Prioriterte oppgaver i planperioden

Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler med stat og fylkeskommune.

Realisering av Bjergstedvisjonen, Tou-visjonen – Nye Tou, en attraktiv by for kunstnere, og universitets- og studentbyen har vært prioriterte hovedinnsatsområder i det overordnede styringsdokumentet Kulturbyen Stavanger 2010-2017 – kommunedelplan for kunst og kultur. Videre er atelierhus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk, prøvelokale for dansekunst, ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunst og nytt lokale til Norsk grafisk museum (MUST) de fem prioriterte prosjektene i Kulturarenaplan 2013-2025.

Bjergstedvisjonen

Stavanger konserthus er nå fullt operativt med tre store saler; Valen, Zetlitz og Kuppelhallen.

Samarbeidsutvalgets talentutviklingsrapport er lagt fram, og presentert for kulturlivet i byen. Den vil bl.a. bli fulgt opp i det kommende kulturplanarbeidet.

Tou-visjonen – Nye Tou

Første del av atelierhuset, med 20 atelier, ble offisielt åpnet av ordfører 5. februar 2015. Arbeidet med prosjektering av resten av atelierhuset ble påbegynt, og fortsetter i 2016. Norsk kulturråd bevilget kr 3 mill. til prosjektet etter søknad fra Stavanger kommune.

Oppfølging av kulturarenaplanen – produksjonsløftet

Det er arbeidet videre med realisering av Nye Tou som er ett av fem prioriterte kulturbygg i kulturarenaplanen.

Prøvelokale for dans er et av de andre prioriterte prosjektene, og vil etter planen bli realisert som del av resten av atelierhuset.

MUST – Museum Stavanger arbeider for å realisere nytt bygg til Norsk grafisk museum, som er et tredje prioritert kulturarenaprosjekt. Stavanger kommune har bidratt i arbeidet med avklaringer om eiendoms- og reguleringsmessige forhold, og innhold.

Universitets- og studentbyen

Studenttrivsel er et av innsatsområdene Universitetsmeldingen. Kommunalstyret for kultur og idrett bevilget et ekstraordinært tilskudd til et spleiselag for oppussing av storsalen på Folken i juni (sak 51/15).

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

6.2 Kultur 6.2 Kultur