PPT har i 2015 hatt et utfordrende arbeid med å tilpasse virksomheten til reduserte økonomiske rammer, som samlet oppsummerer seg til 1,55 mill. Det har vært nødvendig å redusere stillingsvolumet, samtidig som PP-tjenesten har fått utvidete oppgaver på flere felt.

Det er innført strengere krav til saksbehandlingstid og innhold i sakkyndige vurderinger på barnehageområdet. PPT har samarbeidet tett med ressurssenteret og barnehagesjefen for å møte de nye kravene.

Arbeidet med utredning av voksne med rett til grunnskoleopplæring har blitt prioritert som en oppfølging av fylkesmannens tilsyn på voksenopplæringsområdet i 2014. Antall voksne henvist til PPT for utredning økte fra 77 til 174 i 2015.

I 2014 innførte PPT nye rutiner for saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling. Målet var å sikre at skolene ber om veiledning før en elev utvikler mer alvorlige vansker og å forebygge senere behov for mer omfattende sakkyndig utredning. Omleggingen ser nå ut til å gi resultater: Antallet elever henvist for sakkyndig vurdering gikk ned i 2015, mens flere saker ble henvist for veiledning.

Mange skoler melder at de mangler spesialpedagogisk kompetanse. Skolene ønsker veiledning for å kunne forstå og velge riktige tiltak for elever med faglige og sosiale utfordringer. For å møte dette behovet har PPT satt i gang ulike kursrekker. Det har vært stor pågang til kursene, og tilbakemeldingene har vært gode.

Antallet henviste elever med flerspråklig bakgrunn har økt. PPT har opprettet et eget team for flerkulturelle saker. Antall barn og unge som henvises for språk- og uttalevansker har økt, særlig er økningen stor for barn og unge med annet morsmål enn norsk.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 40,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,4. Samlet var innsparingskravet på kr 1,55 mill. PPT har gjennomført effektiviseringstiltak ved å redusere stillingsvolumet.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.7 PPT 5.7 PPT