Tabell 3.11 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en merutgift på kr 11,2 mill. mot justert budsjett 2015. Merutgiften er i stor grad knyttet til kostnadsføringen av urealiserte tap.

LinjeEksterne finanstransaksjonerRegnskap 2015Justert budsjett 2015AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-408 923-387 60621 317105 %-402 586
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter611 905579 34732 558106 %661 772
3Sum eksterne finanstransaksjoner202 982191 74111 241259 186
Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,3 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjett. Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 0,1 mill. lavere enn budsjett.

Overføringer fra Forus Næringspark AS ble kr 7,5 mill. lavere enn budsjettert, som følge av at utdelinger fra selskapet blir foretatt først i 2016. Renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 0,6 mill. lavere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 188,7 mill. i 2015 (eierandel på 43,68 %), og dette er i tråd med justert budsjett. Stavanger kommune har videre mottatt kr 6,0 mill. i utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og kr 0,5 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS.

Renteinntekter fra bankinnskudd ble kr 9,6 mill. høyere enn budsjettert. Urealiserte tap på kr 31,7 mill., netto realiserte gevinster på kr 16,3 mill. og direkteavkastning på kr 21,4 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 6 mill. i 2015. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.6 og Årsrapport 2015 – Likviditets- og låneforvaltning.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner 3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner