Kommunen arbeider for en heltidskultur og som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. Figuren under viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse 2015

I 2015 har 71 prosent av alle ansatte en stillingsprosent på 80 prosent eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014. 70 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene har 80 prosent stilling eller mer. Dette er på samme nivå som i 2014. Det er en større andel menn i 100 prosent stillinger enn kvinner. 55,6 prosent av kvinnene har 100 prosent stilling, som er en økning på 0,3 prosent fra 2014. 66,9 prosent av menn har 100 prosent stilling, noe som er en nedgang fra 67,7 prosent i 2014. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,3 prosent i 2015, dette er en nedgang på 0,3 prosent fra 2014.

Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde

Tjeneste-/virksomhetsområdeAndel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn fra 2014 %
Stavanger kommune samlet81190
Økonomi59413
Personal og organisasjon7426-2
Bymiljø og utbygging3466-1
Kultur og byutvikling5644-10
Oppvekst og levekår83170
Grunnskole*78220
Helse og sosial kontor9460
Hjemmebaserte tjenester80201
Kommunale barnehager**9550
Sykehjem88121
* inkludert Lenden skole og ressurssenter. Johannes opplæringssenter og Kulturskolen er ikke med.
** inkludert Hertevigstunet, men ikke ressurssenteret og innføringsbarnehage på Johannes læringssenter
Tabell 4.2 Kjønnsfordeling per tjeneste- og virksomhetsområde per 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har 81 prosent kvinnelig ansatte. Denne andelen er uendret de siste tre årene. Størst andel kvinnelige ansatte finnes i oppvekst og levekår. Det har vært en reduksjon på 10 posent i andelen menn i tjenesteområdet kultur og byutvikling. Kultur og byutvikling, sammen med økonomi er likevel tjenesteområdet med jevnest kjønnsfordeling.

Kjønnsfordeling og stillingsgrupper

GruppeStillingsgrupperAndel kvinnerAndel mennEndring i andel menn fra 2014
1Ufaglært78 %22 %2
2Fagarbeider85 %15 %3
3Stilling med krav om høyskoleutdanning83 %17 %3
4Stilling med krav om høyskole utd. Med ytterligere spesialutdanning81 %19 %-1
5Mellomleder72 %28 %-7
6Dir, fagsjef, virksomhetsleder78 %22 %-2
7Akadmikere65 %35 %-2
8Lærling/Student83 %17 %Ikke tall fra 2014
Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gr. 7 til gr.3 og er en endring fra tidligere år.
Tabell 4.3 Kjønnsfordeling og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 4.3 viser økningen i andelen menn i stillinger med ingen eller lavere krav til høyere utdannelse. Det er en nedgang på 7 % i andelen menn blant mellomledere fra 2014 til 2015.

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGj.snitt lønn Kvinner 2015gj.snitt lønn menn 2015Kv. Lønn i % av menn lønn 2015Endring fra 2014
Gruppe
1Ufaglært329 418308 6831071
2Fagarbeider382 512386 31299-2
3Stilling med krav om høyskoleutdanning454 685482 74094−7
4Stilling med krav om høyskole utd. Med ytterligere spesialutdanning503 127507 972990
5Mellomleder568 958603 64594-7
6Dir, fagsjef, virksomhetsleder713 921795 116902
7Akadmikere585 821662 19988-7
9Lærling/Student309 318306 036101 Ikke tall fra 2014
Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gr. 7 til gr.3 og er en endring far tidligere år. Dette har medført at lønnen i gr. 3 har økt fra tidligere år. Dette har også ført til at det har blitt større forskjeller mellom kvinners og menns lønn i denne gruppen.
Tabell 4.4 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 4.4 viser at stillingsgruppene som følger lokale eller sentrale minstelønnsstiger i hovedsak ikke har store forskjeller i lønn (gruppe 1-4 og 9). Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir tydelige når det gis individuell lønn (gruppe 5-7). Det er en endring i hvilke stillingskoder som ligger i hvilke grupper dette året. Rådgiverkoder i kap. 5 er flyttet fra gruppe 7 til gruppe 3. Dette er en endring fra tidligere år. Denne endringen har medført at lønnen i gruppe 3 har økt, samtidig som det har blitt større forskjeller mellom kvinners og menns lønn i denne gruppen, når man sammenligner med tidligere år.

Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

Gjennomsnitt av ÅrslønnstrinnGj.snitt lønn kvinnnerGj.snitt lønn kvinnnerKv. Lønn i % av menn lønnEndring fra 2014
Totalsum, Stavanger komm.432 663457 159951
Personal og organisasjon504 068580 911872
Økonomi510 341521 879980
Bymiljø og utbygging573 117551 5631042
Kultur og byutvikling564 997596 943952
Oppvekst og levekår427 282434 977980
Virksomhetsområder
Barnehage407 964363 5521121
Grunnskole462 896466 713991
Helse og sosialkontor467 940558 771840
Hjemmebaserte tjenester383 871352 9971092
Sykehjem386 314385 4761001
Lærlinger og studenter er ikke med i utvalget
Tabell 4.5 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Tallene skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt. Tabellen viser at det er størst lønnsforskjeller ved helse- og sosialkontorene, i de kommunale barnehagene og i personal og organisasjon. På helse- og sosialkontorene er det få menn, og disse har ofte lederstillinger. I de kommunale barnehagene er det en overvekt av kvinner, både i lederstillinger og i andre stillinger.

Kjønnsdelt statistikk, sykefravær, permisjonsuttak og sykt barn

Statistikken viser at kvinnelige ansatte i snitt hadde et fravær på 0,4 prosent av mulige dagsverk[1] på grunn av barns sykdom. Tilsvarende tall for menn er 0,3 prosent. Dette er på samme nivå som i 2014.

Det har her vært en økning på 0,4 prosent av mulige dagsverk for kortere permisjoner for både menn og kvinner sammenlignet med 2014. Noe av økningen er grunnet bedre registrering av permisjon i 2015.

Uttak av foreldre- og omsorgspermisjon viser en markant forskjell mellom kvinner og menn. Kvinners fravær på grunn av foreldre- og omsorgspermisjon er høyere enn mennenes. I 2015 har menn tatt ut 0,1 prosent mer foreldre- og omsorgspermisjon enn i 2014, mens kvinner har tatt ut 0,4 prosent mer enn i 2014. Tallene kan indikere at menn i hovedsak tar ut fedrekvoten, og at kvinner tar ut hoveddelen av foreldrepermisjonen.

Tapte dagsverk - lønnet permisjonMennKvinnerTotalt
Sykt barn 20150,30,40,4
Sykt barn 20140,30,40,4
Permisjon < 30 dg. 20150,60,70,7
Permisjon < 30 dg. 20140,20,30,3
Foreldre og omsorgperm. 20151,13,953,4
Foreldre og omsorgsperm. 20141,03,53,1
Tabell 4.6 Tapte dagsverk – lønnet permisjon
Last ned tabelldata (Excel)

[1] Mulige dagsverk for 100% stilling er 5 dager per uke. For 80% stilling er dette 4 dager per uke.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.3 Likestilling og kjønn 4.3 Likestilling og kjønn