Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for mellomstort foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli  avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon:20152014
Salgsinntekter74 274 56172 827 854
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 360 5991 538 492
75 635 16074 366 346
Annen driftsinntekt156 777951 853
Utleie av parkeringsplasser6 173 8215 715 446
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)36 25860 262
Rogaland Parkering AS1 012 000925 100
7 378 8567 652 661
Kjøp av varer og tjenester22 809 96821 100 237
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen178 250220 714
Kjøp fra Kommunale Foretak2 660 4752 883 084
Revisjonshonorar103 886145 346
Regnskapshonorar431 784357 155
Overføring til kommunen (momskompensasjon)567 681498 739
Rogaland Parkering AS (leie av park.plass fra andre - utlegg)952 000608 836
27 704 04525 814 112
Tabell 8.3 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelse m.v

Ansatte, godtgjørelse m.v20152014
Lønn14 580 34914 267 955
Arbeidsgiveravgift2 578 8642 152 584
Pensjonkostnader - Jfr. Note 83 416 479713 899
Andre ytelser717 542717 880
Sum lønnskostnader21 293 23517 852 319
Antall årsverk pr 31.12.34,736,4
Tabell 8.4 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 utbetalt kr 793 791 til daglig leder. Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056. Totalt er det utbetalt kr 169 002 i styrehonorar til selskapets styre. Det er for 2015 kostnadsført kr 103 886 i revisjonshonorar. Viderefakturert til Rogaland Parkering AS styrehonorar inklusiv arbeidsgiveravgit kr 60 000.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBilerByggAnlegg
under
oppførelse
Sum
Anskaffelseskost 01.0130 540 433958 382345 684 2030377 183 018
Årets tilgang1 921 972203 593002 125 564
Årets avgang4 264 4360004 264 436
Akkumulerte avskrivninger 31.1219 128 055591 85459 502 333079 222 242
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.129 069 914570 121286 181 8700298 421 906
Årets avskrivning4 906 39999 2148 545 40413 551 017
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 %2,5 %
Tabell 8.5 Note 3 a)
Last ned tabelldata (Excel)
Kjøp og salg av driftsmidler:20152014
Tilgang1 921 9722 603 055
Avgang4 264 436881 633
Tabell 8.6 Note 3 b)
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til nytt visningsutstyr og ny bil.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån jf. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP545 814
645 814
Tabell 8.7 Note 4
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 800 000. Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20152014
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 864 2681 857 550
Andre kundefordringer424 371854 349
Avsetning tap utestående fordringer-800 000-1 500 000
Fordring refusjon sykepenger99 068163 383
1 587 7071 375 282
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 831 9931 377 182
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS34 4690
1 866 4621 377 182
Tabell 8.8 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2015 bokført 667 055 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er nedjusert med kr 700 000 og er nå på kr 800 000.

Note 6 Bundne midler

Selskapet har pr. 31.12.2015 bundne skattetrekksmidler på kr 695 330 og bundne frikjøpfond er på kr 26 643 192. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015 utgjorde kr 695 330. Selskapets frie likviditet er pr. 31.12.2015 på kr 38 776 224.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2015 avgitt kr 6 500 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 99/15.

TekstInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Utbytte til Stavanger Kommune00-6 500 0000-6 500 000
Årets resultat0492 62517 027 767017 520 392
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 643 192100 022 56043 495 761178 953 915
Tabell 8.9 Note 7
Last ned tabelldata (Excel)

Deler av årets overskudd bør gå til nedbetaling av langsiktig gjeld.

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 549 378 til KLP. Selskapet har hatt kr 434 086 i utgifter til AFP. Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2015 kr 545 814.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 745 023
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse962 159
Avkastning på pensjonsmidler-809 352
Adm.kostnader/rentegarantipremie130 659
Netto pensjonskostnad3 028 489
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift678 167
3 706 656
Opptjente pensjonsforpliktelser36 429 170
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse36 429 170
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)26 507 688
Ikke resultatført estimatendring/-avvik-7 206 617
Pensjonsforpliktelser2 714 865
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser382 798
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 097 663
Økonomiske forutsetninger:31.12.201431.12.2015
Diskonteringsrente2,30 %2,70 %
Forventet lønnsvekst2,75 %2,50 %
Forventet G-regulering2,50 %2,25 %
Forventet pensjonsøkning1,73 %1,48 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,20 %3,30 %
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser1 571 404
Årets pensjonspremie2 135 252
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)3 706 656
Tabell 8.10 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 448 072 for 2015.

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.15.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har per 31.12.2015 gjeld på kr 175 070 623 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2014Bokført verdi 2015Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3282 862 6122 561 2848,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87637 324 21534 277 33911,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00073 320 00069 560 00018,5 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 368 0004 144 00018,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00068 016 00064 528 00018,5 år
Samlede lånegjeld185 890 827175 070 623
Tabell 8.11 Note 9
Last ned tabelldata (Excel)

Rentesatsen er flytende.Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20152014
Leverandørgjeld.
Private3 309 3174 000 835
Herav gjeld til nærstående parter529 041587 160
3 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk695 330627 127
Skyldig arbeidsgiveravgift436 435564 248
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin1 877 1041 993 681
3 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 693 8781 768 385
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger235 438249 342
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter private577 846595 905
Periodiserte kostnader/forsk.betalte inntekter nærstående parter82 1740
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)1 550 946728 906
4 174 5833 376 838
Tabell 8.12 Note 10
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.1.3 Noter 8.1.3 Noter