Samlet sykefravær i Stavanger kommune var i 2015 på 7,7 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng opp fra 2014 og 1,7 prosentpoeng over målet på 6 prosent. Sykefraværet er høyere enn det har vært de siste årene, og er på nivå med tall fra 2009. Sykefraværet har hatt en negativ utvikling siden 2013.

Figur 4.5 Sykefravær Stavanger kommune 2005-2015
Sykefravær20142015Resultatmål
Stavanger kommune7,27,76,0
Tjenesteområder
    Oppvekst og levekår7,68,16,0
    Bymiljø og utbygging4,84,24,5
    Kultur og byutvikling2,42,14,5
    Økonomi6,36,24,5
    Personal og organisasjon3,95,34,5
Utvalgte tjenesteområder
    Grunnskoler (ekskl. PPT, Kulturskolen og Johannes)5,86,36,0
    Kommunale barnehager10,110,27,5
Hjemmebaserte8,89,67,5
Sykehjem og aldershjem8,09,57,5
Helse- og sosialkontor (ekskl. NAV5,46,86,0
Tabell 4.7 Sykefravær per tjenesteområde og utvalgte virksomhetsområder
Last ned tabelldata (Excel)

Det er store forskjeller innenfor et fag/virksomhetsområde, men det er likevel mulig å si noe om tendensen når man ser på gjennomsnittet for området. Blant de store virksomhetsområdene har grunnskoler hatt et stabilt sykefravær de siste ti årene og ligger nå 0,3 prosentpoeng over målkravet. De kommunale barnehagene har hatt en økning siste ti årene og ligger nå 2,7 prosentpoeng over målkravet. Det er tendenser til at økningen nå har avtatt. Rådmannen har i 2015 kartlagt status og behov for bistand i nærværsarbeid i barnehager med høyt sykefravær over tid. Bistand i nærværsarbeid i barnehagene startet i 2015 og videreføres i 2016. Hjemmebaserte tjenester har ligget stabilt høyt de siste ti årene og ligger nå 2,1 prosentpoeng over målkravet. Sykehjem har de siste ti årene hatt en jevn nedgang og ligger nå 2,0 prosentpoeng over målkravet. Helse- og sosialkontorene har også hatt en jevn nedgang de siste ti årene, men ligger nå 0,8 prosentpoeng over målkravet etter en oppgang det siste året.

Handlingsplan for IA-avtalen 2014-2018, med målsetninger og tiltak for de tre delmålene i IA-avtalen, ble vedtatt i administrasjonsutvalget i juni 2015. Overordnet mål for IA-arbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet, og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Målkravene for sykefravær i IA-avtalen er uendret. Krav til oppfølging ved hyppig korttidsfravær har blitt skjerpet for å forebygge langtidsfravær.

Det ble i 2015 igangsatt et arbeid med å tydeliggjøre HMS gruppenes rolle og funksjon for arbeidsmiljø, nærvær og inkluderende arbeidsliv (IA). Stavanger kommune inngikk i 2015 et samarbeid med NAV arbeidslivssenter om å være satsingsbedrift. Dette er knyttet opp til delmål 1 i IA-avtalen om nærværsarbeid.  Samarbeidet videreføres i 2016 og SFO vil være første satsingsområde. Det har ellers blitt utført kompetansehevende tiltak i nærværsarbeid. Nærværsarbeid er tema på ulike arenaer som arbeidsmiljø grunnkurs og ulike lederkurs. Det følges med på om det pågående omstillingsarbeidet gir utslag på sykefraværet.

Nærværsprosjektet «God Praksis» startet i 2011 og ble avsluttet i 2015. Totalt 36 ulike virksomheter har deltatt i prosjektet, med mål om å øke organisasjonens kunnskap om hvilke betingelser og tiltak som gir høyt nærvær. Det har positiv effekt på nærværet når det blir satt inn tiltak eller prosjekt. For å opprettholde effekten må kommunen ha økt oppmerksomhet på hvordan ledere kan opprettholde gode tiltak og prosesser over tid.

Figur 4.6 Sykefravær fordelt på kjønn

Figuren viser at sykefraværet i 2015 har økt både for kvinner og menn. Det totale sykefraværet for menn har økt mer enn det har økt for kvinner. Korttidsfraværet har hatt en stor prosentvis økning for begge kjønn fra 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.4 Sykefravær 4.4 Sykefravær