Stavanger legevakt er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Legevakten skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til pasienten får time hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak, kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

Nasjonalt nødnett og nasjonalt legevaktnummer 116117

Stavanger legevakt tok i bruk nødnett i juni 2015. Dette er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Bruk av nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Installasjonen krevde ombygging ved legevakten, både til det tekniske utstyret og arbeidsstasjoner for operatørene. Utstyr og installasjon ble finansiert av statlige midler, men opplæring av personell og drift medførte økte kostnader.

I forbindelse med innføringen av nødnett overtok Stavanger kommune 1. september legevaktsentralansvaret for ryfylkekommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland. Stavanger legevakt har i tillegg fullt legevaktansvar for kommunene Randaberg og Sola.

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 ble også tatt i bruk 1. september 2015.

Helsetjenester til asylsøkere

Stavanger legevakt har vært sentral i arbeidet med å tilby helsetjenester til asylsøkere. Legevakten opprettet legekontorer på akuttinnkvarteringene, og tilbød både sykepleier- og legetjenester. Arbeidet var krevende og medførte behov for økte ressurser.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,8 mill. av en budsjettramme på kr 32,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,3. Merforbruket skyldes etableringen av nasjonalt nødnett. Denne etableringen ble budsjettert med kr 0,8 mill. på investeringsbudsjettet i 2014. Prosjektet ble forsinket til 2015 og følgelig ble utgiftene bokført i år.

Utgiftene som Stavanger legevakt har hatt i forbindelse med helsetjenester ved akuttinnkvarteringene til asylsøkere er finansiert av statlig tildelt vertskommunetilskudd og skjønnsmidler.

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.25 Stavanger legevakt 5.25 Stavanger legevakt