I løpet av 2015 har arbeidet med å etablere et nytt kommunalt utbyggingsforetak krevd mye kapasitet. Det nye kommunale utbyggingsforetaket skal overta oppgavene som er knyttet til eiendom- og områdeutvikling, og sikre areal til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Dette sammen med en rekke vakante stillinger i Utbygging og Juridisk har medført en nødvendig nedprioritering av andre oppgaver, blant annet rullering av utbyggingsplanen.

Friområdeprosjektet

Kommunalutvalget ble i 2015 ny politisk styringsgruppe for arbeidet med å fullføre Friområdeprosjektet. Utvalget har bekreftet rådmannens mandat til å etablere turveien i Gauselstranden, med grunnlag i reguleringsplan 1811. Det er sluttført rettslig skjønnsprosess knyttet til en eiendom og avtaleforhandlinger med andre på Boganeset. Det videre arbeidet med turveistrekningen som mangler langs Gauselstranda har så langt ikke vært mulig å prioritere, på grunn av endringer i organisasjonen og arbeidet med det kommunale utbyggingsforetaket.

Bystyrets vedtak om at grunneiere som har avgitt grunn til friområde i Stavanger etter 2007 kan søke om å få vurdert grensejusteringer på ny, har blitt fulgt opp. Søknadsfristen gikk ut ved årsskiftet.

Hovedutbyggingsområder

I hovedutbyggingsområdet Madla-Revheim er områdeplanen avhengig av avklaringer til statlige aktører: Statnett når det gjelder omlegging av høyspentlinjen gjennom området, og Statens vegvesen ved utvidelse av Rv 509 og valg av løsning for kollektivfelt på strekningen. Det er imidlertid etablert et godt samarbeid mellom kommunen og de største grunneierne i området, der gjennomføringen av områdeplanen forutsetter at disse samarbeider om å få på plass overordnet infrastruktur.

På Atlanteren forhandler kommunen med private utbyggere om ansvar for gjennomføring av overordnet infrastruktur. På Nore Sunde og Jåtten Nord er det gjennomført forhandlinger om kjøp og makebytte av grunn.

Byomformingsområder

Det er arbeidet videre med overordnet infrastruktur i Urban Sjøfront. Dette gjelder blant annet utfylling av ryfastmasser i Lervigsbukta som ferdigstilles i 2016, for å tilrettelegge for park, tilrettelegging for ny brannstasjon og pumpestasjon, samt opparbeidelse av Rennesøygata mellom Haugesundsgata og Ryfylkegata.

Det er også arbeidet med ny områdeplan for Forus Øst når det gjelder rekkefølgebestemmelser og gjennomføringsmodeller, og med områdeprogram for Paradis og Hillevåg.

Kommunale og offentlige utbyggingsbehov

Det har blitt arbeidet med lokalisering og tomt for ny barneskole på Storhaug og rådmannen har fått mandat til å kjøpe en tomt i Urban Sjøfront.

Videre har det blitt arbeidet med å sikre arealer i forbindelse med en tomt regulert til offentlige formål (felt O2) i byomformingsområdet som utgjør nordre del av Jåttåvågen (Jåttåvågen 2).

Det har også blitt arbeidet med tilrettelegging av tomter for to nye brannstasjoner i henholdsvis Lervigbukta og Schancheholen.

I tillegg er det arbeidet med tomt for nytt Tinghus i forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) som Statsbygg har ansvar for. Alternativene i KVUen er Nytorget, Bekhuskaien, Stavanger stasjon og Lagårdsveien sør for Skattens hus.

Tilrettelegging for utbygging

Det er særlig innenfor Jåttåvågen 2 det har foregått tilrettelegging for utbygging, blant annet med utfylling av ryfastmasser i de to dokkene, opparbeidelse av underganger og rivning av IKM-bygget.

Salg av eiendommer

Det ble lagt til rette for salg av de kommunale eiendommene Hermetikkfagskolen og laboratoriet, Norges bank og Utenriksterminalen. Salgsavtale for «Hermetikken» ble inngått i slutten av 2015.

Strategiske byutviklingsprosjekter

De prosjektene som har hatt prioritet i 2015 er Stavanger Forum, Nytorget og sentrallagertomten på Forus. I Stavanger Forum er kommunen i ferd med å fullføre uteomhusarealene, energisentralen med det tilhørende fjernvarmenettet og nødvendige avtaler. I prosjekt Nytorget har og Byplan arbeidet med en felles visjon for utvikling av Nytorget og utarbeidet grunnlag for en arkitektkonkurranse, som avventer KVUen om lokaliseringen av det nye tinghus.

Kommunen har deltatt i Europan 13, verdens største arkitektkonkurranse, med sentrallagertomten på Forus, for å se på utviklingsmuligheter for tomten. Dette har skjedd i samarbeid med det interkommunale kommunedelplanarbeidet på Forus og Forus Næringspark.

Grunnerverv

Kommunen har gjennom året arbeidet med grunnerverv i forbindelse med utvidelse av vei, etablering av gang- og sykkelveier og snuhammer for renovasjon. Dette gjelder blant annet Gamleveien, Liveien, Krossbergveien og Forusskogen.

Nye skjenkeretningslinjer og kurs for bransjen

Skjenkeretningslinjene til kommunen skal revideres i 2016 og samtlige bevillinger skal fornyes. Revisjonsarbeidet ble påbegynt i 2015, og det er nedsatt et politisk utvalg som skal foreslå nye retningslinjer.

Det er i løpet av året behandlet nærmere 1000 søknader knyttet til serveringsbevillinger, skjenkebevillinger, endringer i styrerforhold, ambulerende bevillinger, skjenkebevilling for en enkelt anledning, utvidelser av eksisterende bevillinger og inndragningssaker.

Det er behandlet 45 rapporter fra skjenkekontrollen og de har blitt fulgt opp med tildeling av prikker, etter Skjenkekontrollens totalt 644 kontroller ved skjenkestedene. I tillegg har Bevillingsseksjonen videreført arbeidet med å veilede bransjen og involverte etater, og har avholdt 11 kurs i Ansvarlig vertskap.

Klagesaker til formannskapet

Juridisk har i 2015 forberedt 57 klager på politiske enkeltvedtak som skal behandles i formannskapet. Dette gjelder klager på avkjørselsaker etter veiloven, søknad om startlån, tildeling av barnehageopptak med mer.

Politianmeldelser

Juridisk saksforbereder også politianmeldelser for rådmannen, og har levert inn 15 anmeldelser i 2015.

Innleie og kjøp av arealer til formålsbygg

Juridisk bistår virksomhetene med innleie og kjøp av lokaler. I 2015 har Barneverninstitusjonen EMbo, flyktningeseksjonen i kommunen, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og Johannes læringssenter fått nye lokaler. I tillegg er en del avtaleforhold fornyet eller endret. Juridisk har bistått ved kjøp av Bates tidligere kontorseksjon i Løkkeveien.

Avtaler om leie og bruk av kommunens eiendommer

Juridisk inngår avtaler om utleie og forvaltning av kommunale arealer. Sentralt i 2015 har blant annet vært å inngå avtaler med Statens vegvesen om midlertidig bruk og utfylling knyttet til Ryfastutbyggingen.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,9 mill. av en budsjettramme på kr 5,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 26,8. Mindreforbruket skyldes i stor grad større netto inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert. Inntektene består blant annet av salg av islake til DnB Arena, samt varme/kjøling til ishallene og Clarion Energy Hotel.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.2 Utbygging og juridisk 7.2 Utbygging og juridisk