Fritid i bydelene

Det har vært arbeidet for at bydelshusene skal være attraktive og tilgjengelige møtesteder.

Det er blitt arrangert bydelsdager med ulike aktiviteter for barn og unge og rusfrie helgetilbud for ungdommer i bydelene. Tverrfaglig samarbeid har vært prioritert.

Fritidsklubbene har presentert sine tilbud for elevene på ungdomsskolene. Rock Comp har hatt samarbeid med skolene om tilrettelagt musikkundervisning. Fritidsklubbene har i flere bydeler arrangert ferietilbud for ungdom i samarbeid med Uteseksjonen.

Bakgården, som har et økende antall brukere, har to kvelder i uka gitt fritidstilbud til ungdom med psykiske vansker i nye lokaler på Kyviksmarka. I tillegg har Bakgården arrangert turer. Både ungdommene og deres pårørende har evaluert tilbudet positivt.

Fiks Ferigge Ferie (FFF) har tilbudt barn i Stavanger kommune gode sommeropplevelser uavhengig av familiebakgrunn og livssituasjon. FFF ga tilbud om ferieklubbuker gjennom hele sommeren samt leiruker på Vier og sommerskole på Lundsvågen. 80 barn fikk friplass, hovedsakelig i ferieklubb. Friplassene ble finansiert av statlige tilskuddsmidler mot barnefattigdom.

Metropolis- ungdomskulturhus i sentrum

Metropolis hadde i 2015 over 300 små og store arrangementer i samarbeid med ungdom: Ungdommens kulturmønstring, Musikkfest, Sommer i parken og Undergrunnfestivalen og faste ukentlige aktiviteter som ulike spillklubber, turneringer, bruk av dansestudio og øvingslokaler, musikkstudio og politiske møter.

Kafeen på Metropolis ble i 2014 rustet opp med ulike spilltilbud som biljard og airhockey. Dette førte til en stor økning i drop-in besøk, men medførte også en del uheldig oppførsel og konflikter med andre brukere av huset. Biljard og airhockey ble tatt bort på høsten 2015 og problemene rundt dette forsvant fort.

Småjobbsentralen, som driver formidling av strøjobber for ungdommer i skolens sommerferie, kunne ved hjelp av en pengegave utvide med en uke.

Prosjektet Kult – kulturaktiviteter i sentrum, finansiert av statlig fattigdomsmidler, gjennomførte ulike aktiviteter, workshops og deltakelse på ulike kulturarenaer.

Etter at prosjektperioden for HÆ – Ung info informasjon og veiledning for ungdom i alderen 15-25 var over, ble tiltaket opprettholdt i redusert omfang innenfor gjeldende budsjettramme.

Helsestasjon for ungdom og Helsetjenesten for de videregående skoler

Konsultasjonene ved Helsestasjon for ungdom og Helsetjenesten for de videregående skolene økte fra 5489 i 2014 til 5701 i 2015. Helseopplysning om ungdomshelse og andre helsespørsmål, og tverrfaglig samarbeid i skolene med mestringsperspektivet som bærende prinsipp har vært en viktig del av arbeidet i 2015.

Alle 10.-klassingene har vært på informasjonsmøte på Metropolis og fått informasjon om Helsestasjon ungdom og andre tilbud på Nytorget 1. Helsestasjonen har gitt helseopplysning i grupper hvor blant annet EMBO barneverninstitusjon for enslige mindreårige har deltatt systematisk.

Vakttelefonen har blitt bedre kjent. Antall henvendelser har økt fra 328 i 2014 til 536 i 2015. De fleste som ringer er ungdommer som spør om seksuell helse. Også ungdom med spørsmål om psykisk helse bruker vakttelefonen. Mange får timeavtale på helsestasjonen og en del blir henvist til andre. De andre som har benyttet vakttelefonen er ulike hjelpeinstanser, ansatte på videregående skoler som eksempelvis klassekontakt og rådgiver samt noen foreldre. Det er fortsatt utfordringer knyttet til å ha et likeverdig tilbud til elevene i de videregående skolene.

Uteseksjonen

Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid på alle ungdomskolene og Johannes læringssenter i Stavanger og gitt informasjon om tilbudet i alle ungdomsskoleklassene. I tillegg har Uteseksjonen startet med oppsøkende arbeid ved Godalen og Bergeland videregående skole. Uteseksjonen har også informert om tjenestetilbud og tatt opp temaer som rusbruk og nettvett på skolenes foreldremøter. Uteseksjonen har i samarbeid med SLT-koordinator, PPT, skolehelsetjenesten og FAU satt i gang prosjektet 4-10. Formålet er at alle foreldre fra 7. til 10. klasse skal få kort informasjon om kommunens tjenestetilbud på foreldremøtene tidlig på året.

Uteseksjonen har gjennomført fem ulike prosjekter for å skape gode oppvekstmiljøer for ungdom, med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektene har hatt ekstra oppmerksomhet på minoriteter og barn i familier med økonomiske utfordringer. Tre av prosjektene har i samarbeid med fritidsklubbene og skolen bidratt i arbeidet med rekruttering. Uteseksjonen har i løpet av 2015 videreutviklet det metodiske arbeidet med hasjavvenningstiltak.

Med bakgrunn i resultater etter å ha kartlagt rusmiljøer i sentrum etablerte Uteseksjonen og miljøarbeider på Sølvberget et nytt møtested på Sølvberget for ungdommer som oppholdt seg i disse miljøene.

Uteseksjonen har i 2015 drevet støtte- og veiledningsgruppe for minoritetsmødre med tenåringssønner. Dette arbeidet videreføres i 2016.

UNGBO

For UNGBO har det vært et år med god flyt i gjennomstrømningen av saker med blant annet bedre rutiner og prosedyrer for inn- og utskriving av ungdommer.

Inntak av enslige mindreårige flyktninger har vært prioritert. UNGBOs oppfølgingsmodell er godt tilpasset de utfordringer denne gruppen har.

K46

K46 har også i 2015 hatt jevn pågang av nye unge og pårørende.

I 2015 har K46 hatt en statlig finansiert prosjektstilling som har arbeidet med tidlig innsats overfor 16-åringer og veiledning om anabole steroider. Prosjektet har tilført ny kunnskap i arbeidet omkring tidlig intervensjon på rusområdet. Det er opprettet kunnskapsnettverk i tilknytning til anabole androgene steroider og etablert et samarbeid med både Oslo Universitetssykehus og behandlingsinstitusjon i regionen om et felles oppfølgingsprosjekt. Samarbeidsrutinene mellom K46 og Avdeling Unge Voksne ble revidert i 2015. K46 samarbeider med KORFOR (Regionalt kompetansesenter innen rusmiddelforskning) om rekruttering av informanter til forskningsprosjekter og kunnskapsformidling til ansatte på K46 om aktuelle fagområder. I tillegg deltok K46 som representant fra Stavanger kommune i pilotprosjekt ved Veksthuset Rogaland om Behandlingsforberedende tiltak. Pilotprosjektet fortsetter i 2016.

Døgntilbudet i 2.etg har hatt godt belegg hele 2015. Døgntilbudet er blitt godt kjent blant målgruppe og samarbeidspartnere. Døgntilbudet var også åpent sommeren 2015.

Frivilligsentralene

Sentralene har samarbeidet tett med bydelsutvalgene om oppgaver som ryddeaksjoner, TV-aksjonen, bydelsavis m.m. Første driftsår på Byhaugkafén har gitt økt tilstrømming av nye frivillige. Et vidt spekter av aktiviteter har blitt startet opp, deriblant søndagskafé som driftes av frivillige, lag og organisasjoner.

Sentralene samarbeidet med enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, næringsliv og andre aktører i lokalmiljøet.

I samarbeid med fysioterapitjenesten og frivilligkoordinatoren i Stavanger kommune var 2015 et godt år for samarbeidsprosjektet Sterk og stødig. Frivillige instruktører ledet hver uke treningsgrupper i styrke og balanse (65+) i Storhaughallen, Hetlandshallen, Timoteiveien, Vassøyståvå og Øyahuset.

Sentralene har vært involvert i innsamling av klær til flyktninger fra Syria, språkgrupper og kontaktformidling mellom frivillige, organisasjoner, institusjoner og nye flyktninger.

Frivilligsentralene i Stavanger har deltatt sammen med andre frivilligsentraler i Rogaland om å utdanne hundeekvipasjer for besøk på syke- og aldershjem.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 70,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,3. Kr 1,7 mill. av mindreforbruket skyldes at UNGBO har merinntekter. UNGBO har tatt inn flere ungdommer enn forutsatt i 2015 samtidig som de har effektivisert driften ved ikke å øke bemanningen tilsvarende. Barnevernet betaler til UNGBO for hver plass som tas i bruk og dette har da gitt merinntekter. Det resterende mindreforbruket skyldes generell forsiktighet.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.9 Ungdom og fritid 5.9 Ungdom og fritid