Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2015R-2014R-2013
Antall årsverk:253254255
Tabell 8.51 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 937 618,- til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 89 109,- .

Total styregodtgjørelse er kr 254 523,- herav kr 60 395,- til styreleder.

Det er for 2015 utgiftsført kr 98 318,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2015R-2014
Salg til kommunen217 290 162217 093 566
Salg til foretak2 967 0023 479 922
Kompensasjon for merverdiavgift17 164 20318 930 048
Eksterne overføringer8 416 3085 844 686
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 32224 813
Andre salgs- og leieinntekter7 004 3036 198 457
252 866 300251 571 492
Herav nærstående parter237 421 367239 503 536
Tabell 8.52 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2015R-2014
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen158 907122 012
158 907122 012
Herav nærstående parter158 907122 012
Tabell 8.53 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2015R-2014
Lønn ansatte110 143 819107 479 023
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 796 22716 573 160
Pensjonskostnader16 723 20515 184 483
Forsikringer399 096386 947
Sum33 918 52832 144 590
Sum lønnskostnader144 062 347139 623 613
Tabell 8.54 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 114 2672 395 943
Annonser/reklame/representasjon36 79758 605
Kurs/reiser349 397462 736
Transportutgifter4 935 1915 078 875
Husleie/avgifter1 191 3901 141 400
Møbler/inventar/utstyr794 983784 003
Vedlikehold/materialkjøp54 478 74462 274 139
Konsulenttjenester558 8291 125 254
Matvarer/varm mat14 141 61213 887 416
78 601 21087 208 372
Tabell 8.55 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2015R-2014
Kjøp fra kommunen1 204 1681 234 738
Kjøp fra foretak204 39440 821
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker98 858141 949
Regnskapstjenester1 132 6161 010 304
2 640 0352 427 811
Tabell 8.56 Note 6
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2015R-2014
Momskompensasjon17 164 20318 930 048
Tap på krav40 9710
Overføring til kommunen (480)01 000 000
17 205 17419 930 048
Tabell 8.57 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort.

Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes atforetaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelseskostnad 1/17 146 3246 991 279
Tilgang188 121281 750
Avgang-588 653
Akk. avskrivninger 31/12-4 308 679-4 491 405
Bokført verdi 31/122 437 1132 781 624
Årets avskrivning532 632512 364
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 8.58 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2015R-2014
I.B.5 718 6255 090 471
Egenkapitaltilskudd KLP.666 339628 154
U.B.6 384 9645 718 625
Tabell 8.59 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningener dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdensytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blirberegnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en bruttouførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon ogbarnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessigdekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av denårlige pensjonsutgiften har selskapet i 2015 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 5 642 200,-, og til AFP med  kr 1 701 299,-. I tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Spesifikasjon av pensjonR-2015R-2014
Årets pensjonskostnader spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 802 25913 006 443
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-11 723 429-10 688 004
Netto pensjonskostnad14 937 65814 489 085
Adm.kostnader1 154 6011 002 276
Sum amortisert premieavvik2 629 4911 638 462
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)18 721 75017 129 823
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2015264 681 915245 768 048
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2015328 109 497310 954 147
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)63 427 58265 186 099
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse8 943 2899 191 240
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Årets premieavvik-814 1376 937 201
Sum amortisert premieavvik-2 629 491-1 638 462
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1516 487 53219 931 160
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 324 7392 810 291
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift18 812 27122 741 451
Tabell 8.60 Note 10 Pensjon
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2015R-2015R-2014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.61 Note 10 Pensjon - økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons-premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres)og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse 01.01.2015313 888 459296 742 364
Estimert forpliktelse 01.01.2015-310 954 147-255 535 736
Årets estimatavvik forpliktelse2 934 31241 206 628
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2015251 275 014224 619 064
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2015-245 768 048-200 075 563
Årets estimatavvik pensjonsmidler5 506 96624 543 501
Tabell 8.62 Note 10 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved nyberegning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall forpensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser.

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvikfor pensjonsmidlene.

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og  fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 4 751 554 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2015R-2014
Renter av bankinnskudd1 044 0541 034 450
Tabell 8.63 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2015R-2014
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter1 2423 435
Tabell 8.64 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Stavanger kommune20 437 00523 419 523
Kundefordringer foretak364 490563 024
Eksterne kundefordringer899 6661 050 743
Avsetning tap-250 000-250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn2 52533 355
21 453 68624 816 645
Herav nærstående parter:20 801 49523 982 547
Tabell 8.65 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Depositum Felleskjøpet144 803141 359
Fordring lønn3 284-22 988
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon901 4031 043 243
Til gode mva komp 4. og 6 termin5 199 3953 455 396
Anordning inntekter2 522 5613 781 750
8 771 4458 398 760
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 146 2463 884 466
Inntekter foretak7 4666 420
Inntekter private kunder115 3468 025
Nettoeffekt manuelle anordninger-746 497-117 161
2 522 5613 781 750
Tabell 8.66 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 utgjør kr 3 684 925,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2015R-2014
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune131 888368 786
Leverandørgjeld foretak44 19818 676
Sum176 086387 462
Ekstern leverandørgjeld:7 478 27810 470 727
Sum leverandørgjeld7 654 36410 858 189
Tabell 8.67 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Avsatte feriepenger11 814 49111 531 126
Skyldig arbeidsgiveravgift2 870 1944 038 304
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 665 8441 624 065
Skyldig skattetrekk3 684 9253 752 081
Diverse kortsiktig gjeld4 9760
Mva120 426161 157
Sum anordninger4 626 6434 943 647
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
24 947 49926 210 380
Spesifikasjon anordning utgifter.
Anordning utgifter Stavanger kommune234 245−103 207
Anordning utgifter kommunale foretak02 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 251 0093 719 123
Anordning lønn1 141 3891 325 231
4 626 6434 943 647
Tabell 8.68 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2015R-2014
IB21 390 96519 910 772
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer-666 339-628 154
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)0-1 000 000
Avsetning03 108 347
U.B20 724 62621 390 965
Tabell 8.69 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2015R-2014
IB21 230 26515 047 489
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning06 182 776
UB21 230 26521 230 265
Tabell 8.70 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2015R-2014
I.B1 391 8231 617 224
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond-124 386-225 401
1 267 4361 391 823
Tabell 8.71 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2015R-2014
Årets mindreforbruk11 559 2540
Totalt mindreforbruk til disponering11 559 2540
Tabell 8.72 Note 21
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB48 658 71438 189 586
Nåverdi årets pensj.opptjening13 802 25913 006 443
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 858 82812 170 646
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 628
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Amortisert estimatavvik2 934 312
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse8 943 2899 191 240
Regnskapsmessig avskr.532 632512 364
Salg 2015
UB
Sum debet100 170 083125 242 213
Kredit
IB2 781 6243 012 238
Utbetalte pensjoner12 440 04910 965 306
Forventet avkastning på pensjonsmidlene11 723 42910 688 004
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader14 123 52121 426 286
Egenkapitaltilskudd 31.12.15666 339628 154
Amortisert estimatavvik5 506 96624 543 501
Anskaffet 2015188 121281 750
Tilbakeført arb.giv.avgift9 191 2407 819 884
Styrking egenkapita
UB43 548 79445 877 090
Sum kredit100 170 083125 242 213
Tabell 8.73 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2015R-2014Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler87 383 44481 081 6226 301 822
Kortsiktig gjeld32 601 86337 068 5694 466 706
Arbeidskapital54 781 58144 013 05310 768 528
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel253 025 207
Inntekter investeringsdel63 735
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 044 054
Sum anskaffelse av midler254 132 9970254 132 997
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel242 508 767
Utgifter investeringsdel188 121
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner667 581
Sum anvendelse av midler243 364 4690243 364 469
Anskaffelse - anvendelse av midler10 768 528
Tabell 8.74 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2015 er kr 37 624.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2015 viste imidlertid en totalverdi på kr 699 509 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2014 var kr 687 733.

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn av endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 årvar foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.3.3 Noter 8.3.3 Noter