Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2015:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
  • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
  • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser mv.

Ansatte, godtgjørelser m.v.2015201420132012
Antall årsverk tre siste år:148145150146
Tabell 8.82 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,66,-  til daglig leder Kurt Idland. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,24. Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- ,Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe  kr.16 000,-  Marion Flanagan kr. 4 000,-  og Liv-Kristin Ims kr. 6 666,65.

Det er utbetalt kr. 142 165,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til Stavanger kommunen120 644 375125 014 555
Salg til kommunale foretak1 118 264321 189
Overføring fra Stavanger kommunen9 080 7278 631 053
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 020 4661 815 893
Tilretteleggingstilskudd fra NAV00
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 078 8311 436 301
133 942 664137 218 991
Tabell 8.83 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2015R-2014
Refusjon seniortiltak227 958213 512
Refusjon lønnsoppgjør
227 958213 512
Tabell 8.84 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte65 486 01567 472 459
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 479 06910 691 267
Pensjonskostnader11 304 9259 834 401
Forsikringer-7 16574 868
Sum21 776 82820 600 535
Sum lønnsutgifter87 262 84388 072 994
Tabell 8.85 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader3 273 8583 091 074
Annonser/reklame/representasjon132 03494 885
Kurs/reiser401 555295 098
Transportutgifter6 316 2168 029 511
Energi384 785337 784
Husleie/avgifter926 3461 342 500
Møbler/inventar/utstyr305 221568 527
Vedlikehold/materialkjøp20 942 62018 813 836
Eksternt renhold1 792 3571 758 569
Konsulenttjenester5 596 3784 505 964
40 071 36938 837 749
Tabell 8.86 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 096 933597 700
Husleie1 756 8371 606 028
Kjøp fra foretak320 720289 904
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker223 746298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune804 620797 592
4 202 8563 589 363
Tabell 8.87 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon9 080 7278 631 054
Overføring til Stavanger kommune01 000 000
Overføring til andre
Tap på krav041 135
Erstatning
9 080 7279 672 189
Tabell 8.88 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler - 10 årAnleggsmaskiner - 10 årInvent/utst/mask - 10 årBiler - 5 årTotalt
Anskaffelseskostnad 1/122 450 47532 507 7719 714 833401 89765 074 976
Tilgang941 124859 6881 800 812
Avgang-475 565-475 565
Akk. avskrivninger 31/12-18 612 761-19 937 407-5 983 990-121 326-44 655 484
Bokført verdi 31/123 837 71412 094 7994 671 9671 140 25921 744 739
Årets avskrivning1 374 8492 475 360907 536112 4764 870 221
Avskrivningssats10 %10 %10 %3 %
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 407 3412 062 245
Tabell 8.89 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto  uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.90 Note 10 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets netto pensjonskostn spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening9 866 2058 951 056
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Brutto pensjonskostnad16 728 32015 429 860
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-6 081 394-5 681 326
Netto pensjonskostnader10 646 9269 748 534
Adm.kostnader627 661576 535
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)12 426 41010 973 171
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler pr. 31.12.2015137 896 712131 520 427
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2015174 863 384165 471 645
Netto pensjonsforpliktelser36 966 67233 951 218
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse5 212 3014 787 122
Akkumulert premieaavvik pr.1.19 163 9986 286 052
Årets premieavvik-1 478 3983 526 048
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Akkumulert premieavvik pr. 31.126 533 7779 163 998
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik921 2631 292 124
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.127 455 04010 456 122
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse165 238 289155 996 278
Estimert forpliktelse-165 471 645-143 508 724
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.-233 35612 487 554
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.233 356-12 487 554
Amortisert avvik i år233 356-12 487 554
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler131 520 427113 390 497
Faktiske pensjonsmidler-129 750 015-118 519 012
Estimatavvik midler IB 1.1.1 770 412-5 128 515
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år-1 770 4125 128 512
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 8.91 Note 10 Spesifikasjon av pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2015 kr. 2.407.341.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 2 562 072

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd206 543281 767
Tabell 8.92 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter251 580329 872
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 001 5802 079 872
Tabell 8.93 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger Kommune8 401 5449 309 663
Kundefordringer foretak296 408253 630
Kundefordringer IKS118 17221 418
Eksterne kundefordringer1 949 9231 037 416
Avsetning tap på utestående fordringer-242 036-242 036
10 524 01110 380 091
Herav nærstående parter8 697 9529 563 293
Tabell 8.94 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Fordring lønn94 09436 128
Refusjon sykepenger/svangersk.508 364515 889
Til gode mvakomp 6. Termin3 080 0602 029 664
Til gode forskuddsbetalte utgifter428 206458 788
Anordning inntekter1 058 687678 433
5 169 4123 718 902
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune227 415142 335
Forskuddsbetalt utgifter696 855527 781
924 270670 116
Tabell 8.95 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 581 233,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr.2 360 221,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld Stavanger kommune430 135471 268
Leverandørgjeld foretak14 7420
Leverandørgjeld IKS9883 297
Ekstern leverandørgjeld5 057 5474 543 907
Leverandørgjeld utland010 548
Sum5 503 4125 029 020
Herav nærstående parter444 877471 268
Tabell 8.96 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger6 918 6897 376 022
Skyldig arbeidsgiveravgift1 930 3582 569 286
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger975 5351 049 835
Skyldig skattetrekk2 360 2212 403 013
Skyldig påleggstrekk16 4740
Mva391 061123 978
Velferdskasse185 171109 408
Forsikringstrekk00
Sum anordninger1 893 633871 623
14 671 14114 503 165
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune472 167212 549
Anordning renter lån Stavanger kommune2 3885 994
Anordning utgifter eksterne leverandører381 578109 986
Anordning lønn1 037 501543 095
1 893 633871 624
Tabell 8.97 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2015R-2014
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00015 450 000
Avdrag på lån-1 750 000-1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00013 700 000
Tabell 8.98 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
I.B5 000 0016 483 494
Bruk av disposisjonsfond-3 177 747-2 792 340
Avsetning4 262 5601 308 847
U.B6 084 8145 000 001
Disposisjonsfond1 084 8130
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 084 8145 000 001
Tabell 8.99 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk4 481 925
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering04 481 925
Tabell 8.100 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB36 376 09532 439 443
Nåverdi årets pensj.opptjening9 866 2058 951 056
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Amortisert estimatavvik1 770 41212 487 554
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse5 212 3014 787 122
Bruk av lån01 647 239
Regnskapsmessig avskr.4 870 2214 580 764
Anleggsmidler nedskrevet / solgt475 56561 083
Amortisert estimatavvik0
Sum debet72 536 13977 387 558
Kredit
IB25 289 71325 585 727
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 787 1224 246 670
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 081 3945 681 326
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 168 52813 274 582
Amortisert estimatavvik233 3565 128 515
Egenkapitalinnskudd345 096334 030
Tilgang1 800 8126 345 833
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital00
UB15 976 8939 086 382
Sum kredit72 536 13977 387 558
Tabell 8.101 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler28 563 279,9429 688 184-1 124 904
Kortsiktig gjeld20 133 465,5719 524 695608 771
Arbeidskapital8 429 814,3710 163 489,80-1 733 675
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap142 193 467
Inntekter investeringsregnskap631 597
Bruk av lån0
Renteinntekter206 543
Sum anskaffelse av midler143 031 607143 031 607
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap145 488 017
Utgifter investeringsregnskap2 145 908
Avskrivninger-4 870 221
Renteutgifter251 580
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler144 765 285144 765 285
Endring i ubrukte lånemidler
Anskaffelse - anvendelse midler-1 733 675
Tabell 8.102 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet.
Sum mva-komp. mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er: kr. 286 597,30.
Hovedsakelig kjøp av bruktbiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.4.3 Noter 8.4.3 Noter