3.5.1 Likviditet

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene.

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Tabell 3.23 viser utviklingen i likviditetsgrad 1 de siste fem årene. Tabellen viser at likviditeten har vært relativt svak i denne perioden. Likviditeten er imidlertid noe styrket per 31.12.2015. Likviditetsgrad 1 svekkes ytterligere dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31.12.15 på 1,2.

20112012201320142015
Likviditetsgrad 11,231,271,231,31,47
Tabell 3.23 Likviditetsgrad 1
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

20112012201320142015
Likviditetsgrad 20,690,630,610,530,78
Tabell 3.24 Likviditetsgrad 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen er relativt svak. Likviditetsgraden svekkes ytterligere dersom det korrigeres for akkumulert premieavvik. Likviditetsgradene måles ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetssituasjonen gjennom året er nærmere omtalt i avsnitt 3.6.

3.5.2 Soliditet

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

20112012201320142015
Egenkapitalprosent30,9 %32,5 %31,4 %31,0 %31,3 %
Tabell 3.25 Egenkapitalprosent
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten var per 31.12.2015 på 31,3 %. Som det framgår av tabell 3.25 så har egenkapitalprosenten vært relativt stabil de senere årene. Den resterende andelen av kommunens eiendeler er finansiert med fremmedkapital/lån.

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene. Et betydelig investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak har over tid bidratt til å svekke soliditeten.

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.26 vises endringen i omløpsmidler fra 2006-2015 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 285 mill. i 2015. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2015. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

Endring i arbeidskapital2006200720082009201020112012201320142015
Omløpsmidler 01.01.1 154 3081 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 564
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 347
Endring omløpsmidler335 446284 933105 622-316 704-75 195320 449158 926-137 116190 895342 783
Kortsiktig gjeld 01.01.748 0781 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 837
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 167
Endring i kortsiktig gjeld-332 508-84 248-152 50051 32082 987-286 103-76 31060 49270 88957 329
Endring i arbeidskapital2 938200 654-46 878-265 3847 79234 34682 616-76 624120 006285 454
Tabell 3.26 Endring i arbeidskapital 2006-2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene gjennomgående vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år gjennomgående vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall de senere år.

Arbeidskapitalen per 31.12.2015 var på kr 340 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 411 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 403 mill. fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av redusert akkumulert premieavvik på kr 117 mill. og økning i bankinnskudd på kr 435 mill. Per 31.12.2015 var premieavviket ca. 17 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 9 prosentpoeng fra 2014. I tabell 3.27 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2006-2015.

Arbeidskapital 2006–201531.12.200631.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.12.201431.12.2015
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 347
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 167
Arbeidskapital409 168609 854562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727751 181
Herav premieavvik124 915144 210219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271410 950
Korrigert arbeidskapital284 253465 644343 97044 16119 87668 19226 554-61 896-62 544340 230
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap2 938200 686-46 880-265 3837 79234 34782 615-76 624120 006285 454
Endring / korrigert arbeidskapital-6 347181 391-121 674-299 809-24 28548 316-41 638-88 450−648402 774
Tabell 3.27 Arbeidskapital 2006-2015, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

De siste ti årene har kommunen hatt et gjennomsnittlig investeringsnivå på i overkant av kr 1 mrd. per år. Egenfinansieringen av investeringene har i denne perioden vært lavere enn målsettingen på 50 %. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto lånegjeld har økt markant de siste årene. I 2015 har lavere betalte avdrag, grunnet endret avdragstid fra 25 til 30 år, også bidratt til en raskere oppbygging av gjelden. Tabell 3.28 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten yter kompensasjon for renter/avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2006200720082009201020112012201320142015
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser2 9443 0573 5354 0444 8025 3475 7436 2346 9097 417
- Videre utlån / startlån23628137763089310141231140015711784
- Ubrukte lånemidler212972677713690211176300374
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen356342328314301287273259245231
- Lån ifm. Reform 9753492723201612962
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)263245239222473456438421403372
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)93646467979858380140
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner2 0061 8072 2512 7322 9003 4053 4933 8864 3044 514
Tabell 3.28 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Brutto lånegjeld økte med kr 508 mill. fra 2014 til 2015. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 210 mill. fra 2014 til 2015 dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Figur 3.17 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2006-2015.

Figur 3.17 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2006-2015

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2006-2015. De senere årene har et redusert rentenivå bidratt til å holde kapitalkostnadene relativt stabile. En høy lånegjeld vil fram i tid kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) var per 31.12.2015 på kr 42 472.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.5 Likviditet og soliditet 3.5 Likviditet og soliditet