Sølvberget KF er opprettet fra 1. januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden. Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
  • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Noter til regnskapet

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2015R-2014R-2013
Gjennomsnittlig antall årsverk:646764
Tabell 8.20 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 925 021.

Samlet styregodtgjørelse er kr 260 167. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er i 2015 kostnadsført kr 117 315 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2015R-2014
Avgiftsfritt salg av tjenester479 2002 310
Diverse avgiftsfrie inntekter1 066 7811 014 564
Husleieinntekter avgiftspliktig1 489 0811 307 341
Andre leieinntekter530 920580 419
Avgiftspliktige inntekter276 414249 493
3 842 3963 154 128
Tabell 8.21 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2015R-2014
Momskompensasjon2 531 3672 457 830
Refusjon sykepenger og svangerskap600 200964 040
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV147 540103 435
Refusjon fra fylkeskommunen91 8891 080 158
Erstatning tapte dokumenter428 757424 309
Refusjon andre450 184395 239
Refusjon fra kino562 133647 457
4 812 0706 072 467
Tabell 8.22 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretakR-2015R-2014
Overføring fra Stavanger kommune63 609 64165 468 987
Tilskudd fra andre kommuner40 0000
63 649 64165 468 987
Tabell 8.23 Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 684 611 øremerkede tilskudd.

Spesifikasjon overføringer fra andreR-2015R-2014
Tilskudd fra statlige organisasjoner4 003 6673 852 000
Overføring fra fylkeskommunen1 190 00066 000
Tilskudd fra andre5 438 4414 511 867
10 632 1088 429 867
Sum overføringer uten krav til motytelse74 281 74973 898 853
Tabell 8.24 Spesifikasjon overføringer fra andre
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2015R-2014
Lønn ansatte34 884 05634 084 920
Lønn ansatte (investering)715 945764 423
Lønn andre930 103669 954
Sum lønnsutgifter36 530 10435 519 297
Arbeidsgiveravgift5 681 6735 310 256
Arbeidsgiveravgift (investering)110 423118 713
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto0-61 488
Pensjonskostnader5 004 2623 965 876
Pensjonskostnader (investering)71 24172 694
Sum sosiale utgifter10 867 6009 406 051
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter47 397 70444 925 348
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter35 814 16034 754 874
Sosiale utgifter10 685 9369 214 644
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter715 945764 423
Sosiale utgifter181 664191 407
Tabell 8.25 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kontorkostnader2 966 6692 231 877
Annonser/reklame/representasjon2 257 2502 261 925
Kurs/reiser376 720734 618
Div. transport1 668 5101 422 291
Energi1 190 428856 431
Forsikring108 622100 300
Husleie/avgifter1 331 7181 414 020
Møbler/inventar/utstyr986 703726 345
Bøker/media4 396 5393 634 338
Vedlikehold/service1 076 0401 628 712
Renhold/vakttjenester2 894 7133 105 270
Arrangementsrelaterte honorarer1 058 6391 135 531
Konsulenttjenester1 000 7631 096 539
Regnskapshonorar639 744560 567
21 953 05720 908 765
Tabell 8.26 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2015R-2014
Kjøp fra IKS117 315107 800
Kjøp fra kommunen79 34337 638
Kjøp av renholdstjenester351 983363 259
Kjøp av vaktmestertjenester958 1041 242 064
Husleie5 483 0925 375 656
IT-utstyr34 859234 123
7 024 6967 360 540
Tabell 8.27 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2015R-2014
Mva på vederlag2 531 3672 457 830
Endring i avsetning tap på krav0140 000
Tap på krav103 7708 880
Andre tilskudd og erstatninger279 647386 482
Positivt premieavvik tilbakeført02 333 818
2 914 7845 327 011
Tabell 8.28 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennompensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør ensamlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 474 524. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 199 883 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20152014
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,97 %
Forventet G regulering2,97 %2,97 %
Forventet avkastning4,65 %4,65 %
Tabell 8.29 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2015R-2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 847 7282 720 818
Brutto pensjonskostnad7 302 1176 457 426
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 594 609-2 414 102
Netto pensjonskostnader4 707 5084 043 324
Administrasjonskostnader316 179269 506
Sum amortisert premieavvik705 226361 396
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)5 728 9134 674 226
Tabell 8.30 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2015R-2014
Pensjonsmidler 31.12.59 532 68756 380 698
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.72 944 57269 566 630
Netto pensjonsforpliktelser13 411 88513 185 932
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 891 0761 859 216
Akkumulert premieavvik 01.01.5 551 5393 506 124
Årets premieavvik-234 7362 406 811
Sum amortisert premieavvik705 227361 396
Akkumulert premieavvik 31.12.4 611 5765 551 538
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik650 232782 767
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12.5 261 8076 334 305
Tabell 8.31 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2015R-2014
Faktisk forpliktelse67 835 14965 458 470
Estimert forpliktelse-69 566 630-61 333 340
Estimatavvik forpliktelse 01.01.-1 731 4814 125 130
Faktiske pensjonsmidler54 658 00049 865 727
Estimerte pensjonsmidler-56 380 698-48 478 339
Estimatavvik midler 01.01.-1 722 6981 387 388
Tabell 8.32 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.15 på kr 1 447 759.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 1 042 646.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år investert i fase to av byggingen av Nye Sølvberget som gjelder andre til fjerde etasje. Andre investeringer er RFID, Nye nettsider, Wayfinding, Kontor, IT-utstyr og Nye galleri. Prosjektet Nye galleri er ferdigstilt i 2015.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2015R-2014
Anskaffelse 01.01.22 963 29521 394 788
Tilgang i år2 706 514913 464
Tilgang tidligere år01 147 080
Avgang219 558492 037
Anskaffelse 31.12.25 450 25122 963 295
Akk.avskrivning6 090 1254 911 525
Bokført verdi 31.12.19 360 12618 051 772
Årets avskrivninger1 398 159978 965
Avskrivningssats2%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 01.01.20 025 00022 745 000
Betalt avdrag lån-2 720 000-2 720 000
Sum langsiktig lån17 305 00020 025 000
Tabell 8.33 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2015 regnskapført et utlån på kr 112 042 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 5 år med første avdrag i 2015.

Spesifikasjon av utlånR-2015R-2014
Utlån til Renaa 31.12.3 169 6343 150 000
Tabell 8.34 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2015R-2014
Kundefordringer Kulturhuset9 014 2087 548 970
Kundefordringer Biblioteket549 758462 119
Delkrederavsetning-240 000-240 000
Sum utestående kundefordringer9 323 9667 771 089
Herav nærstående parter
Stavanger Kommune7 331 8656 264 459
Sum nærstående parter7 331 8656 264 459
Tabell 8.35 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år er kr 103 770, og kr 3 281ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2015R-2014
Periodiserte inntekter fra Stavanger Kommune835 1812 768 862
Periodiserte inntekter fra andre1 024 199412 227
Forskudd lønn21 8000
Netto lønn−8170
Fordring refusjon sykepenger80 588263 235
Avsatte feriepenger72 35068 640
Forfalte avdrag utlån133 704350 000
Forfalte renter utlån24 908112 042
2 191 9133 975 007
Tabell 8.36 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd er kr 1 505 881 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 506 179. Avviket korrigeres i 2016.

Note 15 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2015R-2014
Periodiserte kostnader368 2843 396 273
Periodisert lønn146 281308 693
Merverdiavgift120 843146 422
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 069 6393 314 741
Avsatte feriepenger3 895 4753 753 213
7 600 52210 919 342
Tabell 8.37 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2015R-2014
Stavanger kommune1 535 1701 611 430
Kommunale foretak102 771105 464
Private leverandører2 443 6291 561 295
4 081 5703 278 189
Tabell 8.38 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2015R-2014
Disposisjonsfond 01.01.2 939 2081 235 443
Bruk av disposisjonsfond0288 045
Bruk av disposisjonsfond (investering)112 042578 636
Avsatt til disposisjonfond114 3752 570 445
Disposisjonsfond 31.12.2 941 5412 939 208
Tabell 8.39 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2015R-2014
Shahrazad02 426 053
Friby32 8840
Fengselsbiblioteket145 7290
Cinematek020 114
ICORN Emergency Fund211 3121 919
ICORN Reserve Fund712 886306 076
Den Kulturelle Spaserstokk0109 910
Kiellandsenter / Litteraturhuset1 483 035978 724
Internasjonalt Nettverk092 145
Kulturbanken719 8053 005 292
Madla0110 136
DUS45 28418 774
Kapittel0175 000
Obstfelder089 195
Ny Galleri0200 000
Ung i Sentrum221 772227 755
Aspirant hos Sølvberget0207 581
Nye Sølvberget129 5000
Voksenarrangement160 9550
Global Morgen15 4430
3 878 6057 968 674
Tabell 8.40 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturbankens overskudd på kr 719 805 vil bli foreslått brukt til finansiering av fremtidige investeringer.

Note 19 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond

Spesifikasjon av ubundne investeringsfondR-2015R-2014
Ubundet investeringsfond 01.01.00
Bruk av ubundet investeringsfond00
Avsatt til ubundet investeringsfond2 750 6050
Ubundet investeringsfond 31.12.2 750 6050
Tabell 8.41 Spesifikasjon av ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Av det som er avsatt er kr 600 000 øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket. Resten er udisponerte midler fra Kulturbanken.

Note 20 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2015R-2014
Tidligere opparbeidet mindreforbruk114 3752 570 445
Disponert tidligere års mindreforbruk-114 375-2 570 445
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk1 386 539114 375
1 386 539114 375
Tabell 8.42 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201531.12.2014Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler29 405 30531 985 711-2 580 406
Kortsiktig gjeld-11 682 092-14 197 5312 515 439
Arbeidskapital17 723 21317 788 180-64 968
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap82 936 215
Inntekter investeringsregnskap901 790
Eksterne finanstransaksjoner556 263
Sum anskaffelse av midler84 394 26884 394 268
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet78 392 633
Investeringer anlegg2 706 514
Eksterne finanstransaksjoner3 360 089
Sum anvendelse av midler84 459 23684 459 236
Anskaffelse - anvendelse av midler-64 968-64 968
Ubrukte lånemidler6 765 9236 765 9230
Sum anskaffelse og anvendelse av midler-64 968
Tabell 8.43 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2015R-2014
Debet
IB kapitalkonto791 7747 104 570
Bruk av lån0402 169
Nåverdi årets pensjonsopptjening4 454 3893 736 608
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 847 7282 720 818
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Arbeidsgiveravgift1 891 0761 859 216
Avdrag utlån92 408350 000
Avskrivninger1 398 159978 965
13 668 22919 501 612
Kredit
Anskaffelser2 706 5142 060 544
Utlån112 0423 500 000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 859 2161 812 555
Utbetalte pensjoner2 192 6942 349 266
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 594 6092 414 102
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader4 472 7726 450 135
Amortiserte estimatavvik8 783-2 737 742
Egenkapitalinnskudd137 080140 978
Betalt avdrag lån2 720 0002 720 000
UB kapitalkonto3 135 481-791 774
13 668 22919 501 612
Tabell 8.44 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.2.4 Noter 8.2.4 Noter