Per 31.desember 2015 var det 439 fast ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62 – 67 år, fordelt på 341 kvinner og 98 menn. Dette utgjør 4,8 prosent av ansatte i Stavanger kommune ved årsskiftet. Andelen seniorer av totalt antall ansatte øker som forventet for hvert år.

Tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) viser at gjennomsnittlig alder for ansatte som går ned i stilling eller slutter for å bli AFP- eller alderspensjonist i Stavanger kommune er 65,7 år. Brukerrettede stillinger innen helse og omsorg har særaldersgrense på 65 år og dette påvirker avgangsalderen. 255 personer mottok hel eller delvis AFP ved utgangen av 2014. Tilsvarende tall per 31. desember 2015 var 259 personer. Dette er en økning i antall mottakere på 3,5 prosent fra 2014.

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid har Stavanger kommune en særskilt ordning for seniorer mellom 62 og 67 år. I 2015 ble seniorordningen evaluert og administrasjonsutvalget vedtok i september 2015 følgende endringer i senioravtalen gjeldende fra 1. januar 2016: Seniorsamtalen inngår som naturlig del av medarbeidersamtalen, senioravtalen kan ikke kombineres med uttak av AFP og gjelder fast ansatte med minst 50 prosent stilling. Ordningen med seniorvederlag avvikles, mens ordningen med tilretteleggingstilskudd videreføres og økes. Andelen seniorer som har inngått senioravtale var 71,5 prosent ved utgangen av 2015. Dette er en økning fra 69,5 prosent i 2014.

PensjonsordningAntallAlder
AFP7163,0 år
Alderspensjon 85-årsregelen1162,6 år
Alderspensjon 9067,1 år
Tall fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse
85-års regelen gjelder for ansatte i grupper der særaldersgrensen er 65 år eller lavere. Da kan man fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre
offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år.
Tabell 4.8 Gjennomsnittlig startalder ved uttak av hel eller delvis pensjonsytelse 2015
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.5 Seniorordningen og avgangsalder 4.5 Seniorordningen og avgangsalder