Tidlig innsats

I alt har 1 460 gravide fått tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor. Dette utgjør 83 % av antall fødte og er en økning fra året før. Fortsatt er det gravide som ikke får tilbud fra jordmortjenesten på grunn av manglende kapasitet. 1 2015 utgjorde det 20 gravide. I henhold til nye faglige retningslinjer for barselomsorg var det planlagt et prøveprosjekt med hjembesøk av jordmor dagen etter utreise fra barselavdelingen. Dette er ikke gjennomført da forutsetningen for prosjektet var styrking med statlige midler.

Det er registrert 1763 nyfødte som er på nivå med 2014. Dekningsgrad for hjembesøk av helsesøster er 80 %. Det er en økning fra tidligere år selv om målet på 85 % ikke nås. Ved sykefravær, vakanser i stillingene og i sommermånedene er det utfordrende å tilby hjembesøk til alle. Tilbudet om «barsel» konsultasjoner uten timeavtale blir brukt av stadig flere. Det er gjennomført 154 barselgrupper med 1395 deltakere. Standard helsestasjonstilbudet omfatter som tidligere år 11 av til sammen 14 anbefalte konsultasjoner.

I 2015 ble tilbudet til gravide med rusrelaterte problemer forsterket med en 50 % stilling som følger opp foreldre med veiledning i hjemmet. 15 familier har tatt i mot tilbudet og hver familie har fått 5-7 samtaler. Ved senere behov tar disse familiene raskt ny kontakt. Tiltaket er organisert under familiesenteret og finansieres av statlige midler.

I 2015 ble psykologtjenesten inkludert som en del av Familiesenteret. Dette ble gjort for å sikre et helhetlig tilbud og best mulig utnyttelse av ressursene. Tilbudet skal fortsatt være lavterskel uten henvisning. Samlet har de mottatt og gitt tilbud til 815 barn, noe som er en økning på 116 fra 2014. I tillegg til enkeltkonsultasjoner tilbyr de ulike foreldrekurs, veiledning av helsesøstre/jordmødre og avklaringssamtaler ved den enkelte helsestasjon.

Gruppetilbud som er gjennomført:

  • De utrolige årene, 1 kurs med 11 deltakere og 15 samlinger,
  • Senk stresset i familien: 1 kurs med 9 deltakere og 8 samlinger,
  • ICDP foreldreveiledning til familier fra andre kulturer: 2 kurs med 18 deltakere og 12 samlinger per kurs.
  • Barn som pårørende tilbys i samarbeid med barneverntjenesten og det er gjennomført 2 kurs med til sammen 13 deltakere og 9 samlinger per kurs.
  • Sorggruppe for barn gjennomført 1 gruppe med 8 deltakere.
  • Nettverksgruppe for foreldre med for tidlig fødte barn 1 gruppe med 6 par
  • Fødselsforberedende kurs til kvinner som ikke snakker norsk, 12 grupper med tilsammen 187 deltakere og 3 samlinger per kurs.
  • Barselgrupper for kvinner som ikke snakker norsk, 8 grupper med til sammen 122 deltakere og 5 samlinger per gruppe.
  • Fortsatt foreldre tilbys i samarbeid med Familievernkontoret. I 2015 er det gjennomført 1 kurs med 8 deltakere.

Kosthold og ernæring

Arbeidet med kvalitetssikring og metodeutvikling av kostholdsveiledningen er gjennomført som planlagt. Erfaringene med nettbrett og SOMAH-appen (Samtaler om Mat på Helsestasjonen) har vært positive og videreutvikles. I tillegg har nettbrett vist seg som et nyttig hjelpemiddel også i andre veiledningssituasjoner. Anskaffelsen og implementeringen av SOMAH-appen er finansiert av Stavanger kommune sine innovasjonsmidler.

Skolehelsetjenesten

Tilstedeværelse av helsesøster på den enkelte skole har variert fra 1 til 4 dager i uken. Forskjellene er størst i barneskolene. På skoler der helsesøster er tilstede en dag i uken er det kun tid til å gjennomføre oppgaver som vaksinasjon, vekt og høydemåling og noen enkeltsamtaler med elever og foreldre. Skoler som har fått økte helsesøster-ressurser tilbyr individuell oppfølging, undervisning og gruppetilbud som for eksempel psykologisk førstehjelp, stressmestring, grupper for barn med to adresser og jente/guttegrupper ved behov. Økt tilstedeværelse har avdekket et stort behov for oppfølging av enkeltelever og familier.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en budsjettramme på kr 66 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,1. Årsaken til mindreforbruket er vakante stillinger.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 5.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten