Fra prosjekt til drift

Helsehuset Stavanger ble etablert som egen virksomhet 01. januar 2015 og gikk dermed fra prosjekt til drift. Helsehuset har i 2015 hatt stor pågang av brukere, samarbeidspartnere og andre som er interessert i aktivitetene ved huset. Til sammen fikk nærmere 1200 innbyggere tilbud på Helsehuset i 2015.

Blant innbyggerne som henvender seg til Helsehuset er 30 prosent menn. Dette var bakgrunnen for prosjektet Menns helse, som ble gjennomført i 2015. Prosjektet identifiserte hindringer og skisserte løsninger for å øke andelen menn som henvender seg til Helsehuset.

Sykepleieklinikken

Sykepleieklinikken ble overført fra Hillevåg hjemmebaserte tjenester til Helsehuset. Kapasiteten økte sent på året da tilbudet ble utvidet med et behandlingsrom og 60 prosent stillingsressurs. Sykepleieklinikken hadde nesten 140 brukere i 2015, en dobling fra 2014.

Frisklivssentralen

2015 er Frisklivssentralens andre driftsår, og kapasiteten var fullt utnyttet ved utgangen av året. I løpet av 2015 har cirka 360 nye innbyggere fått tilbud om individuell oppfølging og kurs for å støtte endring av levevaner. En evaluering av prosjektet Livsstilskurs til minoritetskvinner viser en signifikant vektreduksjon for deltakerne og dermed redusert risiko for diabetes. Nye tilbud i 2015 er praktisk opplæring i vaneendring, medisinsk yoga, temaundervisning Vite mer om, søvn/ mat og følelser/ fysisk aktivitet og månedens tur hvor utgangspunktet er 52 hverdagsturer.

Frisklivssentralen startet prosjekt i samarbeid med Pårørendesenteret hvor hensikten er å øke kapasiteten og kvaliteten på pårørendearbeidet innen levekårsområdet.

Frisklivssentralens alkoholveileder tilbyr samtaler til innbyggere som er bekymret for eget eller pårørendes alkoholforbruk. I 2015 har alkoholveilederen hatt 180 samtaler, besøkt alle legekontor i kommunen og arrangert to kurs, Alkoholvaner; litt for mye litt for ofte – den vanskelige samtalen, der totalt 50 ansatte i kommunen deltok.

Klinisk ernæringsfysiolog bidrar på individ-, gruppe- og systemnivå for å fremme sunt kosthold og gode matvarevalg. I 2015 har den kliniske ernæringsfysiologen initiert samarbeid med innkjøpsavdelingen for å sikre at virksomheter med matservering har gode priser på matvarer som inngår i et sunt kosthold.

Psykologtjenesten

Psykologtilbud til ungdom i alderen 17 – 20 år ble etablert høsten 2014, og i løpet av det første året med helårsdrift mottok i underkant av 100 ungdommer et tilbud.

Leve HELE LIVET

Stavanger kommune har som mål at flest mulig innbyggere har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Leve HELE LIVET er kommunens strategi for nå dette målet og helsefremmende aktiviteter i denne sammenheng er knyttet til Helsehuset. I tillegg til tilbud om forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 80, er det nytt i 2015 at innbyggerne i Stavanger blir invitert til bydelsvis informasjonsdag det året de fyller 75.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologisatsingen gikk over i en driftsfase ved etablering av egen avdeling i Helsehuset og tilsetting av avdelingsleder høsten 2015. Helsehuset ved avdeling for velferdsteknologi fikk i 2015 i oppdrag fra Helsedirektoratet å være nasjonal pilot for utprøving av avstandsoppfølging av brukere som har kronisk sykdom.

Kunnskapssenter

I samarbeid med Universitetet i Stavanger startet prosjekt Frisklivssentralen under lupen; en vitenskapelig studie av motivasjon og endring av helseatferd innen kosthold og fysisk aktivitet. Forskningsprosjektet løper over fire år og er kommunens første forskerstilling (Phd).

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill. av en budsjettramme på kr 10,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 86,1. Tjenesteproduksjonen ved Helsehusets avdelinger er i stor grad basert på gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Helsehuset fikk etter søknad tilsagn om ekstern finansiering til over 30 prosjekter også i 2015. Prosjektene er blant annet innenfor områder som velferdsteknologi, rus og kosthold. Som en konsekvens av denne driftsformene blir belastningen på de kommunale budsjettene lavere enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.16 Helsehuset 5.16 Helsehuset