ResultatregnskapNoterR-2015B-2015R-2014
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2252 866 300235 130 220251 571 492
Andre overføringer3158 907110 000122 012
Sum driftsinntekter253 025 207235 240 220251 693 504
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1,4110 143 819106 629 561107 479 023
Sosiale utgifter1,433 918 52835 451 29432 144 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod578 601 21086 775 00087 208 372
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 640 0352 887 0002 427 811
Overføringer717 205 17450 00019 930 048
Avskrivninger8532 6320512 364
Sum driftsutgifter243 041 399231 792 855249 702 208
Brutto driftsresultat9 983 8093 447 3651 991 297
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 044 054800 0001 034 450
Sum eksterne finansinntekter1 044 054800 0001 034 450
Finansutgifter
Renteutgifter121 24210 0003 435
Sum eksterne finansutgifter1 24210 0003 435
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 042 812790 0001 031 014
Motpost avskrivninger8532 6320512 364
Netto driftsresultat11 559 2534 237 3653 534 675
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk--4 756 448
Bruk av disposisjonsfond0-1 000 000
Sum bruk av avsetninger005 756 448
Overført til investeringsregnskapet24---
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,1904 237 3659 291 123
Sum avsetninger4 237 3659 291 123
0
Regnskapsmessig mindreforbruk11 559 25300
Tabell 8.48 Resultatregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2015NoterR-2015B-2015R-2014
Investeringer8188 121125 000281 751
Investeringer i anleggsmidler9666 339660 000628 154
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger854 460785 000909 905
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik826 11100
Inntekter fra salg av anleggsmidler26 11100
Sum ekstern finansiering
2437 62425 00056 350
Kompensasjon for merverdiavgift24000
Overført fra driftsdelen18,2790 725760 000853 555
Bruk av avsetninger854 460785 000909 905
Sum finansiering
Udekket/udisponert000
Tabell 8.49 Investeringsregnskap 2015
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 437 1132 781 624
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP96 384 9645 718 625
Pensjonsmidler10264 681 915245 768 048
Sum anleggsmidler293 503 992274 268 297
Omløpsmidler
Kundefordringer1321 453 68624 816 645
Andre kortsiktige fordringer148 771 4458 398 760
Premieavvik1018 812 27222 741 451
Kasse, bankkonto skattetrekk1538 346 04025 124 766
Sum omløpsmidler87 383 44481 081 622
Sum eiendeler380 887 436355 349 919
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1820 724 62721 390 966
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26521 230 265
Ubundne investeringsfond201 267 4361 391 822
Regnskapsmessig mindreforbruk2111 559 2530
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22-43 548 794-45 877 090
Sum egenkapital11 232 787-1 864 037
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser328 109 497310 954 147
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser108 943 2899 191 240
Sum langsiktig gjeld337 052 786320 145 387
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld167 654 36410 858 189
Annen kortsiktig gjeld1724 947 49926 210 380
Sum kortsiktig gjeld32 601 86337 068 569
Sum egenkapital og gjeld380 887 436355 349 919
Tabell 8.50 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

 

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 17.37.15

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.3.2 Årsregnskap 8.3.2 Årsregnskap