Avdelingen har også i 2015 hatt stor oppmerksomhet på å sikre:

  • lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver. I 2015 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på oppmålingssaker 35 dager.
  • et best mulig fakturagrunnlaget for eiendomsskatt. I 2015 var det 12 klagesaker (på 41.000 utsendte regninger), hvorav ingen omhandlet feil i fakturagrunnlaget.
  • oppdatert kart og matrikkel til enhver tid. Alle nye bygninger ble kartlagt i 2015 og sammenlignet med informasjonen som ligger registrert i matrikkelen. Arbeidet fortsetter inn i 2016.

Kart og analyse

Geodataavdelingen har bidratt med plan- og utredningsgrunnlag til en rekke oppgaver i form av forskjellige digitale temakart.

Veinett

Geodataavdelingen har fått rettigheter til å jobbe direkte mot Norsk veg databank (NVDB) for å holde en mest mulig oppdatert veigeometri. Dette er med på å sikre at både utrykningskjøretøy og andre finner fram på en enkel måte.

Gatenavnskilt med undertekst

Gatenavnutvalget har vedtatt at alle gatenavn som er oppkalt etter personer skal ha undertekster som sier noe om hvem denne personen var. Kommunen startet arbeidet med å bytte ut gatenavnskilt i sentrum. Planen var å bytte ut ca. 360 skilt over en 5-års periode. På grunn av kommunens økonomi ble prosjektet stoppet før sommeren 2015. På dette tidspunktet var man ferdig med å bytte ut skiltene i sentrum.

Kartlegging/ajourhold

Det digitale grunnkartet ble ajourført for hele kommunen. Samtidig fikk kommunen også nye fotografier som ble sydd sammen til et kart (ortofoto) som gjengir situasjonen på fotograferingsdato. I tillegg leverte kommunen dataene mot betaling til Norge Digitalt slik at de ble tilgjengelige for offentlige brukere over hele landet.

Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Kultur og byutvikling fikk i handlings- og økonomiplan 2015-2018 en reduksjon i rammen på kr 2,7 mill., herav kr 2,1 mill. på planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. For å redusere kostnader har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til ledige stillinger.

I kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på kr 153,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,2 %. Mindreforbruket skyldes blant annet at tilskuddspostene til produksjonsfellesskap og voksenopplæring ikke ble fullt ut disponert, samt at to kulturstipend ikke er utbetalt som følge av få/ikke gode nok søknader.

Planavdelingene (Byplan, kommuneplan, transportplan), geodata, samt stab viser er mindreforbruk kr 1,0 mill. av en budsjettramme på kr 46,7 mill. Dette gir en forbruksprosent på 97,8 prosent. Mindreforbruket skyldes stram økonomisk prioritering, samt vakante stillinger.

Byggesak drives etter selvkostprinsipper. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2015 viser et merforbruk på kr 5,7 mill. Kr 2,3 mill. dekkes inn ved bruk av selvkostfondet som etter dette er brukt opp. Gjenstående merforbruk på kr 3,4 mill. dekkes midlertidig i bykassen. Hovedårsaken til merforbruket er en nedgang i antall byggesaker på 20 prosent som har gitt lavere inntekter enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.7 Geodata 6.7 Geodata