I mai 2015 flyttet norskavdelingene og introduksjonsavdelingen ved Johannes læringssenter inn i nye lokaler i Rennesøygata 12. Fra skolestart høsten 2015 flyttet ungdomstrinnet på innføringsskolen fra St. Svithun skole til Johannes læringssenter, slik at innføringsskolen nå dekker hele grunnskoleløpet fra 1. til 10. trinn.

Det ble høsten 2015 opprettet et flerkulturelt veilederkorps for barnehagene i Stavanger. Veilederne har arbeidsplass og base på Johannes læringssenter.

I desember startet forberedelsene til oppstart av et grunnskoletilbud for asylsøkere i lokalene til Forus Akuttinnkvartering i Forusbeen 35. Lokaler ble innredet til skole, lærere ansatt og elevenes skolebakgrunn kartlagt og registrert.

Innføringsbarnehagen hadde i 2015 noe færre barn enn foregående år, mens antallet barn som fikk hjelp av senterets flerspråklige assistent i kommunens øvrige barnehager økte med 30 % sammenlignet med 2014. For skolene i Stavanger er trenden motsatt. Det ble bestilt morsmålslærer/tospråklig lærer til 110 færre elever sammenlignet med 2014 og innebærer en reduksjon på ca. 13 %. Innen norskopplæring for voksne ble antallet betalings-/oppdragsdeltakere redusert fra 2103 i 2014 til 1738 i år 2015. Dette er en nedgang på ca. 17 %. Deltakere som får norskopplæring som del av introprogrammet har økt. Dette gjelder deltakere både fra Stavanger og omliggende kommuner.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Av dette utgjør merutgifter til introduksjonsstønaden kr 0,5 mill., som skyldes en økning i antall deltakere, samt noen forlengelser ved behov ut over normert tid på introduksjonsprogrammet.

Hovedårsaken til merforbruket skyldes lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet. Inntektssvikten skyldes nedgang i antall personer som utløser persontilskudd (per capita) og betalingsdeltakere i norskopplæringen. Persontilskuddet ble tidligere utbetalt for personer registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) de fem første årene vedkommende var bosatt, til nå å bli utbetalt de tre første årene. Som følge av dette har antallet personer som utløser persontilskudd (per capita) til kommunen gått ned, samtidig som antall deltakere i introduksjonsprogrammet har holdt seg stabilt.

I løpet av 2014 og 2015 har Johannes læringssenter gjennomført en betydelig omstilling for å tilpasse utgiftene til reduserte inntekter. Blant tiltakene som er gjennomført er nedbemanning og omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

En ny versjon av NIR (nasjonalt introduksjonsregister) ble innført i 2015, der all utbetaling av per capita (persontilskudd) utbetales automatisk. Det var problemer med denne funksjonen i registeret, og det førte til store forsinkelser i utbetalingene av tilskuddet. Økonomistyringen i 2015 ble mer krevende som følge av dette.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.6 Johannes læringssenter 5.6 Johannes læringssenter