8.4.1 Årsberetning

topplogo

STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF

ÅRSBERETNING FOR 2015 TIL STAVANGER BYSTYRE BASERT PÅ

REGNSKAP ETTER KOMMUNELOVEN

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder

Park, vei og anlegg er delt inn i seks hovedavdelinger. Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i to grupper der den største har ansvar for parkområder i kommunen og den andre er etablert med spesielt ansvar for Hinna bydel.  Vei har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser, turstier og opparbeidelse og rehabilitering av infrastruktur.  Prosjektgruppen ivaretar spesialområder som fri sikt og friområder.  Verkstedet er også underlagt denne avdelingen og har blant annet teknisk vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller,  idrettshaller og kombinert bygg.  Ansatte i avdelingen foretar forefallende vedlikehold, følger opp brukere av anleggene og besørger generelt orden og drift.  En viktig oppgave for ansatte i Bad og idrett er sikkerhet og trygghet i og utenfor anleggene og det stilles høye krav til personalet med hensyn til livredning, årvåkenhet og nødvendig kompetanse. I tillegg har Bad og idrett avdelingen Uteidrett som har ansvar for uteområder rundt idrettsanleggene.

Ekstern gruppe er nyetablert avdeling direkte underlagt økonomileder.  Avdelingen har ansvar for alle private oppdrag og andre offentlige oppdragsgivere enn Stavanger kommune.  Hensikten med å etablere dette ansvarsområdet som en egen gruppe er å få større fokus på gjennomføringen, samt unngå kryss-subsidiering.

Foretakets visjon er:


GRUNNMUREN

Formål: Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig

Visjon: Bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser

«VI JOBBER FOR LIVET»


Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarlig gjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den

20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.  Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune.  Andre områder i kommunen, kan der det er mulig og formålstjenlig, benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF.  Plan og anlegg og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt siden november 2012. Det er i løpet av året foretatt store driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder.  Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger kommune ble inntektene til foretaket redusert betydelig for 2015 som i 2014.  Av den grunn ble ytterligere en 100 % stilling redusert i ledelsen og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen. Personalleder gikk av med pensjon i april 2015 og ny personalleder ble ansatt med oppstart august 2015.

Det er i 2015 gjennomført optimalisering og effektivisering i hele foretaket.  Park ytre og Park sentrum er slått sammen til en avdeling (Park) og Vei og Renhold er slått sammen til en avdeling (Vei og renhold) som et ytterligere tiltak.  Videre er det også iverksatt tiltak i organisasjonen der flere ansatte i øvrig organisasjon har fått mer ansvar og arbeidsoppgaver.

I avdeling Bad og idrett har foretaket innført samdrift som driftsmodell for å kunne redusere kostnader med å unngå flere ledere.  Arbeidsledere for hhv Hundvåg hall/bad og Kvernevik hall/bad må i fremtiden lede begge haller til tross for geografisk avstand mellom hallen og bad.

Alle reduserte stillinger er gjennomført ved naturlig avgang og i samråd med tillitsvalgte i foretaket og hovedtillitsvalgte.  I etterkant av dette arbeidet mener ledelsen å ha lykkes godt i alle nivå takket være ansvarlige og resultatorienterte ansatte.  Tillitsvalgte og verneombud har også spilt en sentral rolle i dette arbeidet.

Våre oppdragsgivere er primært Stavanger kommune ved Idrettsavdelingen og Park og vei.  Foretaket opplever samarbeidet som godt og vi har i 2015 funnet frem til innovative og gode løsninger for gjennomføring av våre tjenester.  Oppdragsgivers ansvar er i første omgang planlegging og kontroll av arbeidet og foretaket har ansvar for utførelsen.  Vi har i 2015 samarbeidet godt på alle nivå til tross for vesentlig reduksjon i driftsbudsjettene.  Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.  Dette viktige arbeidet fortsetter i 2016.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst og det ikke ville bli en reell benchmarkingsmulighet.  Saken ble prøvd på ny i 2015 med bedre rammevilkår for

entreprenørene og større risiko for oppdragsgiver.  NIS ble fortsatt utelatt fra konkurransen.  Entreprenør ble valgt og har oppstart 04. januar 2016.  Grunnet dette politiske vedtaket  etablerte foretaket egen avdeling for grøntvedlikehold av Hinna bydel for å oppnå reell sammenligning med entreprenør på Tasta.  Arbeidet som ble lagt ned i denne forbindelse og påfølgende inntektstap har foretaket dekket med egne midler.

På grunn av pålagte kutt i våre driftsbudsjetter og konkurranseutsetting av foretakets tjenester og oppgaver svekkes foretakets evne til å dekke den årlige faste kostnaden.  Denne utfordringen må foretaket håndterte videre i 2016.

I forbindelse med kutt i driftsbudsjettene har det vært viktig å tilpasse kostnadssiden til reduserte inntekter.  Dette har generelt gitt enda større fokus på kostnader og da med spesielt fokus på økende pensjonskostnader.  Foretaket har siden 2010 båret betydelige pensjonskostnader som tilhører andre avdelinger i Stavanger kommune og dermed gitt et skjevt bilde av resultatpotensialet i foretaket.  Økonomileder og andre i foretaket og kommunens økonomiavdeling har brukt 2015 til å kartlegge omfanget av dette.  Det vil tidlig i 2016 bli opprettet en sak for å kunne rette opp denne skjevheten. Det har også vært gjennomført gode prosesser for å ivareta nyetablerte avdelinger med riktig fordeling av kontoer og avdelingsregnskap.

Det kom i 2014 forespørsel fra politiske utvalg om det er mulig å sette ut drift av svømmehaller til lokale svømmeklubber samt overføre driftsansvar av idrettshaller til lag og organisasjoner.  Dette har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste store deler av sin oppdragsportefølje, noe som slik vi ser det vil være lite gunstig både for foretaket, brukere og kommunen for øvrig med tanke på eiendommene og HMS ansvaret. Denne saken ble ytterligere fulgt opp i 2015 der også Delta og Fagforbundet hadde kritiske spørsmål til prosessen.  Det er uvisst om saken fortsetter i 2016 og er nå tilbake til politisk vurdering.

Vårt vaktpersonell lykkes godt med arbeidet i 2015.  Beredskapsarbeidet er i samråd med Stavanger kommune beredt for å håndtere krisesituasjoner som for eksempel flom, storm, storbrann etc.  Flere hendelser i 2015 viste at vi nå er bedre rustet til å håndtere denne type kriser og at vi nå spiller en sentral rolle sammen med beredskapsavdelingen i Stavanger kommune, nødetatene og andre aktører.  Litt mindre synlig, men dog like viktig, er vårt forebyggende beredskapsarbeid som inngår i den daglig drift. Kort kan nevnes vintervedlikehold, livreddere i svømmehaller og annet driftsarbeid i haller og uteområder som utføres for å ivareta innbyggere i Stavanger.  Det er i 2015 ikke registrert alvorlige ulykker innenfor våre ansvarsområder.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet.  Sykefraværet endte på 6,3% og er tett på våre måltall som for 2015 er 6,0%.  I tillegg har foretaket økt fokus på registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere.  Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2016.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etisk standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid. Dette innebærer at vi skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og forholdet til våre brukere som er Stavangers innbyggere.

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden som skal kjennetegne foretaket som er en del av Stavanger kommune.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2015. Ansattes representant var mann i 2015.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen hvorav en av dem er i fødselspermisjon til august. Blant foretakets arbeidsledere er det 1 kvinne og 17 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 21 % kvinner og 79 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Det er ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling da det er godt forankret i foretaket at menn og kvinner har like rettigheter og samme muligheter. Ved rekruttering vil kvalifikasjonene og personlig egnethet være gjeldende og det er like sjanser for å få arbeid uavhengig av kjønn. Ved lik kvalifikasjon og personlig egnethet kan foretaket beslutte å la kjønn bli vektlagt dersom det er store skjevfordelinger av kjønnssammensetninger hos laget/ avdelingen som har behov for arbeidskraft. Det er også en bevissthet rundt at kjønn ikke skal påvirke hvilket lønnsnivå man skal ha. Her er det kun kvalifikasjoner og ansiennitet som er rådende elementer denne vurderingen.

Alle personalprosesser i forbindelse med arbeidstakers rettigheter og plikter er i tråd med arbeidsmiljøloven og arbeidstakere blir behandlet på lik linje uavhengig av kjønn.

Foretaket skal utøve respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering viser igjen. Vi skal forholde oss på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2015 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til rundt 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser. Nytt av året er at det er etablert et samarbeid med IRIS da foretaket er valgt til å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å finne velfungerende metoder for å ivareta og integrere ansatte med særskilte behov. Da med hovedfokus på unge voksne, eldre arbeidstakere og ansatte med innvandrerbakgrunn.

Hovedmålet med det sosiale entreprenørskapet er å integrere målgruppene til å bli selvstendige arbeidstakere som er kvalifisert til å utføre arbeid i foretaket på lik linje med øvrige ansatte.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidsgiveren har hatt ledervervet i 2015. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2015.

Det er registrert totalt 64 synergiavvik i 2015 for Stavanger natur- og idrettsservice KF. Til sammenligning ble det registrert totalt 84 avviksmeldinger for hele 2014, men likevel er rapporteringen høy i forhold til 2013 hvor vi kun hadde registrert 23 avvik.  Vi opplever at utnyttelsen av å bruke Synergi har forbedringspotensialer og at rapporteringsfrekvensen dermed er synkende. Synergi er et av temaene på årets ledersamling for å øke fokus på dette og økt tilgjengeliggjøring av systemet.  Bedre tilgang til systemet forventes å gi en positiv effekt.  Det vil også bli en tettere overordnet oppfølging av innmeldte saker.

Vi mener vi også har forbedringspotensial i bruken av systemet som kan føre til at vi får en enda bedre læring for den enkelte samt erfaringsoverføring til øvrige ansatte og bedre synliggjøring av kostnader ifm avvik.

Hver enkelt sak blir meldt inn fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2015 et sykefravær på 6,3 % totalt. Av dette er 1,1 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Målsetningen var <6%. Dette har vi overveiende grunn til å tro at vi når i 2016.

Periode1.kv2.kv3.kv4.kvHittil i år
Sykefravær %6,57666,3
Tabell 8.75 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

NÆRVÆRSPROSENT 93,7%

Figur 8.1 Nærværsprosent

For å ha et mer positivt fokus har nærværsprosenten/ tilstedeværelsen hele 93,7 % for 2015.

Nedenfor er en oppstilling av sykefravær de siste 5 år. Sykefraværet holder seg stabilt lavt. Foretaket har oversikt over de bakenforliggende årsaker som sykefraværet representerer og det skyldes i stor grad helseutfordringer det ikke er mulig å tilrettelegge ytterligere for.

Flere ansatte i denne kategorien er i en utredningsfase som i flere tilfeller ser ut til å lede mot uføretrygd, avslutning av arbeidsforhold eller friskmelding som vil påvirke statistikken. Den viktigste rollen til foretaket i den forbindelse er hovedsakelig å sikre at den ansattes rettigheter blir ivaretatt på en god måte. NIS som arbeidsgiver skal oppleves som et trygt og godt støtteapparat og styrer prosesser ifm sykefravær på en forutsigbar og trygg måte som innebærer at den ansatte kan føle seg trygg på at foretaket har til hensikt å være en støttespiller for den ansatte.

Det bør også bemerkes at langtidssykefravær hovedsakelig er på bakgrunn av sykdomsbilde som ikke er arbeidsrelatert. Stavanger natur- og idrettsservice KF sysselsetter også rundt 10 personer årlig som i utgangspunktet har helsemessige utfordringer og tatt dette i betraktning er nærværsprosenten til ansatte i NIS god.

Figur 8.2 Sykefravær, Mål <6.

Flere former for tilrettelegging er tatt i bruk for å unngå eller redusere sykefravær. Det kan være tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted. I noen tilfeller er det blitt kjøpt inn tekniske hjelpemidler for å unngå eller redusere sykefravær. Hensikten med tilretteleggingen som blir gjort er økt tilstedeværelse/ nærvær i stillingen. I enkelte tilfeller anses det ikke som hensiktsmessig med ytterligere tilrettelegging og her har vi god dialog med den ansatte for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både den ansattes og foretakets interesser.

Foretaket fikk arbeidsmiljøprisen 2015 som også er et resultat av personalpolitikken i Stavanger natur- og idrettsservice KF.

Ytre miljø

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2015 implementert alternative produksjonsmetoder for bekjempelse av ugress i Stavanger kommune.  Dette er i tråd med forbud mot kjemiske sprøytemidler innført av Park og vei, gjeldende fra og med 01. januar 2015.  Stavanger kommune er så langt vi vet den første kommunen i Norge til å gjennomføre og etterleve et slikt vedtak.

Foretaket tok også initiativ til å bygge eget lager for veisalt på Åsen som forbedrer tilgangen på salt da alternativet er Skurve, sør for Ålgård.  Med vårt initiativ fremstår også denne tjenesten mer bærekraftig.

Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger natur- og idrettsservice KF å stå frem som et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er stolte av å kunne kutte all bruk av sprøytemidler samt bidra til bedre og mer bærekraftige løsninger for å opprettholde våre ansvarsområder.

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretakets hovedinntektskilder er driftsavtalene med Park og vei, Idrettsavdelingen og Stavanger eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med park og vei, idrettsavdelingen og Stavanger eiendom har gitt inntekter på 88,6 mill.kr. (62,2 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 12,2 (8,6 %) mill. I tillegg har Park og vei, Idrettsavdelingen, Stavanger eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for kr 19,9 mill. (14 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva -kompensasjon, sykelønn, NAV refusjoner osv på 12,4 mill. kr (8,7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. kr 9 mill. (6,4 %).

Finansinntekter utgjør ca kr 0,2 mill. (0,1%).

Under ligger tabell som viser omsetning sett opp mot 2014:

Inntekt fra:Omsetning 2015Prosent:Omsetning 2014
Stavanger kommune fast:88,66292
Stavanger kommune ramme:12,2912
Stavanger kommune variabelt:19,91421
Refusjoner:12,48,711,8
Privat omsetning:9,16,49,5
Renteinntekter:0,200,2
Totalt:142,4100146
Tabell 8.76 Omsetningstall i hele millioner
Last ned tabelldata (Excel)

Det har gjennom 2015 vært en kraftig reduksjon i bestillinger fra Stavanger kommune, både i den faste kontrakten og ekstrabestillinger på til sammen ca. 4,9 mill kr. Dette kommer i tillegg til lønnsøkning som i realiteten skulle økt bestillingene fra Stavanger kommune med ca kr 2,5 mill.

Grunnet reduksjoner i bestillingene har det vært gjort et stort arbeid for å redusere kostnader tilsvarende.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimeligere priser. 

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet. Det er et meget god kommunikasjon og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF har i tillegg til vårt driftsansvar en sentral posisjon i Stavanger kommune både med hensyn til miljø, innovasjon og beredskap. Legger vi til evnen til å rekruttere og implementere ansatte i organisasjonen så fremstår foretaket sterkt og synlig i Stavanger kommune.

Dagens organisasjon gjenspeiler formålet med foretaket. Stavanger kommune, ved bystyret som eier, kan se frem mot enda flere år der ansvarsområdene våre blir ivaretatt til det beste for innbyggerne i Stavanger kommune.

Med de interne tiltak som er iverksatt er foretaket mer robust for fremtidig vekst og ytterligere sysselsetting. Fokus på arbeidsoppgaver og ansvarsområder for den enkelte ansatte, bidrar til å styrke den ansattes rolle i foretaket og våre ledere blir trent til å arbeide innenfor de rammebetingelser foretaket har å forholde seg til.  Det er sannsynlig at NIS kan ansette 5-10 nye medarbeidere hvert år de neste 5 årene.  Fremtidig rekruttering i årene fremover vil naturligvis også være avhengig av samfunnskonjunkturene og eiers vilje til å satse på foretaket.  NIS stiller fortsatt sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår.  Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både eksternt og internt.  Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.  Det er mulig at foretaket får økt andelen private oppdrag fra 10% til 20% og det vil i tilfelle bekrefte at parallellsatsingen på eksterne kunder er riktig og fremtidsrettet.

På kort sikt ser vi at 2016 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av nevnte kutt i 2014 og 2015. Dette er noe administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser generelt positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi, beredskap og innovasjon.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 58 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant23 606
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Tabell 8.77 Styrehonorarer
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,- til daglig leder Kurt Idland.

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,-.

Årsregnskap 2015

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr -219 365,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr 0,- etter at avsetning til disposisjonsfond er strøket med 219 365.

Forskriftene innebærer dermed at foretakets disposisjonsfond reduseres med kr 219 365 for å dekke inn regnskapsmessig merforbruk.

Det var i 2015 budsjettert med et driftsresultat på kr. 0,-

Det er et negativt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 219 365,- når en sammenligner budsjettert nullresultat med regnskapsmessig merforbruk før overføring til investeringsregnskap.

Resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det ble i løpet av 2014 og i 2015 kuttet betydelig i bestillinger fra Stavanger kommune, i størrelsesorden kr 4,9 mill pluss ca kr 2,5 mill i lønnsjustering for 2015.
 • Et betydelig premieavvik på pensjon på ca kr 3 000 000,- inklusive arbeidsgiveravgift som påvirket driftsresultatet negativt. Denne reduksjonen i resultatet kom i løpet av årsavslutningen, og det var ikke tilstrekkelig overskudd i forkant for å gå i balanse.
 • Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger for å redusere kostnader for å dekke ovennevnte kutt. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler, annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Den største kostnaden for foretaket er lønn, og det er derfor vært fokus på å redusere dette. Det er gjort ved å ikke erstatte personell som slutter, og å redusere overtidskostnader ved å innføre vaktordninger og skiftarbeid på enkelte avdelinger. Det er også satt fokus på kjøring og skader i løpet av året, noe som har ført til betydelig mindre utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Grunnet meget god innsats og samarbeid har foretaket nesten klart å holde nullbudsjettet til tross for store utfordringer med pensjonskostnader og kutt i 2015

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2015.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010:

Regnskapsår201520142013201220112010
Resultatregnskap:
Driftsinntekter:142 193146 452143 276144 716143 678153 089
Brutto driftsresultat:3 294-1 699−620264-5 783-7 957
Netto driftsresultat:−2194 4811 9093 273-2 508-4 273
Regnskapsmessig mer/midreforbruk03 1631 308108-2 929-
Balanse:28 56329 68831 60837 09725 12029 112
Anleggsmidler:176 048172 872152 704145 383126 749127 664
Sum eiendeler204 611202 560184 384182 480151 870156 776
Kortsiktig gjeld:20 13319 52420 24023 89720 01920 736
Langsiktig gjeld:192 025183 958163 205156 469143 551131 525
Egenkapital:-7 547−9229382 114-11 6994 515
Sum egenkapital og gjeld204 611202 560184 384182 480151 871156 776
Tabell 8.78 Utvalgte nøkkeltall for 2015 og utvikling siden 2010
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 7 547 000,- Årsaken til den negative egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne problemstillingen. Som vi ser av tabellen øker den langsiktige gjelden kraftig år for år, og kun et resultat av økte pensjonsforpliktelser. Øvrig langsiktig gjeld er redusert med kr 1 750 000,- i løpet av 2015.

Styrets oppsummering

Styret vurderer foretakets prosesser i 2015 som grundige, fremtidsrettet og ikke minst nødvendige i en tid med reduserte rammebetingelser og utfordringer. Foretaket har plikt på lik linje med andre aktører i Stavanger kommune å tilpasse organisasjonen til de konjunkturendringer som oppstår både i nedgang og i oppgang.  Styret har god dialog med ledelsen og sett at foretaket har etablert en robust og bærekraftig organisasjon som også bidrar til samfunnet for øvrig med innovative løsninger innenfor sine ansvarsområder.  Stavanger kommune er tjent med å opprettholde det gode samarbeidet med Stavanger natur- og idrettsservice KF for videre utvikling.

Styret nytter anledning til å takke alle ansatte for innsatsen i 2015.

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.14.22

 

8.4.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2015

Resultatregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinnteketer8 022 8456 700 0009 019 822
Overføringer med krav til motytelse2133 942 664120 209 035137 218 992
Overføringer uten krav til motytelse3227 9580213 512
Sum driftsinntekter142 193 467126 909 035146 452 326
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter1,465 486 01561 235 72467 472 459
Sosiale utgifter1,421 776 82822 894 90020 600 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.540 071 37037 944 41138 837 749
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 979 1102 755 0003 589 363
Overføringer79 304 47399 0009 672 189
Avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Sum utgifter145 488 017129 429 035144 753 059
Brutto driftsresultat:-3 294 550-2 520 0001 699 267
Finansposter:
Renteinntekter og utbytte11206 543300 000281 767
Sum eksterne finansinntekter206 543300 000281 767
Renteutgifter og låneomkostninger12251 580320 000329 872
Avdrag på lån121 750 0001 400 0001 750 000
Sum eksterne finansutgifter2 001 5801 720 0002 079 872
Resultat eksterne finanstransaksjoner:-1 795 037-1 420 000-1 798 105
Motpost avskrivninger84 870 2214 500 0004 580 764
Netto driftsresultat:-219 365560 0004 481 925
Interne finasieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk4 481 9251 308 847
Bruk av disposisjonsfond0
Sum bruk avsetninger4 481 925-1 308 847
Overført til investeringsregnskapet560 000
Dekning av tidligere års merforbruk0
Avsatt til disposisjonsfond4 262 56001 308 847
Sum avsetninger4 262 560560 0001 308 847
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk0-4 481 925
Tabell 8.79 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2015

Investeringsregnskapet 2015R-2015B-2015R-2014
Investeringer:
Kjøp av driftsmidler81 800 8122 800 0006 345 833
Kjøp av aksjer og andeler345 096-334 030
Avsetninger1 318 4371 318 437
Årets finansieringsbehov3 464 3444 118 4376 679 863
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler-1 300 0001 647 239
Inntekter fra salg av anleggsmidler345 00029 620
Sum ekstern finansiering345 0001 300 0001 676 859
Kompensasjon for merverdiavgift24286 597500 000892 227
Overført fra driftsdelen560 000
Bruk av disposisjonsfond2 832 7471 318 4372 792 340
-
Sum finansiering:3 464 3443 678 4375 361 426
Udekket/udisponert-440 000,00kr 1 318 437,00
Tabell 8.80 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)

Komp. for mva avgift kr. 286 597- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 1 800 811,5, men ca 16%. Dette skyldes at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler.

Balanse

Balanse31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler821 744 73825 289 713
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP92 407 3412 062 245
Pensjonsmidler10137 896 712131 520 427
Årsoppgjør 2015176 048 791172 872 385
Omløpsmidler
Kundefordringer1310 531 01610 387 091
Andre kortsiktige fordringer145 169 4113 718 902
Premieavvik107 455 03910 456 122
Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk155 407 8135 126 039
Sum omløpsmidler28 563 27929 688 154
Sum eiendeler204 612 071202 560 539
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 084 8145 000 001
Ubundne investeringsfond345 000-
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)20-4 481 925
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)20--
Kapitalkonto21-13 976 894-9 086 382
Udekket inv. regnskapet-1 318 437
Sum egenkapital-7 547 080-922 893
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10174 863 384165 471 645
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser105 212 3014 787 122
Langsiktig gjeld1811 950 00013 700 000
Sum langsiktig gjeld192 025 685183 958 767
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 503 4125 029 020
Annen kortsiktig gjeld1714 630 04614 495 674
Sum kortsiktig gjeld20 133 46719 524 695
Sum egenkapital og gjeld204 612 071202 560 570
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler--
Motkonto til memoriakonti--
00
Tabell 8.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 13.17.34

8.4.3 Noter

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Årsoppgjør 2015:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser mv.

Ansatte, godtgjørelser m.v.2015201420132012
Antall årsverk tre siste år:148145150146
Tabell 8.82 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2015 utbetalt kr. 897 718,66,-  til daglig leder Kurt Idland. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 86 794,24. Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- ,Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe  kr.16 000,-  Marion Flanagan kr. 4 000,-  og Liv-Kristin Ims kr. 6 666,65.

Det er utbetalt kr. 142 165,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til Stavanger kommunen120 644 375125 014 555
Salg til kommunale foretak1 118 264321 189
Overføring fra Stavanger kommunen9 080 7278 631 053
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 020 4661 815 893
Tilretteleggingstilskudd fra NAV00
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 078 8311 436 301
133 942 664137 218 991
Tabell 8.83 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2015R-2014
Refusjon seniortiltak227 958213 512
Refusjon lønnsoppgjør
227 958213 512
Tabell 8.84 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte65 486 01567 472 459
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 479 06910 691 267
Pensjonskostnader11 304 9259 834 401
Forsikringer-7 16574 868
Sum21 776 82820 600 535
Sum lønnsutgifter87 262 84388 072 994
Tabell 8.85 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader3 273 8583 091 074
Annonser/reklame/representasjon132 03494 885
Kurs/reiser401 555295 098
Transportutgifter6 316 2168 029 511
Energi384 785337 784
Husleie/avgifter926 3461 342 500
Møbler/inventar/utstyr305 221568 527
Vedlikehold/materialkjøp20 942 62018 813 836
Eksternt renhold1 792 3571 758 569
Konsulenttjenester5 596 3784 505 964
40 071 36938 837 749
Tabell 8.86 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 096 933597 700
Husleie1 756 8371 606 028
Kjøp fra foretak320 720289 904
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker223 746298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune804 620797 592
4 202 8563 589 363
Tabell 8.87 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon9 080 7278 631 054
Overføring til Stavanger kommune01 000 000
Overføring til andre
Tap på krav041 135
Erstatning
9 080 7279 672 189
Tabell 8.88 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler - 10 årAnleggsmaskiner - 10 årInvent/utst/mask - 10 årBiler - 5 årTotalt
Anskaffelseskostnad 1/122 450 47532 507 7719 714 833401 89765 074 976
Tilgang941 124859 6881 800 812
Avgang-475 565-475 565
Akk. avskrivninger 31/12-18 612 761-19 937 407-5 983 990-121 326-44 655 484
Bokført verdi 31/123 837 71412 094 7994 671 9671 140 25921 744 739
Årets avskrivning1 374 8492 475 360907 536112 4764 870 221
Avskrivningssats10 %10 %10 %3 %
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 407 3412 062 245
Tabell 8.89 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto  uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.90 Note 10 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets netto pensjonskostn spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening9 866 2058 951 056
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Brutto pensjonskostnad16 728 32015 429 860
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-6 081 394-5 681 326
Netto pensjonskostnader10 646 9269 748 534
Adm.kostnader627 661576 535
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)12 426 41010 973 171
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler pr. 31.12.2015137 896 712131 520 427
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2015174 863 384165 471 645
Netto pensjonsforpliktelser36 966 67233 951 218
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse5 212 3014 787 122
Akkumulert premieaavvik pr.1.19 163 9986 286 052
Årets premieavvik-1 478 3983 526 048
Sum amortisert premieavvik1 151 823648 102
Akkumulert premieavvik pr. 31.126 533 7779 163 998
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik921 2631 292 124
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.127 455 04010 456 122
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse165 238 289155 996 278
Estimert forpliktelse-165 471 645-143 508 724
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.-233 35612 487 554
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.233 356-12 487 554
Amortisert avvik i år233 356-12 487 554
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler131 520 427113 390 497
Faktiske pensjonsmidler-129 750 015-118 519 012
Estimatavvik midler IB 1.1.1 770 412-5 128 515
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år-1 770 4125 128 512
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 8.91 Note 10 Spesifikasjon av pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2015 kr. 2.407.341.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 2 562 072

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd206 543281 767
Tabell 8.92 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter251 580329 872
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 001 5802 079 872
Tabell 8.93 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger Kommune8 401 5449 309 663
Kundefordringer foretak296 408253 630
Kundefordringer IKS118 17221 418
Eksterne kundefordringer1 949 9231 037 416
Avsetning tap på utestående fordringer-242 036-242 036
10 524 01110 380 091
Herav nærstående parter8 697 9529 563 293
Tabell 8.94 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Fordring lønn94 09436 128
Refusjon sykepenger/svangersk.508 364515 889
Til gode mvakomp 6. Termin3 080 0602 029 664
Til gode forskuddsbetalte utgifter428 206458 788
Anordning inntekter1 058 687678 433
5 169 4123 718 902
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune227 415142 335
Forskuddsbetalt utgifter696 855527 781
924 270670 116
Tabell 8.95 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 581 233,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr.2 360 221,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld Stavanger kommune430 135471 268
Leverandørgjeld foretak14 7420
Leverandørgjeld IKS9883 297
Ekstern leverandørgjeld5 057 5474 543 907
Leverandørgjeld utland010 548
Sum5 503 4125 029 020
Herav nærstående parter444 877471 268
Tabell 8.96 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger6 918 6897 376 022
Skyldig arbeidsgiveravgift1 930 3582 569 286
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger975 5351 049 835
Skyldig skattetrekk2 360 2212 403 013
Skyldig påleggstrekk16 4740
Mva391 061123 978
Velferdskasse185 171109 408
Forsikringstrekk00
Sum anordninger1 893 633871 623
14 671 14114 503 165
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune472 167212 549
Anordning renter lån Stavanger kommune2 3885 994
Anordning utgifter eksterne leverandører381 578109 986
Anordning lønn1 037 501543 095
1 893 633871 624
Tabell 8.97 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2015R-2014
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00015 450 000
Avdrag på lån-1 750 000-1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00013 700 000
Tabell 8.98 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
I.B5 000 0016 483 494
Bruk av disposisjonsfond-3 177 747-2 792 340
Avsetning4 262 5601 308 847
U.B6 084 8145 000 001
Disposisjonsfond1 084 8130
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 084 8145 000 001
Tabell 8.99 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk4 481 925
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering04 481 925
Tabell 8.100 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB36 376 09532 439 443
Nåverdi årets pensj.opptjening9 866 2058 951 056
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 862 1156 478 804
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Amortisert estimatavvik1 770 41212 487 554
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse5 212 3014 787 122
Bruk av lån01 647 239
Regnskapsmessig avskr.4 870 2214 580 764
Anleggsmidler nedskrevet / solgt475 56561 083
Amortisert estimatavvik0
Sum debet72 536 13977 387 558
Kredit
IB25 289 71325 585 727
Utbetalte pensjoner7 103 2255 954 493
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 787 1224 246 670
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 081 3945 681 326
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 168 52813 274 582
Amortisert estimatavvik233 3565 128 515
Egenkapitalinnskudd345 096334 030
Tilgang1 800 8126 345 833
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital00
UB15 976 8939 086 382
Sum kredit72 536 13977 387 558
Tabell 8.101 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler28 563 279,9429 688 184-1 124 904
Kortsiktig gjeld20 133 465,5719 524 695608 771
Arbeidskapital8 429 814,3710 163 489,80-1 733 675
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap142 193 467
Inntekter investeringsregnskap631 597
Bruk av lån0
Renteinntekter206 543
Sum anskaffelse av midler143 031 607143 031 607
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap145 488 017
Utgifter investeringsregnskap2 145 908
Avskrivninger-4 870 221
Renteutgifter251 580
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler144 765 285144 765 285
Endring i ubrukte lånemidler
Anskaffelse - anvendelse midler-1 733 675
Tabell 8.102 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet.
Sum mva-komp. mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er: kr. 286 597,30.
Hovedsakelig kjøp av bruktbiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Revisors beretning

logo-e1427146721665

Til Stavanger bystyre

REVISORS BERETNING FOR STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr – 219 365 og et regnskapsmessig merforbruk på 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering

Det presiseres herved at foretakets egenkapital per 31.12.2015 er negativ med kr 7 547 080. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett, bortsett fra at budsjettert låneopptak på kr 1 300 000 ikke er gjennomført.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Stavanger, 8.3.2016
Rogaland Revisjon IKS
Skjermbilde 2016-03-10 kl. 12.42.14

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.4 Stavanger natur- og idrettsservice 8.4 Stavanger natur- og idrettsservice