Omfang av tjenester

Ressurssenteret fikk i 2015 delegert myndighet til å behandle søknader om spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager. Fra august fikk senteret også ansvaret for å levere oppfølgingstimer til de private barnehagene i tillegg til de kommunale.

I 2015 fikk 335 barn spesialpedagogisk hjelp, en økning på ca. 50 barn fra 2014. Økningen sees i sammenheng med at flere barn oppdages tidlig gjennom prosjektet Rett hjelp tidlig.

Pr. 31.12.2015 er det fattet vedtak i 335 saker med et omfang på til sammen 5300 timer per uke til direkte arbeid med barn.

Kompetansetiltak

Ressurssenterets ansatte har deltatt på kurs og videreutdanning innenfor atferdsvansker, flerkulturell pedagogikk og Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Omstillingstiltak

Ressurssenteret har gjennomført følgende omstillingstiltak:

  • Spesialpedagogisk hjelp organiseres i langt større grad som gruppetilbud framfor individuelle tilbud. Omleggingen har ført til en betydelig effektivisering ved at flere barn har fått hjelp tidligere. Samtidig er ventelistene redusert.
  • Endring i evalueringsrutinene av den spesialpedagogiske hjelpen resulterte i at 22 saker ble avsluttet i løpet av 2015.
  • Økt formell saksbehandlerkompetanse.
  • Videreutvikling av registreringssystem for saker.
  • Kritisk gjennomgang av arbeidsflyt for forbedring og omstilling av organisering og struktur, systemer og rutiner.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i 2015 tilsyn i Stavanger knyttet til § 5.7 i opplæringsloven. Kommunen fikk pålegg om retting av to forhold; malen for sakkyndig vurdering og malen for enkeltvedtak tilfredsstilte ikke lovens krav fullt ut. Påleggene er rettet og tilsynet er lukket. På grunn av kravene om retting, har omstillingstiltakene tatt noe lengre tid enn planlagt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,6 mill. av en budsjettramme på kr 63,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 107,3. Merforbruket skyldes forsinket økonomisk effekt av omstillingstiltakene men det ventes full økonomisk effekt av tiltakene i 2016.

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

5.3 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 5.3 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud