppgaver som tidligere ble utført av Grønn Hverdag, som ble nedlagt i 2014.

Earth Hour, Den internasjonale Fairtrade-dagen, Folkefrokosten og Miljøsøndag er markert, som tidligere år. Grønn By har i samarbeidet med kommunen arrangert frokostseminar om Miljøfyrtårn-sertifisering. Miljøenheten inviterte høsten 2015 barnehager og skoler til inspirasjonssamling for Grønt Flagg-sertifisering. Flere skoler og barnehager har meldt seg ut av ordningen i 2015 og er ikke lenger sertifisert som Grønt Flagg etter at ordningen ble gjort frivillig. Økonomi og arbeidspress oppgis som grunner for utmeldingene. En del av Agenda 21-arbeidet har blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på dette er barnematkurs, besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske gård (UØG), kjøkkenhagekurs i samarbeid med UØG, turer til Store Marøy i regi av Naturvernforbundet og etablering av nabolagshager.

Prosjektet Giftfri hverdag har som formål å informere befolkningen om miljøgifter som omgir oss i hverdagen, slik at de skal kunne velge produkter som gir minst mulig kjemisk belastning på helse, natur og miljø. Prosjektet ble lansert i mars 2015 og omfattende informasjon er gjort tilgjengelig via nettsiden www.giftfrihverdag.no. Det er også satt opp skilt som fraråder fiske i de forurensede delene av Stavangers havnebasseng. Et informasjonsbrosjyre om miljøvennlig stell av spedbarn er oversatt til ni språk og distribueres via helsestasjonene.

Bedre byluft

Det har blitt arbeidet med tiltak i prosjektet Bedre byluft og det ble lagt fram våren 2015 en sak for politisk behandling. Det ble vedtatt at Pig free-kampanjen for å øke andel piggfrie vinterdekk til 85-90 prosent, skulle fortsette, og at Stavanger kommune skulle jobbe for å etablere to nye stasjoner for å måle luftkvalitet. Høsten ble det lagt fram en sak om etablering av ny målestasjon i Schancheholen.

Forurenset sjøbunn

Hovedoppmerksomheten i arbeidet med forurenset sjøbunn har i 2015 vært å utarbeide tiltaksplaner. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk høsten 2015 i oppdrag å utarbeide tiltaksplan for Bangarvågen, Galeivågen og Jadarholm. Arbeidet er økonomisk støttet av Miljødirektoratet. Den endelige rapporten fra NGI forventes å være klar i 2016.

Økologisk mat

Det har blitt arbeidet også i 2015 med å øke bruk og produksjon av økologisk mat, inntil bystyret i juni vedtok at den videre satsingen skulle avsluttes.

Oljefri Nord Jæren

Stavanger kommune deltar i prosjektet Oljefri Nord-Jæren. Prosjektet ledes av Naturvernforbundet, og formålet er å få bolig- og byggeiere til å erstatte sine oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger. Arbeidet har gitt gode resultater i 2015, og ca 300 oljetanker er nå sanert.

Internasjonalt arbeid

Høsten 2015 reiste en delegasjon til vennskapsbyen Antsirabé på Madagaskar for avsluttende møter og evaluering av det tiårige KS-støttede demokrati- og miljøprosjektet MIC. På samme tur ble det holdt møter og gjort befaringer i forbindelse med Stavanger kommunes klimakvoteprosjekt. Avtale for prosjektet ble signert av nyvalgt ordfører i Antsirabé og Stavanger kommunes varaordfører. Ved årsskiftet 2015/2016 ble en tilsvarende avtale underskrevet av ordførerne i Nablus (Palestina) og Stavanger.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 5,0 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 84,2. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere forbruk på flere prosjekter enn hva som var budsjettert (Miljøsøndag, Økologisk mat, Miljøsertifisering og Giftfri hverdag). Miljøavdelingen har også gjennomført ytterligere omstilling i tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan, ved å redusere kostnader på prosjektet Endring av reisevaner.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.3 Miljøenheten 7.3 Miljøenheten