Det var totalt 2 088 byggesaker i 2015. Dette er omtrent 20 % mindre enn fjoråret. Variasjonen i antall saker, og dermed svingninger i inntektene, viser avdelingens sårbarhet for både markedssituasjonen og endring av lovverket. Samtidig er det hyppige endringer av lover og forskrifter, slik at det er nødvendig med kontinuerlig oppgradering av kompetanse og deltakelse i lokale og nasjonale fagnettverk.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 26 dager. Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt angitt i loven er målet en behandlingstid på 4 uker.

Prosjekt ikke-godkjente leiligheter er avsluttet. Det er levert en egen prosjektrapport, behandlet av kommunalstyret for byutvikling på møte 01.oktober.2015, sak 280/15.

Det er registrert 376 tilsyn. Dette er under målsetting på 20 %, men godt over statens anbefaling om tilsyn i 10 % av sakene. Tilsynene har hatt spesiell oppmerksomhet på universell utforming, energi og brann- og konstruksjonssikkerhet.

En uforutsett oppgave var arbeidet med mottak av flyktninger høsten 2015.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.6 Byggesak 6.6 Byggesak