Det har i 2015 vært praktisert ansettelseskontroll og overtallige har blitt innplassert i stillinger de har vært kvalifisert for. Sammenlignet med 2014, har det vært en økning i antall ansatte, men en nedgang i antall årsverk. Bruk av innleie er også redusert i 2015, mens det har vært en økning i timelønnede årsverk (inkl. overtid) mot slutten av året sammenlignet med 2014. Det var i 2015 en nedgang i antall stillingsutlysninger, men en økning i antall søkere til ledige stillinger. Dette samsvarer med omstillingsarbeidet og det endrede arbeidsmarkedet.

Sykefraværet har hatt en negativ utvikling siden 2013, og er høyere enn det har vært de siste årene. Det er forskjeller mellom de ulike fagområdene og innenfor de ulike virksomhetsområdene. Grunnskolene har hatt et stabilt sykefravær de siste ti årene, mens de kommunale barnehagene har hatt en økning. Andelen ansatte i aldersgruppen 62 til 67 år øker. Det er positivt at det er en økning i antall inngåtte senioravtaler, som har som mål å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid. Likevel øker andelen ansatte som går ned i stilling eller slutter for å bli AFP- eller alderspensjonist.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført ved inngangen til 2015, med høy svarprosent og gode resultater. 13 av 15 indikatorer har bedre resultat sammenlignet med 2014. For de to resterende indikatorene er resultatet uendret. Undersøkelsen viser at medarbeiderne mener arbeidsmiljøet er godt, og at egen arbeidsplass har høy grad av gjennomføringsevne.

Det har i 2015 blitt arbeidet spesielt med å utvikle systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse i organisasjonen. Dette arbeidet forenkler dokumentasjon og internkontroll, i tillegg til at det har en innsparings- og effektiviseringsgevinst. Som et eksempel har legemiddelhåndteringskurset gått fra å være et todagerskurs til et 7,5-timers e-læringskurs. Dette har ført til reduserte utgifter til kurs i legemiddelhåndtering og reduserte vikarutgifter.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

4.1 Innledning 4.1 Innledning