Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinnteketer8 022 8456 700 0009 019 822
Overføringer med krav til motytelse2133 942 664120 209 035137 218 992
Overføringer uten krav til motytelse3227 9580213 512
Sum driftsinntekter142 193 467126 909 035146 452 326
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter1,465 486 01561 235 72467 472 459
Sosiale utgifter1,421 776 82822 894 90020 600 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.540 071 37037 944 41138 837 749
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 979 1102 755 0003 589 363
Overføringer79 304 47399 0009 672 189
Avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Sum utgifter145 488 017129 429 035144 753 059
Brutto driftsresultat:-3 294 550-2 520 0001 699 267
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11206 543300 000281 767
Sum eksterne finansinntekter206 543300 000281 767
Renteutgifter og låneomkostninger12251 580320 000329 872
Avdrag på lån121 750 0001 400 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 001 5801 720 0002 079 872
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-1 795 037-1 420 000-1 798 105
Motpost avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Netto driftsresultat:-219 365560 0004 481 925
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk4 481 9251 308 847
Bruk av disposisjonsfond0
Sum bruk avsetninger4 481 925-1 308 847
Overført til investeringsregnskapet560 000
Dekning av tidligere års merforbruk0
Avsatt til disposisjonsfond4 262 56001 308 847
Sum avsetninger4 262 560560 0001 308 847
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk0-4 481 925
Tabell 8.79 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskapet 2015R-2015B-2015R-2014
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler81 800 8122 800 0006 345 833
Kjøp av aksjer og andeler345 096-334 030
Avsetninger1 318 4371 318 437
Årets finansieringsbehov3 464 3444 118 4376 679 863
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler-1 300 0001 647 239
Inntekter fra salg av anleggsmidler345 00029 620
Sum ekstern finansiering345 0001 300 0001 676 859
Kompensasjon for merverdiavgift24286 597500 000892 227
Overført fra driftsdelen560 000
Bruk av disposisjonsfond2 832 7471 318 4372 792 340
-
Sum finansiering:3 464 3443 678 4375 361 426
Udekket/udisponert-440 000,00kr 1 318 437,00
Tabell 8.80 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 286 597- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 1 800 811,5, men ca 16%. Dette skyldes at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler.

Balanse

Balanse31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler821 744 73825 289 713
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 407 3412 062 245
Pensjonsmidler10137 896 712131 520 427
Årsoppgjør 2015176 048 791172 872 385
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 531 01610 387 091
Andre kortsiktige fordringer145 169 4113 718 902
Premieavvik107 455 03910 456 122
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 407 8135 126 039
Sum omløpsmidler28 563 27929 688 154
Sum eiendeler204 612 071202 560 539
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 084 8145 000 001
Ubundne investeringsfond345 000-
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)20-4 481 925
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20--
Kapitalkonto21-13 976 894-9 086 382
Udekket inv. regnskapet-1 318 437
Sum egenkapital-7 547 080-922 893
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10174 863 384165 471 645
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser105 212 3014 787 122
Langsiktig gjeld1811 950 00013 700 000
Sum langsiktig gjeld192 025 685183 958 767
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 503 4125 029 020
Annen kortsiktig gjeld1714 630 04614 495 674
Sum kortsiktig gjeld20 133 46719 524 695
Sum egenkapital og gjeld204 612 071202 560 570
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler--
Motkonto til memoriakonti--
00
Tabell 8.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.17.34

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.4.2 Årsregnskap 8.4.2 Årsregnskap