Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015R-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 716 5481 833 2051 666 550
Overføring fra andre357 900330 000346 900
Avgiftsfritt salg123 978200 000735 994
Avgiftspliktig salg215 463350 0009 460
MVA-kompensasjon188 112270 000184 728
Sum driftsinntekter2 602 0012 983 2052 943 631
Driftsutgifter
Lønn / Honorar600 367409 000409 152
Sosiale utgifter70 93758 00057 690
Ekstern leie eiendom94 29050 0000
Kommunikasjonsutstyr90 80050 0000
Driftsutgifter bygg/utstyr350 488850 000579 408
Driftsmateriale, verneutstyr mv.284 097700 000294 021
Godtgjørelse, velferd, kurs13 35180 00094 469
Innleide transporttjenester13 96010 00011 753
Kjøpte tjenester22 72750 0000
Avsetning tap på krav020 00059 186
Andre driftsutgifter67 64100
Mva-kompensasjon188 112270 000184 728
Avskrivninger171 82800
Sum driftsutgifter1 968 5982 547 0001 690 408
Brutto driftsresultat633 402436 2051 253 223
Finansposter
Renteinntekter0038 568
Renteutgifter24500
Sum finansposter−245038 568
Motpost avskrivninger171 82800
Netto driftsresultat804 986436 2051 291 791
Årsresultat804 986436 2051 291 791
Disponering
Overskudd overført til egenkapital804 98601 291 791
Sum disponering804 98601 291 791
Tabell 8.105 Resultatregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015R-2015R-2014
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler1 058 7503 436 538
Årets finansieringsbehov1 058 7503 436 538
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift211 750687 308
Bruk av akkumulert overskudd847 0002 749 230
Sum finansiering1 058 7503 436 538
Udekket/udisponert00
Tabell 8.106 Investeringsregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Eiendeler

Eiendeler20152014
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler14 323 4593 436 538
Sum anleggsmidler4 323 4593 436 538
Omløpsmidler
Bank2 048 0400
Kundefordringer1 438 2230
MVA-kompensasjon til gode389 2220
Andre fordringer038 568
Mellomregning Stavanger Kommune02 372 393
Sum omløpsmidler3 875 4852 410 960
Sum eiendeler8 198 9445 847 498
Tabell 8.107 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld20152014
Egenkapital
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd21 348 4091 390 423
Kapitalkonto34 323 4593 436 538
Sum egenkapital6 563 5185 718 611
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk469 128128 887
Skyldig merverdiavgift53 8660
Leverandørgjeld1 415 1640
Anordninger97 2680
Sum kortsiktig gjeld1 635 426128 887
Sum egenkapital og gjeld8 198 9445 847 498
Tabell 8.108 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.44.54

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.5.2 Årsregnskap 8.5.2 Årsregnskap