Arbeidet med rullering av kommuneplan 2014-2029 ble sluttført i 2015. Bystyret kunne egengodkjenne ny kommuneplan 15. juni 2015, etter at innsigelser fra statlige og regionale myndigheter var løst lokalt.

Høringen av foreløpig forslag til ny Kommunedelplan for sentrum ble avsluttet i mars 2015. Det er jobbet med å bearbeide høringsmerknader, videreutvikle og detaljere planforslaget og klargjøre for ny høring av bearbeidet forslag. Det er også igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Stavanger sentrum og Urban Sjøfront som skal utvikle virkemidler for å styrke sentrum. Prosjektet følges med interesse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

Kommunen deltar aktivt i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus. I 2015 er prosjektorganisasjonen kommet på plass, og et planprogram er utarbeidet for oppgaven.

Kommunen har også engasjert seg i arbeidet med vurdering av alternative lokaliseringer for nytt universitetssykehus. I samarbeid med Helse Stavanger ble det laget en egen vurdering av konsekvenser for byutvikling av de to lokaliseringsalternativene i Stavanger. Denne ble spilt inn til utredningsarbeidet, og ble også vektlagt ved kommunens høringsuttalelse til helseforetakets konseptrapport.

Det er utarbeidet reviderte befolkningsframskrivinger for perioden 2015-2029. Etter vedtak i formannskapet 10/12 (sak 265/15) ble det utarbeidet framskrivinger basert på tre fremtidige scenarioer: negativ, middels og høy vekst.

Det er inngått samarbeid med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg om befolkningsframskrivinger som innebærer at nabokommunene kjøper kompetanse fra Stavanger til sitt framskrivningsarbeid.

Avdelingen har bidratt i regionalt plan- og utredningsarbeid; Strategi for næringsareal og Regionalplan for massehåndtering.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.3 Kommuneplan 6.3 Kommuneplan