Innledning – veksten fortsetter

Etter to år med drift av det nye bibliotektilbudet i 1. etasje fortsatte den positive utviklingen med stabilt utlån og ytterligere besøksvekst.

«I Stavanger har det ombygde biblioteket på Sølvberget blitt den store møteplassen innendørs, et stede å være, diskutere, lese og lære,» skrev Stavanger Aftenblad på lederplass, og slo også fast at biblioteket er blant de aller, aller viktigste demokratiske institusjonene vi har. Sølvberget ble også belønnet med Aftenbladets kulturpris, ble nominert til Markedsføringsprisen og ble tildelt Byggeskikkprisen.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte. Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et nøkternt år

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 1 386 539 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse styrt mot et regnskap i balanse. Når det likevel er et såpass stort positivt driftsresultat, skyldes dette at det er kjørt svært stramt når det gjelder ansettelser og bruk av vikarer. I tillegg er det gjort tiltak for å holde andre driftsutgifter nede.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er omtrent som budsjettert. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune etter budsjettrevidering var kr 65,4 mill. I tillegg fikk Sølvberget tilskudd til en rekke aktiviteter og prosjekter. De viktigste bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Norsk kulturråd, Den kulturelle spaserstokken og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Sølvberget har egen samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune som innebærer en årlig støtte på kr 1 mill. Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2015 var kr 5,5 mill.

Driftsutgifter

Utgiftene til lønn, inkludert sosiale utgifter var ca. kr 1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes innstramminger som ble satt i verk i løpet av året både for å få ned bruken av vikarer og ekstrahjelper og stillinger som ble satt helt eller delvis vakant. Gjennomsnittlig ansatt årsverk var 64 på årsbasis (67 i 2014).

Det er ble også kjørt stramt for å holde andre driftsutgifter nede. Bruken av vaktmester ble redusert, og det ble generelt lagt opp til et nøkternt forbruk. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

Det ble gjennomført konkurranse for bruk av rådgivende arkitekt for interiørdesign knyttet til kontorfellesskap. Sølvberget valgte å slutte seg til Stavanger kommunes avtale om trykkeritjenester, gjeldende fra 01.01.2016. Sølvberget har et utdatert biblioteksystem, noe som bl.a. medfører mangelfull innkreving av gebyrer og dårlig kommunikasjon med økonomisystem. Konkurranse for valg av nytt system ble i 2014 utsatt i påvente av nasjonale avklaringer. I 2015 ble Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger enige om et felles forprosjekt for å definere behov og utarbeide konsept som kan danne grunnlag for konkurranse. Arbeidet ledes av Sølvberget og skal være ferdig høsten 2016.

Kulturbanken

Driftsbudsjettet for Kulturbanken hadde et positivt driftsresultat på kr 719 805. Det foreslås at disse brukes til finansiering av framtidige investeringer i Sølvberget.

Investeringer

Sølvberget hadde beskjedne investeringer i 2015 i forhold til det som var budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» tar lenger tid enn planlagt. Det betyr også at finanskostnadene i forbindelse med låneopptak fremdeles er håndterlige, men dette kan bli en utfordring i årene framover.

Midler på bundne fond ble brukt til å finansiere deler av investeringene for 2015 slik at det ikke var nødvendig å ta opp nye lån. Styret vedtok bl.a. å omdisponere kr 3 mill fra driftsfond Kulturbanken til dette formålet.

Siden arbeidet med Nye Sølvberget trekker ut i tid, vedtok styret å fordele totalt investeringsbudsjett på kr 22,25 mill på tre år og justere budsjettet for 2015. Revidert budsjett for investeringen ble kr 6,25 mill i 2015, 9 mill i 2016 og 7 mill i 2017.

Faktisk forbruk i 2015 var bare kr 1,95 mill, noe som bekrefter at framdriften i prosjektet tar tid. Dette skyldes delvis at prosjektet drives fram parallelt med full drift for publikum, og at tekniske utfordringer når det gjelder ventilasjon o.a. har vært mer krevende enn forventet.

I 2015 ble det brukt kr 0,42 mill til investeringer i IT-utstyr og kr 0,18 mill til RFID (radiobrikker) til alle medier. Hovedinvesteringen i det siste prosjektet er nytt innleveringsanlegg og nye utlånsautomater. Dette krever anbudskonkurranse som ble påbegynt i 2015, men selve anskaffelsen gjøres i 2016.

Disposisjonsfond og investeringsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2015 var på kr 2 941 541. I tillegg er det i løpet av 2015 avsatt midler til et ubundet investeringsfond på kr 2 750 605. Det siste vil redusere behovet for låneopptak i 2016.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

  • Medarbeidere som er stolte og trives på arbeidsplassen
  • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Sølvberget har et godt HMS-system som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse.

Sølvberget hadde 68 fast ansatte fordelt på 55,08 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2015. 35,8 % av arbeidstakerne var menn og 64,2 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2015 ansatt 1,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens 2 sluttet. På grunn av den økonomiske situasjonen ble det innført tiltak for å få ned bruken av vikarer, og noen stillinger ble satt vakante. Fra september 2015 måtte alle nyansettelser godkjennes av Sølvbergets styre.

Sykefraværet var 3,6 % i 2015 (3,6 % i 2014). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Arbeidet med Nye Sølvberget involverte mange ansatte i 2015. Det ble nedsatt arbeidsgrupper for utforming av arealene i 2. – 4. etasje og for planlegging av nytt felleskontor. Medvirkning fra de ansatte er en avgjørende faktor for suksess, og blir vektlagt i alt utviklingsarbeid. Det ble også igangsatt et arbeid for å utarbeide ny teamstruktur som skal bidra til bedre struktur, samt å gjøre organisasjonen rustet for fremtidige utfordringer. Dette arbeidet skal være ferdig første halvår i 2016. For å hente inspirasjon i pågående utviklingsarbeid var mange ansatte på ulike studieturer i 2015.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte i perioden 28. januar til 13. februar 2015. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen dannet grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen og ROS-analysen for 2015.

I samarbeid med BI ble det arrangert kurs i «Den gode kundeopplevelsen» for en stor gruppe ansatte. Det er gjennomført flere interne kurs, bl.a. i bruk av kunnskapsdatabaser og sosiale medier. Sølvberget hadde egen HMS-uke i mai, og det ble i løpet av året gjennomført en rekke sosiale tiltak for å fremme et godt arbeidsmiljø

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2015.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

  • Opprettholde besøkstallene fra 2014
  • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
  • Balanse mellom egenproduserte arrangement, aktiviteter, arrangement og verksteder i samarbeid med andre
  • Sølvberget skal være en god integreringsarena
  • Stimulere innbyggerne til økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån

Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 10 % i 2015. Etter rekordbesøket i 2014 var dette over målsettingen. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene. På Madla har brukerne tatt vel imot det meråpne bibliotek. I 2015 var totalt 14 806 personer på Madla bibliotek i meråpen åpningstid, 11,7 % av totalt besøk.

Samlet utlån for biblioteket var 680 412. Dette var en ørliten nedgang fra året før. Det er gledelig at utlånet av barnebøker økte mest, med 5 %. Fag- og skjønnlitteratur for voksne hadde en økning på 4 %. Utlån av e-bøker gikk opp med 44 % og utgjorde 4,4 prosent av det totale utlånet. Utlån av andre medietyper gikk ned, og størst var nedgangen for musikk og film med 19 og 18 %. En medvirkende årsak til at filmutlånet gikk kraftig ned, var nok at filmene ble flyttet til 3 etasje. Utlånet av film økte med 7 % på Madla. Statistikken viser at det er store bevegelser når det gjelder utlån av ulike medietyper, noe som vil kreve god og strategisk styring av bestand og innkjøp i årene framover.

Arrangementer

Det ble gjennomført 624 arrangementer og 183 klassebesøk/brukerorienteringer (480 og 215 i 2014). Arrangementene som ble gjennomført, var en blanding av Sølvbergets egenproduserte og samarbeidsarrangementer. Det ble bl.a. gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med kommunevalget, som politikermøter og debatter, i samarbeid med Stavanger kommune. Stadig flere aktører ønsket å legge sine aktiviteter til Sølvberget, et eksempel var Comic Night, et ukentlig treff for tegneserieentusiaster. Samlet besøk på alle Sølvbergets arrangement var 44 156, som er et gjennomsnitt per arrangement på 68. Dette var en økning på 4,6 %.

En del verksteder hadde lite besøk, noe som medførte at gjennomsnittet per arrangement ikke økte som forventet. Andre arrangement var svært godt besøkt, f.eks. den ukentlige bokpraten som hadde 5394 besøkende på 34 bokprater i 2015. Det er et gjennomsnitt på 156 per arrangement (122 i 2014).

Prosjektet «Ung i sentrum» hadde i samarbeid med Stavanger Makerspace vekst i besøk og bruk av lokalene med to medlemskvelder i uka. Arrangementene spenner fra kurs i 3D til bygging av Arcademaskin til bruk på biblioteket. Det ble etablert et spennende samarbeid med Vitenfabrikken i Sandnes, Creator på Forus og andre i makermiljøet på Nord-Jæren.

Barne- og ungdomsbiblioteket drev aktivt formidlingsarbeid for barn og ungdom ved å ha skoleklasser på besøk på biblioteket, og ved å sende bøker til skolene. Prosjektet Leselyst på toårskontrollen i samarbeid med helsestasjonene i Stavanger ble fornyet ved hjelp av støtte fra SR-bank, slik at samtlige av de aller yngste Stavanger-borgerne fikk invitasjon til bibliotekbesøk.

I samarbeid med innvandrerorganisasjonene bidro Internasjonalt Kulturnettverk (IKN) til samfunnsdeltakelse, utvikling av interkulturelle møteplasser og kulturtilbud for byens internasjonale befolkning. 75 internasjonale organisasjoner utgjorde nettverket, som hadde fire medlemsmøter med aktuelle tema fra kommunevalg til barnevernets oppgaver. Mange av organisasjonene hadde egne aktiviteter på Sølvberget.  IKN hadde også ansvaret for kulturkafeer, møteserien Global morgen og var en av aktørene bak Frivillighetstorget. Barnas verdensdag ble ikke arrangert i 2015, da arrangementet ble flyttet fra november til mars 2016.

Litteraturfestivalen Kapittel styrket i 2015 rollen som en av de viktigste arenaene på litteraturfeltet i Norge. Veksten i besøk og billettsalg fortsatte. Spesielt gledelig var 50 % vekst i billettomsetningen og rekord i antall solgte festivalpass. Årets tema «Amerika» viste seg egnet til å skape engasjement både blant de rundt 11 250 besøkende og de rundt 130 deltakerne. Tilbakemeldinger fra gjester og i en nettbasert publikumsundersøkelse var svært gode.

Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert på Sølvberget i februar 2015. Konferansen rommet over 30 arrangementer, 70 gjester og 300 deltakere fra hele Norden. Temaet var «Undergang – eller overgang?» som både henviste til den stadig økende mengden dystopier i nyere ungdomslitteratur, og til litteraturens overgang til nye medier. Målet var å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var overveldende positiv, og nå planlegges en ny konferanse i 2017. Det var også vellykket å bruke biblioteket som ramme for en slik fagkonferanse.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2015 valgte prosjektet for første gang en barnebok. Etter forslagsrunder og avstemning ble boka «Sov søtt, herr Spiss» av Erna Osland og Inger Lise Belsvik valgt.

Digitale satsinger

Besøket på Sølvbergets nettsider økte med 33 % i 2015. Nord-Sør-biblioteket og særemnesidene var de største enkeltstående trafikkmaskinene. Veksten var særlig stor på mobile flater. Sølvbergets ulike Facebook-sider hadde 10931 følgere ved utgangen av 2015. Det er en vekst på 28 %. De fleste av Sølvbergets ansatte er skolert i sosiale medier, og dette ga stor uttelling blant annet på Instagram. Der endte vi på 2123 følgere, og hele 4923 bilder ble tagget med #sølvberget.
Arbeidet med det digitale Nord-Sør biblioteket ble lagt ned i 2015 på grunn av opphør av statlig støtte, og én stilling ble trukket inn som en følge av dette. Tjenesten eksisterer fremdeles og blir mye brukt, men oppdateres ikke. Det arbeides med en mulig videreføring av hele eller deler av tilbudet i samarbeid med andre aktører.

I 2015 ble det også gjort noen forsøk med bruk av video i den digitale formidlingen. Et eksempel var «Vi hjelper deg før norskeksamen» i mai, der russen fikk råd og skrivetips med hensyn til eksamen i sidemål. 700 avgangselever møtte på Sølvberget, 600 fulgte streamingen direkte og hittil har sendingen hatt 3650 visninger på Sølvbergets YouTube kanal. Dette er nyttige erfaringer når det gjelder videreutvikling av tilbudene i årene framover.

Sølvberget abonnerer på kunnskapsdatabaser til bruk for brukerne på biblioteket og hjemmefra via «Min side» og lånekortet. Åtte abonnementsdatabaser er nå tilgjengelige for lånerne hjemmefra, tre av disse ble tilgjengelige i 2015: Rocksbackpages, Naxos og Lesekroken.  Bruken av ordbokdatabasene iFinger og Ordnett økte, og hadde til sammen 26 000 oppslag. Bruken av PressReader hadde stor vekst i 2015, delvis på grunn av egen skjerm i 1. etasje.

SMS-litteratur ble integrert i Sølvbergets utlånstilbud i 2015 som et pilotprosjekt. Biblioteket kjøper inn SMS-litteratur som er spesialskrevet for mobilformatet og dette sendes til lånerens telefon som tekstmeldinger. Tilbudet startet i november 2015 og lisensavtalen gjelder foreløpig for ett år. Tilbudet omfatter 13 SMS-noveller som til nå er brukt 297 ganger.

I løpet av 2015 hadde Sølvbergets brukere i større grad brukt mulighetene for kjøp av billetter på nett. Det var stor økning i forhåndssalget ved arrangementer både i forbindelse med Kapittel og ved andre arrangementer. Denne veksten har fortsatt inn i 2016. Å bruke ressurser på digitale flater gir økt oppmerksomhet, økt salg, større synlighet og mer intern stolthet. Arbeidet på digitale flater var også en stor del av årsaken til at Sølvberget ble nominert til Årets markedsfører i 2015.

5. Arbeidsprosessene

Resultatmål:

  • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
  • Opprettholde Sølvbergets gode omdømme
  • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne når det gjelder å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap og tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn, og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Siden høsten 2014 har Nye Sølvberget handlet om 2. – 4. etasje. De tre største underprosjektene her har vært nytt galleri, nytt felleskontor for ansatte og utarbeidelse av planer for publikumsområdene.

September 2015 gjenåpnet Sølvberget galleri med utstillingen «Smellscapes» av Sissel Tolaas. Dette er en internasjonalt kjent kunstner som svarer godt til galleriets programprofil der det bl.a. heter: «Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere».

Det er gjennom hele året arbeidet med utforming og innhold for publikumsområdene. Det er utført et grundig og omfattende kartleggingsarbeid for å definere hvilke behov Sølvberget som et moderne folkebibliotek har i dag, og hva som er forventet utvikling. Et bærende prinsipp for planene er å synliggjøre Sølvbergets hovedpilarer; opplevelse, kunnskap og møteplass. Slik 1.etasje representerer Møteplass skal 2. etasje bygges omkring Opplevelse og i 3.-4. etasje er det Kunnskap som preger utforming og innhold. Arbeidet blir ferdig tidlig i 2016, slik at detaljplanlegging og gjennomføring kan starte.

De nye arealplanene for publikumsområdene forutsetter felleskontor for alle ansatte i lokalene til dagens barne- og ungdomsbibliotek. Det ble utarbeidet planløsning for dette i samarbeid med rådgivende arkitekt. Etableringen av nytt felleskontor utløser flere krav om teknisk oppgradering av bygget og da blant annet ventilasjonsanlegget. Dette er et omfattende arbeid og forventes utført høsten 2016.

Sølvberget har siden november 2011 hatt forvaltningsansvaret for Kulturbanken. I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at bygningen skulle selges. Som en konsekvens av dette ble avtalen med Sølvberget sagt opp, og forvaltningsansvaret tilbakeført til Stavanger kommune fra 1. oktober 2015.

En annen konsekvens av vedtaket var at tidligere beslutninger om å innplassere Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken, ble gjort om. I stedet vedtok formannskapet at Sølvberget er og skal videreutvikles som Stavangers litteraturhus, og at et Kiellandsenter innplasseres i forbindelse med utvikling av Sølvbergets 2. – 4. etasje.

6. 2016 – En by og dens forfattere

I 2015 ble 100-årsjubileet for forfatteren Alfred Hauge åpnet på Sølvberget. I 2016 markeres 150-årsjubileet for Sigbjørn Obstfelders fødsel, og hovedansvar for gjennomføring er lagt til Sølvberget. Samtidig med dette skal innholdet i et Kiellandsenter på Sølvberget utformes. Erfaringene fra Obstfelder 150 år sammen med tidligere prosjekterfaringer og utredningsarbeid gir et godt grunnlag for dette arbeidet.

I løpet av 2016 starter også ombygging av Sølvbergets 2. – 4. etasje. Det er et viktig og utfordrende arbeid å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og slik skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over en arbeidsplass, som tør å gå foran, er nyskapende og som har en profil rettet mot internasjonale forhold og ytringsfrihet. Det høye aktivitetsnivået på Sølvberget forutsetter at ansatte strekker seg langt og gjør en stor innsats. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene som kommer.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2015. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue. Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2015. Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Skjermbilde 2016-03-16 kl. 11.09.28

 

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.2.1 Årsberetning 8.2.1 Årsberetning