Trafikktallene har hatt en utflating og nedgang på utvalgte veistrekninger. Dette kan skyldes den økonomiske situasjonen i regionen det siste året.

Bypakke Nord- Jæren

Stortingsbehandlingen av Bypakke Nord-Jæren er forsinket og forventet behandling er høsten 2016.

Kollektivplanlegging

For strekningen fra Sundekrossen til Kvernevik nord ble det i 2015 besluttet midtstilt kollektivfelt i bussveitraseen. Pågående reguleringsplaner for bussveien og oppgradering av sykkeltilbudet langs riksvei 509 er deretter satt på vent i påvente av avklaringer om det skal bygges sidestilt,- parallellført- eller midtstilt kollektivfelt.

Planprogram for reguleringsplan for bussveien gjennom Jåttåvågen er utarbeidet og sendt på høring.

Regionen har fått midler fra den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene for 2015. Midlene er blant annet brukt til å øke rutefrekvens, informasjonstiltak og etablering av forkjørsregulerte kollektivtraseer i Stavanger.

Sykkelplanlegging

Planen for sykkelstamveien fra Schancheholen til Sørmarka er klargjort for sluttbehandling. Planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning for hovedtrase for sykkel mellom Litle Stokkavatn og Tasta er klargjort for fastsetting.

Overordnet veinett i regionen

Det er gjennomført et forprosjekt for reguleringsplan 2551 E39 Smiene–Harestad, hvor det anbefales å lage reguleringsplan basert på et forbedret alternativ 5. Alternativet svarer på kommunens vedtatte krav og føringer, bl.a. om kulvertløsningen forbi Tasta skole.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.5 Transportplan 6.5 Transportplan