Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgifter eksklusiv finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2015. Andelene er tilnærmet uendret fra 2014.

Figur 3.15 Forholdet mellom ulike typer utgifter i 2015

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2015 kr 8 827 mill. og kr 115 mill. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2014 utgjør driftsutgiftene en økning på kr 82 mill. (+ 0,9 %).

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2015Justert budsjettAvvikRegskap i % av budsjettRegnskap 2014
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter5 057 6325 107 54949 917994 946 959
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter1 004 8141 031 71826 90497,41 038 740
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon1 899 3091 883 579-15 730100,81 885 194
4Overføringer865 274919 20753 93394,1873 773
5Sum driftsutgifter8 827 0298 942 053115 02498,78 744 666
Tabell 3.10 Sum driftsutgifter eksklusiv avskrivninger 2015. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter har økt med 2,2 % sammenlignet med 2014. Avviket på lønn og sosiale utgifter (linje 1) på kr 49,9 mill. og skyldes i all hovedsak lavere pensjonsutgifter enn forventet (kr 46,3 mill.). Dette omtales særskilt under kapittel 3.3.3.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 2 og 3) viser kun et avvik på kr 12 mill. Dette skyldes et mindreforbruk på Stavanger Eiendom vedrørende vedlikehold av bygninger. Mindreforbruket på overføringer (linje 4) gjelder lønnsreserven. Årslønnsveksten inkl. overheng og lønnsglidning ble lavere enn forutsatt. Det resterende avviket skyldes ubrukte prosjektmidler som er regnskapsmessig avsatt på bundne fond.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

3.3.2 Driftsutgifter 3.3.2 Driftsutgifter