I 2015 hadde Stavanger kommune 26 121 søkere til 739 utlyste stillinger. Dette er en økning på 4,9 prosent søkere sammenlignet med 2014, samtidig som det var 86 færre utlysninger. Det var i snitt 36 søkere per stillingsutlysning, en økning på seks søkere per stilling i 2014. Kommunens jobb- og karrieresider hadde 99 775 besøkende i 2015, en økning på 18 prosent fra 2014. Dette er kommunens mest besøkte nettside. For å stimulere til økt rekruttering av medarbeidere med annen etnisk bakgrunn har Stavanger kommune brukt Inkludi.no til å lyse ut rådgiver- og lederstillinger. Samarbeidet med Inkludi.no ble avsluttet i februar 2015 på grunn av manglende effekt.

Per 31. desember 2015 hadde Stavanger kommune, inkludert foretakene, 160 lærlinger. Antallet er stabilt sammenlignet med de siste årene men er under måltallet om 180 lærlinger. Målkravet nås ikke som følge av mangel på kvalifiserte søkere.

Det har i 2015 vært endringer i rekrutteringsfremmende tiltak. Administrasjonsutvalgets møte i juni vedtok å avslutte ordningen med rekrutteringsboliger og etableringstilskudd grunnet tilpasning til nye, reduserte rammer og etter en vurdering av bruken av virkemidlene. En av en søknad om rekrutteringsbolig ble innvilget, mens det ikke ble mottatt søknad om etableringstilskudd før ordningen ble avsluttet. Rekrutteringsboligene er overført til Stavanger Eiendom og blir utleid til vanskeligstilte, med unntak av to leiligheter som er utleid til ansatte som fikk tildelt bolig før ordningen ble avsluttet. Ordningen med barnehageplasser til ansatte er videreført, og i 2015 var det totalt 41 søknader og 27 plasser som ble tildelt. Av de 14 som fikk avslag, var det to som ikke fylte kriteriene, og 12 som hadde plass gjennom ordinært opptak.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.7 Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse 4.7 Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse