8.5.1 Årsberetning

STYRETS ÅRSBERETNING 2015

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland. Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte den 7.4.2016. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/16        Valg av møteleder
Sak 2/16        Årsberetning 2015
Sak 3/16        Regnskap 2015
Sak 4/16        Regulering deltager avgift medlemskommunene 2017
Sak 5/16        Regulering honorar arbeidsutvalg 2017
Sak 6/16        Forslag til budsjett 2017
Sak 7/16         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
Sak 8/16        Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
Sak 9/16        Eventuelt

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2015:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem
Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
Brannsjef i Lund, John Førland, representant for kommunene i Sørfylke
Brannsjef i Strand, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde
Representant Sørfylke, John Skårland

Ole Usken, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren
Geir Nilsen, beredskapssekretær
Sven Kåre Hagevik, ansvar strandrensekoordinatorer .
Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandlet følgende saker:

  • Forberedelser til årsmøte
  • Øvelsesaktivitet
  • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
  • Anskaffelse av CIM
  • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2015.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

IUA’s styre foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 804 986.-) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2015.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2015

Rapporterte hendelser med forurensning.

2015 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag i IUA enn de foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoKommuneAdresseHendelse
17. mar. SandnesBuggelandsbakkenHull i dieseltank på kjøretøy - ca. 40 liter lekket ut
18. mar. SolaGrannesslettaNaturgjødsel lekkasje 50 m3, litt i sjøen
19. mar. SandnesStokkelansveienOljesøl i Stokkelandsvannet - Lekkasje fra trafo
23. mar. SolaShell st. SolakrossvegenDiesel fra pumpe lekket ut, og ned til oljeutskiller
11. apr. Ånestadvegen 8Noe olje lekket ut i bekk
19. apr. StavangerJarlsgate 19Ca. 30 dråper kvikksølv lekket ut på gaten
21. apr. StavangerPå sjøen ved LindøyBlåfilm av diesel eller lensevann på sjøen
19. mai SandnesFiggvedveien 9430 -40 liter olje i sluk
25. mai TimeUno X st. Jærveien 150Flekkvis dieselsøl
6. jun. StrandStølsgeilen 1 JørpelandLekket ut 1 liter salpetersyre
5. aug. SandnesGrenseveien50 -100 liter hydraulikkolje lekket fra kjøretøy
12. aug. SolaStaoil Tjelta Stenebytoppen50 liter diesel lekket ut
13. aug. SolaStaoil Tjelta StenebytoppenLekket ut diesel
16. aug. KleppEngelsvåg 61 Klepp st.Diesellukt i næringsbygg
7. okt. EgersundJernbanevegenCa 10 liter diesel lekket fra buss
24. okt. SolaSola flyplass2-300 liter fly drivstoff lekket ut
9. nov. KleppFjogstadvegen 1052000 liter storfegjødsel lekket ut i elv
4. des. TimeKvednalandsbakken 11500 liter diesel lekket fra lastebil
19. des. StavangerHillevågsvannetca 30 liter diesel i sjøen
22. des. SandnesHotell Sverre Storgt. 45Røyk i teknisk rom - slange hadde hoppet av
Tabell 8.103 Utvalg av registrerte oppdrag IUA
Last ned tabelldata (Excel)
DatoKommuneAdresseHendelse
22. mar. KleppFrøylandsvannetDiesel søl i Frøylandsvannet
7. apr. SandnesSt. Olavsgate 120 liter maling søl
15. apr. StavangerPå sjøen v. SandvigaTynn blåfilm på sjøen
16. jun. StavangerSkagenkaienOlje på kaien fra bil med lekkasje etter påkjørsel
16. mai StavangerVaulenveien 53Litt bensin på veien etter rep. Av motorsykkel
17. jul. UkjentUkjentMelding om olje på sjøen
23. aug. SolaSmåbåthavn i HavnevegenDiesel søl i båthavnen
27. aug. StavangerBreivik båthavnOljefilm på sjøen
14. sep. SandnesSørhaugveien 1Oljelekkasje fra bil etter å ha kjørt på midtrabatt
30. nov. ÅrdalHjelmelandDiesellekkasje fra sunket båt
Tabell 8.104 Ubetydelig forurensning
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2015

IUA har i løpet av 2015 hatt følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)

Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Frode Strøm, Tom Meyer og Odd Bjørn Bekkeheien.

IUA har i 2015 avholdt følgende øvelser:

Øvelse på Ølberg stranden.

Den 16.9.2015 gjennomførte IUA Sør-Rogaland i samarbeid med aktører fra Kystverket, Sivilforsvaret, NOFO og Jæren friluftsråd en dags øvelse med deltakere fra alle 18 medlemskommunene på Ølberg stranden og området rundt Ølberg havn.

Fokuset for øvelsen var en hendelse på Jærstrendene og hensikten med øvelsen var:

  • Forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning med landpåslag i miljøsårbare kystområder.
  • Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon er oppbygd, og hvordan de skal samhandle ved en større hendelse.

Øvelsen var lagt opp som ringløype hvor deltakerne blant annet fikk innsikt i utstyr som skal brukes ved en strandaksjon, de ulike aktørenes rolle samt fokus på HMS under en aksjon.

Sivilforsvaret var en viktig bidragsyter til denne øvelsen og bidro med telt og utstyr til stabsrom, logistikk i forbindelse med mat samt vakthold.

Til sammen deltok om lag 130 personer som er tiltenkt en rolle som mannskap ved en aksjon. Under øvelsen fikk IUA også besøk av flere ordfører og politikere fra våre medlemskommuner samt en delegasjon fra Kystverket. Dette var representanter fra embetsverket i Palestina og Uganda som var i landet for å lære om organisering av norsk oljevernberedskap.

I tillegg til dette var Kystverkets depot mannskaper, deltakere fra NOFO’s spesialteam samt innsatsstyrker fra Sivilforsvaret med på øvelsen.

I det fine høstværet var det totalt 200 personer som fikk et innblikk i hvordan oljevernberedskapen for Jærstrendene kan løses og hvilke ressurser man rår over i vår region.

IUA vil rette en takk til mannskaper fra Rogaland Brann- og redning IKS som på en glimrende måte organiserte denne dagen på Ølberg samt Jæren friluftsråd som lot oss bruke området til øvelsen.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2015 har vært et driftsår med en nedadgående trend når det gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2015 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2015 viser et forbruk på kr 1 968 598.- og en inntekt på kr 2 602 001.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 633 402.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert traktor med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 ). Denne er anskaffet i forbindelse med sør-Rogaland IUA i 2014 startet et samarbeid med Kystverket om utvikling av nytt utstyr for opprydding av oljesøl langs Jærstrendene.

I løpet av denne prosessen presenterte IUA Moi AS sin brannhenger/vakuum vogn som er utviklet for lokal brannbekjemping på øyene i Finnøy kommune.

Prinsippene ved bruk av denne hengertypen kan benyttes ved opprensning i strandsonen og IUA inngikk avtale med Kystverket at de skulle utvikle og anskaffe en beredskapshenger tilpasset oppsamling av olje i strandsonen. Denne hengeren skulle utplasseres og disponeres av IUA Sør-Rogaland dersom de gikk til anskaffelse av traktor. Denne hengeren kan også etter avtale med Kystverket benyttes til transport avvann i forbindelse med naturbranner.

Arbeidsutvalget har startet en langsiktig satsning for bedre beredskap mot akutt forurensning langs Jærstrenden og anbefaler derfor fortsatt at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til fortsatt gjennomføring av dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Skjermbilde 2016-03-15 kl. 09.23.09

 

8.5.2 Årsregnskap

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015R-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 716 5481 833 2051 666 550
Overføring fra andre357 900330 000346 900
Avgiftsfritt salg123 978200 000735 994
Avgiftspliktig salg215 463350 0009 460
MVA-kompensasjon188 112270 000184 728
Sum driftsinntekter2 602 0012 983 2052 943 631
Driftsutgifter
Lønn / Honorar600 367409 000409 152
Sosiale utgifter70 93758 00057 690
Ekstern leie eiendom94 29050 0000
Kommunikasjonsutstyr90 80050 0000
Driftsutgifter bygg/utstyr350 488850 000579 408
Driftsmateriale, verneutstyr mv.284 097700 000294 021
Godtgjørelse, velferd, kurs13 35180 00094 469
Innleide transporttjenester13 96010 00011 753
Kjøpte tjenester22 72750 0000
Avsetning tap på krav020 00059 186
Andre driftsutgifter67 64100
Mva-kompensasjon188 112270 000184 728
Avskrivninger171 82800
Sum driftsutgifter1 968 5982 547 0001 690 408
Brutto driftsresultat633 402436 2051 253 223
Finansposter
Renteinntekter0038 568
Renteutgifter24500
Sum finansposter−245038 568
Motpost avskrivninger171 82800
Netto driftsresultat804 986436 2051 291 791
Årsresultat804 986436 2051 291 791
Disponering
Overskudd overført til egenkapital804 98601 291 791
Sum disponering804 98601 291 791
Tabell 8.105 Resultatregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskap 2015R-2015R-2014
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler1 058 7503 436 538
Årets finansieringsbehov1 058 7503 436 538
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift211 750687 308
Bruk av akkumulert overskudd847 0002 749 230
Sum finansiering1 058 7503 436 538
Udekket/udisponert00
Tabell 8.106 Investeringsregnskap 2015, IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Eiendeler

Eiendeler20152014
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler14 323 4593 436 538
Sum anleggsmidler4 323 4593 436 538
Omløpsmidler
Bank2 048 0400
Kundefordringer1 438 2230
MVA-kompensasjon til gode389 2220
Andre fordringer038 568
Mellomregning Stavanger Kommune02 372 393
Sum omløpsmidler3 875 4852 410 960
Sum eiendeler8 198 9445 847 498
Tabell 8.107 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld20152014
Egenkapital
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd21 348 4091 390 423
Kapitalkonto34 323 4593 436 538
Sum egenkapital6 563 5185 718 611
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk469 128128 887
Skyldig merverdiavgift53 8660
Leverandørgjeld1 415 1640
Anordninger97 2680
Sum kortsiktig gjeld1 635 426128 887
Sum egenkapital og gjeld8 198 9445 847 498
Tabell 8.108 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.44.54

8.5.3 Noter

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015
Anskaffelseskostnad 1/13 436 538
Tilgang1 058 750
Avgang0
Akk. Avskrivninger 31/12171 828
Bokført verdi 31/124 323 459
Årets avskrivning171 828
Avskrivningssats10 %
Tabell 8.109 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2015
Akkumulert overskudd 1/11 390 423
Finansiering varige driftsmidler-847 000
Årets overskudd804 986
Akkumulert overskudd 31/121 348 409
Tabell 8.110 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015
IB3 436 538
Anskaffet1 058 750
Avskrivning171 828
UB4 323 459
Tabell 8.111 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekkR-2015
Skyldig arbeidsgiveravgift8 225
Avsatte feriepenger + arbeidsgiveravgift36 598
Skyldig skattetrekk24 306
69 128
Tabell 8.112 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

8.5.4 Revisors beretning

logo-e1427146721665

Til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Sør-Rogaland

REVISORS BERETNING 2015 IUA SØR-ROGALAND

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2015, drifts- og investeringsregnskap som viser et årsresultat på kr 804 986.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper[1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

[1] Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 1 tredje ledd.

 

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.5 IUA Sør-Rogaland 8.5 IUA Sør-Rogaland