Kulturskolen har fra høsten 2015 innledet et samarbeid med Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans om et felles talentutviklingsprogram innenfor musikk. Programmet er en sammenslåing av Lørdagsskolen ved kulturskolen og Unge musikere ved Institutt for musikk og dans. Bakgrunnen for sammenslåingen er et behov for å kunne utnytte lærerkrefter og økonomiske midler slik at flere elever får et best mulig tilbud.

Kulturskolen har hatt et stabilt elevtall fra 2014 – 2015, og i 2015 var det 3 548 elevplasser, en økning på 24 plasser fra 2014.  Grunnet innsparinger har elevtallet har gått ned i instrumentalfagene, likevel har antall elevplasser økt. Økningen skyldes flere tilbud hvor undervisningen organiseres i større grupper.

Kulturskolen har i 2015 startet opp arbeidet med å implementere ny rammeplan for kulturskoler utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. Stavanger kulturskole er aktivt med i arbeidet med å utvikle et kvalitetssystem for kulturskolene, tilsvarende det som benyttes av grunnskolene.

I tråd med prioriterte oppgaver i Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018 har Kulturskolen tatt i bruk en ny kvalitetsplan. Arbeidet med å etablere nye lokaler for en bydelskulturskole på Hundvåg er startet. Bydelskulturskolen planlegges å være ferdigstilt skoleåret 2017/18 og vil kunne øke elevkapasiteten ved skolen.

Kulturskolen er fortsatt en svært viktig samarbeidspartner for Den kulturelle skolesekken og sto for 16 produksjoner i DKS-programmet skoleåret 2014 – 2015. Kulturskolen leverer produksjoner av høy kvalitet i alle sjangre.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,8 mill. av en budsjettramme på kr 35,2 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 94,9. Årsaken til mindreforbruket skyldes i all hovedsak lavere ekstern husleie, samt at ett årsverk ble holdt vakant gjennom hele året.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.5 Kulturskolen 5.5 Kulturskolen