STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland. Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte den 7.4.2016. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/16        Valg av møteleder
Sak 2/16        Årsberetning 2015
Sak 3/16        Regnskap 2015
Sak 4/16        Regulering deltager avgift medlemskommunene 2017
Sak 5/16        Regulering honorar arbeidsutvalg 2017
Sak 6/16        Forslag til budsjett 2017
Sak 7/16         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
Sak 8/16        Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
Sak 9/16        Eventuelt

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2015:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem
Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
Brannsjef i Lund, John Førland, representant for kommunene i Sørfylke
Brannsjef i Strand, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde
Representant Sørfylke, John Skårland

Ole Usken, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren
Geir Nilsen, beredskapssekretær
Sven Kåre Hagevik, ansvar strandrensekoordinatorer .
Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandlet følgende saker:

  • Forberedelser til årsmøte
  • Øvelsesaktivitet
  • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
  • Anskaffelse av CIM
  • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2015.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

IUA’s styre foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 804 986.-) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2015.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2015

Rapporterte hendelser med forurensning.

2015 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag i IUA enn de foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoKommuneAdresseHendelse
17. mar. SandnesBuggelandsbakkenHull i dieseltank på kjøretøy - ca. 40 liter lekket ut
18. mar. SolaGrannesslettaNaturgjødsel lekkasje 50 m3, litt i sjøen
19. mar. SandnesStokkelansveienOljesøl i Stokkelandsvannet - Lekkasje fra trafo
23. mar. SolaShell st. SolakrossvegenDiesel fra pumpe lekket ut, og ned til oljeutskiller
11. apr. Ånestadvegen 8Noe olje lekket ut i bekk
19. apr. StavangerJarlsgate 19Ca. 30 dråper kvikksølv lekket ut på gaten
21. apr. StavangerPå sjøen ved LindøyBlåfilm av diesel eller lensevann på sjøen
19. mai SandnesFiggvedveien 9430 -40 liter olje i sluk
25. mai TimeUno X st. Jærveien 150Flekkvis dieselsøl
6. jun. StrandStølsgeilen 1 JørpelandLekket ut 1 liter salpetersyre
5. aug. SandnesGrenseveien50 -100 liter hydraulikkolje lekket fra kjøretøy
12. aug. SolaStaoil Tjelta Stenebytoppen50 liter diesel lekket ut
13. aug. SolaStaoil Tjelta StenebytoppenLekket ut diesel
16. aug. KleppEngelsvåg 61 Klepp st.Diesellukt i næringsbygg
7. okt. EgersundJernbanevegenCa 10 liter diesel lekket fra buss
24. okt. SolaSola flyplass2-300 liter fly drivstoff lekket ut
9. nov. KleppFjogstadvegen 1052000 liter storfegjødsel lekket ut i elv
4. des. TimeKvednalandsbakken 11500 liter diesel lekket fra lastebil
19. des. StavangerHillevågsvannetca 30 liter diesel i sjøen
22. des. SandnesHotell Sverre Storgt. 45Røyk i teknisk rom - slange hadde hoppet av
Tabell 8.103 Utvalg av registrerte oppdrag IUA
Last ned tabelldata (Excel)
DatoKommuneAdresseHendelse
22. mar. KleppFrøylandsvannetDiesel søl i Frøylandsvannet
7. apr. SandnesSt. Olavsgate 120 liter maling søl
15. apr. StavangerPå sjøen v. SandvigaTynn blåfilm på sjøen
16. jun. StavangerSkagenkaienOlje på kaien fra bil med lekkasje etter påkjørsel
16. mai StavangerVaulenveien 53Litt bensin på veien etter rep. Av motorsykkel
17. jul. UkjentUkjentMelding om olje på sjøen
23. aug. SolaSmåbåthavn i HavnevegenDiesel søl i båthavnen
27. aug. StavangerBreivik båthavnOljefilm på sjøen
14. sep. SandnesSørhaugveien 1Oljelekkasje fra bil etter å ha kjørt på midtrabatt
30. nov. ÅrdalHjelmelandDiesellekkasje fra sunket båt
Tabell 8.104 Ubetydelig forurensning
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2015

IUA har i løpet av 2015 hatt følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)

Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Frode Strøm, Tom Meyer og Odd Bjørn Bekkeheien.

IUA har i 2015 avholdt følgende øvelser:

Øvelse på Ølberg stranden.

Den 16.9.2015 gjennomførte IUA Sør-Rogaland i samarbeid med aktører fra Kystverket, Sivilforsvaret, NOFO og Jæren friluftsråd en dags øvelse med deltakere fra alle 18 medlemskommunene på Ølberg stranden og området rundt Ølberg havn.

Fokuset for øvelsen var en hendelse på Jærstrendene og hensikten med øvelsen var:

  • Forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning med landpåslag i miljøsårbare kystområder.
  • Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon er oppbygd, og hvordan de skal samhandle ved en større hendelse.

Øvelsen var lagt opp som ringløype hvor deltakerne blant annet fikk innsikt i utstyr som skal brukes ved en strandaksjon, de ulike aktørenes rolle samt fokus på HMS under en aksjon.

Sivilforsvaret var en viktig bidragsyter til denne øvelsen og bidro med telt og utstyr til stabsrom, logistikk i forbindelse med mat samt vakthold.

Til sammen deltok om lag 130 personer som er tiltenkt en rolle som mannskap ved en aksjon. Under øvelsen fikk IUA også besøk av flere ordfører og politikere fra våre medlemskommuner samt en delegasjon fra Kystverket. Dette var representanter fra embetsverket i Palestina og Uganda som var i landet for å lære om organisering av norsk oljevernberedskap.

I tillegg til dette var Kystverkets depot mannskaper, deltakere fra NOFO’s spesialteam samt innsatsstyrker fra Sivilforsvaret med på øvelsen.

I det fine høstværet var det totalt 200 personer som fikk et innblikk i hvordan oljevernberedskapen for Jærstrendene kan løses og hvilke ressurser man rår over i vår region.

IUA vil rette en takk til mannskaper fra Rogaland Brann- og redning IKS som på en glimrende måte organiserte denne dagen på Ølberg samt Jæren friluftsråd som lot oss bruke området til øvelsen.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2015 har vært et driftsår med en nedadgående trend når det gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2015 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert traktor med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 ). Denne er anskaffet i forbindelse med sør-Rogaland IUA i 2014 startet et samarbeid med Kystverket om utvikling av nytt utstyr for opprydding av oljesøl langs Jærstrendene.

I løpet av denne prosessen presenterte IUA Moi AS sin brannhenger/vakuum vogn som er utviklet for lokal brannbekjemping på øyene i Finnøy kommune.

Prinsippene ved bruk av denne hengertypen kan benyttes ved opprensning i strandsonen og IUA inngikk avtale med Kystverket at de skulle utvikle og anskaffe en beredskapshenger tilpasset oppsamling av olje i strandsonen. Denne hengeren skulle utplasseres og disponeres av IUA Sør-Rogaland dersom de gikk til anskaffelse av traktor. Denne hengeren kan også etter avtale med Kystverket benyttes til transport avvann i forbindelse med naturbranner.

Arbeidsutvalget har startet en langsiktig satsning for bedre beredskap mot akutt forurensning langs Jærstrenden og anbefaler derfor fortsatt at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til fortsatt gjennomføring av dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Skjermbilde 2016-03-15 kl. 09.23.09

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.5.1 Årsberetning 8.5.1 Årsberetning