ResultatNoterR-2015B-2015R-2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt175 635 16073 820 00074 366 346
Frikjøp parkeringsplasser492 62502 218 125
Annen driftsinntekt17 378 8567 715 0007 652 661
Sum driftsinntekter83 506 64181 535 00084 237 132
Driftskostnader
Lønnskostnad2,821 293 23519 581 00017 852 319
Avskrivning på varige driftsmidler313 551 01713 785 00013 774 599
Tap på fordringer-32 945500 000996 268
Annen driftskostnad127 704 04529 688 00025 814 112
Sum driftskostnader62 515 35163 554 00058 437 297
Driftsresultat20 991 29017 981 00025 799 836
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinntekt2 241 5201 000 0002 201 803
Sum finansinntekter2 241 5201 000 0002 201 803
Finanskostnader
Rentekostnad5 710 9007 492 0006 669 690
Annen finanskostnad1 51706 719
Sum finanskostnader5 712 4187 492 0006 676 409
Sum netto finansposter-3 470 897-6 492 000-4 474 606
Årsresultat17 520 39211 489 00021 325 230
Avsatt til bundnet fond7492 6252 218 125
Overføringer disposisjonsfond717 027 76719 107 105
Tilleggsutbytte/engangsutbytte7-6 500 000-4 000 000
Fra annen egenkapital76 500 0004 000 000
Sum disponert17 520 39221 325 230
Tabell 8.1 Resultat
Last ned tabelldata (Excel)
BalanseNoter31.12.201531.12.2014
EIENDELER
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3286 181 870294 727 274
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring301 176 487
Maskiner og inventar39 069 91710 877 856
Biler3570 121465 742
Sum varige driftsmidler298 421 907309 847 359
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4,8545 814482 014
Sum finansielle anleggsmidler645 814582 014
Sum anleggsmidler299 067 721310 429 373
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 587 7071 375 282
Andre fordringer51 866 4621 377 182
Sum fordringer3 454 1682 752 464
Bankinnskudd og kontanter665 622 12153 097 092
Sum bankinnskudd og kontanter65 622 12153 097 092
Sum omløpsmidler69 076 29055 849 557
SUM EIENDELER368 144 010366 278 930
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6,726 643 19226 150 567
Annen egenkapital7143 518 322132 990 554
Sum annen egenkapital170 161 513159 141 121
Sum egenkapital178 953 915167 933 522
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 097 6631 304 691
Sum avsetning for forpliktelser3 097 6631 304 691
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9175 070 623185 890 827
Sum annen langsiktig gjeld175 070 623185 890 827
Sum langsiktig gjeld178 168 286187 195 518
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld103 838 3584 587 995
Skyldige offentlige avgifter103 008 8693 185 056
Annen kortsiktig gjeld104 174 5833 376 838
Sum kortsiktig gjeld11 021 81011 149 889
Sum gjeld189 190 096198 345 408
SUM EGENKAPITAL OG GJELD368 144 010366 278 930
Tabell 8.2 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 14.26.08

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

8.1.2 Årsregnskap 8.1.2 Årsregnskap