Henteordninger

I 2015 hadde Stavanger kommune henteordninger for både grovavfall (store gjenstander), hageavfall, farlig avfall og tøy. I tillegg har mer enn 100 større borettslag og sameier tilsvarende prøveordning for glass. Disse henteordningene innebærer bestilling på nettsiden hentavfall.no, med påfølgende henting hjemme hos abonnenten.

Nedgravde avfallscontainere

Antall nedgravde avfallscontainere har økt de siste årene. Rundt 25 prosent av byens innbyggere benytter nå denne renovasjonsløsningen.

Forurenset grunn

Fagenhet renovasjon er myndighet i forbindelse med behandling av saker med forurenset grunn. De fleste sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av områder for utbygging. I 2015 ble fire saker behandlet, mot 12 året før, og nedgangen skyldes mindre aktivitet i byggebransjen.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg

Ved årsskiftet 2017-2018 vil etter planen IVARs sorteringsanlegg (Forus) og biogassanlegg (Grødaland) stå klare. Disse anleggene innebærer en del mindre endringer kommunens kildesorteringsordninger. Forberedelsene til å gjennomføre endringene er i gang i samarbeid med IVAR IKS, Renovasjonen IKS og de øvrige IVAR-kommunene.

IVARs ressurs- og avfallsplan 2016-2022

Renovasjonsenheten har bidratt i arbeidet med IVARs nye ressurs og avfallsplan. Planen er behandlet og godkjent i IVARs styre, og Stavanger kommune vil behandle planen politisk på nyåret 2016.

God regularitet

Regulariteten med hensyn til tømming av avfallsbeholdere er god, og håndteringen av avvik på kommunens meldingssystem VOF (Varsle om feil) er foretatt raskt og systematisk.

Andel resirkulert avfall

I 2015 ble 62,6 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til materialgjenvinning. Dette er omtrent på samme nivå som året før. Resten gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre norske byer.

Søndagsåpne garasjer

Søndagsåpne garasjer ble arrangert for tredje året på rad, også denne gangen sammen med Sola kommune og Sandnes kommune. Arrangementet gikk av stabelen 19. april, med 232 garasjeutsalg.

Økonomi

Renovasjonen for private husholdninger finansieres av gebyrinntekter. Det var i 2015 budsjettert med bruk av nærmere kr 3 mill. fra selvkostfondet for renovasjon, men på grunn av et godt resultat for Renovasjonen IKS sitt selvkostområde, medfører dette i stedet at det selvkostfondet tilføres vel kr 1,4 mill. Hvert år anslår Renovasjonen IKS forventede årlige kostnader. Disse kostnadene fordeles på 12 mnd, og betales av Miljø og renovasjon hver mnd. Renovasjonen IKS har i 2015 gjort flere kostnadsbesparende tiltak, som har gitt enda bedre effekter enn først antatt. Deler av det gode resultatet skyldes utsatte investeringer i kjøretøy, noe skyldes et effektivt vedlikeholdsprogram på kjørtetøy som gir utslag i færre dyre reparasjoner, og resten er effekten knyttet til optimalisering av kjørerutene.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

7.8 Renovasjon 7.8 Renovasjon