I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2015 totalt 9092 ansatte. Det inkluderer også lærlinger og alle hovedtillitsvalgte (HTV). Lærlingene og HTV utgjør 139 ansatte, eller 135 årsverk. Endringen i bemanningsutviklingen fra 2014 er en økning i antall ansatte på 23 og en reduksjon i årsverk med 30, dersom man ikke inkluderer lærlinger og HTV. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt var 81,3 i 2015, og det er en nedgang på 0,3 årsverk per stilling fra 2014. Dette er uten lærlinger og HTV.

Figur 4.1 Bemanningsutvikling 2011-2015 (eksklusiv foretak)

Oppvekst og levekårsservice samt Kultur og byutvikling har den største prosentvise reduksjonen i årsverk i 2015. Oppvekst- og levekårsservice har gjennom 2015 holdt stillinger ledig i påvente av omorganisering. I Kultur og byutvikling har det vært en streng håndtering av ansettelseskontrollen. Barnevern og skole har også redusert antall årsverk i 2015. Barnevern har arbeidet med økonomisk innsparing for å tilpasse seg nye, reduserte rammer. For å nå innsparingskrav har skolene redusert antall ansatte, og det har vært en nedbemanning i SFO og blant assistenter i skolen.

Årsverk i personal og organisasjon, økonomi og fagstabene innen oppvekst og levekår har økt. Økningen skyldes i hovedsak ansettelsesstopp i administrative stillinger høsten 2014. Kemneren og IT har i denne perioden overtatt ansvar for tjenesteleveranser til nabokommunene bl.a. Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og Forsand. Hele organisasjonen arbeider målrettet med innsparings- og omstillingsprosesser, og det gis kontinuerlig veiledning og støtte til virksomhetene både fra et økonomisk og et personalmessig perspektiv. Dette har krevd kompetanse og ressurser i stabene. Fagstabene i oppvekst og levekår har mange prosjektstillinger som er finansiert av eksterne øremerkede midler.

Tjeneste-/virksomhetsområde*Årsverk 31.12.14Årsverk 31.12.15***Endring i årsverkProsentvis endringÅrsverk 31.12.15
(ekskl. lærlinger og tillitsvalgte)
Endring i årsverk
Stavanger kommune samlet7 2847 3891051,47 254-30
Rådmann med staber3231-1-3,1
Økonomi161171106,0
Personal og organisasjon9510388,4
Bymiljø og utbygging21822362,5
Kultur og byutvikling109100-9-8,2
Oppvekst og levekår6 6606 618-42-0,6
Grunnskole*1 9691 913-56-2,8
Helse og sosial kontor11011111,2
Hjemmebaserte tjenester1 1421 141-1-0,1
Kommunale barnehager**1 2641 239-25-1,9
Sykehjem65665600,0
Barnevern129124-5-4,1
EMBO7069-1-2,0
Helsestasjon og skolehelsetjeneste8785-2-2,1
Legetjeneste og akuttjeneste525312,8
NAV kontor929311,2
Levekår bydekkende462476142,9
Oppvekst bydekkende33333520,6
Oppvekst og levekårsservice2622-4-16,2
Fagstab oppvekst og levekår6675913,9
Ungdom og fritid848511,0
Barnehage bydekkende1191422319,4
* Grunnskole inkl. Lenden skole og ressurssenter. Johannes læringssenter og Kulturskolen er ikke med.
**Kommunale barnehager inkl. Hertevigstunet, men ikke ressurssenteret og innføringsbarnehage på Johannes læringssenter
*** Lærlinger og tillitsvalgte er inkludert.
Tabell 4.1 Årsverk per tjeneste/virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Utviklingen i årsverk ses i sammenheng med utvikling i bruk av innleie fra vikarbyrå, overtid og av timebasert arbeidskraft. I 2015 er innleie redusert med 18,8 % sammenlignet med 2014.

Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå

Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom innleie fra vikarbyråer, overtid, ekstratimer fra ansatte i reduserte stillinger og ringevikarer. Figur 4.3 viser utviklingen i bruk av timelønnede årsverk i siste halvdel av 2014 og hele 2015.  Økningen i bruk av timelønnede årsverk i juli og august skyldes i hovedsak ferieavvikling.  Bruk av timelønnede årsverk er frem til september i samsvar med bruken i 2014 og deretter øker nivået i 2015.

Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkl. overtid

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.2 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsutvikling