Planer for boligbygging både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen har blitt prioritert. Planer for å sikre offentlig og privat tjenesteyting, tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice er også en del av å tilrettelegge for økt boligutbygging. Det er arbeidet med å oppdatere eldre planer, og utarbeidet nye planer for områder som trenger nye utviklingsrammer. Det er lagt vekt på å sikre kvalitet i uterom, miljømessig og estetisk kvalitet i stadig tettere bebyggelse og omgivelser.

Det har blitt illustrert prinsipper og utarbeidet mulighetsstudier i tilknytning til planarbeid for blant annet områdeprogram for Hillevåg. Det er gjort mulighetsstudier for Mariero, Paradis, Storhaug Øst, nytt tinghus, Nytorget, Forus Øst, universitetsområdet og områdene langs Lagårdsveien. Avdelingen har også arbeidet med utredninger av lokaliseringsalternativer for større private og offentlige bygg.

Byplanavdelingen har medvirket i flere større plansaker innenfor Kultur og byutvikling; kommunedelplan Stavanger sentrum, rullering av kommuneplanen, større veiprosjekt, lokaliseringsutredninger og kollektivutredninger.

Områderegulering

Arbeidet med områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder har vært prioritert, samt planer for utvikling av sentrum og studentboliger.

Eksempler på områdereguleringer:

 • Madla-Revheim (utlagt til offentlig ettersyn)
 • Dusavik 1 og 2 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)
 • Forus Øst (ferdig). Detaljregulering er startet.
 • Områderegulering for universitetsområdet plan 2510 (planprogram fastsatt, planarbeid pågår)
 • Nytorget – tinghus (utarbeider program for arkitektkonkurransen. KVU for nytt tinghus pågår)
 • Mariero (ikke startet, men planprinsipper langs fv. 44 er utarbeidet)

Planarbeid med områderegulering går over flere år.

Oppdatering av planer

Arbeidet med oppdatering av eldre planer er viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, og vurdering av områder til vern. En rekke planer mangler utnyttelsesgrad og er av den grunn ugyldige – flere av disse er blitt satt på årsplanen i løpet av året.

Eksempler på oppdateringsplaner:

 • Vestre Platå (pågår)
 • Misjonsmarka (pågår)
 • Nådlandsberget (ferdig)
 • Deler av Hinna (ferdig)
 • Bruvikveien (ferdig)
 • Solåsveien/Auglendsdalen (ferdig)

Det er også jobbet videre med opprydding i saker som omhandler kirke/gravlunder.

Private planer

Flere planer har vært til politisk førstegangs- eller sluttbehandling i 2015. Det gjelder blant annet planer for bolig- og næringsbygg i Hillevåg, Storhaug Øst, Mariero, Kvernevik, Kalhammeren, Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg kommer det flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig og forretning.

Kommunedelplanen for Hillevåg og Paradis forutsetter byomforming til bolig- og næringsformål, med hovedvekt på næring. Pågående planer i området dreier i større grad mot bolig. Revidering av rekkefølgekrav til kommunedelplan Hillevåg og Paradis ble innarbeidet i kommuneplanen. Områdeprogrammet for Hillevåg har vært nyttig i dialogen med private utbyggere, blant annet for å vurdere boligers krav til grønnstruktur, lekeplasser og trygge skoleveier, og for å oppnå ønskede bokvaliteter i området.

Andre oppgaver

Byplanavdelingen har vært involvert i en rekke arkitektkonkurranser både i offentlig og privat regi. Tildeling av byggeskikkprisen for 2015 er gjennomført, men et påbegynt arbeid med å definere en arkitekturpolitikk for Stavanger er foreløpig lagt i bero.

Det er i løpet av året tatt ut 35 startpakker, dvs. grunnlag for private planer. 53 private og 27 offentlige planer har vært til behandling. Bystyret har ferdigbehandlet 32 planer. Avdelingen har behandlet 135 delesaker og gitt uttalelse til 90 seksjoneringssaker.

Ved årsskiftet 2015/2016 er det mange private planer til behandling. Det er lagt stor vekt på å overholde lovkrav for saksbehandlingstid. Kvalitetsstyringssystemet og startpakken er oppdatert kontinuerlig gjennom året.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.4 Byplan 6.4 Byplan