10.2.1 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

20152014
Brukerbetalinger
Foreldrebetaling barnehager111 592107 350
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning114 506113 025
Egenbetaling institusjoner175 948169 187
Annet52 39851 307
Sum454 444440 870
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter420 425396 268
Leieinntekter273 577275 722
Annet130 099126 386
Sum824 101798 376
Tabell 10.10 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.2 Note nr. 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn3 294 7043 239 474
Lønn til vikarer236 757160 664
Lønn til ekstrahjelp156 962188 131
Overtidslønn37 71146 729
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse147 475141 663
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen77 19074 273
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige30 96931 586
Sum lønnsutgifter3 981 7683 882 520
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 075 8641 064 439
Sum5 057 6324 946 959
Tabell 10.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)
Lønnsutgifter investering20152014
Lønnsutgifter
Fastlønn28 91029 359
Lønn til ekstrahjelp1 092840
Overtidslønn592428
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse222614
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige4673
Sum lønnsutgifter30 86231 314
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 3427 304
Sum38 20438 618
Tabell 10.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån20152014
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottate avdrag formidlingslån137 615140 045
Mottatte avdrag på konsern lån4 4706 120
Andre mottatte avdrag på utlån29 014924
Sum214 775190 765
Tabell 10.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer20152014
Overføringer fra staten8 770411
Tilskudd fra Husbanken3 48237 122
STUI overføringer23 1693 105
Sum35 42140 638
Tabell 10.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20152014
Kjøp av driftsmidler30 06328 899
Kjøp av transportmidler3 7393 756
Vedlikehold byggetjenester nybygg755 450687 175
Materialer til vedlikehold og nybygg114 225133 817
Konsulenttjenester63 58290 474
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg148 75936 043
Andre kjøp av varer og tjenester8 2018 640
Sum1 124 019988 804
Tabell 10.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler20152014
Salg av driftsmidler6515
Salg av bygninger28 94818 350
Salg tomter/arealer45 010116 747
Sum74 023135 112
Tabell 10.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.4 Note nr. 4: Årsverk

Årsverk:20152014
Antall årsverk7 3897 284
Antall ansatte9 0928 930
Antall kvinner7 3267 238
Antall menn1 7661 692
Antall kvinner høyere stillinger495473
Antall menn i høyere stillinger306303
Tabell 10.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid:20152014
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8263 779
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2513 233
Antall menn i deltidsstillinger585546
Tabell 10.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.

Lønn, godtgørelse og pensjon :2015
Rådmann1 420
Ordfører1 276
Tabell 10.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer:20152014
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 4543 650
Honorar for rådgivning758484
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat771685
Tabell 10.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.5 Note nr. 5: Pensjon

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Ordningene er ytelsesbaserte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Pensjonsordningene leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper. SPK finansieres løpende over statsbudsjettet, mens KLP er en fondert ordning. Stavanger kommune har egenkapitaltilskudd i KLP. Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall år og lønnsnivå i opptjeningsperioden. Ordningene sikrer også uførepensjon og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Uførepensjon er justert for nye regler for uføretrygd gjeldende fra 01.01.2015. Pensjonsordningene i offentlig sektor er til vurdering for framtidig endringer.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert:KLPSPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 68588 011446 696
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.291 31255 619346 931
Brutto pensjonskostnad649 997143 630793 627
Forventet avkastning på pensjonsmidlene269 75351 625321 378
Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.)380 24492 005472 249
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Administrasjonskostnad25 3832 90428 287
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)470 98591 398562 383
Tabell 10.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:KLPSPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.156 117 3671 293 1637 410 530
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.157 459 6981 534 0888 993 786
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 342 331240 9251 583 256
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser189 26933 970223 239
Akkumulert premieavvik pr 31.12.14494 932-31 943462 989
Årets premieavvik-58 49017 514-40 976
Sum amortisert premieavvik65 358-3 51161 847
Akkumulert premieavvik 31.12.15371 084-10 918360 166
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik52 323-1 53850 784
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.15423 407-12 456410 950
Tabell 10.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Premiefond i KLP var per 31.12.2014 kr 100,8 mill. I 2015 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 100,5 mill.

Forutsetninger 2015:

Økonomiske forutsetninger20152014
Årlig avkastning4,65/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,97 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,97 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,20 %2,97 %
Forholdstallet fra KMD1,01,0
Tabell 10.23 Forutsetninger 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Andre forutsetninger 2015:

KLP har anvendt dødelighetstabellen K2013FT og KLP uføretariff.

SPK har anvendt dødelighetstabellen K2013BE og uføretabellen K1963 (200%)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.157 038 5111 390 458
Estimert forpliktelse 01.01.156 838 2421 658 357
Årets estimatavvik forpliktelse200 269-267 899
Faktiske pensjonsmidler 01.01.155 754 6701 132 019
Estimerte pensjonsmidler 01.01.155 630 1161 211 142
Årets estimatavvik pensjonsmidler124 554-79 123
Tabell 10.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik. Ekskl. arbeidsgiveravgift
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendringKLPSPK
Endret forpliktelse - planendring-1 304 084-74 847
Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff1 271 2450
Endret forpliktelse - øvrige endringer233 108-193 052
Endringer forpliktelse - totalt200 269-167 899
Tabell 10.25 Spesifikasjon av estimatavvik, planendring og tariffendring
Last ned tabelldata (Excel)

Estimatavviket er spesifisert på planendringer, endring i dødelighetstariff og øvrige endringer.

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

SPK har implementert endringer i 2015. KLP har varslet framtidige endringer grunnet omberegninger, bl.a. av «uføreavsetning», som vil bli innarbeidet i 2016. Endringene vil ikke ha betydning for regnskapsåret 2015.

 

10.2.6 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si: alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20152014
Kommunalt tilskudd private barnehager414 983423 937
Tilskudd private alders- og sykehjem435 816439 270
Kjøp fra staten46 70644 065
Kjøp fra fylkeskommuner1 8832 140
Kjøp fra kommuner79 35375 533
Kjøp fra kommunale foretak (KF)319 159328 026
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)295 368280 328
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)88 69585 543
Overf. til andre217 345206 352
Totalt1 899 3091 885 194
Tabell 10.26 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer:20152014
Overføring til staten76 999149 403
Overføring til fylkeskommuner0548
Overføring til kommuner9822 197
Overføring til kommunale foretak (KF)63 63465 587
Overføring til interkommunale selskap (IKS)60 08653 300
Økonomisk sosialhjelp164 318150 672
MVA knyttet til kompensasjonsordningen143 973139 687
Fritak eiendomsskatt50 80226 037
Andre overføringer296 815283 136
Tap på krav7 6643 206
Totalt865 274873 773
Tabell 10.27 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 380 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 182 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.15 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 130 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

Stavanger Kommune har gjenåpnet ordningen for kommunal oppreisning for perioden 01.05.2015 til 01.05.2017. Ordningen involverer også andre kommuner. Kostnader til dette er hensyntatt i Handlings- og økonomiplan for samme periode. Inneværende år inngår disse i overføringene til private da det foreløpig ikke er lagt til rette for innberetning via A-ordningen, jfr korrespondanse skatteetaten.

10.2.7 Note nr. 7: Anleggsmidler

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 10.28 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 254 499208 727696 467162 69110 128 9692 831 834
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 907−232-18 397−329-33 562-20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0-146 150-324 814-42 537-2 736 206-508 325
Bokført verdi 01.01.152 251 59262 345353 256119 8257 359 2012 302 554
Tilgang i regnskapsåret201 36524 41571 51631 116607 166205 970
Avgang i regnskapsåret000−515−275
Delsalg i året-32 870
Avskrivninger i regnskapsåret0-14 569-42 202-6 056-217 684-44 217
Nedskrivninger0−98-14 556-96 312
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.152 420 08772 191382 472144 8857 733 6122 367 720
1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 666 304
2) Utstyr, maskiner og transportmidler454 663
Sum kalkulatoriske avskrivninger164 765
Sum ordinære avskrivinger324 728
Sum avskrivninger489 494
Tabell 10.29 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.8 Note nr. 8: Finans inntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte20152014
Renter bankinnskudd27 11323 284
Renter finansforvaltn.20 89920 162
Forsinkelsesrenter1 6121 563
Renter rentebytteavtaler64 80477 685
Utbytte Lyse Energi AS188 680166 842
Utbytte andre 1)13 48914 191
Andre renteinntekter 2)74 16182 598
Sum390 760386 325
Tabell 10.30 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 6,5mill. Utbytte fra SF kino med 5,967 mill samt Renovasjonen med 0,5 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 33 661 608,-

Renteutgifter og låneomkostninger20152014
Renter innlån139 986143 479
Renter rentebytteavtaler128 520130 532
Andre rente- og finansutgifter5879
Sum269 093274 020
Tabell 10.31 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)
Gevinst/tap finansielle instrumenter20152014
Urealisert kurstap31 71011 192
Realisert kurstap292860
Sum32 00212 052
Realisert gevinst16 55314 751
Sum16 55314 751
Tabell 10.32 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.9 Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser

Gjeldsforpliktelser20152014
Kommunens samlede lånegjeld7 417 3646 909 298
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000550 000
Handelsbanken0300 000
DNB Markets250 000280 000
Kommunalbanken800 0000
Danske bank1 240 0000
Sum2 840 0001 130 000
Sertifikatlån
Danske bank275 0000
Kommunalbank1 228 770
DNB550 000
Swedbank0
Nordea Bank600 000300 000
Sum875 0002 078 770
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 782 1471 605 585
Husbanken startlån, fast rente48 24954 351
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-46 664-88 588
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast22 02524 026
Kommunalbank flytende rente1 524 4231 682 735
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente271 584284 832
Ekstraord avdrag startlån46 66488 588
Annen langsiktig gjeld5 00010 000
Finansiell leasing0
Annen langsiktig gjeld AS9 935
Sum3 663 3643 661 528
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 00039 000
Sum39 00039 000
Tabell 10.33 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 30 år på disse lånene. Avdragstiden ble i 2015 endret fra 25 til 30 år for de aller fleste av disse lånene ref. Bystyrets saksnr. 151/15. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 309 855 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 146 458 tusen kroner, eller kr 177 685 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2015.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2015 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

10.2.10 Note nr. 9B: Sikringsintrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd. til 3,5 %, i tillegg har kommunen kr 1,96 mrd i ordinære fastrentelån, gjennomsn. Fastrente på disse lånene er 1,76%. Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 66 % av bruttogjelden er sikret med fastrente.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

 

10.2.11 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fondRegnskap 2015Regnskap 2014
Avsetninger til fond190 304193 572
Bruk av avsetninger-128 775-266 978
Netto avsetninger61 529-73 406
Tabell 10.34 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)
DisposisjonsfondRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
IB 01.0145 152139 304
Avsetninger driftsregnskapet87 40152 022
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 87 382
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-27 678-94 152
Herav regnskapsskjema 1 A: kr 27 458
UB 31.12105 03545 152
Tabell 10.35 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på 105 mill disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

OverføringerRegnskap
2015
Justert
budsjett
2015
Opprinnelig
budsjett
2015
Regnskap
2014
Overført fra drift- til investeringsregnskap76 99876 998119 4204 647
Herav budsjettskjema 1A kr 76 998
Herav regnskapsskjema 1A kr 76 998
Tabell 10.36 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i rengnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Bundet driftsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.01107 938117 235
Avsetninger driftsregnskapet97 81078 931
Bruk av avsetninger driftsregnskapet-81 844-88 228
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet-8470
UB 31.12123 058107 938
Tabell 10.37 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfondRegnskap 2015 Justert budsjett 2015 Opprinnlig budsjett 2015Regnskap 2014
IB 01.0121 9000
Avsetninger069 250
Bruk av avsetninger-10 050-10 050-10 050-47 350
UB 31.1211 85021 900
Tabell 10.38 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfondRegnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.0154 31346 169
Avsetninger5 09345 391
Bruk av avsetninger-8 517-37 247
UB 31.1250 88954 313
Tabell 10.39 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

 

10.2.12 Note nr. 11: Utlån

Utlån20152014
Startlån1 601 3811 483 966
Avsatt til tap på framtidige utlån-16 784-11 784
Sum utlån startlån1 584 5971 472 182
Stokka Kirke00
Viking Fotball ASA3 0503 550
Ansvarlig lånekapital Lyse1 004 5481 048 224
Rogaland Rideklubb2 4802 560
Tou Scene700900
SKP4759
Varmestuens venner881913
Museum Stavanger AS5 7326 212
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700
Oilers Invest AS65 68067 589
Studentsamskipnaden i Stavanger025 800
Sum andre utlån1 084 8161 157 505
Sum utlån2 669 4142 629 689
Natur og Idrettsservice KF11 95013 700
Sølvberget KF17 30520 025
Konserninterne langs. fordr.29 25533 725
Avsatt på bundne investeringsfond9 5599 484
Tabell 10.40 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.13 Note nr. 12: Aksjer og andeler

AksjerAksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683-188 680
Rogaland Teater AS1082825,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 118-5 967
Måltidets Hus AS703121,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS10844,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104
Blue Planet AS1 950502,56 %50
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560
Museum Stavanger AS1005050,00 %55
Ryfast AS70020028,57 %200
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978
Attende AS1 53278551,22 %785
FNP Eiendomssalg301549,00 %22
FNP Bussgarasjetomt301549,00 %22
Sum1 046 632453 860473 648-194 647
Tabell 10.41 Aksjer
Last ned tabelldata (Excel)
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS080,69
IVAR IKS041,35
Rogaland brann og redning IKS5 0002 59551,002 595
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,951 278
Renovasjonen IKS050,007 997−500
Stavanger Konserthus IKS1008989,0089
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02384-1 702
Multihallen og Storhallen IKS60062,40374-1 491
Opera Rogaland IKS80040050,00400
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035,00210
Biblioteksentralen AL01
Samvirkelaget Flørli650
Egenkapitalinnskudd KLP0150 297
Andeler i borettslag0311 208
Sum11 7004 956475 483-3 693
Sum aksjer og andeler1 058 332458 816949 131-198 340
Tabell 10.42 Andeler
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.14 Note nr. 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer20152014
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 8071 858
Sentrale styringsorganer194 228200 840
Stavanger Eiendom25 13323 385
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom28 69416 206
Oppvekst23 44233 436
Levekår252 426236 926
Kultur og byutvikling4 8796 570
Mva-kompensasjon151 173137 284
Syke-svangerskap 30 55928 831
Kortsiktige fordringer lønn2281 346
Sum totalt712 569686 682
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−16 000−12 200
Sum utestående fordringer *696 569674 483
*) Herav innen konsernet kr 2 484 jfr. note 16.
Tabell 10.43 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.15 Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasseMarkedsverdi 2015Bokført verdi 2015Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond58 72455 3743 350
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner5 0014 9973
Industriobligasjoner/sertifikater245 907266 282-20 375
Bankobligasjoner og bankinnskudd72 52773 197−670
- Herav bankinnskudd141 770141 805−35
Andre verdipapir-98 787-98 7870
Kursregulering pr 01.0120200
Urealisert gevinst pr 31.1213 984-13 984
Sum-31 71031 710
Sum425 161425 1610
Tabell 10.44 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 16,3 mill er resultatført i 2015. Urealisert tap på 31,7 mill og realisert tap på 0,3 mill – totalt 32,0 mill- er tapsført i 2015. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.15 på 51,8 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.15 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.15.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

10.2.16 Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp

20152014
IB39 84139 841
UB39 84139 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2015 av følgende poster:
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001-13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008-85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring39 841
Tabell 10.45 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

10.2.17 Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak20152014
Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF104117
Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF1 5351 614
Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF385264
Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF460493
Sum kortsiktige fordringer2 4842 488
Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 95013 700
Langsiktig fordring på: Sølvberget KF17 30520 025
Sum langsiktige fordringer29 25533 725
Kommunens samlede fordringer31 73936 213
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF185268
Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF5 3467 166
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF21 61022 855
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF9 0837 766
Sum kortsiktige gjeld36 22438 055
Forpliktelse EK til: Sølvberget KF5 0005 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse75 22477 055
Tabell 10.46 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

*kortsiktig fordring og gjeld KF inngår i kommmunens kunde- og leverandørreskontro.

10.2.18 Note nr. 17: Avdrag på gjeld

AvdragBudsjett20152014
Utgiftsført avdrag309 855374 042
Beregnet minste lovlige avdrag146 458133 384
Differanse163 397240 658
Tabell 10.47 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20152014
Betalte avdrag309 464309 855374 042
Betalt avsatte avdrag året før00
Sum kostnadsførte avdrag309 464309 855374 042
Tabell 10.48 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.19 Note nr. 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201520152014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk007 763
Årets disponering av mindreforbruk00-7 763
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0149 6780
Totalt mindreforbruk til disponering0149 6780
Tabell 10.49 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.20 Note nr. 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201520152014
Årets avsetning til inndekking00-76 625
Nytt udekket i regnskapsåret0076 625
Totalt udekket til inndekking000
Tabell 10.50 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.21 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% 1)960 5532017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46
Stavanger Konserthus IKS173 5502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 3762025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland36 0872038
Stiftelsen Ullandhauggarden02016
Stiftelsen Øyane sykehjem7062019
Stiftelsen Blidensol sykehjem4642018
Rogaland Rideklubb02015
Borettslaget Gauselparken21 2862033
Borettslaget Krosshaug I9 9542035
Borettslaget Ramsvik 1) 50 %5 0492033
Borettslaget Ramsvik10 3802033
Forus Utvikling AS 1) 40 %44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager21 8772020 / 2030
Ryfast AS 1) 30 %270 0002039 og 2040
Vikinghallen AS82 3922039
Stiftelsen Stavanger ishall58 8002040
Med hjemmel i sosiallovgivningen6 1802016 og utover
Sum garantier1 703 654
Tabell 10.51 Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.15
Last ned tabelldata (Excel)

*1)oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.

10.2.22 Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid20152014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 6821 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 4981 427
Sum andre tilskudd3 3083 433
Sum andre inntekter4 1214 120
Resultat17201
Avsetning3 8314 196
IUA (§27-samarbeid) *
Overf.fra Stavanger kommune649630
Overf. fra andre samarbeidende kommuner1 0681 036
Sum andre inntekter inkl. mva-komp.8851 277
Resultat8051 292
Avsetning892892
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner2 5742 494
Andre ref./inntekter1 585829
Legevakten (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner10 2538 015
Statstilskudd/Refusjon politiet7 6097 203
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner553476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune403542
Andre ref./inntekter1 6591 964
Sør- og midt rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner1 454943
Andre ref./inntekter332264
Tabell 10.52 Interkommunalt samarbeid
Last ned tabelldata (Excel)

*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.

10.2.23 Note nr. 21: Selvkostområder

Resultat 2015InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Renovasjon143 829142 358-1 471
Vann101 21197 986-3 226
Avløp200 410183 695-16 715
Byggesak17 23022 9385 709
Tabell 10.53 Resultat 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2015Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon101 %1 47127215 036
Vann103 %3 22638822 014
Avløp109 %20 30323220 535
Byggesak75 %-5 709−90
Tabell 10.54 Balansen 2015
Last ned tabelldata (Excel)

1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til byggesak viser et merforbruk på kr 5,7 mill. Deler av merforbruket dekkes av byggesaksfondet som da går i 0.Gjenstående merforbruk på kr 3,395 mill er dekket over kommunens driftsregnskap 2015.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,1 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,0077 mill.

I 2015 viser selvkostregnskapet for feiing et underskudd på kr 0,28 mill. Pr. 31.12.15 er akkumulert underskudd kr 3,31 mill.

10.2.24 Note nr. 22: Avgiftsituasjonen

Momskompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av momskompensasjonsordningen i 2004 krevd momskompensasjon for sosiale boliger jfr. Momskompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en foreløpig vurdering, der de har hevdet at kun 42% av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Skattedirektoratet har i brev den 12.5.2015 ikke funnet grunnlag for å omgjøre skattekontorets vedtak. Stavanger kommune har innrettet sine rutiner i tråd med vedtaket fra Skattedirektoratet, men er som en av mange kommuner fortsatt uenig i den tolkningen som er lagt ned av skattekontoret og vil derfor fortsette å kreve momskompensasjon. Det er ulik tolking av regelverket hos de forskjellige skattekontorene. Saken er av flere kommuner sendt Finansdepartementet for vurdering, og det er tatt inn et punkt om dette i tekstvedtaket til årets statsbudsjett. Kommunen vurderer å prøve saken rettslig.

Stavanger konserthus IKS

Det er den 10.11.2015 fattet vedtak fra Skatt Vest om tilbakebetaling av utbetalt momskompensasjon kr. 256,9 mill. for perioden 6.termin 2007-6.termin 2013. Stavanger konserthus IKS og Stavanger kommune vurderer å prøve denne saken rettslig.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få momsrefusjon relatert til utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig innberetning av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om momskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Fire nye avtaler om justeringsrett er inngått i 2015 og regnskapsført i tråd med ny anbefaling fra GKRS.

Regnskapsføringen av justeringsavtalene inngått i 2015 medførte en økning av bruttoinvesteringsutgifter på kr 99,6 mill., en økning av investeringsinntekter på kr. 90,6 mill., samt kr. 18,3 mill. i økt bruk av lån. Nettoeffekten i investeringsregnskapet ble en merinntekt på kr. 0,9 mill.

For justeringsavtaler inngått før 2015 regnskapsføres kun momsrefusjonen i investeringsregnskapet. Nettoeffekten av disse avtalene utgjør en merinntekt på kr. 1,5 mill. i 2015.

10.2.25 Note nr. 23: Investeringsprosjekter

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsrammeRegnskap 2015Justert budsjett 2015Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger Forum200 00029 44542 900175 111
4224Lenden skole ombygg. Johannes skole55 50024 28425 70029 782
4337Lervik sykehjem470 00096 80158 9006 730
4785Austbø skole42 00074775038 582
4814Kløverenga barnehage7 3005 4016 500758
4833Skeiehagen barnehage37 0001 1061 20035 817
4845Svømmehall Hundvåg141 80032 04835 800106 014
31121502It-Løsning ungdomskoler8 0003863867 382
391244883Eiganes skole235 40077 509110 00027 136
391266091Kulvert over motorveien141 00022 00032 200757
391344885Stokkatunet barnehage50 70038 36538 70011 993
391 344 888Nytt krisesenter32 0006501 30026 746
391366018Sykkelstrategi50 0004 56010 1004 190
391444819Nye Gamlingen120 00016 07925 0007 096
391 444 821Domkirken 2025305 0001 8683 5001 171
391450141Nytt sak/arkiv-system8 0006 4714 0001 301
391465025Tasta skatepark22 0002 1733 000489
Sum1 925 700359 890399 936481 055
Sum øvrige prosjekter788 593888 497
Sum utgifter i investeringer1 148 4831 288 433
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 10.55 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.26 Note nr. 24: Kapitalkonto

Kapitalkonto
01.01.2015 Balanse (kapital)7 544 400
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg33 660Aktivering av fast eiendom og anlegg1 045 618
Nedskrivninger fast eiendom110 868Oppskriving av fast eiendom
Nedskrivning maskiner og utstyr98
Avskriving av fast eiendom og anlegg267 957Aktivering BBL-leil
Salg av utstyr, maskiner og transportmidlerAktivering av utstyr, maskiner og transportmidler95 930
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler56 771
Annet212
Nedskrivninger aksjer og andeler20 533Kjøp av aksjer og andeler15 673
Avdrag mottatt på formidlings/startlån137 615Utlån formidlings/startlån255 355
Avdrag mottatt på andre utlån77 160Utlån egne midler
Avskrevet utlån5 060
Bruk av midler fra eksterne lån890 134Avdrag på eksterne lån455 838
Forpliktelse foretak
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)82 251
Salg aksjer
31.12.2015 Balanse (Kapital)7 895 422
Tabell 10.56 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

 

Stavanger 15.03.2015

 

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 08.36.29

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.2 Noter 10.2 Noter