Stavanger kommune mottok 43 søknader til den interne stipendordningen for etter- og videreutdanning i 2015. Det ble tildelt 15 nye stipend. Det ble også tildelt syv nye stipend til utdanninger det er vanskelig å rekruttere til; vernepleier (1), sykepleier (2) og barnehagelærer (4). Det ble tildelt stipend for totalt kr 769 000 i 2015. Stavanger kommune fikk tre nye vernepleiere, fem nye sykepleiere og syv nye barnehagelærere gjennom sin interne stipendordning i 2015.

Opplæringskontoret tilbyr assistenter i Stavangerbarnehagen opplæring slik at de kan ta fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeidere. I 2015 ble 23 assistenter i Stavangerbarnehagen ferdig utdannet fagarbeidere og 40 assistenter startet opplæringen.

Norskopplæring for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn har i 2015 vært gjennomført og avsluttet for til sammen 84 medarbeidere. De har fått undervisning i inntil 9 timer per uke i totalt 12 uker.  Opplæringen ble avsluttet med eksamen på nivå B1, som er Stavanger kommunes krav til språknivå i brukerrettede stillinger. Ordningen skal evalueres til våren for å se nærmere på forbedringsområder. Det vurderes deretter om, og i så fall på hvilken måte, ordningen skal videreføres.

For å nå målet om at utenlandske ansatte med sykepleierutdanning skal få norsk autorisasjon, inngikk Stavanger kommune i 2015 avtale med Helse Stavanger om praksisplass. Høsten 2015 var tre ansatte i praksis ved kirurgisk og medisinsk avdeling.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.9 Kompetanseutvikling 4.9 Kompetanseutvikling